Tworzenie bazy danych programu Access

Przed utworzeniem bazy danych

Przed utworzeniem bazy danych programu Access należy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki jest cel bazy danych i kto będzie z niej korzystać?
 • Jakie tabele (dane) będzie zawierać baza danych?
 • Jakie kwerendy i raporty są potrzebne użytkownikom tej bazy danych?
 • Jakie formularze należy utworzyć?

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania umożliwi prawidłowe zaprojektowanie bazy danych i ułatwi utworzenie bazy danych, która jest efektywna i użyteczna.

Więcej informacji dotyczących sposobu projektowania bazy danych można uzyskać w następujących źródłach:

Temat Pomocy Projektowanie bazy danych — informacje

Artykuł bazy danych Knowledge Base Database Normalization Basics (Podstawy normalizacji baz danych) pod adresem http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;283878

Artykuł bazy wiedzy Knowledge Base Understanding Relational Database Design (Opis projektu relacyjnej bazy danych) pod adresem http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;283698

Artykuł bazy wiedzy Knowledge Base Gdzie znaleźć informacje dotyczące projektowania bazy danych w programie Access pod adresem http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;pl;289533

Importowanie danych z innego źródła, takiego jak arkusz kalkulacyjny programu Excel

W przypadku danych w innym formacie, takim jak arkusz kalkulacyjny programu Excel, również należy utworzyć bazę danych przy użyciu programu Access. Po utworzeniu bazy danych można importować lub połączyć arkusz kalkulacyjny z tabelą w nowej bazie danych.

Tworzenie bazy danych

Program Microsoft Access oferuje trzy metody utworzenia bazy danych programu Access (baza danych programu Microsoft Access: Kolekcja danych i obiektów (takich jak tabele, kwerendy i formularze) związanych z określonym tematem lub przeznaczonych do określonego celu.).

 • Można utworzyć bazę danych przy użyciu Kreatora baz danych. Kreator umożliwia wybranie jednego z wbudowanych szablonów i dostosowanie go w pewnym zakresie. Następnie zgodnie z szablonem tworzony jest zestaw tabel, kwerend, formularzy i raportów oraz panel przełączania dla bazy danych. Tabele nie zawierają danych. Należy korzystać z tej metody, jeżeli jeden z wbudowanych szablonów jest w znacznym stopniu zgodny z wymaganiami użytkownika.

PokażTworzenie bazy danych za pomocą Kreatora baz danych

Za pomocą Kreatora baz danych w jednej operacji można utworzyć wymagane tabele, formularze i raporty dla wybranego typu bazy danych. Jest to najprostszy sposób rozpoczęcia budowy bazy danych. Kreator ma ograniczone możliwości dostosowywania bazy.

 1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Nowy obraz przycisku.
 2. W okienku zadań Nowy plik w obszarze Szablony kliknij opcję Na moim komputerze.
 3. Na karcie Bazy danych kliknij ikonę odpowiadającą typowi bazy danych, która ma zostać utworzona, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W oknie dialogowym Nowy plik bazy danych określ nazwę i lokalizację bazy danych, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze baz danych.

PokażJeżeli kreator nie zostanie uruchomiony

Może to być spowodowane tym, że program Access działa w trybie piaskownicy, ale na komputerze nie zainstalowano programu Microsoft Jet 4.0 SP8 lub nowszego. Program Jet 4.0 SP8 lub nowszy jest wymagany, aby program Access zachował pełną funkcjonalność przy włączonym trybie piaskownicy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania uaktualnienia programu Jet, zobacz artykuł w witrynie Office Online zatytułowany Program Microsoft Jet 4.0 SP8 lub nowszy — informacje.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących trybu piaskownicy, zobacz artykuł Tryb piaskownicy usługi wyrażeń programu Microsoft Jet — informacje w witrynie Office Online.

 Uwaga   Nie można używać Kreatora baz danych w celu dodawania nowych tabel, formularzy lub raportów do istniejącej bazy danych.

 • W przypadku korzystania z programu Access 2003 można wyszukiwać szablony programu Access w witrynie <Office Online>. Pobranie szablonu jest najszybszą metodą tworzenia bazy danych. Jeżeli zostanie odnaleziony szablon w znacznym stopniu zgodny z wymaganiami użytkownika, należy skorzystać z tej metody. Szablon jest plikiem bazy danych programu Access (*.mdb) zawierającym tabele, kwerendy, formularze i raporty. Tabele nie zawierają danych. Po otwarciu bazy danych można dostosować bazę danych i obiekty.

PokażTworzenie bazy danych przy użyciu szablonu

Jest to najszybszy sposób tworzenia bazy danych. Ta metoda jest najlepsza w sytuacji, gdy uda się odnaleźć szablon bardzo zbliżony do wymagań użytkownika.

 1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Nowy obraz przycisku.
 2. W okienku zadań Nowy plik w obszarze Szablony odnajdź konkretny szablon lub kliknij przycisk Szablony w witrynie Office Online, aby przejrzeć zasoby w poszukiwaniu odpowiedniego szablonu.
 3. Zlokalizuj szablon programu Access, a następnie kliknij przycisk Pobierz.
 • Jeżeli konieczne jest rozpoczęcie tworzenia bazy danych od własnego projektu, należy utworzyć pustą bazę danych, a następnie dodać do niej poszczególne tabele, formularze, raporty i inne obiekty. Jest to najbardziej elastyczna metoda, lecz wymaga zdefiniowania każdego elementu bazy danych osobno.

PokażTworzenie pustej bazy danych bez użycia Kreatora baz danych

Następne kroki

Po utworzeniu bazy danych konieczne może być wykonanie co najmniej jednego z następujących zadań:

 • Dodawanie danych do bazy danych.
 • Importowanie lub łączenie danych ze źródła takiego jak arkusz kalkulacyjny programu Excel lub inna baza danych programu Access.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących importowania i łączenia, zobacz następujące tematy Pomocy:

Importowanie z listy programu Microsoft Windows SharePoint Services

Łączenie tabeli z listą programu Windows SharePoint Services

Tworzenie obiektu bazy danych, takiego jak formularz, raport lub tabela.

 • Tworzenie obiektu bazy danych, takiego jak formularz, raport lub tabela.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy Pomocy:

Tworzenie tabeli (MDB)

Tworzenie kwerendy wybierającej lub krzyżowej (MDB)

Tworzenie formularza

 • Dostosowywanie obiektu bazy danych, takiego jak pole w tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy Pomocy:

Dostosowywanie tabeli — informacje (MDB)

Projektowanie kwerend (MDB) — informacje

Sposoby dostosowywania formularza

Sposoby dostosowywania raportu

 
 
Dotyczy:
Access 2003