Kwerendy funkcjonalne (MDB) — informacje

Kwerenda funkcjonalna służy do wprowadzania zmian w wielu rekordach lub przenoszenia ich w ramach pojedynczej operacji. Istnieją cztery rodzaje kwerend funkcjonalnych: usuwająca, aktualizująca, dołączająca i tworząca tabele.

PokażKwerenda usuwająca

Kwerenda usuwająca służy do usuwania grupy rekordów z jednej lub kilku tabel. Kwerenda usuwająca może być użyta na przykład do usunięcia produktów, które zostały wycofane z oferty i na które nie ma zamówień. Użycie kwerendy usuwającej powoduje usunięcie całych rekordów, nie zaś wybranych pól w rekordach.

Za pomocą kwerendy usuwającej można usunąć rekordy z pojedynczej tabeli, z wielu tabel w relacji typu jeden-do-jednego (relacja jeden-do-jednego: Skojarzenie między dwiema tabelami, w którym wartość klucza podstawowego każdego rekordu w tabeli podstawowej odpowiada wartości w odpowiednim polu lub polach jednego i tylko jednego rekordu w powiązanej tabeli.) albo z wielu tabel w relacji typu jeden-do-wielu (relacja jeden-do-wielu: Skojarzenie między dwiema tabelami, w którym wartość klucza podstawowego każdego rekordu w tabeli podstawowej odpowiada wartości w pasującym polu lub polach wielu rekordów w powiązanej tabeli.), jeśli włączone jest usuwanie kaskadowe (usuwanie kaskadowe: W przypadku relacji wymuszających więzy integralności między tabelami jest to usuwanie wszystkich powiązanych rekordów w powiązanej tabeli lub tabelach, gdy usuwany jest rekord w tabeli podstawowej.). Na przykład można użyć takiej kwerendy do usunięcia wszystkich klientów z Irlandii wraz ze wszystkimi ich zamówieniami. Jeśli jednak konieczne jest uwzględnienie tabeli po stronie „wiele” relacji wraz z tabelą po stronie „jeden” relacji, aby dodać kryteria, należy kwerendę uruchomić dwukrotnie, ponieważ kwerenda nie może równocześnie usuwać rekordów z tabeli podstawowej i z tabel powiązanych.

Relację typu jeden-do-wielu można zidentyfikować w widoku Projekt (widok projektu: Widok, w którym jest wyświetlany projekt następujących obiektów bazy danych: tabel, kwerend, formularzy, raportów i makr. W widoku projektu można tworzyć nowe obiekty bazy danych i modyfikować projekty istniejących obiektów.) kwerendy, oglądając sprzężenia (sprzężenie: Skojarzenie między polem w jednej tabeli lub kwerendzie i polem o takim samym typie danych w innej tabeli lub kwerendzie. Sprzężenia informują program, jak dane są powiązane ze sobą. Rekordy, które nie pasują do siebie, mogą być uwzględniane lub wykluczane, w zależności od typu sprzężenia.) między tabelami. Jeśli jeden koniec sprzężenia jest oznaczony symbolem nieskończoności obraz ikony, jest to relacja typu jeden-do-wielu. Jeśli oba końce są oznaczone znakiem 1, jest to relacja typu jeden-do-jednego.

PokażWażne kwestie przy korzystaniu z kwerend usuwających

PokażKwerenda aktualizująca

Kwerenda aktualizująca służy do dokonywania globalnych zmian w grupie rekordów w jednej lub kilku tabelach. Na przykład: można podnieść o 10% ceny wszystkich produktów mlecznych lub dać pięcioprocentową podwyżkę wszystkim pracownikom należącym do określonej kategorii zawodowej. Za pomocą kwerend aktualizujących można zmieniać dane w istniejących tabelach.

PokażKwerenda dołączająca

Kwerenda dołączająca służy do dodawania grupy rekordów, pochodzących z jednej lub kilku tabel, na końcu jednej lub kilku tabel. Załóżmy, że właśnie uzyskaliśmy kilku nowych klientów oraz bazę danych zawierającą tabelę z informacjami o tych klientach. Dołączenie wszystkich tych informacji do tabeli Klienci pozwoli uniknąć ich ręcznego wpisywania. Kwerendy dołączające przydają się również przy następujących operacjach:

  • Dołączanie pól wybranych na podstawie kryteriów. Na przykład: można dołączyć tylko nazwy i adresy klientów o największych zamówieniach.
  • Dołączanie rekordów, gdy niektóre pola w jednej tabeli nie istnieją w innej. Na przykład w bazie danych Northwind tabela Klienci ma 11 pól. Załóżmy, że chcemy dołączyć rekordy pochodzące z tabeli zawierającej pola, z których 9 zgodna jest z 11 polami w tabeli Klienci. Kwerenda dołączająca dołączy dane znajdujące się w zgodnych polach, a pozostałe zignoruje.

PokażKwerenda tworząca tabele

Kwerenda tworząca tabele służy do tworzenia nowej tabeli na podstawie wszystkich lub niektórych danych zawartych w jednej lub kilku tabelach. Kwerendy tworzące tabele są przydatne w następujących sytuacjach:

 
 
Dotyczy:
Access 2003