Składnia i przykłady masek wprowadzania

PokażPrawidłowe znaki dla masek wprowadzania

Program Microsoft Access interpretuje znaki definicji właściwości InputMask w sposób przedstawiony w następującej tabeli. Aby zdefiniować znak literałowy, należy wprowadzić dowolny znak inny niż znaki pokazane w tej tabeli, łącznie ze spacją i symbolami. Aby zdefiniować jeden z następujących znaków jako znak literałowy, należy poprzedzić ten znak kreską ułamkową odwrotną (\).

Symbol Opis
0 Cyfra (od 0 do 9, pozycja wymagana; znaki plus [+] i minus [-] nie są dozwolone).
9 Cyfra lub spacja (pozycja opcjonalna; znaki plus i minus nie są dozwolone).
# Cyfra lub spacja (pozycja opcjonalna; puste miejsca konwertowane na spacje, znaki plus i minus dozwolone).
L Litera (od A do Z, pozycja wymagana).
? Litera (od A do Z, pozycja opcjonalna).
A Litera lub cyfra (pozycja wymagana).
a Litera lub cyfra (pozycja opcjonalna).
& Dowolny znak lub spacja (pozycja wymagana).
C Dowolny znak lub spacja (pozycja opcjonalna).
. , : ; - / Dziesiętny symbol zastępczy oraz separatory tysięcy, daty i godziny. (Znak, który faktycznie zostanie użyty zależy od ustawień regionalnych określonych w Panelu sterowania systemu Microsoft Windows).
< Powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są konwertowane na małe znaki.
> Powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są konwertowane na duże znaki.
! Powoduje, że znaki w masce wprowadzania (maska wprowadzania: Format, który składa się ze znaków literałowych (takich jak nawiasy, kropki i kreski) oraz znaków maski określających miejsca, w których mają być wprowadzane dane, jaki rodzaj danych jest dopuszczalny i ile znaków można wprowadzić.) są wyświetlane od strony prawej do lewej zamiast od lewej do prawej. Znaki wpisywane w masce wprowadzania zawsze wypełniają ją od strony lewej do prawej. Znaku wykrzyknika można użyć w dowolnym miejscu w masce wprowadzania.
\ Powoduje, że kolejny znak jest wyświetlany jako znak literałowy. Jest on używany w celu wyświetlenia dowolnego znaku uwzględnionego w tej tabeli jako znak literałowy (na przykład, ciąg „\A” jest wyświetlany jako „A”).
Hasło Ustawienie właściwości Maska wprowadzania na wartość Hasło powoduje utworzenie pola tekstowego dla hasła. Dowolny znak wpisany w tym polu jest przechowywany jako znak, ale wyświetlany jako gwiazdka (*).

PokażPrzykładowe maski wprowadzania

W następującej tabeli przedstawiono niektóre użyteczne definicje masek wprowadzania (maska wprowadzania: Format, który składa się ze znaków literałowych (takich jak nawiasy, kropki i kreski) oraz znaków maski określających miejsca, w których mają być wprowadzane dane, jaki rodzaj danych jest dopuszczalny i ile znaków można wprowadzić.) i przykłady wartości, które można w nich wprowadzać.

Definicja maski wprowadzania Przykłady wartości
(000) 000-0000 (206) 555-0248
(999) 999-9999!

(206) 555-0248

(   ) 555-0248

(000) AAA-AAAA (206) 555-TELE
#999

-20

2000

>L????L?000L0

GREENGR339M3

MAY R 452B7

>L0L 0L0 T2F 8M4
00000-9999

98115-

98115-3007

>L<??????????????

Maria

Pierre

ISBN 0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7

ISBN 0-13-964262-5

>LL00000-0000 DB51392-0493
 
 
Dotyczy:
Access 2003