Wyróżnianie komórek

W przeciwieństwie do innych programów pakietu Microsoft Office, takich jak program Word, program Excel nie ma przycisku służącego do wyróżniania wszystkich danych w komórce lub ich fragmentów.

Można jednak zastosować podobne wyróżnienie w arkuszu (arkusz: Podstawowy dokument programu Excel używany do przechowywania danych i pracy z danymi. Nazywany jest również arkuszem kalkulacyjnym. Arkusz składa się z komórek, które są zorganizowane w kolumny i wiersze. Arkusz jest zawsze przechowywany w skoroszycie.), wypełniając komórki kolorem wyróżnienia. Aby szybko uzyskać takie wyróżnienie, należy utworzyć niestandardowy styl komórki, który umożliwi wypełnianie komórek kolorem wyróżnienia. Po zastosowaniu tego stylu można szybko kopiować wyróżnienie do innych komórek za pomocą Malarza formatów.

Wybrane dane w komórce można wyróżnić, stosując do nich inny kolor lub format czcionki.

Co chcesz zrobić?


Tworzenie stylu komórki umożliwiającego wyróżnianie komórek

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Style komórki.

Obraz Wstążki programu Excel

 Porada   Jeśli przycisk Style komórki jest niewidoczny, w grupie Style kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku obok pola stylów komórki.

 1. Kliknij przycisk Nowy styl komórki.
 2. W polu Nazwa stylu wpisz odpowiednią nazwę nowego stylu komórki.

 Porada   Można na przykład wpisać Wyróżnienie.

 1. Kliknij przycisk Formatuj.
 2. W oknie dialogowym Formatowanie komórek na karcie Wypełnienie wybierz kolor wyróżnienia, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Styl.

Nowy styl zostanie dodany w obszarze Niestandardowe w polu stylów komórki.

 1. W arkuszu zaznacz komórki lub zakresy (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) komórek, które chcesz wyróżnić.

PokażJak zaznaczyć komórkę lub zakres

Aby zaznaczyć następujące elementy Wykonaj te czynności
Pojedyncza komórka Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.
Zakres komórek

Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

Szeroki zakres komórek Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.
Wszystkie komórki arkusza

Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

Przycisk Zaznacz wszystko

Cały arkusz można również zaznaczyć, naciskając klawisze CTRL+A.

 Uwaga   Jeśli arkusz zawiera dane, użycie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego regionu. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie zaznacz pozostałe komórki lub zakresy komórek, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

 Uwaga   Nie można anulować zaznaczenia komórek ani ich zakresu w zaznaczeniach niesąsiadujących bez anulowania całego zaznaczenia.

Cały wiersz lub kolumnę

Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

Arkusz przedstawiający nagłówek kolumny i nagłówek wiersza

 Nagłówek wiersza
 Nagłówek kolumny

Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

 Uwaga   Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

Przylegające wiersze lub kolumny Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.
Nieprzylegające wiersze lub kolumny Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.
Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).
Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę na arkuszu lub na liście programu Excel.

Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg). Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).
Komórki do początku arkusza. Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.
Więcej lub mniej komórek niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu Kliknij ostatnią komórkę, która ma być dołączona do nowego zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Zakres w kształcie prostokąta pomiędzy komórką aktywną (komórka aktywna: Komórka wybrana, w której wprowadzane są dane, gdy użytkownik zacznie je wpisywać. W danym momencie tylko jedna komórka może być aktywna. Komórka aktywna ma pogrubione obramowanie.) a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

 Porada   Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Style komórki.

 Porada   Jeśli przycisk Style komórki jest niewidoczny, w grupie Style kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku obok pola stylów komórki.

 1. W obszarze Niestandardowe kliknij nazwę nowego stylu komórki.

 Porada   Niestandardowe style komórki są wyświetlane w górnej części listy stylów komórki. Jeśli w grupie Style jest wyświetlane pole stylów komórki, a nowy styl komórki jest jednym z pierwszych sześciu stylów na liście, można kliknąć ten styl bezpośrednio w grupie Style.

Początek strony Początek strony

Stosowanie wyróżnienia do innych komórek za pomocą Malarza formatów

 1. Zaznacz komórkę sformatowaną za pomocą żądanego wyróżnienia.
 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij dwukrotnie przycisk Malarz formatów Obraz przycisku, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy przez komórki lub zakresy komórek, które chcesz wyróżnić.
 3. Po zakończeniu tej czynności kliknij ponownie przycisk Malarz formatów lub naciśnij klawisz ESC, aby wyłączyć tę funkcję.

Początek strony Początek strony

Wyświetlanie wybranych danych w innym kolorze lub formacie czcionki

 1. Zaznacz dane w komórce, które mają być wyświetlane w innym kolorze lub formacie.

PokażJak zaznaczyć dane w komórce

Aby zaznaczyć zawartość komórki Wykonaj te czynności
W komórce Kliknij dwukrotnie w komórce, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy przez zawartość, którą chcesz zaznaczyć.
Na pasku formuły (pasek formuły: Pasek u góry okna programu Excel, który służy do wprowadzania i edytowania wartości i formuł w komórkach i na wykresach. Wyświetlana jest w nim wartość stała lub formuła przechowywana w komórce aktywnej.) Pasek formuły. Kliknij komórkę, a następnie na pasku formuły przeciągnij wskaźnik myszy przez zawartość, którą chcesz zaznaczyć.
Przy użyciu klawiatury Naciśnij klawisz F2, aby edytować komórkę, ustaw punkt wstawiania przy użyciu klawiszy strzałek, a następnie naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI, aby zaznaczyć zawartość.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby zmienić kolor tekstu, kliknij strzałkę obok przycisku Kolor czcionki Obraz przycisku, a następnie w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij żądany kolor.
  • Aby zastosować ostatnio używany kolor tekstu, kliknij przycisk Kolor czcionki Obraz przycisku.
  • Aby zastosować kolor inny niż dostępne kolory motywów lub kolory standardowe, kliknij przycisk Więcej kolorów, a następnie żądany kolor na karcie Standardowe lub Niestandardowe okna dialogowego Kolory.
  • Aby zmienić format, kliknij przycisk Pogrubienie Obraz przycisku, Kursywa Obraz przycisku lub Podkreślenie Obraz przycisku.

Skrót klawiaturowy  Można też naciskać kombinacje klawiszy CTRL+B, CTRL+I lub CTRL+U.

 1. Obraz Wstążki programu Excel

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007