Zmiana osi wykresu

Wykresy mają zazwyczaj dwie osie (oś: Linia ograniczająca obszar kreślenia wykresu, na której zaznaczone są jednostki miary. Oś y jest zazwyczaj osią pionową i zawiera dane. Oś x jest zazwyczaj osią poziomą i zawiera kategorie.) służące do szeregowania i pomiaru danych: oś kategorii (x) i oś wartości (y).

Przykład osi kategorii i wartości na wykresie

1  Oś wartości (y)

2   Oś kategorii (x)

 Uwagi 

 • Na wykresach punktowych (XY) są wyświetlane wartości z obu osi (x i y), podczas gdy na wykresach liniowych jedynie z osi y. Wykresu punktowego należy używać w przypadku, gdy ma być zmieniana skala osi x lub oś ta ma mieć skalę logarytmiczną.
 • Wykresy 3-W mają trzecią oś (z), dzięki której dane mogą być kreślone „w głąb” wykresu.
 • Wykresy kołowe i pierścieniowe nie mają osi.

Metody zmieniania osi wykresu

PokażWyświetlanie lub ukrywanie osi, etykiet osi i znaczników osi

 1. Kliknij wykres, na którym mają zostać ukryte lub wyświetlone osi, etykiety osi i znaczniki osi (znaczniki osi i etykiety znaczników osi: Znaczniki osi to krótkie odcinki oznaczające jednostki miary (podobne do podziałki linijki), które przecinają osie. Etykiety znaczników osi identyfikują kategorie, wartości lub serie na wykresie.).
 2. W menu Wykres kliknij polecenie Opcje wykresu, a następnie kliknij kartę Osie.
 3. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru dla osi, które mają być wyświetlone lub ukryte.

PokażDodawanie tytułu osi

 1. Kliknij wykres, do którego chcesz dodać tytuł (tytuły wykresów: Opisowy tekst, który jest automatycznie wyrównywany do osi lub wyśrodkowywany u góry wykresu.).
 2. W menu Wykres kliknij polecenie Opcje wykresu, a następnie kliknij kartę Tytuły.
 3. Kliknij w odpowiednim polu dla każdego tytułu osi, który chcesz dodać (na przykład, aby dodać tytuł do osi kategorii, kliknij w polu Oś kategorii (X)), a następnie wpisz żądany tekst.

Porada     Aby wstawić podział wiersza w tytule osi, kliknij tekst na wykresie, kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić podział wiersza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

PokażWyrównywanie lub obracanie tekstu na osi

Przykład tekstu obróconego na osi

 1. Kliknij tytuł osi (tytuły wykresów: Opisowy tekst, który jest automatycznie wyrównywany do osi lub wyśrodkowywany u góry wykresu.), który chcesz wyrównać.
 2. Kliknij polecenie Zaznaczony tytuł osi w menu Format.
 3. Kliknij kartę Wyrównanie.

Jeśli karta Wyrównanie jest niewidoczna, kliknij przycisk Anuluj, kliknij poza tekstem, który chcesz formatować, a następnie powtórz procedurę.

 1. Zaznacz żądane opcje.

Porada     Aby szybko zmienić wyrównanie w poziomie zaznaczonych tytułów wykresu i pól tekstowych, kliknij przycisk Wyrównaj do lewej Obraz przycisku, Wyśrodkuj Obraz przycisku lub Wyrównaj do prawej Obraz przycisku na pasku narzędzi Formatowanie.

PokażFormatowanie liczb na osi

Po zmianie formatowania liczb na wykresie, formatowanie przestaje być połączone z komórkami arkusza roboczego.

 1. Kliknij dwukrotnie odpowiednią oś.
 2. Na karcie Liczby zaznacz żądane opcje.

PokażZmiana wyglądu znacznika osi i położenia etykiety na osi

Wykres z głównymi i pomocniczymi znacznikami i etykietami na osi wartości

1   Główne i pomocnicze znaczniki osi i etykiety znaczników osi na osi wartości

2   Główne znaczniki osi i etykiety znaczników osi na osi kategorii

 1. Kliknij oś ze znacznikami osi (znaczniki osi i etykiety znaczników osi: Znaczniki osi to krótkie odcinki oznaczające jednostki miary (podobne do podziałki linijki), które przecinają osie. Etykiety znaczników osi identyfikują kategorie, wartości lub serie na wykresie.), które chcesz zmienić.
 2. W menu Format kliknij polecenie Zaznaczona oś, a następnie kliknij kartę Desenie.
 3. W obszarach Typ znacznika osi i Etykiety znaczników osi zaznacz żądane opcje.

Porada     Aby ukryć znaczniki główne, znaczniki pomocnicze lub oba typy znaczników osi, kliknij opcję Brak.

PokażTworzenie łącza tytułu osi do komórki arkusza

 1. Kliknij tytuł osi, dla którego chcesz utworzyć łącze.
 2. Na pasku formuły (pasek formuły: Pasek u góry okna programu Excel, który służy do wprowadzania i edytowania wartości i formuł w komórkach i na wykresach. Wyświetlana jest w nim wartość stała lub formuła przechowywana w komórce aktywnej.) wpisz znak równości (=).
 3. Zaznacz komórkę arkusza zawierającą dane lub tekst, które mają widnieć na wykresie.

Można także wpisać odwołanie do komórki arkusza. Dołącz nazwę arkusza, po której następuje wykrzyknik, na przykład:

Arkusz1!F2

 1. Naciśnij klawisz ENTER.

PokażOdwracanie kolejności kreślenia kategorii, wartości lub serii

W przypadku większości typów wykresów można odwrócić kolejność kreślenia kategorii lub wartości, a dla wykresów 3-W z trzecią osią także kolejność serii danych (seria danych: Powiązane punkty danych, które są kreślone na wykresie. Każda seria danych na wykresie ma unikatowy kolor lub wzór i jest reprezentowana w legendzie wykresu. Na wykresie można wykreślić jedną lub kilka serii danych. Wykresy kołowe mają tylko jedną serię danych.). Nie można odwracać kolejności kreślenia wartości na wykresie radarowym.

 1. Kliknij oś kategorii, wartości lub serii, których kolejność kreślenia chcesz zmienić.
 2. W menu Format kliknij polecenie Zaznaczona oś, a następnie kliknij kartę Skala.
 3. Aby odwrócić kolejność kreślenia, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku kategorii zaznacz pole wyboru Kategorie w kolejności odwrotnej.
  • W przypadku wartości zaznacz pole wyboru Wartości w kolejności odwrotnej.
  • W przypadku serii na wykresach 3-W zaznacz pole wyboru Serie w kolejności odwrotnej.

PokażDodawanie drugiej osi

Jeżeli zakresy wartości różnych serii danych (seria danych: Powiązane punkty danych, które są kreślone na wykresie. Każda seria danych na wykresie ma unikatowy kolor lub wzór i jest reprezentowana w legendzie wykresu. Na wykresie można wykreślić jedną lub kilka serii danych. Wykresy kołowe mają tylko jedną serię danych.) prezentowanych na wykresie 2-W znacznie się różnią albo wymieszano dane różnych typów (takie jak cena i wielkość sprzedaży), to można wykreślić jedną lub więcej serii danych na pomocniczej osi (y). Skala na osi pomocniczej odzwierciedla wartości skojarzonych serii.

 1. Kliknij serie danych, które chcesz wykreślić wzdłuż pomocniczej osi wartości.
 2. W menu Format kliknij polecenie Zaznaczone serie danych, a następnie kliknij kartę .
 3. Kliknij opcję Oś pomocnicza.

PokażZmiana wartości osi

 1. Kliknij oś wartości, którą chcesz zmienić.
 2. W menu Format kliknij polecenie Zaznaczona oś, a następnie kliknij kartę Skala.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

PokażZmiana początkowej i końcowej liczby osi wartości

Wprowadź inną liczbę w polu Minimum lub Maksimum.

PokażZmiana interwału między znacznikami osi i liniami siatki

Wprowadź inną liczbę w polu Jednostka główna lub Jednostka pomocnicza.

PokażZmiana jednostek wyświetlania na osi wartości

Jeżeli na wykresie uwzględniono duże liczby, można skrócić oś tekstową i zwiększyć jej czytelność, zmieniając jednostkę wyświetlania dla tej osi. Na przykład, jeżeli wartości na wykresie należą do zakresu od 1 000 000 do 50 000 000, można wyświetlić liczby od 1 do 50 na osi oraz etykietę informującą o tym, że jednostki oznaczają miliony.

 1. Na liście Jednostki wyświetlania kliknij żądane jednostki lub wpisz wartość numeryczną.
 2. Aby wyświetlić etykietę opisującą wyrażone jednostki, zaznacz pole wyboru Pokaż jednostki wyświetlania na wykresie.

PokażZmiana osi wartości na oś logarytmiczną

Zaznacz pole wyboru Skala logarytmiczna.

PokażOdwracanie kolejności wartości

PokażZmiana punktu przecięcia osi kategorii (x) z osią wartości

Wykonaj jedną z następujących czynności: 

Aby przesunąć punkt przecięcia osi kategorii (x) z osią wartości do określonej liczby na osi wartości, wprowadź odpowiednią liczbę w polu Przecięcie osi kategorii (X) w.

Aby przesunąć punkt przecięcia osi kategorii (x) z osią wartości do maksymalnej liczby na osi wartości, zaznacz pole wyboru Przecięcie z osią kategorii (X) w maksimum wartości. Jeżeli pole wyboru Przecięcie z osią kategorii (X) w maksimum wartości jest zaznaczone, to ustawienie to zastępuje ustawienie w polu wyboru Przecięcie osi kategorii (X) w.

PokażZmiana osi kategorii wykresu

PokażZmiana liczby kategorii między etykietami lub znacznikami osi na osi kategorii

Oś kategorii, na której co druga kategoria oznaczona jest etykietą

 1. Kliknij (oś: Linia ograniczająca obszar kreślenia wykresu, na której zaznaczone są jednostki miary. Oś y jest zazwyczaj osią pionową i zawiera dane. Oś x jest zazwyczaj osią poziomą i zawiera kategorie.) kategorii z etykietami i znacznikami osi (znaczniki osi i etykiety znaczników osi: Znaczniki osi to krótkie odcinki oznaczające jednostki miary (podobne do podziałki linijki), które przecinają osie. Etykiety znaczników osi identyfikują kategorie, wartości lub serie na wykresie.), które chcesz zmienić.
 2. W menu Format kliknij polecenie Zaznaczona oś, a następnie kliknij kartę Skala.
 3. Wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:
  • Określanie częstotliwości, z jaką mają być oznaczane etykietami kategorie na osi kategorii (x)

W polu Liczba kategorii pomiędzy etykietami znaczników osi wpisz 1, aby oznaczyć etykietą każdą z kategorii, wpisz 2, aby oznaczyć etykietą co drugą kategorię, wpisz 3, aby oznaczyć etykietą co trzecią kategorię i tak dalej.

 • Określanie liczby kategorii między każdą parą znaczników osi na osi kategorii (x)

Wpisz liczbę w polu Liczba kategorii pomiędzy znacznikami osi.

 1.  Uwaga   Mając więcej niż jeden wiersz etykiet osi kategorii, nie można zmieniać liczby kategorii między etykietami znaczników osi ani liczby kategorii pomiędzy znacznikami osi.

PokażZmiana miejsca przecięcia osi wartości (y) z osią kategorii (x)

 1. Kliknij (oś: Linia ograniczająca obszar kreślenia wykresu, na której zaznaczone są jednostki miary. Oś y jest zazwyczaj osią pionową i zawiera dane. Oś x jest zazwyczaj osią poziomą i zawiera kategorie.) kategorii, którą chcesz zmienić.
 2. W menu Format kliknij polecenie Zaznaczona oś, a następnie kliknij kartę Skala.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

PokażOkreślanie numeru kategorii, przy której oś wartości (y) ma przecinać oś kategorii (x)

 • Wpisz numer w polu Przecięcie z osią wartości (Y) przy kategorii numer.
 • Zaznacz pole Przecięcie z osią wartości (Y) pomiędzy kategoriami, aby oś wartości (y) przecinała oś kategorii (x) przy krawędzi kategorii wskazanej w polu Przecięcie z osią wartości (Y) przy kategorii numer.

Gdy to pole jest zaznaczone, punkty danych są kreślone pomiędzy znacznikami osi (znaczniki osi i etykiety znaczników osi: Znaczniki osi to krótkie odcinki oznaczające jednostki miary (podobne do podziałki linijki), które przecinają osie. Etykiety znaczników osi identyfikują kategorie, wartości lub serie na wykresie.); gdy to pole jest wyczyszczone, punkty są kreślone w miejscach pozycji znaczników osi.

PokażOkreślanie miejsca przecięcia osi wartości (y) z osią kategorii (x) za ostatnią kategorią na osi x

Zaznacz pole Przecięcie z osią wartości (Y) w maksimum kategorii. Ta opcja zastępuje wartość opcji Przecięcie z osią wartości (Y) przy kategorii numer.

 Uwaga    Mając więcej niż jeden wiersz etykiet osi kategorii albo pracując nad wykresem 3-W, nie można zmienić miejsca przecięcia osi wartości (y) między kategoriami.

PokażZmiana wyrównania i odstępów wielopoziomowych etykiet kategorii

Przykład wielopoziomowych etykiet kategorii

Mając na wykresie wielopoziomowe etykiety kategorii (wielopoziomowe etykiety kategorii: Etykiety kategorii na wykresie, które na podstawie danych arkusza są automatycznie wyświetlane na więcej niż jednej linii w hierarchii. Na przykład nagłówek Produkt mógłby pojawiać się powyżej wiersza z nagłówkami Tofu, Jabłka i Gruszki.), można zmieniać wyrównanie etykiet wszystkich poziomów oprócz pierwszego. Można też zmienić wielkość odstępów między każdym poziomem etykiet.

 1. Kliknij oś kategorii, którą chcesz zmienić.
 2. W menu Format kliknij polecenie Zaznaczona oś, a następnie kliknij kartę Wyrównanie.
 3. Aby zmienić wyrównanie etykiety, kliknij żądaną pozycję w polu Wyrównanie.

Aby zmienić odstępy pomiędzy poziomami, wybierz wartość w polu Przesunięcie. Im wyższa wartość, tym większy odstęp między poziomami.

PokażZmiana etykiet osi kategorii wykresu

W arkuszu

 1. Kliknij komórkę zawierającą nazwę etykiety, którą chcesz zmienić.
 2. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Na wykresie

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij polecenie Dane źródłowe w menu Wykres.
 2. W polu Etykiety osi kategorii na karcie Serie określ zakres komórek arkusza, które mają być użyte jako etykiety osi kategorii. Można też wpisać żądane etykiety, oddzielając je średnikami, na przykład:

Dział A; Dział B; Dział C

Jeżeli wpisuje się tekst etykiet w polu Etykiety osi kategorii, to tekst etykiety osi kategorii i komórka arkusza przestają być połączone.

 
 
Dotyczy:
Excel 2003