Tworzenie wykresów kołowy kołowego i słupkowy kołowego

Dotyczy programów:
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Excel 2002

Wykresy kołowe znakomicie nadają się do prezentowania punktów danych (punkty danych: Pojedyncze wartości kreślone na wykresie i reprezentowane przez kolumny, słupki, linie, wycinki koła, wycinki pierścieniowe, punkty lub inne kształty, nazywane znacznikami danych. Znaczniki danych tego samego koloru tworzą serię danych.) jako procentów całości. Jednak gdy na wykresie znajdzie się wiele punktów danych, z których każdy będzie miał wartość mniejszą niż 5 procent całości, trudno jest odróżnić od siebie poszczególne wycinki. Na przykład wykres kołowy następujących danych o sprzedaży zawiera trzy wycinki reprezentujące wartości poniżej 5%.

Obraz danych o sprzedaży w arkuszu kalkulacyjnym.

Obraz danych o sprzedaży na wykresie kołowym.

Aby wycinki mogły być lepiej widoczne na wykresie kołowym, w programie Excel zaproponowano podtypy wykresów Kołowy kołowego i Słupkowy kołowego. Na każdym z tych podtypów mniejsze wycinki są oddzielone od głównego wykresu kołowego i przedstawione w postaci dodatkowego wykresu kołowego lub skumulowanego słupkowego, jak pokazano na następnym rysunku.

Obraz danych o sprzedaży na wykresie Kołowy kołowego.

Zauważ, że etykiety z wartościami procentowymi na pomocniczym wykresie kołowym zawierają te same liczby co na wykresie głównym. Liczby reprezentują tylko poszczególne wycinki, które zostały przeniesione na wykres pomocniczy; nie sumują się do 100%.

Konfigurowanie danych i tworzenie wykresu

Oba te podtypy wykresu kołowego są oparte na tych samych danych, które zostałyby użyte do utworzenia zwykłego wykresu kołowego. Wykresy kołowe mogą służyć do prezentowania tylko jednej serii danych (seria danych: Powiązane punkty danych, które są kreślone na wykresie. Każda seria danych na wykresie ma unikatowy kolor lub wzór i jest reprezentowana w legendzie wykresu. Na wykresie można wykreślić jedną lub kilka serii danych. Wykresy kołowe mają tylko jedną serię danych.), co oznacza, że tworząc wykres, można uwzględnić tylko jedną kolumnę lub jeden wiersz wartości w zaznaczeniu. Można też uwzględnić jeden wiersz lub jedną kolumnę kategorii, o ile jest to pierwsza kolumna lub pierwszy wiersz zaznaczenia. Kategorie są wówczas prezentowane na legendzie wykresu kołowego.

W przypadku wybrania podtypu wykresu Kołowy kołowego lub Słupkowy kołowego ostatnia trzecia część punktów danych jest domyślnie przenoszona na wykres pomocniczy. Gdyby w sumie było na przykład dziewięć punktów danych, ostatnie trzy punkty z zaznaczenia zostałyby przedstawione na wykresie pomocniczym. Po utworzeniu wykresu można jednak zmienić liczbę punktów danych przedstawianych na wykresie pomocniczym  — oraz sposób podziału punktów danych między wykresy — zmieniając ustawienia na karcie Opcje okna dialogowego Formatowanie serii danych. (Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz sekcję Opcje serii danych wykresów Kołowy kołowego i Słupkowy kołowego w dalszej części tego artykułu).

Tworzenie wykresu Kołowy kołowego lub Słupkowy kołowego

 1. Zaznacz dane, które chcesz przedstawić na wykresie Kołowy kołowego lub Słupkowy kołowego.
 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Wykres.
 3. W polu Typ wykresu kliknij pozycję Kołowy.
 4. W obszarze Podtyp wykresu kliknij pozycję Kołowy kołowego lub Słupkowy kołowego.

Szybki podgląd tworzonego wykresu jest dostępny po kliknięciu przycisku Naciśnij i przytrzymaj, aby zobaczyć przykład.

 1. Kliknij przycisk Dalej i przystąp do wykonywania kroków od 2 do 4 w Kreatorze wykresów.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą dowolnego kroku, kliknij znak zapytania (?) na pasku tytułu Kreatora wykresów.

 Uwaga   Pewne liczby miejsc dziesiętnych określone dla wartości procentowych na karcie Liczba okna dialogowego Formatowanie komórek (menu Format, polecenie Komórki) powodują, że wartości procentowe wyświetlane w etykietach danych (etykieta danych: Etykieta zawierająca dodatkowe informacje o znaczniku danych, który reprezentuje pojedynczy punkt danych lub wartość pochodzącą z komórki arkusza danych.) mogą być zaokrąglane i mogą nie dawać prawidłowej sumy.

Dostosowywanie sposobu wyświetlania punktów danych

Różne elementy wykresów Kołowy kołowego i Słupkowy kołowego można formatować tak samo jak w przypadku zwykłego wykresu kołowego. Jest jednak kilka nowych rzeczy, które są charakterystyczne tylko dla wykresów Kołowy kołowego i Słupkowy kołowego:

 • Położenie wykresów głównego i pomocniczego     Wykresy główny i pomocniczy są zawsze ustawione poziomo i sąsiadująco względem siebie. Nie można ich przesuwać niezależnie. Z lewej strony znajduje się zawsze wykres główny, który nie zawsze musi być większym z dwóch — wykres pomocniczy może być większy niż główny.
 • Zaznaczanie wykresów głównego i pomocniczego     Nie można zaznaczać pojedynczych wykresów ani formatować ich osobno. Wykresy główny i pomocniczy są związane z jedną serią danych. Można zaznaczać tylko całą serię danych albo jej poszczególne punkty danych, a następnie stosować formatowanie do zaznaczenia.
 • Łączniki     Łączniki są dodawane automatycznie w celu uwypuklenia powiązania między wykresami. Można je formatować, stosując do nich różne style linii. Można też je usunąć, jeśli jest taka potrzeba.

Opcje serii danych wykresów Kołowy kołowego i Słupkowy kołowego

 1. Zaznacz na wykresie całą serię danych.

 Uwaga   Aby zaznaczyć całą serię danych, upewnij się, że nic nie jest zaznaczone i kliknij raz jeden z wykresów.

 1. Z menu Format wybierz polecenie Zaznaczone serie danych.
 2. Kliknij kartę Opcje.
 3. Aby określić rodzaj danych, które mają się znaleźć na wykresie pomocniczym, kliknij odpowiednią opcję w polu Podziel serie według.
 4. Aby określić liczbę punktów danych na wykresie pomocniczym, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli seria została podzielona według położenia, zmień liczbę w polu Drugi wykres zawiera ostatnich [ ] wartości.
  • Jeśli seria została podzielona według wartości bezwzględnej lub procentowej, zmień liczbę w polu Drugi wykres zawiera wartości mniejsze niż.
  • Jeśli chcesz dostosować podział danych, zamknij okno dialogowe, a następnie przeciągnij myszą elementy między oboma wykresami.

 Uwaga   Wycinka, który na wykresie głównym reprezentujący dane na wykresie pomocniczym, nie można przenieść do drugiego wykresu. Jeśli z wykresu kołowego zostanie przeciągnięty wycinek, który nie zostanie umieszczony na drugim wykresie, zostanie utworzone puste miejsce między wycinkami.

 1. Aby zmienić rozmiar wykresu pomocniczego, zwiększ lub zmniejsz liczbę w polu Rozmiar drugiego wykresu (liczba ta reprezentuje rozmiar jako procent rozmiaru wykresu głównego).
 2. Aby usunąć łączniki, wyczyść pole wyboru Linie serii.
 3. Aby użyć tego samego koloru dla wszystkich punktów danych, wyczyść pole wyboru Różne kolory dla wycinków.

PokażPorada

Istnieje możliwość zmiany koloru pojedynczych punktów danych. W tym celu zaznacz odpowiedni element, a następnie w menu Format kliknij polecenie Zaznaczony punkt danych. Na karcie Desenie w obszarze Warstwowy kliknij kolor, którego chcesz użyć.

 1. Aby zmienić obszar między wykresami, zwiększ lub zmniejsz liczbę w polu Szerokość przerwy (liczba ta reprezentuje szerokość przerwy jako procent szerokości wykresu pomocniczego).
 
 
Dotyczy:
Excel 2003