IRR, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji (funkcja: Uprzednio napisana formuła, która pobiera wartość lub wartości, przeprowadza operację i zwraca wartość lub wartości. Funkcje upraszczają i skracają formuły używane w arkuszu, szczególnie te, które przeprowadzają długie lub złożone obliczenia.) IRR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wewnętrzną stopę zwrotu dla serii przepływów gotówkowych reprezentowanych przez wartości liczbowe. Przepływy gotówkowe nie muszą być równe takim, jakie byłyby dla całego roku. Muszą jednak występować w regularnych interwałach, np. rocznie lub miesięcznie. Wewnętrzna stopa zwrotu jest stopą zwrotu otrzymywaną z inwestycji składającej się z wydatków (wartości ujemne) i dochodów (wartości dodatnie) występujących regularnie.

Składnia

IRR(wartości;[wynik])

Składnia funkcji IRR obejmuje następujące argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.):

 • Wartości    Argument wymagany. Tablica lub odwołanie do komórek zawierających liczby, dla których ma zostać obliczona wewnętrzna stopa zwrotu.
  • Obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu wymaga obecności przynajmniej jednej liczby dodatniej i jednej liczby ujemnej w wartościach.
  • W interpretacji kolejności przepływów gotówkowych funkcja IRR wykorzystuje kolejność wartości. Należy się upewnić, że wartości wydatków i dochodów wprowadzane są we właściwej kolejności.
  • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, wartości te są pomijane.
 • Wynik    Argument opcjonalny. Liczba przypuszczalnie zbliżona do wyniku funkcji IRR.
  • Program Microsoft Excel stosuje iteracyjną technikę obliczania funkcji IRR. Zaczynając od przypuszczalnego wyniku, funkcja IRR powtarza obliczenia do chwili osiągnięcia wyniku z dokładnością do 0,00001%. Jeśli funkcja IRR nie może znaleźć wyniku po 20 próbach, wyświetlana jest wartość błędu #LICZBA!.
  • W większości przypadków wprowadzenie argumentu przypuszczenia nie jest wymagane do obliczenia funkcji IRR. W przypadku pominięcia argumentu przypuszczenia zakłada się, że jego wartość wynosi 0,1 (10%).
  • Jeśli funkcja IRR wyświetla wartość błędu #LICZBA! lub jeśli wynik nie jest zbliżony do wyniku oczekiwanego, należy powtórzyć próbę, podając inną wartość argumentu przypuszczenia.

Spostrzeżenia

Funkcja IRR pozostaje w ścisłym związku z funkcją NPV, tj. funkcją obliczającą wartość bieżącą netto. Stopa zwrotu obliczona przez funkcję IRR to stopa procentowa odpowiadająca zerowej wartości bieżącej netto. Przedstawiona poniżej formuła ilustruje powiązanie funkcji NPV i IRR:

NPV(IRR(A2:A7);A2:A7) jest równe 1,79E-09 (przy danej dokładności wyliczenia IRR wartość wynosi ostatecznie 0).

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane Opis
-70 000 zł Początkowy koszt inwestycji
12 000 zł Dochód netto w pierwszym roku
15 000 zł Dochód netto w drugim roku
18 000 zł Dochód netto w trzecim roku
21 000 zł Dochód netto w czwartym roku
26 000 zł Dochód netto w piątym roku
Formuła Opis Wynik
=IRR(A2:A6) Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji po czterech latach. -2,1%
=IRR(A2:A7) Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji po pięciu latach. 8,7%
=IRR(A2:A4;-10%) Do obliczenia wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji po dwóch latach konieczne jest podanie przypuszczenia (w tym przykładzie -10%). -44,4%
 
 
Dotyczy:
Excel 2013, Excel Online