Używanie nagłówków i stopek na wydrukach arkuszy

Program Microsoft Office Excel umożliwia dodawanie i zmienianie nagłówków lub stopek, co pozwala umieszczać przydatne informacje na wydrukach arkuszy. Na przykład można dodać wstępnie zdefiniowane nagłówek i stopkę, a także wstawiać elementy, takie jak numery stron, data i godzina oraz nazwa pliku. Aby zdefiniować, w którym miejscu na wydruku powinny znajdować się nagłówki lub stopki oraz jak powinny być skalowane i wyrównane, można wybrać z różnych opcji nagłówków i stopek.

W przypadku zwykłych arkuszy (arkusz: Podstawowy dokument programu Excel używany do przechowywania danych i pracy z danymi. Nazywany jest również arkuszem kalkulacyjnym. Arkusz składa się z komórek, które są zorganizowane w kolumny i wiersze. Arkusz jest zawsze przechowywany w skoroszycie.) w celu jednoczesnego określenia tych samych nagłówków i stopek dla więcej niż jednego arkusza można pracować z nagłówkami i stopkami w widoku układu strony lub w oknie dialogowym Ustawienia strony. W przypadku innych typów arkuszy, takich jak arkusze wykresów (arkusz wykresu: Arkusz w skoroszycie, który zawiera sam wykres. Arkusz wykresu jest wygodny, jeśli użytkownik chce wyświetlić wykres lub raport w formie wykresu przestawnego oddzielnie od danych arkusza lub raportu w formie tabeli przestawnej.) lub wykresy osadzone (wykres osadzony: Wykres, który jest umieszczony w arkuszu danych, a nie w osobnym arkuszu wykresu. Wykresy osadzone są wygodne, gdy użytkownik chce wyświetlić lub wydrukować wykres lub raport w formie wykresu przestawnego wraz z danymi źródłowymi i innymi informacjami w arkuszu.), z nagłówkami i stopkami można pracować jedynie w oknie dialogowym Ustawienia strony.

Jeśli użytkownik pracuje z nagłówkami i stopkami w widoku układu strony, może je zamknąć, powracając do widoku normalnego.

Co chcesz zrobić?


Dodawanie lub zmienianie tekstu nagłówka lub stopki w widoku układu strony

 1. Kliknij arkusz, do którego chcesz dodać nagłówki lub stopki, albo kliknij arkusz zawierający nagłówki lub stopki, które chcesz zmienić.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

Obraz Wstążki programu Excel

 Uwaga   Arkusz zostanie wyświetlony w programie Excel w widoku układu strony. Można także użyć przycisku Widok układu strony Obraz przycisku na pasku stanu, aby wyświetlić ten widok.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 
  • Aby dodać nagłówek lub stopkę, kliknij lewe, środkowe lub prawe pole tekstowe nagłówka lub stopki u góry albo u dołu strony arkusza.
  • Aby zmienić nagłówek lub stopkę, kliknij pole tekstowe nagłówka lub stopki odpowiednio u góry lub u dołu strony arkusza, a następnie zaznacz tekst, który chcesz zmienić.
 2. Wpisz nowy tekst nagłówka lub stopki.

 Uwagi 

 • Aby zacząć nowy wiersz w polu tekstowym nagłówka lub stopki, naciśnij klawisz ENTER.
 • Aby usunąć fragment nagłówka lub stopki, w polu tekstowym nagłówka lub stopki zaznacz fragment, który ma zostać usunięty, a następnie naciśnij klawisz DELETE lub BACKSPACE. Można także kliknąć tekst i nacisnąć klawisz BACKSPACE, aby usunąć znaki przed kursorem.
 • Aby dołączyć jeden znak handlowego „i” (&) do tekstu nagłówka lub stopki, użyj dwóch znaków handlowego „i”. Na przykład aby w nagłówku zawrzeć tekst „Bracia Dalcz & s-ka”, wpisz Bracia Dalcz && s-ka.
 • Aby zamknąć nagłówki lub stopki, kliknij w dowolnym miejscu arkusza. Aby zamknąć nagłówki lub stopki bez zachowania wprowadzonych zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony Początek strony

Dodawanie lub zmienianie tekstu nagłówka lub stopki w oknie dialogowym Ustawienia strony

 1. Kliknij zwykły arkusz lub kilka arkuszy, arkusz wykresu lub wykres osadzony, do którego chcesz dodać nagłówki lub stopki albo zawierający nagłówki lub stopki, które chcesz zmienić.

PokażJak zaznaczyć wiele arkuszy

Aby zaznaczyć następujące elementy Wykonaj te czynności
Pojedynczy arkusz

Kliknij kartę arkusza.

Karta aktywnego arkusza

Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij kartę.

Przyciski przewijania kart

Co najmniej dwa przylegające arkusze Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.
Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.
Wszystkie arkusze w skoroszycie Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów (menu skrótów: Menu, w którym jest wyświetlana lista poleceń związanych z określonym elementem. Aby wyświetlić menu skrótów, należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy lub nacisnąć klawisze SHIFT+F10.).

Porada    Po zaznaczeniu kilku arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny, niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczony arkusz, a następnie kliknąć w menu skrótów polecenie Rozgrupuj arkusze.


 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku obok pozycji Ustawienia strony.

Obraz Wstążki programu Excel

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.

 Porada   Jeśli został zaznaczony arkusz wykresu lub wykres osadzony, okno dialogowe Ustawienia strony zostanie również wyświetlone po kliknięciu pozycji Nagłówek i stopka w grupie Tekst na karcie Wstawianie.

 1. Na karcie Nagłówek/stopka kliknij pozycję Nagłówek niestandardowy lub pozycję Stopka niestandardowa.
 2. Kliknij w polu Lewa sekcja, Środkowa sekcja lub Prawa sekcja, a następnie kliknij przyciski, aby wstawić w tej sekcji żądane informacje nagłówka lub stopki.
 3. Aby dodać lub zmienić tekst nagłówka lub stopki, wpisz dodatkowy tekst lub edytuj tekst już istniejący w polu Lewa sekcja, Środkowa sekcja lub Prawa sekcja.

 Uwagi 

 • Aby zacząć nowy wiersz w polu sekcji, naciśnij klawisz ENTER.
 • Aby usunąć fragment nagłówka lub stopki, w polu sekcji zaznacz fragment, który ma zostać usunięty, a następnie naciśnij klawisz DELETE lub BACKSPACE. Aby usunąć znaki przed kursorem, naciśnij klawisz BACKSPACE.
 • Aby dołączyć jeden znak handlowego „i” (&) do tekstu nagłówka lub stopki, użyj dwóch znaków handlowego „i”. Na przykład aby w nagłówku zawrzeć tekst „Bracia Dalcz & s-ka”, wpisz Bracia Dalcz && s-ka.
 • Aby niestandardowy nagłówek lub stopka miały za podstawę istniejący nagłówek lub stopkę, kliknij nagłówek lub stopkę w polu Nagłówek lub Stopka.

Początek strony Początek strony

Dodawanie wstępnie zdefiniowanego nagłówka lub wstępnie zdefiniowanej stopki

W przypadku zwykłych arkuszy można pracować z nagłówkami i stopkami w widoku układu strony. W przypadku arkuszy innego typu, takich jak arkusze wykresów (arkusz wykresu: Arkusz w skoroszycie, który zawiera sam wykres. Arkusz wykresu jest wygodny, jeśli użytkownik chce wyświetlić wykres lub raport w formie wykresu przestawnego oddzielnie od danych arkusza lub raportu w formie tabeli przestawnej.) lub wykresy osadzone (wykres osadzony: Wykres, który jest umieszczony w arkuszu danych, a nie w osobnym arkuszu wykresu. Wykresy osadzone są wygodne, gdy użytkownik chce wyświetlić lub wydrukować wykres lub raport w formie wykresu przestawnego wraz z danymi źródłowymi i innymi informacjami w arkuszu.), z nagłówkami i stopkami można pracować w oknie dialogowym Ustawienia strony.

Dodawanie wstępnie zdefiniowanego nagłówka lub stopki do arkusza w widoku układu strony

 1. Kliknij arkusz, do którego chcesz dodać wstępnie zdefiniowany nagłówek lub wstępnie zdefiniowaną stopkę.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

Obraz Wstążki programu Excel

 Uwaga   Arkusz zostanie wyświetlony w programie Excel w widoku układu strony. Można także użyć przycisku Widok układu strony Obraz przycisku na pasku stanu, aby wyświetlić ten widok.

 1. Kliknij lewe, środkowe lub prawe pole tekstowe nagłówka albo stopki znajdujące się u góry lub u dołu strony arkusza.

 Porada   Kliknięcie dowolnego pola tekstowego spowoduje zaznaczenie nagłówka lub stopki i wyświetlenie widoku Narzędzia nagłówka i stopki oraz dodanie karty Projektowanie.

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka, a następnie kliknij odpowiedni wstępnie zdefiniowany nagłówek lub odpowiednią wstępnie zdefiniowaną stopkę.

Dodawanie wstępnie zdefiniowanego nagłówka lub stopki do wykresu

 1. Kliknij arkusz wykresu lub arkusz osadzony, do którego chcesz dodać wstępnie zdefiniowany nagłówek lub wstępnie zdefiniowaną stopkę.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

Obraz Wstążki programu Excel

 Uwaga   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.

 1. Kliknij wstępnie zdefiniowany nagłówek lub stopkę w polu Nagłówek lub Stopka.

Początek strony Początek strony

Wstawianie określonych elementów do nagłówka lub stopki

W przypadku zwykłych arkuszy można pracować z nagłówkami i stopkami w widoku układu strony. W przypadku arkuszy innego typu, takich jak arkusze wykresów (arkusz wykresu: Arkusz w skoroszycie, który zawiera sam wykres. Arkusz wykresu jest wygodny, jeśli użytkownik chce wyświetlić wykres lub raport w formie wykresu przestawnego oddzielnie od danych arkusza lub raportu w formie tabeli przestawnej.) lub wykresy osadzone (wykres osadzony: Wykres, który jest umieszczony w arkuszu danych, a nie w osobnym arkuszu wykresu. Wykresy osadzone są wygodne, gdy użytkownik chce wyświetlić lub wydrukować wykres lub raport w formie wykresu przestawnego wraz z danymi źródłowymi i innymi informacjami w arkuszu.), można pracować z nagłówkami i stopkami w oknie dialogowym Ustawienia strony.

Wstawianie określonych elementów nagłówka i stopki w arkuszu

 1. Kliknij arkusz, do którego chcesz dodać określone elementy nagłówka lub stopki.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

Obraz Wstążki programu Excel

 Uwaga   Arkusz zostanie wyświetlony w programie Excel w widoku układu strony. Można także użyć przycisku Widok układu strony Obraz przycisku na pasku stanu, aby wyświetlić ten widok.

 1. Kliknij lewe, środkowe lub prawe pole tekstowe nagłówka albo stopki znajdujące się u góry lub u dołu strony arkusza.

 Porada   Kliknięcie dowolnego pola tekstowego spowoduje zaznaczenie nagłówka lub stopki i wyświetlenie widoku Narzędzia nagłówka i stopki oraz dodanie karty Projektowanie.

 1. Kliknij odpowiedni element na karcie Projektowanie w grupie Elementy nagłówka i stopki.

Wstawianie określonych elementów nagłówka i stopki w arkuszu wykresu

 1. Kliknij arkusz wykresu lub arkusz osadzony, do którego chcesz dodać wstępnie zdefiniowany nagłówek lub wstępnie zdefiniowaną stopkę.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

Obraz Wstążki programu Excel

 Uwaga   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.

 1. Kliknij przycisk Nagłówek niestandardowy lub Stopka niestandardowa.
 2. Użyj przycisków w oknie dialogowym Nagłówek lub Stopka, aby wstawić określone elementy nagłówka i stopki.

 Porada   Umieszczenie wskaźnika myszy nad przyciskiem spowoduje wyświetlenie etykiety ekranowej z nazwą elementu, który może zostać wstawiony za pomocą tego przycisku.

Początek strony Początek strony

Określanie opcji nagłówków i stopek

W przypadku zwykłych arkuszy można pracować z nagłówkami i stopkami w widoku układu strony. W przypadku arkuszy innego typu, takich jak arkusze wykresów (arkusz wykresu: Arkusz w skoroszycie, który zawiera sam wykres. Arkusz wykresu jest wygodny, jeśli użytkownik chce wyświetlić wykres lub raport w formie wykresu przestawnego oddzielnie od danych arkusza lub raportu w formie tabeli przestawnej.) lub wykresy osadzone (wykres osadzony: Wykres, który jest umieszczony w arkuszu danych, a nie w osobnym arkuszu wykresu. Wykresy osadzone są wygodne, gdy użytkownik chce wyświetlić lub wydrukować wykres lub raport w formie wykresu przestawnego wraz z danymi źródłowymi i innymi informacjami w arkuszu.), można pracować z nagłówkami i stopkami w oknie dialogowym Ustawienia strony.

Wybieranie opcji nagłówków i stopek w arkuszu

 1. Kliknij arkusz, dla którego chcesz określić opcje nagłówków i stopek.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

Obraz Wstążki programu Excel

 Uwaga   Arkusz zostanie wyświetlony w programie Excel w widoku układu strony. Można także użyć przycisku Widok układu strony Obraz przycisku na pasku stanu, aby wyświetlić ten widok.

 1. Kliknij lewe, środkowe lub prawe pole tekstowe nagłówka albo stopki znajdujące się u góry lub u dołu strony arkusza.

 Porada   Kliknięcie dowolnego pola tekstowego spowoduje zaznaczenie nagłówka lub stopki i wyświetlenie Narzędzi nagłówka i stopki oraz dodanie karty Projektowanie.

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz co najmniej jedno z następujących pól wyboru:
  • Zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych, aby określić, że nagłówki i stopki na stronach nieparzystych powinny być inne niż te na stronach parzystych.
  • Zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie, aby usunąć nagłówki i stopki z pierwszej drukowanej strony.
  • Zaznacz pole wyboru Skaluj z dokumentem, aby określić, czy w nagłówkach i stopkach ma być zastosowany ten sam rozmiar czcionki i skalowanie co w arkuszu.

 Porada   Jeśli rozmiar czcionki i skalowanie nagłówków i stopek mają być niezależne od skalowania arkusza, aby utworzyć jednolity wygląd w ramach wielu stron, wyczyść to pole wyboru.

 • Zaznacz pole wyboru Wyrównaj do marginesów strony, aby mieć upewnić się, że margines nagłówka lub stopki jest wyrównany do lewego i prawego marginesu arkusza.

 Porada   Aby ustawić szerokości lewego i prawego marginesu nagłówka lub stopki inne niż szerokości lewego i prawego marginesu arkusza, wyczyść to pole wyboru.

Wybieranie opcji nagłówków i stopek w arkuszu wykresu

 1. Kliknij arkusz wykresu lub arkusz osadzony, do którego chcesz dodać wstępnie zdefiniowany nagłówek lub wstępnie zdefiniowaną stopkę.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

Obraz Wstążki programu Excel

 Uwaga   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.

 1. Zaznacz co najmniej jedno z poniższych pól wyboru:
  • Zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych, aby określić, że nagłówki i stopki na stronach nieparzystych powinny być inne niż te na stronach parzystych.
  • Zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie, aby usunąć nagłówki i stopki z pierwszej drukowanej strony.
  • Zaznacz pole wyboru Skaluj z dokumentem, aby określić, czy w nagłówkach i stopkach ma być zastosowany ten sam rozmiar czcionki i skalowanie co w arkuszu.

 Porada   Jeśli rozmiar czcionki i skalowanie nagłówków i stopek mają być niezależne od skalowania arkusza, aby utworzyć jednolity wygląd w ramach wielu stron, wyczyść to pole wyboru.

 • Zaznacz pole wyboru Wyrównaj do marginesów strony, aby mieć upewnić się, że margines nagłówka lub stopki jest wyrównany do lewego i prawego marginesu arkusza.

 Porada   Aby ustawić dla lewych i prawych marginesów nagłówków i stopek określone wartości, które będą niezależne od lewego i prawego marginesu arkusza, wyczyść to pole wyboru.

Początek strony Początek strony

Zamykanie nagłówków i stopek przez powrót do widoku normalnego

 • Na karcie Widok w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Normalny.

Obraz Wstążki programu Excel

 Porada   Można także kliknąć przycisk Normalny Obraz przycisku na pasku stanu.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007