Tworzenie, dostosowywanie i usuwanie formularza panelu przełączania (MDB)

Panel przełączania jest tworzony, dostosowywany i usuwany przy użyciu Menedżera panelu przełączania.

PokażTworzenie panelu przełączania

 1. Otwórz bazę danych.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Menedżer panelu przełączania.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone pytanie, czy utworzyć panel przełączania, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Nowa.
 5. Wprowadź nazwę nowego panelu przełączania, a następnie kliknij przycisk OK.

Program Microsoft Access doda ten panel przełączania do okna Strony panelu przełączania.

 1. Kliknij nowy panel przełączania, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 2. Kliknij przycisk Nowa.
 3. Wpisz tekst dla pierwszego elementu panelu przełączania w oknie Tekst, a następnie kliknij odpowiednie polecenie w oknie Polecenia. Na przykład wpisz Informacje o nagrywających artystach, a następnie kliknij polecenie Otwórz formularz w trybie edycji w oknie Polecenia.

 Uwaga   Aby utworzyć panel przełączania umożliwiający przechodzenie do innych paneli przełączania, na liście Polecenie kliknij polecenie Przejdź do panelu przełączania, a następnie określ panel przełączania, do którego chcesz przejść.

 1. W zależności od tego, które polecenie zostało kliknięte, program Microsoft Access wyświetla jeszcze jedno okno poniżej okna Polecenia. Jeśli jest to konieczne kliknij polecenie w tym oknie. Przykładowo, jeśli zostało kliknięte polecenie Otwórz formularz w trybie edycji w punkcie 8, kliknij nazwę formularza, który chcesz otworzyć w polu Formularz, jak na przykład Nagrywający artyści, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Powtórz kroki opisane w punktach od 7 do 9, aby dodać wszystkie elementy do panelu przełączania.

 Uwaga   Aby zmodyfikować lub usunąć element, kliknij ten element w polu Elementy panelu przełączania, a następnie kliknij przycisk Edytuj lub Usuń. Jeśli chcesz rozmieścić elementy ponownie, kliknij element w tym polu, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

 1. Po zakończeniu tworzenia panelu przełączania, kliknij przycisk Zamknij.

 Uwagi 

PokażDostosowywanie panelu przełączania

 1. Otwórz bazę danych.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Menedżer panelu przełączania.
 3. W oknie dialogowym Menedżer panelu przełączania zaznacz panel przełączania, który chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij element panelu przełączania, który ma być zmieniony i wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmienić tekst elementu, polecenie wykonywane po jego wybraniu lub obiekt otwierany lub uruchamiany po naciśnięciu przycisku, kliknij przycisk Edytuj.

Aby dodać element do panelu przełączania, kliknij przycisk Nowy, wpisz tekst elementu, a następnie kliknij polecenie w oknie Polecenia. W zależności od tego, które polecenie zostało kliknięte, program Microsoft Access wyświetla jeszcze jedno okno poniżej okna Polecenia. Jeśli jest to konieczne kliknij polecenie w tym oknie. Na przykład, jeśli w oknie Polecenia zostało wybrane jedno z poleceń formularza, kliknij nazwę formularza, który ma być otwarty.

Aby usunąć element, kliknij przycisk Usuń.

Aby przenieść element, kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

 1. Kliknij przycisk Zamknij.

PokażUsunąć panel przełączania

 1. Otwórz bazę danych.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Menedżer panelu przełączania.
 3. W oknie dialogowym Menedżer panelu przełączania zaznacz panel przełączania, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 4. Kliknij przycisk Zamknij.

 Uwaga   Jeśli baza danych, dla której ma być dodany panel przełączania nie została jeszcze utworzona, można użyć Kreatora baz danych. Kreator ten automatycznie tworzy panel przełączania ułatwiający nawigowanie po bazie danych.

 
 
Dotyczy:
Access 2003