Wyświetlanie lub ukrywanie wierszy lub kolumn

Wyświetlanie ukrytego wiersza lub kolumny

  1. Zaznacz wiersz lub kolumnę po obu stronach ukrytych wierszy lub kolumn, które chcesz wyświetlić.
  2. W menu Format wskaż polecenie Wiersz lub Kolumna, a następnie kliknij polecenie Odkryj.

PokażPorada

Jeżeli ukryty jest pierwszy wiersz lub pierwsza kolumna arkusza, kliknij polecenie Przejdź do w menu Edycja. Wpisz A1 w polu Odwołanie i kliknij przycisk OK. Wskaż polecenie Wiersz lub Kolumna w menu Format, a następnie kliknij polecenie Odkryj.

Ponadto wysokość lub szerokość wiersza lub kolumny może być ustawiona na wartość zero. Wskaż obramowanie przycisku Zaznacz wszystko Przycisk Zaznacz wszystko, tak aby kursor zmienił się w ikonę Strzałka z dwoma grotami lub Wskaźnik podziału i przeciągnij, aby poszerzyć wiersz lub kolumnę.

Ukrywanie wiersza lub kolumny

  1. Zaznacz wiersze lub kolumny, które chcesz ukryć.

PokażJak?

Aby zaznaczyć Wykonaj
Tekst w komórce

Jeżeli edytowanie w komórce jest włączone, zaznacz komórkę, kliknij dwukrotnie, a następnie zaznacz tekst w komórce.

Jeżeli edytowanie w komórce jest wyłączone, zaznacz komórkę, a następnie zaznacz tekst na pasku formuły.

Pasek formuły

Pojedynczą komórkę Kliknij komórkę lub naciśnij klawisze strzałek, aby przenieść się do komórki.
Zakres (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) komórek Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij do ostatniej komórki.
Rozległy zakres komórek Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT, kliknij ostatnią komórkę zakresu. Można przewijać, aby ostatnia komórka stała się widoczna.
Wszystkie komórki arkusza

Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

Przycisk Zaznacz wszystko

Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL, zaznacz pozostałe komórki lub zakresy.
Cały wiersz lub kolumnę

Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

Arkusz przedstawiający nagłówek wiersza

Przylegające wiersze lub kolumny Przeciągnij przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT, zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę.
Nieprzylegające wiersze lub kolumny Zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL, zaznacz pozostałe wiersze lub kolumny.
Więcej lub mniej komórek niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu Przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny zakres pomiędzy aktywną komórką (komórka aktywna: Komórka wybrana, w której wprowadzane są dane, gdy użytkownik zacznie je wpisywać. W danym momencie tylko jedna komórka może być aktywna. Komórka aktywna ma pogrubione obramowanie.) i klikniętą komórką stanie się nowym zaznaczeniem.
Anulowanie zaznaczenia komórek Kliknij dowolną komórkę arkusza.
  1. W menu Format wskaż polecenie Wiersz lub Kolumna, a następnie kliknij przycisk Ukryj.
 
 
Dotyczy:
Excel 2003