Tworzenie i zmienianie układu pól w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego

Po utworzeniu raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego należy dodać pola za pomocą listy pól tabeli przestawnej. Aby zmienić raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, należy za pomocą listy pól ponownie rozmieścić i usunąć pola. Domyślnie okno Lista pól tabeli przestawnej zawiera dwie sekcje: umieszczoną u góry sekcję pól, która służy do dodawania i usuwania pól, oraz umieszczoną u dołu sekcję układu, która umożliwia rozmieszczanie pól i zmienianie ich położenia. Okno Lista pól tabeli przestawnej można zadokować po dowolnej stronie okna i zmienić jego rozmiar w poziomie. Okno Lista pól tabeli przestawnej można też oddokować. Po wykonaniu tej czynności można zmienić jego rozmiar zarówno w pionie, jak i w poziomie.

 Uwagi 

 • Jeśli okno Lista pól tabeli przestawnej nie jest wyświetlane, należy się upewnić, że został kliknięty raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Jeśli okno Lista pól tabeli przestawnej nadal nie jest wyświetlane, w przypadku raportu tabeli przestawnej na karcie Opcje w grupie Pokazywanie/ukrywanie należy kliknąć przycisk Lista pól, a w przypadku raportu wykresu przestawnego na karcie Analizuj w grupie Dane należy kliknąć przycisk Lista pól.
 • Jeśli w oknie Lista pól nie są wyświetlane potrzebne pola, należy odświeżyć raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, aby wyświetlić dowolne nowe pola, pola obliczeniowe, miary, miary obliczeniowe lub wymiary, które zostały dodane od ostatniej operacji.
Co chcesz zrobić?


Informacje o oknie Lista pól tabeli przestawnej

Aby uzyskać zamierzone wyniki podczas tworzenia układu raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, dobrze jest zrozumieć sposób działania okna Lista pól tabeli przestawnej oraz sposoby rozmieszczania różnych typów pól.

Sposób działania okna Lista pól tabeli przestawnej


Sposób działania listy pól tabeli przestawnej

Objaśnienie 1 Zewnętrzne źródło danych zawiera strukturalne dane zorganizowane jako jedno lub większa liczba pól (nazywanych też kolumnami), które są wyświetlane na liście pól.
Objaśnienie 2 Przeniesienie pola do obszaru filtru raportu na liście pól spowoduje jednoczesne przeniesienie pola do obszaru filtru raportu w raporcie tabeli przestawnej.
Objaśnienie 3 Przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn na liście pól spowoduje jednoczesne przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn w raporcie tabeli przestawnej.
Objaśnienie 4 Przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy na liście pól spowoduje jednoczesne przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy w raporcie tabeli przestawnej.
Objaśnienie 5 Przeniesienie pola do obszaru wartości na liście pól spowoduje jednoczesne przeniesienie pola do obszaru wartości w raporcie tabeli przestawnej.

Wskazówki dotyczące przenoszenia pól do czterech obszarów raportu

Poniżej podano wskazówki dotyczące przenoszenia pól wartości, nazw i wymiarów z sekcji pól do czterech obszarów w sekcji układu.

Pola wartości    

 • Po zaznaczeniu pola wyboru dla pola liczbowego zostanie ono domyślnie przeniesione do obszaru etykiet kolumn.

Pola wierszy i kolumn    

 • Jeśli pole znajdujące się już w obszarze etykiet wierszy, etykiet kolumn lub filtrów raportu zostanie ponownie dodane do jednego z tych obszarów, to po przeniesieniu do tego samego obszaru zmieni się jego położenie, natomiast po przeniesieniu do innego obszaru zmieni się jego orientacja.

Miary    

 • W źródle danych OLAP (Online Analytical Processing) występuje często wiele pól (lub miar) zorganizowanych w hierarchię składającą się z różnych wymiarów, hierarchii i poziomów. Należy klikać przyciski rozwijania Pole z plusem i zwijania Pole z minusem do momentu znalezienia żądanych pól.
 • Do obszarów etykiet wierszy, etykiet kolumn i filtrów raportu można przenosić tylko hierarchie, atrybuty i nazwane zestawy.
 • Do obszaru wartości można przenosić tylko miary, miary obliczeniowe i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Początek strony Początek strony

Dodawanie pól

 • Aby dodać pola do raportu, należy wykonać jedną lub więcej z poniższych czynności:
  • Zaznacz pole wyboru obok każdej nazwy pola w sekcji pól. Pole zostanie umieszczone w obszarze domyślnym sekcji układu, ale w razie potrzeby możesz ponownie rozmieścić pola.

Domyślnie pola nienumeryczne są dodawane do obszaru etykiet wierszy, pola numeryczne są dodawane do obszaru wartości, natomiast hierarchie dat i godzin OLAP — do obszaru etykiet kolumn.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pola, a następnie wybierz odpowiednie polecenie — Dodaj do filtru raportu, Dodaj do etykiety kolumny, Dodaj do etykiety wiersza lub Dodaj do wartości — aby umieścić pole w określonym obszarze sekcji układu.

 Porada   Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola, a następnie przeciągnąć pole między sekcją pól a obszarem w sekcji układu. Aby dodać pole więcej niż jeden raz, należy powtórzyć operację.

Początek strony Początek strony

Ponowne rozmieszczanie pól

Istniejące pola można ponownie rozmieścić lub zmienić ich położenie, używając jednego z czterech obszarów u dołu sekcji układu:

Raport tabeli przestawnej Opis Wykres przestawny Opis
Wartości     Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych. Wartości     Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.
Etykiety wierszy     Ten obszar służy do wyświetlania pól jako wierszy z boku raportu. Wiersz położony niżej jest zagnieżdżony w wierszu bezpośrednio go poprzedzającym. Pole osi (kategorie)     Ten obszar służy do wyświetlania pól jako osi na wykresie.
Etykiety kolumn     Ten obszar służy do wyświetlania pól jako kolumn u góry raportu. Kolumna położona niżej jest zagnieżdżona w kolumnie bezpośrednio ją poprzedzającej. Etykiety pól legendy (serie)     Ten obszar służy do wyświetlania pól w legendzie wykresu.
Filtr raportu     Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu. Filtr raportu     Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.
 • Aby ponownie rozmieścić pola, kliknij nazwę pola w jednym z obszarów, a następnie wybierz jedno z następujących poleceń:
Przenieś w górę     Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w górę w obrębie obszaru.
Przenieś w dół     Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w dół w obrębie obszaru.
Przenieś na początek     Powoduje przeniesienie pola na początek obszaru.
Przenieś na koniec      Powoduje przeniesienie pola na koniec obszaru.
Przenieś do filtru raportu     Powoduje przeniesienie pola do obszaru filtru raportu.
Przenieś do etykiet wierszy     Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy.
Przenieś do etykiet kolumn     Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn.
Przenieś do wartości     Powoduje przeniesienie pola do obszaru wartości.
Ustawienia pola wartości, Ustawienia pola     Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia pola lub Ustawienia pola wartości. Aby uzyskać więcej informacji o każdym ustawieniu, kliknij przycisk Pomoc Obraz przycisku u góry okna dialogowego.

 Porada   Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola, a następnie przeciągnąć pole z sekcji pól do sekcji układu albo z obszaru do obszaru.

Początek strony Początek strony

Usuwanie pól

 • Aby usunąć pole, kliknij nazwę pola w jednym z obszarów układu, a następnie kliknij polecenie Usuń pole albo wyczyść pole wyboru obok każdej nazwy pola w sekcji pól.

 Porada   Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola w sekcji układu, a następnie przeciągnąć ją poza okno Lista pól tabeli przestawnej.

 Uwaga   Wyczyszczenie pola wyboru w sekcji pól powoduje usunięcie z raportu wszystkich wystąpień pola.

Początek strony Początek strony

Zmienianie widoku okna Lista pól tabeli przestawnej

Okno Lista pól tabeli przestawnej ma pięć różnych widoków, zaprojektowanych i zoptymalizowanych dla różnego typu zadań związanych z tabelą przestawną.

 • Aby zmienić widok, kliknij przycisk Widok na górze listy pól tabeli przestawnej i wybierz jedną z następujących pozycji:
Sekcja pól i sekcja obszarów spiętrzone     To jest widok domyślny przeznaczony dla niewielkiej liczby pól.
Sekcja pól i sekcja obszarów sąsiadująco     Ten widok służy do dodawania i usuwania pól, jeśli liczba pól w każdym obszarze przekracza cztery.
Tylko pola     Ten widok jest przeznaczony do dodawania i usuwania wielu pól.
Tylko sekcja obszarów (2 na 2)     Ten widok jest przeznaczony do ponownego rozmieszczania wielu pól.
Tylko sekcja obszarów (1 na 4)      Ten widok jest przeznaczony do ponownego rozmieszczania wielu pól.

 Porada   W widokach Sekcja pól i sekcja obszarów spiętrzone oraz Sekcja pól i sekcja obszarów sąsiadująco można dostosowywać szerokość i wysokość poszczególnych sekcji, zatrzymując wskaźnik myszy na linii podziału między sekcjami do czasu, gdy wskaźnik zmieni się w pionową podwójną strzałkę Pionowa podwójna strzałka lub poziomą podwójną strzałkę Pozioma podwójna strzałka, przeciągając podwójną strzałkę w górę bądź w dół albo w lewo bądź w prawo do żądanej lokalizacji, a następnie klikając podwójną strzałkę lub naciskając klawisz ENTER.

Początek strony Początek strony

Filtrowanie danych przed dodaniem ich do raportu

Jeśli raport tabeli przestawnej jest połączony z zewnętrznym źródłem danych zawierającym dużą ilość danych, można filtrować jedno lub większą liczbę pól przed ich dodaniem do raportu. Dzięki temu można skrócić czas potrzebny na aktualizowanie raportu.

 • Zatrzymaj wskaźnik myszy na nazwie pola w sekcji pól, a następnie kliknij strzałkę listy rozwijanej filtru obok nazwy pola.

Zostanie wyświetlone menu Filtr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Filtrowanie danych w raporcie tabeli przestawnej lub w raporcie wykresu przestawnego.

Początek strony Początek strony

Przełączanie między automatycznym i ręcznym aktualizowaniem układu raportu

Domyślnie każda zmiana w oknie Lista pól tabeli przestawnej powoduje automatyczną aktualizację układu raportu. Aby zwiększyć wydajność pracy przy korzystaniu z dużej ilości danych zewnętrznych, można przełączyć się na aktualizację ręczną. Po przełączeniu na aktualizację ręczną nie można korzystać z raportu do momentu ponownego przełączenia na aktualizację automatyczną. Można jednak szybko dodawać i przenosić pola z sekcji pól do sekcji układu oraz usuwać pola z sekcji pól, a następnie ponownie przełączyć do aktualizacji automatycznej, aby zobaczyć rezultaty.

W przypadku ustawienia ręcznej aktualizacji układu raportu zamknięcie okna Lista pól tabeli przestawnej, zmiana na widok Tylko pola lub wyjście z programu Microsoft Office Excel powodują odrzucenie — bez potwierdzenia — wszystkich wprowadzonych zmian układu raportu tabeli przestawnej.

 • Aby włączyć lub wyłączyć ręczną aktualizację raportu tabeli przestawnej, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Opóźnij aktualizację układu u dołu okna Lista pól tabeli przestawnej.

Po zakończeniu zmieniania układu raportu na liście pól kliknij przycisk Aktualizuj, aby zobaczyć układ w raporcie tabeli przestawnej.

 Uwaga   Raport tabeli przestawnej jest automatycznie aktualizowany zawsze po otwarciu skoroszytu.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007