Operatory obliczeń — informacje

Operatory określają typ obliczenia, które ma być wykonane na elementach formuły. W programie Microsoft Excel są cztery różne typy operatorów obliczeń: arytmetyczne, porównań, tekstowe i odwołania.

PokażTypy operatorów

Operatory arytmetyczne       Służą do wykonywania podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie lub mnożenie; składanie liczb i obliczanie wyników liczbowych.

Operator arytmetyczny Znaczenie (przykład)
+ (znak plus) Dodawanie (3+3)
— (znak minus) Odejmowanie (3—1)
Negacja (—1)
* (gwiazdka) Mnożenie (3*3)
/ (kreska ułamkowa) Dzielenie (3/3)
% (znak procent) Procent (20%)
^ (daszek) Potęgowanie (3^2)

Operatory porównań       Za pomocą poniższych operatorów można przeprowadzać porównania dwóch wartości. Gdy dwie wartości są porównywane za pomocą tych operatorów, to wynik jest wartością logiczną — albo PRAWDA, albo FAŁSZ.

Operator porównania Znaczenie (przykład)
= (znak równości) Jest równe (A1=B1)
> (znak większości) Jest większe niż (A1>B1)
< (znak mniejszości) Jest mniejsze niż (A1<B1)
>= (znak większe lub równe) Jest większe lub równe (A1>=B1)
<= (znak mniejsze lub równe) Jest mniejsze lub równe (A1<=B1)
<> (znak nierówności) Jest nierówne (A1<>B1)

Operator złączenia tekstu       Operator & (handlowe i) służy do łączenia lub składania jednego lub kilku ciągów tekstowych w celu utworzenia pojedynczego fragmentu tekstu.

Operator tekstowy Znaczenie (przykład)
& (handlowe i) Łączy, czyli złącza dwie wartości w celu utworzenia jednej ciągłej wartości tekstowej ("Północ"&"ny")

Operatory odwołania       Zakresy komórek do obliczeń można złączyć za pomocą następujących operatorów.

Operator odwołania Znaczenie (przykład)
: (dwukropek) Operator zakresu, tworzący jedno odwołanie do wszystkich komórek między dwoma odwołaniami włącznie (B5:B15)
; (średnik) Operator składania, łączący wiele odwołań w jedno odwołanie (SUMA(B5:B15;D5:D15))
 (spacja) Operator przecięcia, tworzący odwołanie do komórek wspólnych dla dwóch odwołań (B7:D7 C6:C8)

PokażKolejność, w jakiej program Microsoft Excel wykonuje operacje w formułach

Formuły obliczają wartości w określonej kolejności. Formuła w programie Microsoft Excel zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=). Znak równości instruuje program Microsoft Excel, że następne znaki stanowią formułę. Za znakiem równości następują elementy, które będą obliczane (argumenty), oddzielone operatorami obliczeń. Program Microsoft Excel oblicza formułę od lewej do prawej strony, zgodnie z konkretną kolejnością operatorów w formule.

Pierwszeństwo operatorów

Jeśli w jednej formule połączyć wiele operatorów, program Microsoft Excel wykona operacje w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli. Jeśli formuła zawiera operatory o tym samym pierwszeństwie — na przykład gdy formuła zawiera zarówno operator mnożenia, jak i dzielenia — program Microsoft Excel będzie obliczać operatory od lewej do prawej strony.

Operator Opis

: (dwukropek)

  (pojedyncza spacja)

; (średnik)

Operatory odwołania
Negacja (tak jak w -1)
% Procent
^ Potęgowanie
* i / Mnożenie i dzielenie
+ i — Dodawanie i odejmowanie
& Łączy dwa ciągi tekstu (złączanie)
= < > <= >= <> Porównanie

Korzystanie z nawiasów

Aby zmienić kolejność obliczania, część formuły, która ma być obliczona w pierwszej kolejności, należy ująć w nawiasy. Na przykład następująca formuła daje w wyniku 11, ponieważ program Microsoft Excel wykonuje mnożenie przed dodawaniem. Formuła mnoży liczby 2 i 3, a następnie dodaje do wyniku liczbę 5.

=5+2*3

Jeśli zostanie użyty nawias w celu zmiany składni, program Microsoft Excel wykona dodawanie liczb 5 i 2, a następnie pomnoży wynik przez 3, co da wynik 21.

=(5+2)*3

W poniższym przykładzie nawiasy otaczające pierwszą część formuły wymuszają, aby program Microsoft Excel najpierw obliczył wyrażenie B4+25, a następnie podzielił wynik przez sumę wartości w komórkach D5, E5 i F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

 
 
Dotyczy:
Excel 2003