Szybsze konstruowanie formuł

Dotyczy programu
Microsoft Excel 2002

Program Microsoft Excel 2002 zawiera więcej narzędzi ułatwiających konstruowanie formuł. Korzystanie z funkcji jest szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Nie ograniczaj się do funkcji Autosumowania — Autouśredniaj, Autozliczaj...Więcej auto!

Poprzednie wersje programu Excel zawierały przycisk Autosumowanie, który umożliwiał obliczanie sumy zakresu komórek za naciśnięciem przycisku. Teraz kliknięcie tego samego przycisku umożliwia także automatyczne obliczenie średniej, zliczanie lub uzyskanie maksymalnej bądź minimalnej wartości w zakresie. Wystarczy zaznaczyć zakres wartości, następnie kliknąć strzałkę na przycisku Autosumowanie i kliknąć żądaną operację — Suma, Średnia, Licznik, Maksimum lub Minimum.

Ulepszone Autosumowanie

Sprawne wprowadzanie argumentów funkcji — przy pomocy etykietek ekranowych!

Teraz, gdy zaczniesz wpisywać formułę zawierającą funkcję, program Excel zapewni natychmiastową pomoc — wyświetli etykietkę ekranową, pokazującą niezbędne argumenty funkcji. Ilekroć wprowadzisz argument, w funkcji zostanie wyróżniony następny argument. Co więcej, gdy klikniesz nazwę funkcji w etykietce ekranowej, zostanie wyświetlony temat Pomocy zawierający dodatkowe informacje i przykłady użycia tej funkcji.

Etykietka ekranowa pokazująca argumenty funkcji

Excel pokaże, gdzie są błędy

Program Excel 2002 zawiera nie tylko narzędzie do sprawdzania pisowni, ale i narzędzie do sprawdzania błędów. Można je uruchomić ręcznie, klikając polecenie Sprawdzanie błędów w menu Narzędzia. Wykrywa ono wartości błędów, liczby przechowywane jako tekst, formuły z odwołaniami do pustych komórek i wiele innych błędów.

Jeśli sprawdzanie błędów jest włączone w tle (a domyślnie jest włączone), nie trzeba nawet uruchamiać ręcznie narzędzia do sprawdzania błędów. Program Excel wskaże formułę niezgodną z zaleconymi standardami, wstawiając zielone trójkąty w komórkach prawdopodobnie zawierających błędy. Gdy zaznaczysz taką komórkę, zostanie wyświetlony tag inteligentny Opcje sprawdzania błędów, a wówczas wystarczy kliknąć strzałkę tagu, aby uzyskać dodatkowe informacje lub wyświetlić listę opcji, takich jak Pomoc na temat błędu, Pokaż kroki obliczania czy Ignoruj błąd.

Wskaźnik błędu w komórce

Program Excel zawiera również pasek narzędzi Inspekcja formuł, który, wśród innych opcji, zawiera funkcję graficznego śledzenia komórek poprzedników (komórek zawierających formuły odwołujące się do komórki poddanej inspekcji) i komórek zależnych (komórek, do których odwołuje się komórka poddawana inspekcji). Niebieskie wskaźniki na poniższej ilustracji wskazują komórki poprzedniki lub komórki zależne.

Arkusz ze strzałkami śledzenia

Czy możemy doradzić funkcję...

Wpisz w języku naturalnym pytanie w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, a program Excel wyświetli listę funkcji, które mogą być stosowne do wymagań. Na przykład wpisz „jak obliczyć comiesięczne spłaty pożyczki”, a program Excel doradzi użycie funkcji PMT (służącej do obliczania spłat pożyczki) albo funkcji NPER (która zwraca liczbę okresów wpłat do uzyskania określonego kapitału).

Okno dialogowe Wstawianie funkcji

Wycinanie i wklejanie przykładów funkcji z Pomocy online

Pomoc online stała się jeszcze bardziej pomocna. Wyszukaj funkcję i zerknij na przykład u dołu okienka Pomocy. Możesz nawet wyciąć i wkleić przykład, zawierający formuły i dane, wprost z Pomocy do arkusza i przypatrzyć się, jak wykonywane jest obliczenie, aby lepiej zrozumieć działanie funkcji. Na poniższej ilustracji widać, jak wygląda taki przykład.

Przykład z Pomocy

Oglądanie wyników w komórkach bez przewijania

Okno czujki to oddzielne okno, w którym widać, co dzieje się w komórkach, eliminując konieczność przewijania do nich. Przyjmijmy na przykład, że w wierszu 162. zostały wprowadzone dane, które mogą mieć wpływ na wynik formuły w komórce A10. Zamiast przewijać do komórki A10, aby sprawdzić wynik formuły, można „dopilnować” wartość powstałą wskutek zmiany formuły za pomocą tego okna, bez względu na bieżące położenie w arkuszu. Można obserwować komórki nawet w innych arkuszach albo skoroszytach. Ponadto można kliknąć odwołanie do komórki w Oknie czujki, aby przenieść zaznaczenie do obserwowanej komórki. Aby obserwować komórkę, wystarczy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Dodaj czujkę.

Okno czujki

Obliczanie formuły wyrażenie po wyrażeniu

Nawet jeśli wydaje się, że formuła jest wprowadzona poprawnie, to kolejność funkcji lub operacji może być niepoprawna, gdyż przynosi wyniki inne niż zamierzone. Funkcja Szacowanie formuły jest nader poręczna przy obliczaniu różnych części formuły — zwłaszcza formuł zagnieżdżonych — w kolejności, w jakiej są one obliczane w formule. Dzięki temu można poprawić określoną część formuły, która być może nie działa jak należy.

Obliczanie formuły jest podobne do korzystania z narzędzia do debugowania w środowisku programowania. Umożliwia to wkraczanie do poszczególnych części formuły i obliczanie żądanych sekcji.

Przyjmijmy na przykład, że w komórce D5 umieszczona jest następująca formuła:

=JEŻELI(ŚREDNIA(B2:B5)<50;SUMA(C2:C5);0)

Formuła ta głosi, że jeśli średnia wartości w komórkach od B2 do B5 włącznie jest mniejsza niż 50, to zsumowane zostaną wartości w komórkach od C2 do C5 włącznie; w przeciwnym przypadku zostanie zwrócona wartość 0.

Można użyć funkcji Szacuj formułę, aby sprawdzić obliczanie formuły wyrażenie po wyrażeniu. Na przykład po pierwszym otwarciu okna dialogowego Szacowanie formuły w formule zostanie podkreślone pierwsze wyrażenie:

Formuła widoczna w oknie dialogowym Szacowanie formuły.

Po kliknięciu przycisku Szacuj podkreślone wyrażenie zostanie obliczone, a wynik wyświetlony jak niżej (przy założeniu, że wartości w komórkach B2:B5 są równe 51, 49, 39 i 68):

Formuła po kliknięciu przycisku Szacuj.

Kliknij ponownie przycisk Szacuj, a zobaczysz, że wyrażenie ma wartość FAŁSZ, bo liczba 51,75 jest większa niż 50:

Formuła po ponownym kliknięciu przycisku Szacuj.

Ponieważ wartość wyrażenia jest równa FAŁSZ, to całe wyrażenie ma wartość zero.

Aby obliczyć formułę, w menu Narzędzia wskaż polecenie Inspekcja formuł, a następnie kliknij polecenie Szacuj formułę.

 Uwaga   Opcja o nazwie Pokaż kroki obliczania jest dostępna w menu Opcje sprawdzania błędów tagu inteligentnego. Opcja ta jest podobna do funkcji Szacuj formułę, a różni się tym, że pierwsze wyrażenie jest obliczane już przy wyświetleniu okna dialogowego.