Tworzenie maski wprowadzania (MDB)

W bazie danych programu Microsoft Access (baza danych programu Microsoft Access: Kolekcja danych i obiektów (takich jak tabele, kwerendy i formularze) związanych z określonym tematem lub przeznaczonych do określonego celu.), w widoku Projekt (widok projektu: Widok, w którym jest wyświetlany projekt następujących obiektów bazy danych: tabel, kwerend, formularzy, raportów i makr. W widoku projektu można tworzyć nowe obiekty bazy danych i modyfikować projekty istniejących obiektów.) tabeli, kwerendy lub formularza można utworzyć maskę wprowadzania (maska wprowadzania: Format, który składa się ze znaków literałowych (takich jak nawiasy, kropki i kreski) oraz znaków maski określających miejsca, w których mają być wprowadzane dane, jaki rodzaj danych jest dopuszczalny i ile znaków można wprowadzić.).

PokażTworzenie maski wprowadzania dla pola w widoku Projekt tabeli

  1. Otwórz tabelę w widoku Projekt.
  2. W górnej części okna kliknij pole, dla którego chcesz zdefiniować maskę wprowadzania.
  3. W dolnej części okna wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij przycisk Konstruuj obraz przycisku znajdujący się obok pola właściwości InputMask, aby uruchomić kreatora masek wprowadzania, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych w oknach dialogowych kreatora.

Wpisz definicję maski wprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania masek wprowadzania, kliknij pole właściwości InputMask i naciśnij klawisz F1. Definicję maski wprowadzania dla pól typu Liczba i Waluta trzeba wpisać ręcznie.

PokażTworzenie maski wprowadzania dla pola w widoku Projekt kwerendy

  1. Otwórz kwerendę w widoku Projekt
  2. W siatce projektu kwerendy (siatka projektu: Siatka używana do projektowania kwerendy albo filtrowania danych w widoku projektu kwerendy lub w oknie Filtr/Sortowanie zaawansowane. W przypadku kwerend siatka ta była wcześniej nazywana siatką QBE.) umieść punkt wstawiania w kolumnie pola, które chcesz zmienić. Punkt wstawiania można umieścić w dowolnym wierszu dla tego pola.
  3. Kliknij przycisk Właściwości obraz przycisku na pasku narzędzi, aby otworzyć arkusz właściwości pola.
  4. Na karcie Ogólne wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij przycisk Konstruuj obraz przycisku znajdujący się obok właściwości InputMask, aby uruchomić kreatora masek wprowadzania, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych w oknach dialogowych kreatora.

Wpisz definicję maski wprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania masek wprowadzania, kliknij pole właściwości InputMask i naciśnij klawisz F1. Definicję maski wprowadzania dla pól typu Liczba i Waluta trzeba wpisać ręcznie.

PokażTworzenie maski wprowadzania dla formantu na formularzu

 
 
Dotyczy:
Access 2003