Operatory arytmetyczne i ich pierwszeństwo

Operatory określają typ obliczeń, które mają zostać wykonane na elementach formuły. Obliczenia są wykonywane w kolejności domyślnej, którą można zmienić, stosując nawiasy.

W tym artykule


Typy operatorów

W programie Microsoft Excel są dostępne cztery typy operatorów obliczeń: arytmetyczne, porównania, łączenia tekstów i odwołania.

Operatory arytmetyczne

Aby wykonywać podstawowe działania matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie lub mnożenie, łączyć liczby, uzyskiwać wyniki numeryczne, należy użyć następujących operatorów arytmetycznych.

Operator arytmetyczny Znaczenie Przykład
+ (znak plus) Dodawanie 3+3
– (znak minus) Odejmowanie
Negacja
3–1
–1
* (gwiazdka) Mnożenie 3*3
/ (kreska ułamkowa) Dzielenie 3/3
% (znak procent) Procent 20%
^ (daszek) Potęgowanie 3^2

Operatory porównania

Do porównywania dwóch wartości służą następujące operatory. Wynik porównywania dwóch wartości za pomocą tych operatorów jest wartością logiczną PRAWDA albo FAŁSZ.

Operator porównania Znaczenie Przykład
= (znak równości) Równe A1=B1
> (znak większości) Większe niż A1>B1
< (znak mniejszości) Mniejsze niż A1<B1
>= (znak większe lub równe) Większe lub równe A1>=B1
<= (znak mniejsze lub równe) Mniejsze lub równe A1<=B1
<> (znak nierówności) Różne A1<>B1

Operator łączenia tekstów

Operator & (handlowe i) służy do łączenia jednego lub kilku ciągów tekstowych w celu utworzenia pojedynczego fragmentu tekstu.

Operator tekstowy Znaczenie Przykład
& (handlowe i) Łączy dwie wartości w celu utworzenia jednej ciągłej wartości tekstowej ("Północ"&"ny")

Operatory odwołania

Zakresy komórek do obliczeń można połączyć za pomocą następujących operatorów.

Operator odwołania Znaczenie Przykład
: (dwukropek) Operator zakresu, który tworzy jedno odwołanie do wszystkich komórek między dwoma odwołaniami (włącznie z tymi odwołaniami) B5:B15
; (średnik) Operator składania, który łączy wiele odwołań w jedno odwołanie SUMA(B5:B15;D5:D15)
 (spacja) Operator przecięcia, który tworzy odwołanie do komórek wspólnych dla dwóch odwołań B7:D7 C6:C8

Początek strony Początek strony

Kolejność, w jakiej program Microsoft Excel wykonuje operacje w formułach

Kolejność wykonywania obliczeń może mieć wpływ na wartość zwracaną przez formułę, dlatego ważne jest zrozumienie, w jaki sposób jest określana kolejność i jak można ją zmienić, aby otrzymać żądane wyniki.

Kolejność obliczeń

Formuły obliczają wartości w określonej kolejności. Formuła w programie Microsoft Excel zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=). Znak równości instruuje program Microsoft Excel, że następne znaki stanowią formułę. Za znakiem równości następują elementy, które będą obliczane (argumenty), oddzielone operatorami obliczeń. Program Microsoft Excel oblicza formułę od lewej do prawej strony, zgodnie z konkretną kolejnością operatorów w formule.

Pierwszeństwo operatorów

Jeśli w jednej formule połączyć wiele operatorów, program Microsoft Excel wykona operacje w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli. Jeśli formuła zawiera operatory o tym samym pierwszeństwie — na przykład gdy formuła zawiera zarówno operator mnożenia, jak i dzielenia — program Microsoft Excel będzie obliczać operatory od lewej do prawej strony.

Operator Opis

: (dwukropek)

  (pojedyncza spacja)

; (średnik)

Operatory odwołania
Negacja (tak jak w –1)
% Procent
^ Potęgowanie
* i / Mnożenie i dzielenie
+ i – Dodawanie i odejmowanie
& Łączy dwa ciągi tekstu (złączanie)
=
< >
<=
>=
<>
Porównanie

Korzystanie z nawiasów

Aby zmienić kolejność obliczania, część formuły, która ma być obliczona w pierwszej kolejności, należy ująć w nawiasy. Na przykład następująca formuła daje w wyniku 11, ponieważ program Microsoft Excel wykonuje mnożenie przed dodawaniem. Formuła mnoży liczby 2 i 3, a następnie dodaje do wyniku liczbę 5.

=5+2*3

Jeśli zostanie użyty nawias w celu zmiany składni, program Microsoft Excel wykona dodawanie liczb 5 i 2, a następnie pomnoży wynik przez 3, co da wynik 21.

=(5+2)*3

W poniższym przykładzie nawiasy otaczające pierwszą część formuły wymuszają, aby program Microsoft Excel najpierw obliczył wyrażenie B4+25, a następnie podzielił wynik przez sumę wartości w komórkach D5, E5 i F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007