Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Drukowane są niewłaściwe dane

PokażPrzy próbie drukowania dokumentu nic się nie dzieje

Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows       Drukowaniem z komputera można sterować przede wszystkim za pomocą ustawień w systemie Windows. Używając narzędzia do rozwiązywania problemów z drukowaniem określ, czy ustawienia drukarki w systemie Windows są poprawne.

 1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Pomoc
 2. Kliknij przycisk Spis treści, a następnie kliknij temat Pliki i Drukarki. 
 3. Kliknij przycisk Drukowanie, a następnie postępuj według instrukcji zawartych w temacie dotyczącym rozwiązywania problemów.

Sprawdź ustawienia drukarki w programie Microsoft Excel       Jeśli ustawienia drukarki w systemie Windows wyglądają na poprawne, sprawdź ustawienia drukarki w programie Excel, aby upewnić się, że wybrana drukarka jest drukarką używaną.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie w polu Nazwa w obszarze Drukarka kliknij nazwę żądanej drukarki.

PokażProgram Excel drukuje tylko część arkusza roboczego

Sprawdź, czy zdefiniowano obszar wydruku       Jeśli arkusz zawiera obszar wydruku (obszar wydruku: Jeden lub większa liczba zakresów komórek wyznaczonych przez użytkownika do wydrukowania, gdy nie chce on drukować całego arkusza. Jeśli w arkuszu określono obszar wydruku, drukowany jest tylko ten obszar.), to program Excel drukuje tylko ten obszar. Aby określić, czy arkusz zawiera obszar wydruku, w menu Widok kliknij polecenie Podgląd podziału stron. Wyświetlony na białym tle obszar arkusza to obszar przeznaczony do drukowania.

PokażProgram Excel drukuje za dużo wierszy lub kolumn

 • Zdefiniuj obszar wydruku

PokażJak?

 1. W menu Widok kliknij polecenie Podgląd podziału stron.
 2. Zaznacz obszar, który chcesz wydrukować.
 3. W menu Plik wskaż polecenie Obszar wydruku, a następnie kliknij polecenie Ustaw obszar wydruku.
 4. Podczas zapisywania dokumentu zapisywany jest także wybrany obszar wydruku (obszar wydruku: Jeden lub większa liczba zakresów komórek wyznaczonych przez użytkownika do wydrukowania, gdy nie chce on drukować całego arkusza. Jeśli w arkuszu określono obszar wydruku, drukowany jest tylko ten obszar.).

PokażProgram Excel dodał dodatkowe wiersze do arkusza roboczego

Jeśli przed zastosowaniem formatowania zostanie zaznaczony cały wiersz lub kolumna (przez kliknięcie numeru wiersza lub litery kolumny), program Excel sformatuje puste komórki poniżej dolnego wiersza lub poza ostatnią kolumną. Program Excel przechowuje następnie informacje o formatowaniu dotyczące wszystkich pustych komórek, przez co plik staje się bardzo duży.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Nie chcąc rozpoczynać nowego arkusza roboczego, naciśnij klawisz F5, kliknij przycisk Specjalne w oknie dialogowym Przechodzenie do, a następnie kliknij opcję Ostatnia komórka. Usuń wszystkie wiersze poniżej danych rzeczywistych, a następnie zapisz skoroszyt.
 • Wstaw nowy arkusz. W arkuszu, który chcesz wydrukować, zaznacz tylko żądane komórki i skopiuj je do nowego pustego arkusza.

Wydruk ma nieprawidłowy wygląd

PokażWydrukowany nagłówek lub stopka nie wyglądają w żądany sposób

Można wybierać spośród kilku istniejących nagłówków lub stopek lub utworzyć własne. Nagłówki i stopki nie mogą zawierać grafiki ani łączy do określonych komórek.

Używaj wyłącznie koloru czarnego i białego       Tekst w nagłówkach i stopkach jest zawsze drukowany w czarnym kolorze. Nie można zastosować koloru do tekstu w nagłówkach i w stopkach, nawet jeśli wykorzystywana jest kolorowa drukarka.

Użyj opcji tytuł wydruku do powtarzania grafiki i połączonych informacji       Chcąc powtarzać grafikę lub połączone informacje na początku każdej strony, zamiast nagłówka zastosuj opcję tytułu wydruku (tytuły wydruku: Etykiety wierszy i kolumn, które są drukowane u góry lub po lewej stronie każdej strony drukowanego arkusza.). Na przykład aby drukować logo i adres firmy na początku każdej strony:

 1. Umieść logo i adres w pierwszych wierszach arkusza roboczego.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, kliknij kartę Arkusz, a następnie w polu U góry powtarzaj wiersze wprowadź wiersze zawierające logo i adres firmy.

W przypadku drukowania szerokiego arkusza na wielu stronach, upewnij się, że powtarzające się informacje zostaną skopiowane do dodatkowych wierszy lub kolumn, zależnie od potrzeb.

Używaj dwóch znaków handlowego i (&), aby wydrukować znak "handlowe i"       Program Microsoft Excel używa znaku handlowego i do rozpoczynania kodów specjalnego formatowania w nagłówkach i stopkach. Dlatego aby wprowadzić znak "handlowe i" w nagłówku lub stopce, trzeba wpisać znaki &&. Na przykład, aby umieścić w nagłówku tekst "Podwykonawcy & Usługi", należy wprowadzić tekst Podwykonawcy && Usługi.

PokażMarginesy nagłówka i stopki nie wyglądają prawidłowo

Użyj istniejących lewych i prawych marginesów       Lewy i prawy margines nagłówka i stopki ma szerokość trzy czwarte (0,75) cala bez względu na szerokość lewego i prawego marginesu strony. Można zasymulować szersze marginesy w jednowierszowym nagłówku lub stopce, wpisując spacje przed tekstem w polu edycji Lewa sekcja i po tekście w polu edycji Prawa sekcja. (Aby zlokalizować pola edycji, kliknij opcję Nagłówek niestandardowy lub Stopka niestandardowa w oknie dialogowym Ustawienia strony.) Spacje wpisane w polu edycji Prawa sekcja nie pojawią się w polu edycji, ale pojawią się na drukowanym arkuszu.

Dostosuj odległość pomiędzy nagłówkiem i stopką       Można ustawić odstęp pomiędzy dolną lub górną krawędzią strony a nagłówkiem lub stopką. Można także zmienić odległość pomiędzy danymi drukowanymi na stronie a nagłówkiem i stopką. Kliknij przycisk Podgląd wydruku obraz przycisku, kliknij przycisk Marginesy i przeciągnij uchwyty marginesów, aby dostosować rozmiar.

Uchwyty zmiany rozmiaru

Objaśnienie 1   Uchwyty zmiany rozmiaru marginesu

Objaśnienie 2   Uchwyty zmiany rozmiaru kolumny

PokażChcę, aby dokument miał szerokość (wysokość) jednej strony

Chcąc zapobiec przechodzeniu kolumn lub wierszy poza krawędź strony, można tak zmniejszyć arkusz, aby miał szerokość lub wysokość strony.

PokażJak?

 1. Kliknij arkusz.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Strona.
 3. W obszarze Skalowanie kliknij opcję Wpasuj w strony.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażDrukowanie arkusza dopasowanego do szerokości papieru

W pierwszym polu obok opcji Wpasuj w strony wprowadź cyfrę 1 (szerokość jednej strony).

W drugim polu obok opcji Wpasuj w strony usuń wartość, tak aby nie określać liczby stron.

PokażDrukowanie arkusza na określonej liczbie stron

W polach obok opcji Wpasuj w strony wprowadź liczbę stron, na których chcesz wydrukować pracę.

 Uwagi 

 • W przypadku użycia opcji Wpasuj w strony program Microsoft Excel ignoruje ręczne podziały stron.
 • Gdy zmieniane są wartości dla opcji Wpasuj w strony, program Microsoft Excel zmniejsza drukowany obraz lub powiększa go do wielkości 100 procent, jeżeli jest to konieczne. Aby zobaczyć, jak bardzo obraz zmieni się po podaniu nowych wartości, należy kliknąć przycisk OK, a następnie kliknąć polecenie Ustawienia strony w menu Plik. W polu Dopasuj do na karcie Strona zostanie wyświetlony procentowy współczynnik zmiany rozmiaru wydruku.
 • Drukowane dane nie przekraczają określonej liczby stron. Program Microsoft Excel nie powiększa danych, aby wypełnić strony.

PokażNie mogę przeskalować wykresu do żądanego rozmiaru ani wydrukować kilku wykresów na jednej stronie

W przypadku arkuszy z wykresami należy ustawić rozmiar wydruku       Jeśli wykres znajduje się na arkuszu wykresu (arkusz wykresu: Arkusz w skoroszycie, który zawiera sam wykres. Arkusz wykresu jest wygodny, jeśli użytkownik chce wyświetlić wykres lub raport w formie wykresu przestawnego oddzielnie od danych arkusza lub raportu w formie tabeli przestawnej.), to można go skalować w czasie drukowania.

 1. Uaktywnij (uaktywnianie: Uaktywnianie (wybieranie) arkusza wykresu lub danych. W zależności od tego, jaki arkusz zostanie uaktywniony, wyświetlany jest inny pasek menu i inne paski narzędzi. Aby uaktywnić arkusz, należy kliknąć jego kartę w skoroszycie.) arkusz wykres, w menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Wykres
 2. W obszarze Wielkość wykresu na wydruku kliknij żądaną opcję skalowania.

Po wybraniu opcji Niestandardowa wielkość wykresu na wydruku można ustawić, przeciągając uchwyty zaznaczenia (uchwyt zmiany rozmiaru: Jeden z niewielkich okręgów lub kwadratów, które pojawiają się w rogach i na bokach zaznaczonego obiektu. Uchwyty te można przeciągnąć, aby zmienić rozmiar obiektu.).

Rozmiar wykresów osadzonych należy zmieniać, przeciągając je      Jeśli wykres jest wykresem osadzonym (wykres osadzony: Wykres, który jest umieszczony w arkuszu danych, a nie w osobnym arkuszu wykresu. Wykresy osadzone są wygodne, gdy użytkownik chce wyświetlić lub wydrukować wykres lub raport w formie wykresu przestawnego wraz z danymi źródłowymi i innymi informacjami w arkuszu.) w arkuszu, zmień jego rozmiar, klikając go, a następnie przeciągając uchwyty zaznaczenia.

Aby wydrukować wykresy razem na jednej stronie, osadź je      Na jednej stronie nie można wydrukować kilku arkuszy wykresów. Aby wydrukować dwa lub więcej wykresów na jednej stronie, utwórz osadzone wykresy, a następnie zmień ich rozmiary, by zmieściły się na jednej stronie. Aby sprawdzić położenie wykresów w obszarze wydruku, użyj polecenia Podgląd podziału stron z menu Widok.

PokażNa niektórych stronach nie pojawiają się tytuły wydruku

Program Excel drukuje powtarzające się etykiety wierszy i kolumn wyłącznie na stronach zawierających wiersze lub kolumny z etykietami. Na przykład po wybraniu komórek A1:A5 jako powtarzających się etykiet wierszy program Excel nie wydrukuje tych etykiet na stronach zawierających wyłącznie wiersze poniżej piątego wiersza. Po wybraniu komórek A1:E1 jako powtarzających się etykiet kolumn program Excel nie wydrukuje etykiet na stronach zawierających wyłącznie kolumny znajdujące się na prawo od kolumny E. Aby program Excel wydrukował etykiety na dodatkowych stronach, skopiuj etykiety do dodatkowych wierszy lub kolumn.

PokażKopiowanie etykiet wierszy do dodatkowych wierszy

 1. Zaznacz komórki, które chcesz powtarzać jako etykiety wierszy, a następnie kliknij przycisk Kopiuj obraz przycisku na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Standardowy.
 2. Zaznacz komórki w tych samych kolumnach dodatkowych wierszy, w których chcesz drukować etykiety wierszy, a następnie kliknij przycisk Wklej obraz przycisku.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Arkusz.
 4. Kliknij opcję Z lewej powtarzaj kolumny, a następnie wprowadź oznaczenia wszystkich kolumn zawierających etykiety wierszy. Na przykład aby powtórzyć etykiety wierszy, które skopiowano do komórek w kolumnie A, wprowadź $A:$A.

PokażKopiowanie etykiet kolumn do dodatkowych kolumn

 1. Zaznacz komórki, które chcesz powtarzać jako etykiety kolumn, a następnie kliknij przycisk Kopiuj obraz przycisku na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Standardowy.
 2. Zaznacz komórki w tych samych wierszach dodatkowych kolumn, w których chcesz drukować etykiety kolumn, a następnie kliknij przycisk Wklej obraz przycisku.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Arkusz.
 4. Kliknij opcję U góry powtarzaj wiersze, a następnie wprowadź oznaczenia wszystkich wierszy zawierających etykiety kolumn. Na przykład aby powtórzyć etykiety kolumn skopiowane do komórek w wierszach 1 i 2, wprowadź $1:$2.

PokażTło arkusza nie jest drukowane

Desenie tła dodawane do arkuszy za pomocą polecenia Tło w menu Format nie są drukowane. Jednak grafika dodana do arkusza za pomocą polecenia Obraz z menu Wstaw jest drukowana, podobnie jak komórki z deseniem lub cieniowaniem dodane za pomocą polecenia Komórki w menu Format.

Podział na strony jest niewłaściwy

PokażProgram Excel ignoruje ustawione podziały stron

Jeżeli skoroszyt został tak skonfigurowany, aby program Excel dopasowywał wydruk do określonej liczby stron, to program ignoruje ręcznie ustawione podziały stron i redukuje rozmiar drukowanego skoroszytu. (Aby sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest, kliknij polecenie Ustawienia strony w menu Plik, kliknij kartę Strona i zaznacz opcję Wpasuj w strony w obszarze Skalowanie.)

Użyj opcji Dopasuj do zamiast Wpasuj w strony       Aby dopasować arkusz do określonej liczby stron z uwzględnieniem ustawionych ręcznie podziałów stron, kliknij polecenie Ustawienia strony w menu Plik, kliknij kartę Strona, a następnie kliknij opcję Dopasuj do.

Ustaw każdą stronę jako oddzielny zakres wydruku       Jeżeli skonfigurowanie opcji Dopasuj do nie daje pożądanych wyników, to można ustawić obszar wydruku z każdą stroną wybraną jako oddzielny zakres. Program Excel drukuje zakresy niesąsiadujące ze sobą w obszarze wydruku na oddzielnych stronach.

 1. Wstaw pusty wiersz lub kolumnę w każdym miejscu, w którym chcesz ustawić ręczny podział strony.
 2. Zaznacz zakres, który chcesz włączyć jako całą pierwszą stronę, pomijając pusty wiersz lub kolumnę.
 3. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL i zaznacz zakres dla drugiej strony, pomijając puste wiersze lub kolumny. Kontynuuj do momentu zaznaczenia wszystkich stron, które chcesz wydrukować.
 4. W menu Plik wskaż polecenie Obszar wydruku, a następnie kliknij polecenie Ustaw obszar wydruku.
 5. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, kliknij kartę Strona, kliknij opcję Wpasuj w strony i wprowadź żądaną liczbę stron.

PokażNiektóre kolumny i wiersze są drukowane na nieprawidłowej stronie

Liczba kolumn i wierszy drukowanych na stronie zależy od szerokości kolumn, wysokości wierszy, marginesów stron i znaków podziału strony.

Zmniejsz marginesy       Jeśli niektóre kolumny lub wiersze są drukowane na następnej stronie, spróbuj zmniejszyć rozmiar marginesu Górnego, Dolnego, Lewego i Prawego.

PokażJak?

 1. Zaznacz arkusz lub arkusze, które chcesz wydrukować.

PokażJak?

Wprowadzenie albo zmiana danych może spowodować zmianę we wszystkich zaznaczonych arkuszach. Wprowadzone zmiany mogą zamienić dane w aktywnym arkuszu i innych zaznaczonych arkuszach.

Aby zaznaczyć Wykonaj
Pojedynczy arkusz

Kliknij kartę arkusza.

Karty arkusza wyświetlone po zaznaczeniu arkusza Arkusz2

Jeżeli nie widać żądanej karty, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij kartę.

Przyciski przewijania kart

Przynajmniej dwa przylegające arkusze Kliknij kartę pierwszego arkusza, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT, kliknij kartę ostatniego arkusza.
Przynajmniej dwa nieprzylegające arkusze Kliknij kartę pierwszego arkusza, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL, kliknij karty pozostałych arkuszy.
Wszystkie arkusze w skoroszycie Prawym przyciskiem myszy kliknij kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów (menu skrótów: Menu, w którym jest wyświetlana lista poleceń związanych z określonym elementem. Aby wyświetlić menu skrótów, należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy lub nacisnąć klawisze SHIFT+F10.).

 Uwaga   Jeżeli karty arkusza są oznaczane kolorami, to nazwa zaznaczonej karty arkusza będzie wyróżniona podkreśleniem w kolorze określonym przez użytkownika. Jeżeli karta arkusza jest wyświetlana w kolorze tła, to arkusz nie został zaznaczony.

PokażAnulowanie zaznaczenia wielu arkuszy

Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny, niezaznaczony arkusz.

Jeżeli nie jest widoczny żaden niezaznaczony arkusz, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze w menu skrótów.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Marginesy.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażUstawianie marginesów strony

Aby zastosować te same marginesy strony do nowych arkuszy lub skoroszytów, możesz utworzyć szablon arkusza lub skoroszytu.

PokażUstawianie marginesów nagłówków lub stopek

 • Aby zmienić odległość pomiędzy górną krawędzią kartki a nagłówkiem, wprowadź nowy rozmiar marginesu w polu Nagłówek.
 • Aby zmienić odległość pomiędzy dolną krawędzią kartki a stopką, wprowadź nowy rozmiar marginesu w polu Stopka.

Te ustawienia powinny być mniejsze od ustawień dla górnego i dolnego marginesu strony i nie mniejsze niż minimalne marginesy drukarki. 

PokażPorada

Aby zobaczyć, w jaki sposób rozmiary marginesów wpłyną na wygląd drukowanego dokumentu, kliknij przycisk Podgląd wydruku obraz przycisku. Aby dostosować marginesy w podglądzie wydruku, kliknij przycisk Marginesy, a następnie przeciągnij czarne uchwyty marginesów po obu stronach i u góry strony.

Ustawianie znaków podziału stron       Można przenieść znaki podziału stron przed wydrukowaniem dokumentu. W menu Widok kliknij polecenie Podgląd podziału stron. Program Excel wyświetla ręcznie wstawione podziały stron jako grube niebieskie linie; automatyczne podziały stron są wyświetlane jako linie przerywane. Podziały stron można przenosić, przeciągając je w lewo, w prawo, w górę lub w dół.

Jeżeli kolumna jest drukowana na złej stronie — na przykład na drugiej stronie zamiast na pierwszej — to przeciągnij podział strony znajdujący się na lewo od kolumny o jedną kolumnę w prawo. Jeżeli wiersz jest drukowany na następnej stronie w stosunku do strony, na której miał być drukowany, przeciągnij znak podziału strony znajdujący się ponad wierszem do położenia pod określonym wierszem. Program Excel automatycznie skaluje arkusz, aby dopasować kolumny i wiersze do strony.

Drukowanie arkusza na szerokości jednej strony       Aby arkusz miał szerokość tylko jednej strony, bez względu na liczbę stron, należy ograniczyć jego szerokość do jednej strony.

PokażJak?

 1. Kliknij arkusz.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Strona.
 3. W obszarze Skalowanie kliknij opcję Wpasuj w strony.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażDrukowanie arkusza dopasowanego do szerokości papieru

W pierwszym polu obok opcji Wpasuj w strony wprowadź cyfrę 1 (szerokość jednej strony).

W drugim polu obok opcji Wpasuj w strony usuń wartość, tak aby nie określać liczby stron.

PokażDrukowanie arkusza na określonej liczbie stron

W polach obok opcji Wpasuj w strony wprowadź liczbę stron, na których chcesz wydrukować pracę.

 Uwagi 

 • W przypadku użycia opcji Wpasuj w strony program Microsoft Excel ignoruje ręczne podziały stron.
 • Gdy zmieniane są wartości dla opcji Wpasuj w strony, program Microsoft Excel zmniejsza drukowany obraz lub powiększa go do wielkości 100 procent, jeżeli jest to konieczne. Aby zobaczyć, jak bardzo obraz zmieni się po podaniu nowych wartości, należy kliknąć przycisk OK, a następnie kliknąć polecenie Ustawienia strony w menu Plik. W polu Dopasuj do na karcie Strona zostanie wyświetlony procentowy współczynnik zmiany rozmiaru wydruku.
 • Drukowane dane nie przekraczają określonej liczby stron. Program Microsoft Excel nie powiększa danych, aby wypełnić strony.

Zmiana orientacji papieru       Jeśli trzeba wydrukować kilka dodatkowych kolumn na tej samej stronie, należy zmienić orientację strony na poziomą.

PokażJak?

 1. Kliknij arkusz.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Strona.
 3. W obszarze Orientacja kliknij opcję Pionowa lub Pozioma.
 4. Kliknij przycisk Drukuj.

PokażProgram Excel nie chce drukować kilku obszarów wydruku na jednej stronie

Jeśli obszar wydruku zawiera nieprzylegające obszary arkusza, to program Excel domyślnie drukuje każdy z nich na osobnej stronie. Można jednak wydrukować osobne części arkusza na tej samej stronie, korzystając z jednej z następujących metod.

PokażDrukowanie nieprzylegających kolumn obok siebie 

 1. Zaznacz kolumny, których nie chcesz drukować, wskaż polecenie Kolumna w menu Format, a następnie kliknij polecenie Ukryj
 2. Ustaw jeden obszar wydruku zawierający wszystkie kolumny, włącznie z kolumnami ukrytymi.

PokażDrukowanie nieprzylegających wierszy jeden pod drugim

 1. Zaznacz wiersze, których nie chcesz drukować, wskaż polecenie Wiersz w menu Format, a następnie kliknij polecenie Ukryj
 2. Ustaw jeden obszar wydruku zawierający wszystkie wiersze, włącznie z wierszami ukrytymi.
 
 
Dotyczy:
Excel 2003