Zmienianie skali osi wartości wykresu

  1. Na wykresie kliknij (oś: Linia ograniczająca obszar kreślenia wykresu, na której zaznaczone są jednostki miary. Oś y jest zazwyczaj osią pionową i zawiera dane. Oś x jest zazwyczaj osią poziomą i zawiera kategorie.) wartości, którą chcesz zmienić.

PokażJak?

  1. Kliknij wykres.
  2. Na pasku narzędzi Wykres kliknij strzałkę obok pola Obiekty wykresu, a następnie kliknij pozycję Oś wartości.

Jeżeli pasek narzędzi Wykres nie jest wyświetlony, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie wybierz polecenie Wykres. Pole Obiekty wykresu jest dostępne, jeśli pasek narzędzi nie został zakotwiczony po lewej lub prawej stronie ekranu.

 Uwaga   Na wykresach punktowych (XY) są wyświetlane wartości z obu osi (x i y), podczas gdy na wykresach liniowych jedynie z osi y. Wykresu punktowego należy użyć w przypadku, gdy ma być zmieniana skala osi x lub oś ta ma mieć skalę logarytmiczną.

  1. W menu Format kliknij polecenie Zaznaczona oś.

 Uwaga   Polecenie Zaznaczona oś jest dostępne jedynie w przypadku zaznaczenia osi wykresu.

  1. Na karcie Skala możesz wprowadzić jedną lub kilka z opisanych poniżej zmian.

Aby wyświetlić etykietę opisującą wyrażone jednostki, zaznacz pole wyboru Pokaż jednostki wyświetlania na wykresie.

 Uwaga   Jeśli wykres przedstawia duże wartości, można skrócić oś tekstową i zwiększyć jej czytelność, zmieniając jej jednostkę wyświetlania. Jeśli na przykład wartości na wykresie pochodzą z przedziału od 1 000 000 do 50 000 000, na osi można wyświetlić liczby od 1 do 50 oraz etykietę informującą, że wartości są w milionach.

  • Zaznacz pole wyboru Skala logarytmiczna, aby ustawić dla osi wartości skalę logarytmiczną.
  • Zaznacz pole wyboru Wartości w kolejności odwrotnej, aby odwrócić kolejność wartości na wybranej osi.

 Uwaga   Ustawienie kolejności wartości (osi y) na kolejność od góry do dołu powoduje przeniesienie etykiet kategorii (osi x) z dołu na górę wykresu. W podobny sposób zmiana kolejności kategorii (osi x) na kolejność od prawej do lewej powoduje przeniesienie etykiet wartości (osi y) z lewej na prawą stronę wykresu.

  • Aby określić wartość, w której oś kategorii (x) przecina się z osią wartości (y), wpisz odpowiednią liczbę w polu Przecięcie osi kategorii (X) w.
  • Zaznacz pole wyboru Przecięcie z osią kategorii (X) w maksimum wartości, aby wymusić przecięcie się osi kategorii (x) z osią wartości w punkcie odpowiadającym maksymalnej liczbie na osi wartości. Spowoduje to umieszczenie etykiet kategorii po przeciwnej stronie wykresu.

 Uwaga   Te opcje skalowania są dostępne jedynie w przypadku zaznaczenia osi. Karta Skala zawiera inne opcje dla osi kategorii.

 
 
Dotyczy:
Excel 2003