Funkcje Int, Fix

Zwracają część całkowitą liczby.

Składnia

Int(liczba)

Fix(liczba)

Wymagany argument (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.) liczba musi być wartością typu Podwójna precyzja (typ danych Double: Podstawowy typ danych, który przechowuje liczby zmiennoprzecinkowe o podwójnej precyzji. Jest on przechowywany jako liczba 64-bitowa z zakresu od około –1,797E308 do –4,940E–324 (wartości ujemne), od 4,94E–324 do 1,797E308 (wartości dodatnie) lub 0.) lub dowolnym prawidłowym wyrażeniem liczbowym (wyrażenie numeryczne: Dowolne wyrażenie, którego wynikiem jest liczba. Wyrażenie może być dowolną kombinacją zmiennych, stałych, funkcji i operatorów.). Jeśli argument liczba zawiera wartość Null (Null: Wartość, którą można wprowadzać w polach lub używać w wyrażeniach i kwerendach, aby wskazać brakujące lub nieznane dane. W języku Visual Basic wartość Null wskazuje słowo kluczowe Null. Niektóre pola, takie jak pola klucza podstawowego, nie mogą zawierać wartości Null.), funkcja zwraca wartość Null.

Spostrzeżenia

Funkcje Int i Fix usuwają część ułamkową argumentu liczba i zwracają wynikową wartość całkowitą.

Funkcje Int i Fix różnią się tym, że jeśli argument liczba jest ujemny, funkcja Int zwróci pierwszą ujemną liczbę całkowitą mniejszą niż wartość liczba lub równą tej wartości, natomiast funkcja Fix zwróci pierwszą ujemną liczbą całkowitą większą niż wartość liczba lub równą tej wartości. Funkcja Int konwertuje na przykład wartość -8,4 na -9, a funkcja Fix konwertuje wartość -8,4 na -8.

Instrukcja Fix(number) jest odpowiednikiem instrukcji:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

      

Przykład

 Uwaga   Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, należy wybrać pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadzić odpowiednie słowa kluczowe w polu wyszukiwania.

Ten przykład ilustruje sposób zwracania części całkowitych liczb za pomocą funkcji Int i Fix. W przypadku argumentów będących liczbami ujemnymi funkcja Int zwróci pierwszą ujemną liczbę całkowitą mniejszą niż podana liczba lub równą tej liczbie, natomiast funkcja Fixzwróci pierwszą ujemną liczbę całkowitą większą niż podana liczba lub równą tej liczbie.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8)  ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2)  ' Returns 99.

MyNumber = Int(-99.8)  ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8)  ' Returns -99.

MyNumber = Int(-99.2)  ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2)  ' Returns -99.

      
 
 
Dotyczy:
Access 2007