IRR

Zwraca wewnętrzną stopę zwrotu dla serii przepływów gotówkowych reprezentowanych przez wartości liczbowe. Przepływy gotówkowe nie muszą być równe takim, jakie byłyby dla całego roku. Muszą jednak występować w regularnych interwałach, np. rocznie lub miesięcznie. Wewnętrzna stopa zwrotu jest stopą zwrotu otrzymywaną z inwestycji składającej się z wydatków (wartości ujemne) i dochodów (wartości dodatnie) występujących regularnie.

Składnia

IRR(wartości;wynik)

Wartości     to tablica lub odwołanie do komórek, dla których będzie obliczana wewnętrzna stopa zwrotu.

 • Obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu wymaga obecności przynajmniej jednej liczby dodatniej i jednej liczby ujemnej w wartościach.
 • W interpretacji kolejności przepływów gotówkowych funkcja IRR wykorzystuje kolejność wartości. Należy się upewnić, że wartości wydatków i dochodów wprowadzane są we właściwej kolejności.
 • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, wartości te są pomijane.

Wynik     to liczba przypuszczalnie zbliżona do wyniku funkcji IRR.

 • Program Microsoft Excel stosuje iteracyjną technikę obliczania funkcji IRR. Zaczynając od przypuszczalnego wyniku, funkcja IRR powtarza obliczenia do chwili osiągnięcia wyniku z dokładnością do 0,00001%. Jeśli funkcja IRR nie może znaleźć wyniku po 20 próbach, wyświetlana jest wartość błędu #LICZBA!.
 • W większości przypadków wprowadzenie argumentu przypuszczenia nie jest wymagane do obliczenia funkcji IRR. W przypadku pominięcia argumentu przypuszczenia zakłada się, że jego wartość wynosi 0,1 (10%).
 • Jeśli funkcja IRR wyświetla wartość błędu #LICZBA! lub jeśli wynik nie jest zbliżony do wyniku oczekiwanego, należy powtórzyć próbę, podając inną wartość argumentu przypuszczenia.

Spostrzeżenia

Funkcja IRR pozostaje w ścisłym związku z funkcją NPV, tj. funkcją obliczającą wartość bieżącą netto. Stopa zwrotu obliczona przez funkcję IRR to stopa procentowa odpowiadająca zerowej wartości bieżącej netto. Przedstawiona poniżej formuła ilustruje powiązanie funkcji NPV i IRR:

NPV(IRR(B1:B6);B1:B6) jest równe 3,60E-08 (Przy danej dokładności wyliczenia IRR, wartość 3,60E-08 wynosi ostatecznie 0.)

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak?

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Wybierz przykład w temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Wybieranie przykładu z Pomocy

Wybieranie przykładu z Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo wskaż polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
Dane Opis
-70 000 Początkowy koszt inwestycji
12 000 Dochód netto w pierwszym roku
15 000 Dochód netto w drugim roku
18 000 Dochód netto w trzecim roku
21 000 Dochód netto w czwartym roku
26 000 Dochód netto w piątym roku
Formuła Opis (wynik)
=IRR(A2:A6) Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji po czterech latach (-2%)
=IRR(A2:A7) Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji po pięciu latach (9%)
=IRR(A2:A4;-10%) Do obliczenia wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji po dwóch latach konieczne jest podanie przypuszczenia (-44%)
 
 
Dotyczy:
Excel 2003