WEŹDANETABELI, funkcja

Zwraca dane przechowywane w raporcie tabeli przestawnej. Korzystając z funkcji WEŹDANETABELI, można pobrać dane podsumowania z raportu tabeli przestawnej, o ile są one widoczne w raporcie.

 Uwaga   Aby szybko wprowadzić prostą formułę z funkcją WEŹDANETABELI, można wpisać znak równości (=) w komórce, w której ma zostać zwrócona odpowiednia wartość, a następnie kliknąć w raporcie tabeli przestawnej komórkę zawierającą dane do zwrócenia.

Składnia

WEŹDANETABELI(pole_danych;tabela_przestawna;pole1;element1;pole2;element2,...)

Składnia funkcji WEŹDANETABELI obejmuje następujące argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.):

  • Pole_danych     to ujęta w cudzysłowy nazwa pola danych, które zawiera dane do pobrania.
  • Tabela_przestawna     to odwołanie do dowolnej komórki, zakresu komórek lub nazwanego zakresu komórek w raporcie tabeli przestawnej. Te informacje służą do określenia, który raport tabeli przestawnej zawiera dane do pobrania.
  • Pole1;element1;pole2;element2     to od 1 do 126 par nazw pól i nazw elementów, które opisują dane do pobrania. Pary mogą mieć dowolną kolejność. Nazwy pól i nazwy elementów innych niż daty i liczby muszą być ujęte w cudzysłowy. W przypadku raportów tabel przestawnych OLAP elementy mogą zawierać nazwę źródłową wymiaru, a także nazwę źródłową elementu. Para pola i elementu w przypadku tabeli przestawnej OLAP może wyglądać następująco:

"[Produkt]";"[Produkt].[Wszystkie Produkty].[Artykuły spożywcze].[Pieczywo]"

Spostrzeżenia

  • Pola lub elementy obliczeniowe oraz obliczenia niestandardowe są uwzględniane w obliczeniach funkcji WEŹDANETABELI.
  • Jeśli argument tabela_przestawna jest zakresem zawierającym dwa lub więcej raportów tabel przestawnych, dane będą pobierane z raportu ostatnio utworzonego w tym zakresie.
  • Jeśli argumenty pole i element opisują pojedynczą komórkę, wartość tej komórki jest zwracana bez względu na to, czy jest to ciąg, liczba, błąd itd.
  • Jeśli element zawiera datę, wartość należy wyrazić jako liczbę kolejną lub wypełnić przy użyciu funkcji DATA, tak aby wartość została zachowana, gdy arkusz zostanie otwarty w przypadku innych ustawień regionalnych. Na przykład element odwołujący się do daty 5 marca 1999 można wprowadzić jako 36224 lub DATA(1999;3;5). Wartości czasu można wprowadzać jako wartości dziesiętne albo za pomocą funkcji CZAS.
  • Jeśli argument tabela_przestawna nie jest zakresem, w którym znajduje się raport tabeli przestawnej, funkcja WEŹDANETABELI zwraca wartość błędu #ADR!.
  • Jeśli argumenty nie opisują widocznego pola albo zawierają filtr raportu, w którym filtrowane dane nie są wyświetlane, funkcja WEŹDANETABELI zwraca wartość #ADR!.

Przykłady

Zakres zawierający raport tabeli przestawnej to:

Arkusz

WEŹDANETABELI("Sprzedaż";$A$4)

zwraca sumę końcową pola Sprzedaż, czyli 49 325 zł.

 WEŹDANETABELI("Suma sprzedaży";$A$4)

również zwraca sumę końcową pola Sprzedaż, czyli 49 325 zł; nazwę pola można wprowadzić dokładnie w takiej postaci, w jakiej widnieje w arkuszu, albo w postaci skróconej (bez określenia Suma, Liczba itd.).

WEŹDANETABELI("Sprzedaż";$A$4;"Miesiąc";"Marzec")

zwraca sumę końcową dla marca, czyli 30 337 zł.

WEŹDANETABELI("Sprzedaż";$A$4;"Miesiąc";"Marzec";"Produkt";"Bakalie";"Sprzedawca";"Buchanan")

zwraca wartość 10 201 zł.

WEŹDANETABELI("Sprzedaż";$A$4;"Region";"Południe")

zwraca wartość #ADR!, ponieważ dane z tego regionu nie są widoczne.

WEŹDANETABELI("Sprzedaż";$A$4;"Produkt";"Napoje";"Sprzedawca";"Davolio")

zwraca wartość #ADR!, ponieważ nie jest dostępna całkowita wartość sprzedaży napojów dotycząca sprzedawcy o nazwisku Davolio.

 
 
Dotyczy:
Excel 2007