Een voetnoot of een eindnoot invoegen of verwijderen

Voet- en eindnoten worden gebruikt in gedrukte documenten als uitleg of commentaar bij de tekst in het document of om verwijzingen te geven. U kunt voetnoten bijvoorbeeld gebruiken voor uitgebreid commentaar en eindnoten voor bronvermeldingen.

 Opmerking   Als u een bibliografie wilt maken, vindt u opdrachten voor het maken en beheren van bronnen en citaten in de groep Citaten en bibliografie op het tabblad Verwijzingen.

In dit artikel


Voetnoten en eindnoten

Een voetnoot of eindnoot bestaat uit twee gekoppelde delen: devoetnootmarkering (nootmarkering: een getal, teken of combinatie van tekens die aangeeft dat in een voetnoot of eindnoot extra informatie wordt gegeven.) en de bijbehorende noottekst.


Voorbeeld van voetnoten en eindnoten in een document

Toelichting 1 Voetnoot- en eindnootmarkeringen
Toelichting 2 Scheidingslijn
Toelichting 3 Voetnoottekst
Toelichting 4 Eindnoottekst

Terug naar boven Terug naar boven

Een voetnoot of een eindnoot invoegen

In Microsoft Office Word worden voet- en eindnoten automatisch genummerd nadat u een nummeringsschema hebt opgegeven. U kunt één nummeringsschema voor het hele document gebruiken of u kunt verschillende nummeringsschema's in afzonderlijke secties (sectie: een deel van een document waarvoor u een bepaalde paginaopmaak instelt. U begint een nieuwe sectie als u eigenschappen zoals regelnummering, aantal kolommen of kop- en voetteksten wilt wijzigen.) in een document toepassen.

Wanneer u automatisch genummerde noten toevoegt, verwijdert of verplaatst, worden de voetnoot- of eindnootmarkeringen opnieuw genummerd.

 Opmerking   Als de voetnoten in uw document niet correct zijn genummerd, kan het zijn dat uw document bijgehouden wijzigingen bevat. Accepteer de bijgehouden wijzigingen, zodat de voetnoten en eindnoten in Word correct worden genummerd.

 1. Klik in de afdrukweergave (Afdrukweergave: een weergave waarin u bekijkt hoe een document of object eruitziet als het wordt afgedrukt. Elementen zoals kopteksten, voetnoten, kolommen en tekstvakken worden op de juiste positie weergegeven.) op de locatie waar u de nootmarkering wilt invoegen.
 2. Klik op het tabblad Referenties, in de groep Voetnoten, op Voetnoot invoegen of Eindnoot invoegen.

Afbeelding van lint in Word

Sneltoets  Druk op CTRL+ALT+F als u een volgende voetnoot wilt invoegen. Druk op CTRL+ALT+D als u een volgende eindnoot wilt invoegen.

In Word worden voetnoten standaard onder aan elke pagina en eindnoten aan het einde van het document geplaatst.

 1. Als u wijzigingen in de opmaak van voet- of eindnoten wilt aanbrengen, klikt u op het startpictogram voor het dialoogvenster Voetnoten en gaat u op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik in het vak Nummeren als op de gewenste opmaak.
  • Klik op Symbool naast Aangepaste markering en kies vervolgens een markering uit de beschikbare symbolen als u in plaats van een traditionele getalnotatie een aangepaste markering wilt gebruiken.
 2. Klik op Invoegen.

 Opmerking   Hierdoor worden de bestaande symbolen niet gewijzigd, maar alleen nieuwe toegevoegd.

Het nummer van de noot wordt ingevoegd en het invoegpunt wordt naast het nummer weergegeven.

 1. Typ de tekst van de noot.
 2. Dubbelklik op het nummer van de voet- of eindnoot als u wilt teruggaan naar de nootmarkering in het document.

Terug naar boven Terug naar boven

De nummering van voetnoten en eindnoten wijzigen

 1. Plaats de cursor in de sectie (sectie: een deel van een document waarvoor u een bepaalde paginaopmaak instelt. U begint een nieuwe sectie als u eigenschappen zoals regelnummering, aantal kolommen of kop- en voetteksten wilt wijzigen.) waarvoor u de voetnoot- of eindnootnummering wilt wijzigen. Als het document niet in secties is verdeeld, plaatst u de cursor op een willekeurige plek in het document.
 2. Klik op het tabblad Referenties op het startprogramma voor dialoogvensters Voetnoot en eindnoot.
 1. Klik op Voetnoten of Eindnoten.
 2. Klik in het vak Nummeren als op de gewenste optie.
 3. Klik op Toepassen.

Terug naar boven Terug naar boven

Een voet- of eindnootvervolgaanduiding maken

Als een voetnoot of eindnoot te lang is en daardoor niet op een pagina past, kunt u een vervolgaanduiding maken zodat lezers kunnen zien dat de voetnoot of eindnoot op de volgende pagina wordt vervolgd.

 1. Ga naar de conceptweergave door op Concept naast Beeld op de statusbalk te klikken.
 2. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Voetnoten op Noten weergeven.

Afbeelding van lint in Word

 1. Als het document zowel voetnoten als eindnoten bevat, verschijnt er een bericht. Klik op Voetnootgebied weergeven of Eindnootgebied weergeven en klik vervolgens op OK.
 2. Klik in de nootdeelvensterlijst op Voetnootvervolgaanduiding of Eindnootvervolgaanduiding.
 3. Typ in het nootdeelvenster de tekst die u wilt gebruiken voor de vervolgaanduiding, bijvoorbeeld Eindnoten worden vervolgd op de volgende pagina.

Terug naar boven Terug naar boven

Een voetnoot of eindnoot verwijderen

Als u een voetnoot of eindnoot wilt verwijderen, gebruikt u de nootmarkering in het documentvenster en niet de tekst in het nootdeelvenster.


Een nootmarkering in een document

Toelichting 1 Nootmarkering

Als u een automatisch genummerde nootmarkering verwijdert, worden de noten opnieuw genummerd.

Een noot verwijderen

 • Selecteer de markering van de voet- of eindnoot die u wilt verwijderen in het document en druk vervolgens op DELETE.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Word 2007