Rozwiązywanie problemów z sortowaniem

Sprawdź reguły domyślnej kolejności sortowania     Program Microsoft Excel sortuje dane zgodnie z określonymi regułami kolejności sortowania.

PokażDomyślna kolejność sortowania

W sortowaniu rosnącym program Microsoft Excel stosuje następującą kolejność (w sortowaniu malejącym kolejność jest odwrotna, z wyjątkiem pustych komórek, które są zawsze umieszczane na końcu).

Liczby       Liczby są sortowane od najmniejszej wartości ujemnej do największej wartości dodatniej.

Sortowanie alfanumeryczne       W przypadku sortowania alfanumerycznego program Microsoft Excel sortuje od lewej do prawej, znak po znaku. Jeśli na przykład komórka zawiera tekst „A100”, znajdzie się ona za komórką zawierająca wpis „A1”, ale przed komórką zawierającą wpis „A11”.

Teksty i teksty zawierające liczby są sortowane w następującej kolejności:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (spacja) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Apostrofy (') i łączniki (-) są ignorowane, z jednym wyjątkiem: Jeśli jedyna różnica między dwoma tekstami dotyczy łącznika, tekst zawierający łącznik jest sortowany jako ostatni.

Wartości logiczne       W sortowaniu wartości logicznych wartość FAŁSZ jest umieszczana przed wartością PRAWDA.

Wartości błędów       Wszystkie wartości błędów są równe.

Wartości puste       Puste wartości są zawsze umieszczane na końcu.

Sprawdź, czy liczby mają format numeryczny     Jeżeli program Microsoft Excel nieprawidłowo sortuje komórkę zawierającą wartość, komórka mogła zostać sformatowana jako tekst, a nie liczba. Na przykład liczby ujemne z pewnych systemów księgowych są przekształcane na tekst podczas importowania danych do programu Microsoft Excel. Wartości zapisane jako tekst można konwertować na liczby.

PokażJak?

PokażPoszczególne komórki

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Sprawdzanie błędów.
 2. Upewnij się, że pola Włącz sprawdzanie błędów w tle i Liczba przechowywana jako tekst są zaznaczone.
 3. Zaznacz dowolną komórkę zawierającą zielony wskaźnik błędu w lewym górnym rogu Komórka, w której wystąpił problem dotyczący formuły.
 4. Kliknij przycisk Obraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na liczby.

PokażCały zakres jednocześnie

 1. W pustej komórce wprowadź liczbę 1.
 2. Zaznacz komórkę i w menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj.
 3. Zaznacz zakres liczb przechowywanych jako tekst, które mają być konwertowane.
 4. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej specjalnie.
 5. W obszarze Operacja kliknij opcję Pomnóż.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Usuń zawartość komórki wprowadzoną w pierwszym kroku.

 Uwaga   Niektóre programy księgowe wyświetlają ujemne wartości ze znakiem minus (—) po prawej stronie wartości. Aby konwertować ciągi tekstowe na wartości, należy zwrócić wszystkie znaki ciągu tekstowego oprócz skrajnego znaku po prawej stronie (znak negacji), a następnie pomnożyć wynik przez —1. Na przykład, jeżeli wartość w komórce A2 jest równa „156—” następująca formuła konwertuje ten tekst na wartość —156.

Dane Formuła
156- =LEWY(A2;DŁ(A2)-1)*-1

Sprawdź, czy mieszane dane są sformatowane jako tekst     Jeżeli w kolumnie przeznaczonej do sortowania znajdują się zarówno liczby, jak i liczby zawierające znaki tekstowe (takie jak 100, 100a, 200, 200a), konieczne jest sformatowanie wszystkich wpisów w tej kolumnie jako tekst. W przeciwnym wypadku liczby będą sortowane jako pierwsze, a następnie sortowane będą liczby zawierające tekst. Aby sformatować liczbę jako tekst, należy kliknąć polecenie Komórki w menu Format, kliknąć kartę Liczby, a następnie kliknąć pozycję Tekstowe na liście Kategoria, kliknąć przycisk OK, a następnie ponownie wpisać wartość w komórce. Aby wpisać liczbę jako tekst podczas wprowadzania nowych danych, należy sformatować komórkę jako tekst przed rozpoczęciem wpisywania.

Sprawdź, czy daty i godziny są sformatowane prawidłowo     Program Microsoft Excel traktuje daty i godziny jako liczby. Gdy wpisywana jest data lub godzina rozpoznawana przez program Excel, format komórki zmienia się z formatu liczbowego Ogólny na wbudowany format daty lub czasu. Aby program Excel poprawnie sortował, wszystkie daty i godziny w kolumnie muszą używać formatu daty lub czasu. Jeżeli program Excel nie może rozpoznać wartości jako daty, godziny lub liczby, wartość jest formatowana jako tekst. Aby zastosować poprawne formatowanie, należy kliknąć komórkę, kliknąć polecenie Komórki w menu Format, a następnie kliknąć kartę Liczby. Jeżeli komórka jest sformatowana jako tekst, należy kliknąć pozycję Data lub Czas, zaznaczyć odpowiedni typ, kliknąć przycisk OK, a następnie ponownie wpisać wartość w komórce w wybranym formacie.

Odkryj wiersze i kolumny przed sortowaniem     Ukryte wiersze nie są przenoszone podczas sortowania wierszy, a ukryte kolumny nie są przenoszone podczas sortowania kolumn. Podczas sortowaniu wierszy dane w ukrytych kolumnach są jednak sortowane, a podczas sortowania kolumn sortowane są dane w ukrytych wierszach. Przed sortowaniem zakresu należy odkryć ukryte wiersze i kolumny.

Usuń wszystkie wiodące spacje     W niektórych przypadkach dane importowane z innej aplikacji mogą zawierać wiodące spacje wstawione przed danymi. Należy usunąć początkowe spacje przed sortowaniem danych.

Sprawdź ustawienia regionalne        Kolejności sortowania różnią się w zależności od ustawień regionalnych. Upewnij się, że ustawienie regionalne w oknach Ustawienia regionalne lub Opcje regionalne w Panelu sterowania są prawidłowe. Aby uzyskać informacje dotyczące zmieniania ustawień regionalnych, zapoznaj się z dokumentacją danego systemu Windows.

Wprowadź etykiety kolumn tylko w jednym wierszu     Jeżeli konieczne jest wykorzystanie etykiet wielowierszowych, należy zawinąć tekst w komórce.

Sprawdź ustawienia dotyczące obiektów graficznych       Ustawienia obiektów mogły się zmienić, wskutek czego obiekty nie są przenoszone wraz z komórkami. Aby ustawić obiekty tak, by można je było sortować wraz z komórkami, kliknij przycisk Zaznacz obiektyobraz przycisku na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Rysowanie, a następnie przeciągaj obiekty, które chcesz zmienić. Kliknij polecenie Autokształt, Obraz, Pole tekstowe, WordArt, Formant lub Obiekt w menu Format, a następnie kliknij opcję Przenoś z komórkami na karcie Właściwości.

 
 
Dotyczy:
Excel 2003