Szukanie wyniku — informacje

Szukanie wyniku jest częścią zestawu poleceń nazywanego narzędziami analizy co-się-stanie-gdy (analiza typu „co, jeśli?”: Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak te zmiany wpłyną na wyniki formuł w arkuszu. Na przykład zmienianie stopy procentowej w tabeli amortyzacji w celu określenia sumy płatności.). Gdy znasz oczekiwany wynik jednej formuły (formuła: Sekwencja wartości, odwołań do komórek, nazw, funkcji lub operatorów w komórce, które razem dają nową wartość. Formuła zawsze zaczyna się od znaku równości (=).) a nie znasz wartości wejściowej niezbędnej do obliczenia wyniku formuły, możesz użyć funkcji Szukaj wyniku z menu Narzędzia. Podczas szukania wyniku (szukanie wyniku: Metoda znajdowania określonej wartości komórki przez dostosowywanie wartości innej komórki. Szukając wyniku, program Excel zmienia wartość w określonej komórce, aż formuła zależna od tej komórki zwróci żądany wynik.) program Microsoft Excel zmienia wartość w jednej konkretnej komórce do chwili, gdy komórka zależna od tej wartości zwróci pożądany wynik.

Model ze spłatą zależną od odsetek

Na przykład, użyj funkcji Szukaj wyniku, aby stopniowo zmieniać oprocentowanie w komórce B3 do chwili, gdy wartość spłat w komórce B4 wyniesie $900.00.

 
 
Dotyczy:
Excel 2003