Otwieranie obiektu bazy danych

PokażOtwieranie tabeli

PokażOtwieranie formularza lub podformularza

 1. W oknie Baza danych (okno Baza danych: W programie Access w wersji 2003 lub starszej jest to okno wyświetlane po otwarciu bazy danych lub projektu. Wyświetlane są w nim skróty umożliwiające tworzenie nowych i otwieranie istniejących obiektów bazy danych. W nowszych wersjach okno Baza danych zostało zamienione na okienko nawigacji.) kliknij opcję Formularze obraz przycisku, znajdującą się w obszarze Obiekty.
 2. Kliknij formularz lub podformularz, który chcesz otworzyć.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby otworzyć formularz w widoku Projekt (widok projektu: Widok, w którym jest wyświetlany projekt następujących obiektów bazy danych: tabel, kwerend, formularzy, raportów i makr. W widoku projektu można tworzyć nowe obiekty bazy danych i modyfikować projekty istniejących obiektów.), na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Projektuj.

Aby otworzyć formularz w widoku Formularz (widok formularza: Widok, w którym jest wyświetlany formularz w celu pokazania lub zaakceptowania danych. Widok formularza to podstawowy sposób dodawania i modyfikowania danych w tabelach. W tym widoku można również zmienić projekt formularza.), na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Otwórz.

 Uwaga   Jeśli formularz główny jest otwarty w widoku Projekt, to aby otworzyć podformularz w osobnym oknie, należy zaznaczyć podformularz i w menu Widok kliknąć polecenie Podformularz w nowym oknie. Formant podformularza w formularzu głównym stanie się biały i zostanie w nim wyświetlona nazwa podformularza. Zmiany dokonane w formularzu głównym i podformularzu należy zapisać osobno.

PokażOtwieranie raportu lub podraportu

PokażOtwieranie kwerendy (wybierającej lub krzyżowej), która wyświetla rekordy

 1. W oknie Baza danych (okno Baza danych: W programie Access w wersji 2003 lub starszej jest to okno wyświetlane po otwarciu bazy danych lub projektu. Wyświetlane są w nim skróty umożliwiające tworzenie nowych i otwieranie istniejących obiektów bazy danych. W nowszych wersjach okno Baza danych zostało zamienione na okienko nawigacji.) kliknij opcję Kwerendy obraz przycisku, znajdującą się w obszarze Obiekty.
 2. Kliknij kwerendę, którą chcesz otworzyć.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby otworzyć kwerendę w widoku Projekt (widok projektu: Widok, w którym jest wyświetlany projekt następujących obiektów bazy danych: tabel, kwerend, formularzy, raportów i makr. W widoku projektu można tworzyć nowe obiekty bazy danych i modyfikować projekty istniejących obiektów.), na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Projektuj.

Aby otworzyć kwerendę w widoku Arkusz danych (widok arkusza danych: Widok, w którym dane z tabeli, formularza, kwerendy, widoku lub procedury przechowywanej są wyświetlane w formacie wierszy i kolumn. W widoku arkusza danych można edytować pola, a także dodawać, usuwać i wyszukiwać dane.), na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Otwórz.

Uwagi

PokażOtwieranie strony dostępu do danych

Aby otworzyć stronę dostępu do danych (strona dostępu do danych: Publikowana z programu Access strona sieci Web, która ma połączenie z bazą danych. Na stronie dostępu do danych można wyświetlać, dodawać i edytować dane przechowywane w bazie danych oraz operować nimi. Strona może również zawierać dane z innych źródeł, takich jak program Excel.), na komputerze musi być zainstalowany program Microsoft Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszy.

 1. W oknie Baza danych (okno Baza danych: W programie Access w wersji 2003 lub starszej jest to okno wyświetlane po otwarciu bazy danych lub projektu. Wyświetlane są w nim skróty umożliwiające tworzenie nowych i otwieranie istniejących obiektów bazy danych. W nowszych wersjach okno Baza danych zostało zamienione na okienko nawigacji.) kliknij opcję Strony obraz przycisku, znajdującą się w obszarze Obiekty.
 2. Kliknij stronę dostępu do danych, którą chcesz otworzyć.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby otworzyć stronę w widoku Projekt (widok projektu: Widok, w którym jest wyświetlany projekt następujących obiektów bazy danych: tabel, kwerend, formularzy, raportów i makr. W widoku projektu można tworzyć nowe obiekty bazy danych i modyfikować projekty istniejących obiektów.), na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Projektuj.

Aby otworzyć stronę w widoku Strona (widok strony: Okno programu Access, w którym można przeglądać zawartość strony dostępu do danych. Strony w widoku strony mają te same funkcje co w programie Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszym.), na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Otwórz.

Aby otworzyć stronę w programie Internet Explorer, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Otwórz stronę w widoku Projekt lub w widoku Strona, a następnie w menu Plik kliknij polecenie Podgląd strony sieci Web.
 • Jeśli program Internet Explorer jest domyślną przeglądarką sieci Web, to w celu otwarcia strony w programie Internet Explorer kliknij dwukrotnie plik HTML w Eksploratorze Windows.

 Uwaga   Stronę można również otworzyć w widoku Strona, klikając polecenie Otwórz w menu Plik w programie Microsoft Access. Program Access otwiera stronę bez otwierania bazy danych, z którą ta strona jest połączona, zatem kreatorzy, konstruktorzy i dodatki są niedostępne.

PokażOtwieranie makra

PokażOtwieranie modułu

 1. W oknie Baza danych (okno Baza danych: W programie Access w wersji 2003 lub starszej jest to okno wyświetlane po otwarciu bazy danych lub projektu. Wyświetlane są w nim skróty umożliwiające tworzenie nowych i otwieranie istniejących obiektów bazy danych. W nowszych wersjach okno Baza danych zostało zamienione na okienko nawigacji.) kliknij opcję Moduły obraz przycisku, znajdującą się w obszarze Obiekty.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby otworzyć nowy moduł standardowy (moduł standardowy: Moduł języka Visual Basic for Applications (VBA), w którym można umieścić procedury Sub i Function, tak aby były dostępne dla innych procedur w całej bazie danych.), na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Nowy.

Aby otworzyć istniejący moduł standardowy lub moduł klasy, zaznacz moduł, który ma zostać otwarty, a następnie na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Projektuj.

Aby otworzyć moduł formularza (moduł formularza: Moduł zawierający kod języka Visual Basic for Applications (VBA) dla wszystkich procedur zdarzeń wyzwalanych przez zdarzenia występujące w określonym formularzu lub jego formantach.) lub moduł raportu (moduł raportu: Moduł zawierający kod języka Visual Basic for Applications (VBA) dla wszystkich procedur zdarzeń wyzwalanych przez zdarzenia występujące w określonym raporcie lub jego formantach.), otwórz odpowiedni formularz lub raport w widoku Projekt (widok projektu: Widok, w którym jest wyświetlany projekt następujących obiektów bazy danych: tabel, kwerend, formularzy, raportów i makr. W widoku projektu można tworzyć nowe obiekty bazy danych i modyfikować projekty istniejących obiektów.), a następnie kliknij przycisk Kod obraz przycisku na pasku narzędzi.

Aby otworzyć nowy moduł klasy (moduł klasy: Moduł, który zawiera definicję nowego obiektu. Gdy użytkownik tworzy nowe wystąpienie klasy, tworzy nowy obiekt. Procedury zdefiniowane w module stają się właściwościami i metodami tego obiektu.), który nie jest związany z formularzem lub raportem, w menu Wstaw kliknij polecenie Moduł klasy.

 
 
Dotyczy:
Access 2003