Nazywanie komórek w skoroszycie

Można używać etykiet kolumn i wierszy w arkuszu, aby odwoływać się do komórek w tych kolumnach i wierszach. Można również tworzyć opisowe nazwy (nazwa: Wyraz lub ciąg, który reprezentuje komórkę, zakres komórek, formułę lub wartość stałą. Używając nazw, łatwiej jest zrozumieć odwołania; na przykład odwołanie Produkty jest bardziej zrozumiałe niż Sprzedaż!C20:C30.) reprezentujące komórki, zakresy komórek, formuły lub wartości stałe (stała: Wartość, która nie jest obliczana i dlatego nie zmienia się. Na przykład liczba 210 i tekst „Zarobki kwartalne” są stałymi. Wyrażenie i wartość będąca wynikiem wyrażenia nie są stałymi.). Etykiet można używać w formułach odwołujących się do danych w tym samym arkuszu; aby określić zakres w innym arkuszu, należy użyć nazwy.

Można również tworzyć nazwy 3-W, które reprezentują tę samą komórkę lub zakres komórek w wielu skoroszytach.

PokażUżywanie etykiet jako odwołań

Tę opcję trzeba ustawić przy utworzeniu skoroszytu, w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne wprowadzenie formuł używających etykiet.

 1. Kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Przeliczanie.
 2. W obszarze Opcje skoroszytu zaznacz pole wyboru Zaakceptuj etykiety w formułach.
 3. Aby wprowadzić ponownie formułę, w której używano etykiety przed ustawieniem tej opcji, zaznacz komórkę zawierającą formułę, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 Uwaga   Aby ta opcja obowiązywała domyślnie we wszystkich nowych skoroszytach, utwórz nowy skoroszyt, wykonaj powyższą procedurę i zapisz ustawienie w szablonie zeszyt.xlt.

PokażJak?

 1. Zdecyduj, jakiego typ szablonu jest potrzebny:

Szablon skoroszytu

Utwórz skoroszyt zawierający arkusze, domyślny tekst (np. nagłówki stron oraz etykiety kolumn i wierszy), formuły, makra (makro: Akcja lub zestaw akcji, przy użyciu których można automatyzować zadania. Makra są rejestrowane w języku programowania Microsoft Visual Basic for Applications.), style (styl: Kombinacja cech formatowania, takich jak czcionka, rozmiar czcionki i wcięcie, która ma nazwę i jest przechowywana jako zestaw. Gdy użytkownik zastosuje styl, jednocześnie stosowane są wszystkie instrukcje formatowania zawarte w tym stylu.) i inne elementy formatowania, które chcesz umieścić w nowych skoroszytach opartych na szablonie.

Szablon arkusza

Utwórz skoroszyt zawierający jeden arkusz. W arkuszu wprowadź formatowanie, style (styl: Kombinacja cech formatowania, takich jak czcionka, rozmiar czcionki i wcięcie, która ma nazwę i jest przechowywana jako zestaw. Gdy użytkownik zastosuje styl, jednocześnie stosowane są wszystkie instrukcje formatowania zawarte w tym stylu.), tekst i inne informacje, które mają się pojawiać na wszystkich nowych arkuszach tego samego typu.

 1. Aby wyświetlić obraz na pierwszej stronie szablonu, w polu Podgląd okna dialogowego Szablony (Szablony ogólne, okienko zadań Nowy skoroszyt) kliknij polecenie Właściwości w menu Plik, kliknij kartę Podsumowanie, a następnie zaznacz pole wyboru Zapisz obraz podglądu.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 3. W polu Zapisz jako typ kliknij nazwę Szablon.
 4. W polu Zapisz w wybierz folder, w którym chcesz przechować szablon.

C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\XLStart

 • Aby utworzyć niestandardowy szablon skoroszytu lub arkusza, wybierz folder Szablony, którym jest zazwyczaj folder

C:\Dokumenty i ustawienia\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Szablony

 1. Wprowadź nazwę szablonu w polu Nazwa pliku. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Szablon skoroszytu

 • Wpisz Zeszyt, aby utworzyć domyślny szablon skoroszytu.

Aby utworzyć niestandardowy szablon skoroszytu, wpisz dowolną prawidłową nazwę pliku.

Szablon arkusza

 • Wpisz Arkusz, aby utworzyć domyślny szablon arkusza.

Aby utworzyć niestandardowy szablon arkusza, wpisz dowolną prawidłową nazwę pliku.

 1. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij polecenie Zamknij w menu Plik.

PokażNazywanie komórki lub zakresu komórek

PokażKonwertowanie istniejących etykiet wierszy lub kolumn na nazwy

 1. Zaznacz zakres, któremu chcesz nadać nazwę, z etykietami wierszy lub kolumn włącznie.
 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Nazwa, a następnie kliknij polecenie Utwórz.
 3. W polu Utwórz nazwy w określ lokalizację zawierającą etykiety, zaznaczając pola wyboru Górny wiersz, Lewa kolumna, Dolny wiersz lub Prawa kolumna.

 Uwaga   Nazwa utworzona za pomocą tej procedury odwołuje się tylko do komórek zawierających wartości i nie obejmuje istniejących etykiet wierszy i kolumn.

Określanie etykiet       Przy zaznaczaniu komórek w zakresach oznaczonych etykietami w celu utworzenia formuł, program Microsoft Excel może wstawiać etykiety w miejsce odwołań do komórek w formułach. Użycie etykiet może ułatwić zrozumienie konstrukcji formuły. Można użyć okna dialogowego Zakresy etykiet (menu Wstaw, podmenu Nazwa, polecenie Etykieta) do określenia zakresów arkusza zawierających etykiety wierszy lub kolumn.

PokażNazywanie komórek w wielu arkuszach za pomocą odwołania 3-W

Jest ono również nazywane odwołaniem 3-W (odwołanie 3-W: Odwołanie do zakresu obejmującego dwa lub większą liczbę arkuszy w skoroszycie.).

 1. W menu Wstaw wskaż polecenie Nazwa, a następnie kliknij polecenie Definiuj.
 2. W polu Nazwy w skoroszycie wpisz nazwę.
 3. Jeśli pole Odnosi się do zawiera odniesienie, wybierz znak (=) i odniesienie, a następnie naciśnij klawisz BACKSPACE.
 4. W polu Odnosi się do wpisz znak = (równa się).
 5. Kliknij kartę pierwszego arkusza, którego ma dotyczyć odniesienie.
 6. Trzymając naciśnięty klawisz SHIFT, kliknij kartę ostatniego arkusza, którego ma dotyczyć odniesienie.
 7. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, których ma dotyczyć odniesienie.
 
 
Dotyczy:
Excel 2003