Dodawanie formantu z paska narzędzi Formularze

 1. Aby formant uruchamiał istniejące makro, otwórz skoroszyt zawierający odpowiednie makro.
 2. Kliknij w skoroszycie w miejscu, w którym chcesz dodać formant.
 3. Wyświetl pasek narzędzi Formularze: w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Formularze.
 4. Kliknij przycisk formantu, który chcesz dodać.
 5. Kliknij w miejscu arkusza, w którym chcesz umieścić formant.
 6. Przeciągając, nadaj formantowi w arkuszu odpowiedni rozmiar.
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

PokażPrzypisywanie istniejącego makra

 • Dodając przycisk, w polu Nazwa makra zaznacz makro, które chcesz uruchamiać za pomocą przycisku.
 • Dodając formant niebędący przyciskiem, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Przypisz makro. Zaznacz żądane makro.

PokażRejestrowanie lub pisanie nowego makra

 1. Kliknij formant prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Edytuj tekst, a następnie dodaj tekst formantu. Po zakończeniu kliknij formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zakończ edycję tekstu.
 2. Ustaw właściwości formantu.

PokażJak?

Prawym przyciskiem myszy kliknij formant (formant: Obiekt graficznego interfejsu użytkownika, na przykład pole tekstowe, pole wyboru, pasek przewijania lub przycisk polecenia, który pozwala użytkownikom na sterowanie programem. Formanty są używane do wyświetlania danych lub opcji do wyboru, wykonywania akcji albo poprawiania czytelności interfejsu użytkownika.), kliknij polecenie Formatuj formant, a następnie kliknij kartę Formant. Etykiety i przyciski nie mają właściwości.

obraz przycisku    Etykieta       Zawiera informacje dotyczące formantu, arkusza lub formularza.

obraz przycisku   Pole edycji       Niedostępne w skoroszytach programu Microsoft Excel. Ten formant umożliwia pracę z arkuszami okien dialogowych programu Microsoft Excel w wersji 5.0.

obraz przycisku   Pole Grupa       Grupuje pokrewne formanty, takie jak przyciski opcji lub pola wyboru.

PokażWłaściwości pola Grupa

Cieniowanie 3-W       Wyświetla pole grupy z efektem trójwymiarowego cieniowania.

Przycisk   Po kliknięciu uruchamia makro.obraz przycisku     

obraz przycisku   Pole wyboru       Włącza lub wyłącza opcję. W arkuszu lub w grupie można zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru.

PokażWłaściwości pola wyboru

Wartość       Określa stan pola wyboru, czyli wskazuje, czy pole jest wybrane (Zaznaczone), wyczyszczone (Niezaznaczone) lub dowolne (Mieszane).

Łącze komórki       Komórka zwracająca stan pola wyboru. Po zaznaczeniu pola wyboru komórka w polu Łącze komórki zawiera wartość logiczną PRAWDA. Jeśli pole wyboru jest wyczyszczone, to komórka zawiera wartość logiczną FAŁSZ. Jeśli połączona komórka jest pusta, to program Excel interpretuje stan pola wyboru jako FAŁSZ.

Cieniowanie 3-W       Wyświetla pole wyboru z efektem trójwymiarowego cieniowania.

obraz przycisku   Przycisk opcji       Wybiera jedną z grupy opcji zawartych w polu grupy. Użyte przyciski opcji zezwalają na zastosowanie tylko jednej z kilku możliwości.

PokażWłaściwości przycisku opcji

Wartość       Określa początkowy stan przycisku opcji, czyli wskazuje, czy przycisk jest wybrany (Zaznaczony) czy wyczyszczony (Niezaznaczony).

Łącze komórki       Zwraca numer wybranego przycisku opcji w grupie opcji (pierwszy opcję ma numer 1). Dla wszystkich opcji w grupie należy używać tej samej komórki Łącze komórki. Zwrócony numer można następnie wykorzystać w formule lub makrze, aby odpowiedzieć na wybraną opcję.

Na przykład można utworzyć formularz danych pracownika z przyciskiem opcji oznaczonym etykietą Pełny etat i drugi opcję z etykietą Częściowy etat, a następnie połączyć dwa przyciski opcji z komórką C1. Poniższa formuła wyświetla tekst "Pełny etat" po wybraniu pierwszego przycisku opcji lub "Częściowy etat" po wybraniu drugiego przycisku opcji:

=IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

Cieniowanie 3-W       Wyświetla opcję z efektem trójwymiarowego cieniowania.

obraz przycisku   Pole listy       Wyświetla listę elementów.

PokażWłaściwości pola listy

Zakres wejściowy       Odwołanie do zakresu zawierającego wartości przeznaczone do wyświetlania w polu listy.

Łącze komórki       Zwraca numer elementu wybranego w polu listy (pierwszy element na liście ma numer 1). Numer można następnie wykorzystać w formule lub w makrze, aby zwrócić aktualny element z zakresu wejściowego.

Na przykład jeśli pole listy jest połączone z komórką C1, a zakresem wejściowym listy jest zakres D10:D15, to następująca formuła zwróci wartość z zakresu D10:D15 na podstawie wyboru dokonanego na liście:

=INDEX(D10:D15,C1)

Typ zaznaczania       Określa sposób zaznaczania elementów na liście. Po ustawieniu zaznaczania typu Grupowe lub Rozszerzone komórka określona w polu Łącze komórki jest ignorowana.

Cieniowanie 3-W       Wyświetla pole listy z efektem trójwymiarowego cieniowania.

obraz przycisku   Pole kombi       Pole listy rozwijanej. Element zaznaczony w polu listy pojawia się w polu tekstowym.

PokażWłaściwości pola kombi

Zakres wejściowy       Odwołanie do zakresu zawierającego wartości przeznaczone do wyświetlania na liście rozwijanej.

Łącze komórki       Zwraca numer elementu wybranego w polu kombi (pierwszy element na liście ma numer 1). Numer można następnie wykorzystać w formule lub w makrze, aby zwrócić aktualny element z zakresu wejściowego.

Na przykład jeśli pole kombi jest połączone z komórką C1, a zakresem wejściowym jest zakres D10:D15, to następująca formuła zwróci wartość z zakresu D10:D15 na podstawie wyboru dokonanego na liście:

=INDEX(D10:D15,C1)

Liczba wierszy       Określa liczbę wierszy wyświetlanych na liście rozwijanej.

Cieniowanie 3-W       Wyświetla pole kombi z efektem trójwymiarowego cieniowania.

obraz przycisku   Lista z polem edycji       Niedostępna w skoroszytach programu Excel. Ten formant umożliwia pracę z arkuszami okien dialogowych programu Microsoft Excel w wersji 5.0.

obraz przycisku   Lista rozwijana z polem edycji       Niedostępna w skoroszytach programu Excel. Ten formant umożliwia pracę z arkuszami okien dialogowych programu Microsoft Excel w wersji 5.0.

obraz przycisku   Pasek przewijania       Przewija zakres wartości po kliknięciu strzałek przewijania lub przeciągnięciu suwaka przewijania. Wartości można przesuwać stronami, klikając pomiędzy suwakiem przewijania a strzałką przewijania.

PokażWłaściwości paska przewijania

Wartość bieżąca       Względne położenie suwaka przewijania na pasku przewijania.

Wartość minimalna       Położenie suwaka przewijania u góry pionowego paska lub z lewego końca poziomego paska przewijania.

Wartość maksymalna       Położenie suwaka przewijania u samego dołu pionowego paska przewijania lub z prawego końca poziomego paska przewijania.

Zmiana przyrostowa       Wartość, o jaką przemieszcza się suwak przewijania po kliknięciu strzałki na końcu paska przewijania.

Zmiana strony       Wartość, o jaką przemieszcza się suwak przewijania po kliknięciu między nim a jedną ze strzałek przewijania.

Łącze komórki       Zwraca bieżącą pozycję suwaka przewijania. Liczba ta może być następnie wykorzystana w formule lub makrze do zwracania wyniku na podstawie położenia suwaka przewijania.

Cieniowanie 3-W       Wyświetla pasek przewijania z efektem trójwymiarowego cieniowania.

obraz przycisku   Pokrętło       Zwiększa lub zmniejsza wartość. Aby zwiększyć wartość, kliknij strzałkę w górę; aby zmniejszyć wartość, kliknij strzałkę w dół.

PokażWłaściwości pokrętła

Wartość bieżąca       Względne położenie pokrętła w zakresie dopuszczalnych wartości.

Wartość minimalna       Najniższa dopuszczalna wartość pokrętła.

Wartość maksymalna       Najwyższa dopuszczalna wartość pokrętła.

Zmiana przyrostowa       Wartość przyrostu dodatniego lub ujemnego odpowiadająca jednemu kliknięciu strzałki pokrętła.

Łącze komórki       Zwraca bieżącą pozycję pokrętła. Liczbę tę można następnie wykorzystać w formule lub w makrze, aby zwrócić aktualną wartość, która ma być wybrana za pomocą pokrętła.

Cieniowanie 3-W       Wyświetla pokrętło z efektem trójwymiarowego cieniowania.

PokażPorada

Formant znajdujący się w arkuszu może uruchamiać makro tylko wówczas, gdy arkusz jest aktywny. Chcąc utworzyć przycisk dostępny w każdym skoroszycie lub arkuszu, można przypisać makro uruchamiane za pomocą przycisku paska narzędzi.

 
 
Dotyczy:
Excel 2003