Funkcje zarządzania bazami danych i listami

Program Microsoft Excel oferuje funkcje arkusza używane do analizy danych przechowywanych na listach lub w bazach danych. Każda z tych funkcji, oznaczonych wspólnie jako Dfunkcje, używa trzech argumentów: baza danych, pole i kryteria. Argumenty stanowią odwołanie do zakresów arkusza używanych przez funkcję.

BD.ŚREDNIA   Zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych

BD.ILE.REKORDÓW   Zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych

BD.ILE.REKORDÓW.A   Zlicza niepuste komórki w bazie danych

BD.POLE   Wyodrębnia z bazy danych pojedynczy rekord spełniający określone kryteria

BD.MAX   Zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych

BD.MIN   Zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych

BD.ILOCZYN   Mnoży wartości w konkretnym polu rekordów bazy danych, które spełnia kryteria

BD.ODCH.STANDARD   Oszacowuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych pozycji bazy danych

BD.ODCH.STANDARD.POPUL   Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych

BD.SUMA   Dodaje liczby w kolumnie pola rekordów bazy danych, które spełniają kryteria

BD.WARIANCJA   Szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych

BD.WARIANCJA.POPUL   Oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych

WEDANETABELI   Zwraca dane przechowywane w tabeli przestawnej

 
 
Dotyczy:
Excel 2003