Przenoszenie lub kopiowanie komórek

Przenoszenie i kopiowanie komórek

PokażPrzenoszenie lub kopiowanie komórek

 1. Zaznacz komórki, które chcesz przenieść lub skopiować.

PokażJak? 

Aby zaznaczyć Wykonaj
Tekst w komórce

Jeżeli edytowanie w komórce jest włączone, zaznacz komórkę, kliknij dwukrotnie, a następnie zaznacz tekst w komórce.

Jeżeli edytowanie w komórce jest wyłączone, zaznacz komórkę, a następnie zaznacz tekst na pasku formuły.

Pasek formuły

Pojedynczą komórkę Kliknij komórkę lub naciśnij klawisze strzałek, aby przenieść się do komórki.
Zakres (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) komórek Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij do ostatniej komórki.
Rozległy zakres komórek Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT, kliknij ostatnią komórkę zakresu. Można przewijać, aby ostatnia komórka stała się widoczna.
Wszystkie komórki arkusza

Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

Przycisk Zaznacz wszystko

Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL, zaznacz pozostałe komórki lub zakresy.
Cały wiersz lub kolumnę

Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

Arkusz przedstawiający nagłówek wiersza

Przylegające wiersze lub kolumny Przeciągnij przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT, zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę.
Nieprzylegające wiersze lub kolumny Zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL, zaznacz pozostałe wiersze lub kolumny.
Więcej lub mniej komórek niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu Przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny zakres pomiędzy aktywną komórką (komórka aktywna: Komórka wybrana, w której wprowadzane są dane, gdy użytkownik zacznie je wpisywać. W danym momencie tylko jedna komórka może być aktywna. Komórka aktywna ma pogrubione obramowanie.) i klikniętą komórką stanie się nowym zaznaczeniem.
Anulowanie zaznaczenia komórek Kliknij dowolną komórkę arkusza.
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Przenoszenie komórek       Kliknij przycisk Wytnij obraz przycisku na Standardowym pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) i zaznacz komórkę w lewym górnym rogu obszaru wklejania (obszar wklejania: Miejsce docelowe danych, które zostały wycięte lub skopiowane przy użyciu Schowka pakietu Office.).

Kopiowanie komórek   Kliknij przycisk Kopiuj obraz przycisku i zaznacz komórkę w lewym górnym rogu obszaru wklejania.

Przenoszenie lub kopiowanie  zaznaczenia do innego arkusza    Kliknij przycisk Wytnij obraz przycisku lub Kopiujobraz przycisku, kliknij kartę nowego arkusza i zaznacz komórkę w lewym górnym rogu obszaru wklejania.

Przenoszenie lub kopiowanie komórek do innego skoroszytu       Kliknij przycisk Wytnij obraz przycisku lub Kopiujobraz przycisku, przejdź do innego skoroszytu i zaznacz komórkę w lewym górnym rogu obszaru wklejania.

 1. Kliknij strzałkę obok przycisku Wklej obraz przycisku i wybierz inne opcje z listy.

 Uwaga   Podczas przenoszenia komórek program Microsoft Excel zastępuje dane znajdujące się w obszarze wklejania.

PokażWstawianie przeniesionych lub skopiowanych komórek między istniejącymi komórkami

 1. Zaznacz komórki zawierające dane, które chcesz przenieść lub skopiować.
 2. Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie, kliknij przycisk Wytnij obraz przycisku lub Kopiuj obraz przycisku na Standardowym pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.).
 3. Zaznacz komórkę w lewym górnym rogu obszaru wklejania (obszar wklejania: Miejsce docelowe danych, które zostały wycięte lub skopiowane przy użyciu Schowka pakietu Office.).
 4. W menu Wstaw kliknij polecenie Wycięte komórki lub Skopiowane komórki.
 5. Jeśli przenosisz lub kopiujesz zakres (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) komórek, ale nie wiersz lub kolumnę, w oknie dialogowym Wstawanie i wklejanie kliknij kierunek przesuwania sąsiednich komórek.

PokażKopiowanie tylko widocznych komórek

Jeśli niektóre komórki, wiersze lub kolumny arkusza nie są wyświetlane, można skopiować wszystkie komórki lub tylko widoczne komórki. Na przykład, można wybrać kopiowanie tylko wyświetlonego podsumowania danych w arkuszu konspektu (konspekt: Dane arkusza, w których wiersze lub kolumny danych szczegółowych są tak zgrupowane, aby można było tworzyć raporty podsumowujące. Konspekt może podsumowywać cały arkusz lub jego wybrany fragment.).

 1. Zaznacz komórki, które chcesz skopiować.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Przejdź do.
 3. Kliknij polecenie Specjalnie.
 4. Kliknij opcję Tylko widoczne komórki, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Kopiuj obraz przycisku na Standardowym pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.).
 6. Zaznacz komórkę w lewym górnym rogu obszaru wklejania (obszar wklejania: Miejsce docelowe danych, które zostały wycięte lub skopiowane przy użyciu Schowka pakietu Office.).
 7. Kliknij przycisk Wklej obraz przycisku.

 Uwagi 

Przenoszenie i kopiowanie danych komórki

PokażPrzenoszenie lub kopiowanie zawartości komórki

 1. Kliknij dwukrotnie komórkę zawierającą dane, które chcesz przenieść lub skopiować.
 2. W komórce zaznacz znaki przeznaczone do przeniesienia lub skopiowania.
 3. Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie, kliknij przycisk Wytnij obraz przycisku lub Kopiuj obraz przycisku na Standardowym pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.).
 4. Kliknij komórkę w miejscu, w którym chcesz wkleić znaki lub kliknij dwukrotnie inną komórkę, aby przenieść lub skopiować dane.
 5. Kliknij przycisk Wklej obraz przycisku.
 6. Naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga Po dwukrotnym kliknięciu komórki lub naciśnięciu klawisza F2 w celu edycji komórki, klawisze strzałek działają tylko w obrębie danej komórki. Aby użyć klawiszy strzałek do przejścia do innej komórki, należy najpierw nacisnąć klawisz ENTER w celu zakończenia edycji aktywnej komórki.

PokażKopiowanie wartości komórek

Następujące kroki pozwalają dokonać konwersji formuł w komórce na obliczone wartości bez zastąpienia istniejącego formatowania.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz skopiować.
 2. Kliknij przycisk Kopiuj obraz przycisku na Standardowym pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.).
 3. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania (obszar wklejania: Miejsce docelowe danych, które zostały wycięte lub skopiowane przy użyciu Schowka pakietu Office.).
 4. Kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku Wklej obraz przycisku i kliknij polecenie Wartości.

PokażKopiowanie formatów komórek

Następujące kroki pozwalają skopiować jedynie formatowanie komórek, takie jak kolor czcionki lub wypełnienia, a nie zawartość komórek.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz skopiować.
 2. Kliknij przycisk Kopiuj obraz przycisku na Standardowym pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.).
 3. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania (obszar wklejania: Miejsce docelowe danych, które zostały wycięte lub skopiowane przy użyciu Schowka pakietu Office.).
 4. Kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku Wklej obraz przycisku i kliknij polecenie Wklej specjalnie.
 5. Kliknij opcję Formaty.

PokażKopiowanie formuł

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą chcesz skopiować.
 2. Kliknij przycisk Kopiuj obraz przycisku na Standardowym pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.).
 3. Zaznacz komórkę, do której chcesz wkleić formułę.
 4. Kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku Wklej obraz przycisku i kliknij polecenie Formuły.

 Uwaga    Aby anulować ruchome obramowanie (obramowanie ruchome: Animowane obramowanie pojawiające się wokół zakresu arkusza, który został wycięty lub skopiowany. Aby anulować obramowanie ruchome, należy nacisnąć klawisz ESC.), po zakończeniu kopiowania naciśnij klawisz ESC.

 
 
Dotyczy:
Excel 2003