Rozpoczęcie programowania w programie Access

Tworząc nową bazę danych, użytkownik zazwyczaj zaczyna od utworzenia kilku obiektów bazy danych, takich jak tabele, formularze i raporty. W końcu użytkownik dochodzi do punktu, w którym musi dodać kod w celu zautomatyzowania określonych procesów i powiązania obiektów bazy danych. W tym artykule opisano narzędzia programistyczne w programie Microsoft Office Access 2007 i wskazano niektóre zasoby, z których można dowiedzieć się więcej na temat programowania.

W tym artykule


Co to jest programowanie?

W programie Office Access 2007 programowanie to proces dodawania funkcji do bazy danych za pomocą makr programu Access lub kodu VBA (Visual Basic for Applications). Załóżmy na przykład, że użytkownik utworzył formularz oraz raport i chce dodać przycisk polecenia do formularza, który po kliknięciu otwiera raport. W tym przypadku programowanie to proces tworzenia makra lub procedury języka VBA, a następnie ustawienia właściwości zdarzenia (właściwość zdarzenia: Nazwany atrybut formantu, formularza, raportu, strony dostępu do danych lub sekcji, którego można użyć, aby odpowiedzieć na skojarzone zdarzenie. Dzięki ustawieniu właściwości zdarzenia można uruchamiać procedurę lub makro, gdy wystąpi określone zdarzenie.).PrzyKliknięciu przycisku polecenia w ten sposób, aby kliknięcie tego przycisku polecenia powodowało uruchomienie makra lub procedury. W przypadku prostej operacji, takiej jak otwieranie raportu, można wykonać całą pracę za pomocą Kreatora przycisków poleceń lub można wyłączyć kreatora i utworzyć kod samodzielnie.

 Uwaga   W wielu programach pakietu Microsoft Office termin „makro” oznacza kod VBA. Może to prowadzić do nieporozumień wśród użytkowników programu Access, ponieważ w tym programie termin „makro” oznacza nazwaną kolekcję akcji makra, którą można utworzyć za pomocą Konstruktora makr. Akcje makra programu Access to tylko podzestaw poleceń dostępnych w języku VBA. Konstruktor makr udostępnia bardziej ustrukturalizowany interfejs niż Edytor Visual Basic, umożliwiając dodanie kodu do formantów i obiektów bez konieczności zaznajamiania się z kodem VBA. Należy pamiętać, że w artykułach Pomocy programu Access makra programu Access są nazywane makrami. Natomiast kod VBA jest nazywany językiem VBA, kodem, funkcją lub procedurą. Kod VBA jest zawarty w modułach klas (stanowiących części pojedynczych formularzy lub raportów i zazwyczaj zawierających kod tylko dla tych obiektów) oraz w modułach (niepowiązanych z określonymi obiektami i zazwyczaj zawierających kod „globalny”, który może być używany w całej bazie danych).

Obiekty (takie jak formularze i raporty) oraz formanty (takie jak przyciski poleceń i pola tekstowe) mają różnorodne właściwości zdarzeń, do których można dołączać makra lub procedury. Każda właściwość zdarzenia jest skojarzona z określonym zdarzeniem, takim jak kliknięcie myszą, otwarcie formularza lub zmodyfikowanie danych w polu tekstowym. Zdarzenia mogą też być wyzwalane przez czynniki występujące poza programem Access, na przykład przez zdarzenia systemowe, lub przez makra albo procedury dołączone do innych zdarzeń. Baza danych może stać się złożona, jeśli użytkownik doda wiele makr lub procedur do kilku właściwości zdarzeń wielu obiektów, ale w większości przypadków można uzyskać żądane rezultaty za pomocą niewielkiej ilości kodu.

Początek strony Początek strony

Czy należy używać makr, czy kodu języka VBA?

Decyzję dotyczącą tego, czy użyć makr, czy kodu VBA, należy podjąć na podstawie dwóch czynników: potrzebnych zabezpieczeń i funkcji. Zabezpieczenia stanowią problem, ponieważ za pomocą języka VBA można tworzyć kod, który może stanowić zagrożenie dla zabezpieczeń danych lub może uszkodzić pliki na komputerze. Jeśli użytkownik korzysta z bazy danych utworzonej przez inną osobę, powinien włączyć kod VBA tylko wtedy, gdy wie, że baza danych pochodzi z zaufanego źródła. Gdy użytkownik tworzy bazę danych, która będzie używana przez inne osoby, powinien unikać dołączania narzędzi programistycznych wymagających od użytkownika specjalnego oznaczenia bazy danych jako zaufanej. Ogólne techniki pozwalające uniknąć potrzeby oznaczania bazy danych jako zaufanej są opisane w dalszej części tej sekcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania lub wyłączania potencjalnie niebezpiecznej zawartości, zobacz artykuł Włączanie lub wyłączanie makr w dokumentach pakietu Office. Jak już wspomniano w tym artykule, w większości innych programów pakietu Microsoft Office termin „makro” oznacza kod VBA, dlatego nie należy mylić tego terminu z makrami programu Access.

Aby zapewnić bezpieczeństwo bazy danych, należy używać makr zawsze, gdy to możliwe. Z kodu VBA należy korzystać tylko w przypadku operacji, których nie można wykonać za pomocą akcji makr. Ponadto należy w możliwie największym stopniu używać tylko tych akcji makr, które w celu uruchomienia nie wymagają oznaczania bazy danych jako zaufanej. Dzięki takiemu ograniczeniu użycia akcji makr użytkownicy mogą mieć pewność, że baza danych nie zawiera żadnego kodu, który może uszkodzić ich dane lub inne pliki na komputerze.

Po części w celu zachęcenia do korzystania z makr w większym stopniu w programie Office Access 2007 zawarto wiele nowych akcji makr umożliwiających konstruowanie bardziej zaawansowanych makr niż jest to możliwe za pomocą poprzednich wersji programu Access. Na przykład za pomocą akcji makr można teraz tworzyć globalne zmienne tymczasowe i z nich korzystać. Można lepiej obsługiwać błędy za pomocą nowych akcji makr obsługujących błędy. We wcześniejszych wersjach programu Access te typy funkcji są dostępne tylko przy użyciu języka VBA. Ponadto w programie Access 2007 można osadzić makro bezpośrednio we właściwości zdarzenia obiektu lub formantu. Makro osadzone staje się częścią obiektu lub formantu i pozostaje z tym obiektem lub formantem, gdy zostanie on przeniesiony lub skopiowany. We wcześniejszych wersjach programu Access makra muszą być obsługiwane jako oddzielne obiekty, przez co czasami trudniej jest obsługiwać bazę danych.

Podczas dodawania kodu do obiektu lub formantu należy rozważyć użycie poniższych obiektów w następującej kolejności:

 1. Makro zawierające tylko akcje, które w celu uruchomienia nie wymagają oznaczenia bazy danych jako zaufanej.
 2. Makro zawierające akcje, które w celu uruchomienia wymagają oznaczenia bazy danych jako zaufanej.
 3. Procedury języka VBA.

Podczas konstruowania makra można przełączać się między krótszą listą akcji, które w celu uruchomienia nie wymagają oznaczenia bazy danych jako zaufanej, a dłuższą listą wszystkich akcji makr, klikając przycisk Pokaż wszystkie akcje w Konstruktorze makr. Kliknięcie przycisku Pokaż wszystkie akcje powoduje też wyświetlenie pełnej listy argumentów dla akcji makra UruchomPolecenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat konstruowania makr, zobacz sekcję Opis makr lub skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Makra umożliwiają łatwe wykonywanie wielu zadań programistycznych, takich jak otwieranie i zamykanie formularzy oraz uruchamianie raportów. Można szybko i łatwo powiązać utworzone obiekty bazy danych (obiekty bazy danych: Baza danych programu Access zawiera takie obiekty, jak tabele, kwerendy, formularze, raporty, strony, makra i moduły. Projekt programu Access zawiera takie obiekty, jak formularze, raporty, strony, makra i moduły.), ponieważ nie jest wymagane pamiętanie zbyt wielu informacji dotyczących składni. Argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.) dla każdej akcji są wyświetlane w Konstruktorze makr.

Makr należy używać ze względu na lepsze zabezpieczenia, które zapewniają, łatwość ich użycia, a także gdy użytkownik chce wykonać następujące czynności:

 • Przypisanie akcji lub zestawu akcji do klawisza. Wymaga to utworzenia grupy makr o nazwie AutoKeys.
 • Wykonanie akcji lub serii akcji zaraz po otwarciu bazy danych. Wymaga to utworzenia makra o nazwie Autowykonywanie.

 Uwaga    Makro Autowykonywanie jest uruchamiane przed wszelkimi innymi makrami lub kodem VBA, nawet jeśli użytkownik wyznaczył uruchomienie z okna dialogowego Opcje programu Access i dołączył makro lub kod VBA do zdarzenia .PrzyOtwarciu lub .PrzyZaładowaniu formularza.

Zamiast makr należy użyć kodu VBA, jeśli użytkownik chce wykonać jedną z poniższych czynności:

Jeśli użytkownik użyje kodu VBA w bazie danych, którą rozpowszechni wśród innych osób, powinien rozważyć spakowanie i podpisanie bazy danych, aby jej użytkownicy mogli uzyskać pewność, że kod pochodzi z zaufanego źródła. Aby uzyskać więcej informacji na temat pakowania i podpisywania bazy danych, zobacz artykuł Zabezpieczanie bazy danych programu Access 2007.

Początek strony Początek strony

Wykonywanie typowych zadań programistycznych za pomocą Kreatora przycisków poleceń

Jeśli użytkownik dodaje przycisk polecenia do formularza, Kreator przycisków poleceń może mu pomóc rozpocząć programowanie. Ten kreator przeprowadza użytkownika przez proces tworzenia przycisku polecenia wykonującego określone zadanie. W pliku programu Office Access 2007 (accdb) kreator tworzy makro osadzone we właściwości .PrzyKliknięciu przycisku polecenia. W pliku mdb lub adp kreator tworzy kod VBA, ponieważ makra osadzone nie są dostępne w tych formatach plików. W obu przypadkach można następnie zmodyfikować lub udoskonalić makro lub kod VBA, aby lepiej odpowiadał potrzebom użytkownika.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
 1. W oknie dialogowym Otwieranie zaznacz i otwórz bazę danych.
 2. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, do którego chcesz dodać przycisk polecenia, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.
 3. Na karcie Projektowanie w grupie Formanty upewnij się, że jest zaznaczona opcja Użyj kreatorów formantów Obraz przycisku.

Obraz przycisku

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Formanty i pola kliknij przycisk Przycisk.

Obraz przycisku

 1. W siatce projektu formularza kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić przycisk polecenia.

Zostanie uruchomiony Kreator przycisków poleceń.

 1. Na pierwszej stronie kreatora kliknij poszczególne kategorie na liście Kategorie, aby wyświetlić akcje do wykonania przez przycisk polecenia, które mogą zostać zaprogramowane przez kreatora. Na liście Akcje wybierz żądaną akcję, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Kliknij opcję Tekst lub Obraz w zależności od tego, czy na przycisku polecenia chcesz umieścić tekst, czy obraz.
  • Jeśli ma być wyświetlany tekst, możesz go edytować w polu obok opcji Tekst.
  • Jeśli ma być wyświetlany obraz, kreator zaproponuje obraz z listy. Aby wybrać inny obraz, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie obrazy w celu wyświetlenia wszystkich obrazów przycisków poleceń dostępnych w programie Office Access 2007 lub kliknij przycisk Przeglądaj w celu wybrania obrazu przechowywanego w innym miejscu.

Kliknij przycisk Następny.

 1. Wprowadź znaczącą nazwę dla przycisku polecenia. To jest czynność opcjonalna i ta nazwa nie będzie wyświetlana na przycisku polecenia. Warto jednak wprowadzić znaczącą nazwę, aby można było znacznie łatwiej odróżnić przyciski poleceń, gdy wystąpi później potrzeba odwołania się do tego przycisku polecenia (jeśli na przykład określasz kolejność dostępu dla formantów w formularzu). Jeśli na przykład kliknięcie przycisku polecenia powoduje zamknięcie formularza, możesz nadać mu nazwę PolecenieZamknij.
 2. Kliknij przycisk Zakończ.

Program Access utworzy przycisk polecenia w formularzu.

 1. Aby zobaczyć, co kreator „zaprogramował”, wykonaj poniższe czynności opcjonalne:
 1. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.
 2. Kliknij kartę Zdarzenie w arkuszu właściwości.
 3. W polu właściwości Przy kliknięciu kliknij przycisk Obraz przycisku.

W programie Access zostanie uruchomiony Konstruktor makr i zostanie wyświetlone makro utworzone przez kreatora. Można edytować to makro w razie potrzeby. Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania makra, zobacz sekcję Opis makr lub skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też. Po zakończeniu na karcie Projektowanie w grupie Zamykanie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć Konstruktora makr. Jeśli w programie Access zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian i zaktualizowanie właściwości, kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany, lub kliknij przycisk Nie, aby odrzucić zmiany.

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Widoki kliknij przycisk Widok, a następnie kliknij polecenie Widok formularza. Kliknij nowy przycisk polecenia, aby się upewnić, że działa zgodnie z oczekiwaniami.

Początek strony Początek strony

Opis makr

Makro to narzędzie umożliwiające automatyzowanie zadań i dodawanie funkcji do formularzy, raportów i formantów. Na przykład dodanie przycisku polecenia do formularza jest równoznaczne ze skojarzeniem właściwości zdarzenia .PrzyKliknięciu przycisku z makrem zawierającym polecenia, które ma wykonywać przycisk przy jego każdym kliknięciu.

Makra programu Access można porównać do uproszczonego języka programowania, w którym użytkownik tworzy kod przez konstruowanie listy akcji (akcja: Podstawowy blok konstrukcyjny makra; samodzielna instrukcja, którą można łączyć z innymi akcjami w celu automatyzacji zadań. W innych językach makr jest ona czasem nazywana poleceniem.) do wykonania. Podczas konstruowania makra użytkownik wybiera poszczególne akcje z listy rozwijanej, a następnie wprowadza wymagane informacje dla każdej akcji. Dzięki makrom można dodawać funkcje do formularzy, raportów i formantów bez pisania kodu w module języka VBA. Makra udostępniają podzestaw poleceń, które są dostępne w języku VBA, i większości osób sprawia mniej trudności skonstruowanie makra niż napisanie kodu VBA.

Makro można utworzyć za pomocą Konstruktora makr przedstawionego na poniższej ilustracji.

Konstruktor makr

Aby wyświetlić Konstruktora makr:

 • Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.Obraz przycisku

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Początek strony Początek strony

Opis kodu VBA

VBA to język programowania, za pomocą którego można tworzyć zaawansowane aplikacje w programie Access. Język VBA zawiera setki poleceń umożliwiających wykonywanie bardziej złożonych operacji niż w przypadku makr programu Access.

Możliwości języka VBA można rozszerzyć za pomocą formantów innych firm. Można pisać własne funkcje i procedury zgodnie z potrzebami użytkownika. Za pomocą języka VBA można też integrować program Access z innymi programami.

Szybkim sposobem rozpoczęcia programowania w języku VBA jest skonstruowanie w pierwszej kolejności makra programu Access, a następnie przekonwertowanie go na kod VBA. Instrukcje dotyczące wykonywania tej operacji są zawarte w sekcji Konwertowanie makr na kod VBA. Ta funkcja tworzy nowy moduł zawierający procedurę typu Function (procedura Function: Procedura, która zwraca wartość i która może być używana w wyrażeniu. Procedurę taką deklaruje się przy użyciu instrukcji Function i kończy się instrukcją End Function.) języka VBA, która wykonuje równoważne operacje w makrze. Otwiera ona również Edytor Visual Basic, umożliwiając rozpoczęcie modyfikowania tej procedury. Podczas pracy w Edytorze Visual Basic można kliknąć słowo kluczowe i nacisnąć klawisz F1, aby uruchomić Pomoc dla deweloperów programu Access i dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych słów kluczowych. Następnie można zapoznać się z Pomocą dla deweloperów programu Access i odkryć nowe polecenia, które pomagają w wykonywaniu żądanych zadań programistycznych.

Początek strony Początek strony

Konwertowanie makr na kod VBA

Za pomocą programu Office Access 2007 można automatycznie konwertować makra na moduły języka VBA lub moduły klas. Można konwertować makra dołączone do formularza lub raportu niezależnie od tego, czy istnieją one jako oddzielne obiekty, czy jako makra osadzone. Można też konwertować makra globalne, które nie są dołączone do określonego formularza ani raportu.

Konwertowanie makr dołączonych do formularza lub raportu

W tym procesie są konwertowane na kod VBA wszelkie makra, do których odwołuje się formularz lub raport albo dowolny formant w formularzu lub raporcie (lub które są osadzone w formularzu lub raporcie). Poza tym do modułu klasy formularza lub raportu jest dodawany kod VBA. Moduł klasy staje się częścią formularza lub raportu i jest przenoszony z formularzem lub raportem podczas jego przenoszenia lub kopiowania.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, a następnie kliknij polecenie Widok projektu (widok projektu: Widok, w którym jest wyświetlany projekt następujących obiektów bazy danych: tabel, kwerend, formularzy, raportów i makr. W widoku projektu można tworzyć nowe obiekty bazy danych i modyfikować projekty istniejących obiektów.).
 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Makro kliknij przycisk Konwertuj makra formularzy na język Visual Basic lub Konwertuj makra raportu na język Visual Basic.
 3. W oknie dialogowym Konwertowanie makr formularza lub Konwertowanie makr raportu zdecyduj, czy program Access ma dodać kod obsługi błędów do generowanych przez siebie funkcji. Ponadto jeśli makra zawierają komentarze, zdecyduj, czy mają one zostać zawarte jako komentarze w funkcjach. Kliknij przycisk Konwertuj, aby kontynuować.

Jeśli dla formularza lub raportu nie istnieje żaden moduł klasy, program Access utworzy i doda procedurę do modułu dla każdego makra, które było skojarzone z formularzem lub raportem. Program Access zmieni też właściwości zdarzenia formularza lub raportu, aby uruchamiały one nowe procedury języka VBA zamiast makr.

 1. Aby wyświetlić i edytować kod VBA:
  1. Gdy formularz lub raport jest nadal otwarty w widoku projektu, a arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlany, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.
  2. Na karcie Zdarzenie arkusza właściwości kliknij w polu dowolnej właściwości, w którym jest wyświetlany tekst [Procedura zdarzenia], a następnie kliknij przycisk Obraz przycisku. Aby wyświetlić właściwości zdarzenia dla określonego formantu, kliknij ten formant, aby go zaznaczyć. Aby wyświetlić właściwości zdarzenia dla całego formularza lub raportu, wybierz z listy rozwijanej u góry arkusza właściwości pozycję Formularz lub Raport.

Program Access otworzy Edytor Visual Basic i wyświetli procedurę zdarzenia w jego module klasy. Można przewijać w górę lub w dół, aby wyświetlić dowolne inne procedury znajdujące się w tym samym module klasy.

Konwertowanie makr globalnych

 1. W okienku nawigacji kliknij nazwę makra, które chcesz konwertować.
 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Makro kliknij przycisk Konwertuj makra na język Visual Basic.
 3. W oknie dialogowym Konwertowanie makra zaznacz żądane opcje, a następnie kliknij przycisk Konwertuj.

Program Access przekonwertuje makro i otworzy Edytor Visual Basic.

 1. Aby wyświetlić i edytować kod VBA:
  1. W Edytorze Visual Basic (jeśli okienko Eksplorator projektu nie jest wyświetlone) w menu Widok, kliknij polecenie Eksplorator projektu.
  2. Rozwiń drzewo pod nazwą bazy danych, w której pracujesz.
  3. W gałęzi Moduły kliknij dwukrotnie moduł Przekonwertowane makro — nazwa makra.

W Edytorze Visual Basic zostanie otwarty moduł.

Dołączanie funkcji języka VBA do właściwości zdarzenia

Podczas konwertowania makra globalnego na kod VBA ten kod jest umieszczany w module standardowym. W przeciwieństwie do modułu klasy moduł standardowy nie jest częścią formularza ani raportu. Najprawdopodobniej użytkownik będzie chciał skojarzyć funkcję z właściwością zdarzenia w formularzu, raporcie lub formancie, aby kod był uruchamiany dokładnie w odpowiednim miejscu i czasie. W tym celu można skopiować kod VBA do modułu klasy, a następnie skojarzyć go z właściwością zdarzenia, lub utworzyć specjalne wywołanie z właściwości zdarzenia do modułu standardowego za pomocą poniższej procedury.

 1. W Edytorze Visual Basic zanotuj nazwę funkcji. Jeśli na przykład zostało przekonwertowane makro o nazwie MojeMakro, nazwa funkcji będzie następująca: MojeMakro().
 2. Zamknij Edytor Visual Basic.
 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, z którym chcesz skojarzyć funkcję, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.
 4. Kliknij formant lub sekcję, z którą chcesz skojarzyć funkcję.
 5. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.
 6. Na karcie Zdarzenie arkusza właściwości kliknij pole właściwości zdarzenia, z którą chcesz skojarzyć funkcję.
 7. W polu właściwości wpisz znak równości (=), a po nim nazwę funkcji — na przykład =MojeMakro(). Nie zapomnij o nawiasach.
 8. Zapisz formularz lub raport, klikając przycisk ZapiszObraz przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp.
 9. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie formularz lub raport i przetestuj go, aby zobaczyć, czy kod jest uruchamiany zgodnie z oczekiwaniami.

Przedstawiono już główne czynności umożliwiające dodanie kodu VBA do bazy danych. W tym artykule zawarto tylko podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia programowania. Istnieje wiele doskonałych kompendiów i zasobów online, które mogą pomóc rozwijać umiejętności programistyczne.

Początek strony Początek strony

Informacje na temat korzystania z systemu Pomocy

W programie Office Access 2007 są dostępne różnorodne sposoby uzyskiwania pomocy dotyczącej programowania. Można uzyskać Pomoc w dowolnej chwili, klikając przycisk Pomoc w prawym górnym rogu okna programu Access.

Punkt wejścia pomocy

W programie Access zostanie wyświetlone okno Pomocy.

Ponadto podczas konstruowania makra lub procedury języka VBA można kliknąć akcję makra, słowo kluczowe lub nazwę funkcji wbudowanej, a następnie nacisnąć klawisz F1. W większości przypadków program Access wyświetli temat Pomocy dla klikniętego elementu.

Po otwarciu okna Pomocy do przechodzenia między stronami należy używać przycisków nawigacyjnych na pasku narzędzi.

Pasek narzędzi Podgląd Pomocy

Na przykład kliknij przycisk Strona główna, aby wyświetlić spis treści, a następnie kliknij przycisk Wstecz, Dalej, Zatrzymaj lub Odśwież, aby poruszać się między tematami lub aby ponownie załadować temat. Można też wyszukiwać w systemie Pomocy określone informacje, wprowadzając wyszukiwane terminy w polu znajdującym się tuż pod paskiem narzędzi, a następnie naciskając klawisz ENTER lub klikając przycisk Wyszukiwanie.

Podczas wyszukiwania informacji dotyczących programowania zwykle warto zapoznać się z Pomocą dla deweloperów programu Access, a nie tylko z Pomocą programu Access.

Przełączanie się do Pomocy dla deweloperów programu Access

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok przycisku Wyszukiwanie.

Przycisk Wyszukiwanie w Pomocy

W oknie Pomocy zostanie wyświetlona lista dostępnych tematów Pomocy, które można przeglądać.

Lista Wyszukiwanie w Pomocy

 1. Jeśli masz aktywne połączenie z Internetem, w obszarze Zawartość z witryny Office Online kliknij pozycję Dokumentacja dewelopera. Zalecane jest użycie tej metody, ponieważ zawartość z witryny sieci Web Microsoft Office Online jest zawsze najbardziej aktualna. Jeśli nie masz aktywnego połączenia z Internetem lub jeśli administrator systemu wyłączył możliwość przechodzenia w oknie Pomocy do trybu online, możesz mimo to wyświetlić Pomoc dla dewelopera programu Access, klikając pozycję Dokumentacja dewelopera w obszarze Zawartość z tego komputera.
 2. Możesz przeglądać Pomoc przy użyciu łączy w spisie treści lub przez wprowadzanie wyszukiwanych terminów w polu znajdującym się tuż pod paskiem narzędzi, a następnie naciskanie klawisza ENTER.
 3. Aby przełączyć się z powrotem do Pomocy programu Access, kliknij strzałkę listy rozwijanej obok przycisku Wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Pomoc programu Access w obszarze Zawartość z witryny Office Online lub Zawartość z tego komputera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania Pomocy w trybie offline lub online, kliknij menu Stan połączenia w prawym dolnym rogu okna Pomocy, a następnie kliknij polecenie Wyjaśnij te opcje.

Komunikat o stanie połączenia w podglądzie Pomocy

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Access 2007