Wyświetlanie podglądu obiektu bazy danych

Aby wyświetlić podgląd arkusza danych (arkusz danych: Dane z tabeli, formularza, kwerendy, widoku lub procedury przechowywanej, wyświetlane w formacie wierszy i kolumn.) tabeli, kwerendy lub formularza, należy kliknąć przycisk Podgląd wydruku obraz przycisku na pasku narzędzi Arkusz danych tabeli, Arkusz danych kwerendy lub Widok formularza.

PokażWyświetlanie podglądu formularza

PokażWyświetlanie podglądu otwartego formularza

  • Na pasku narzędzi kliknij przycisk Podgląd wydruku obraz przycisku.

Podgląd zależy od widoku, w którym formularz jest w danej chwili otwarty, z wyjątkiem sytuacji, gdy formularz jest otwarty w widoku Projekt. Jeśli formularz w widoku Projekt zostaje wyświetlony w podglądzie, formularz ten pojawi się w widoku Formularz.

PokażWyświetlanie podglądu formularza z okna Baza danych

  1. Kliknij opcję Formularze obraz przycisku w obszarze Obiekty.
  2. Kliknij formularz, którego podgląd ma zostać wyświetlony.
  3. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Podgląd wydruku obraz przycisku.

Formularz zostanie wyświetlony w widoku określonym przez właściwość DefaultView formularza.

PokażWyświetlanie podglądu raportu

Wyświetlanie podglądu raportu umożliwia sprawdzenie wyglądu jego wydruku.

PokażWyświetlanie podglądu układu raportu

Podgląd układu umożliwia obejrzenie układu raportu zawierającego tylko próbkę danych. Wyświetlane dane nie są rzeczywistymi danymi raportu.

 Uwaga   Jeśli raport został utworzony na podstawie kwerendy (kwerenda: Pytanie o dane przechowywane w tabelach lub żądanie wykonania akcji na tych danych. Kwerenda może zbierać dane z wielu tabel, służąc jako źródło danych dla formularza lub raportu.), która monituje o podanie parametrów, wystarczy kliknąć przycisk OK bez podawania żadnych wartości. Program Microsoft Access ignoruje parametry, gdy zostanie wybrany widok Podgląd układu.

PokażWyświetlanie podglądu danych w raporcie

Używając Podglądu wydruku, można sprawdzić rzeczywiste dane, przeglądając każdą stronę raportu.

PokażWyświetlanie podglądu raportu w widoku Projekt

  • Na pasku narzędzi kliknij przycisk Podgląd wydruku obraz przycisku.

PokażWyświetlanie podglądu raportu z okna Baza danych

  1. Kliknij opcję Raporty obraz przycisku w obszarze Obiekty.
  2. Kliknij raport, którego podgląd ma zostać wyświetlony.
  3. Na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Podgląd.

PokażWyświetlanie podglądu strony dostępu do danych

 
 
Dotyczy:
Access 2003