Sneltoetsen voor Access

U kunt sneltoetsen gebruiken voor snelle toegang tot veelgebruikte opdrachten of bewerkingen. De onderstaande secties bevatten een beschrijving van de sneltoetsen die in Microsoft Access 2010 beschikbaar zijn. Sneltoetsen kunt u ook gebruiken om zonder de muis de focus te verplaatsen naar een menu, opdracht of besturingselement.

Algemene sneltoetsen

WeergevenAlgemene sneltoetsen in Access

WeergevenDatabases openen

Actie Toetsen
Een nieuwe database openen Ctrl+N
Een bestaande database openen Ctrl+O
Access 2010 afsluiten Alt+F4

WeergevenAfdrukken en opslaan

Actie Toetsen
Het huidige of geselecteerde object afdrukken Ctrl+P
Het dialoogvenster Afdrukken openen vanuit een afdrukvoorbeeld P of Ctrl+P
Het dialoogvenster Pagina-instelling openen vanuit een afdrukvoorbeeld S
Het afdruk- of rapportvoorbeeld annuleren C of Esc
Een databaseobject opslaan Ctrl+S of Shift+F12
Het dialoogvenster Opslaan als openen F12

WeergevenKeuzelijsten of keuzelijsten met invoervak gebruiken

Actie Toetsen
Een keuzelijst met invoervak openen F4 of Alt+pijl-omlaag
De inhoud vernieuwen van het opzoekveld (opzoekveld: een veld in een formulier of rapport in een Access-database waarin een lijst met waarden wordt weergegeven die is opgehaald met een tabel of query, of waarin een statische waardenset is opgeslagen.) van een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak F9
Een regel omlaag gaan Pijl-omlaag
Een pagina omlaag gaan Page Down
Een regel omhoog gaan Pijl-omhoog
Een pagina omhoog gaan Page Up
De keuzelijst of keuzelijst met invoervak verlaten Tab

WeergevenTekst of gegevens zoeken en vervangen

Actie Toetsen
Het tabblad Zoeken in het dialoogvenster Zoeken en vervangen openen (alleen in de gegevensblad- en formulierweergave) Ctrl+F
Het tabblad Vervangen in het dialoogvenster Zoeken en vervangen openen (alleen in de gegevensblad- en formulierweergave) Ctrl+H
De volgende plaats zoeken waar de tekst voorkomt die is opgegeven in het dialoogvenster Zoeken en vervangen nadat het dialoogvenster is gesloten (alleen in de gegevensblad- en formulierweergave) Shift+F4

WeergevenWerken in de ontwerpweergave

Actie Toetsen
Schakelen tussen de bewerkingsmodus (waarbij de invoegpositie wordt weergegeven) en de navigatiemodus (navigatiemodus: de modus in Microsoft Access waarin een volledig veld wordt geselecteerd en de invoegpositie niet zichtbaar is. In de navigatiemodus kunt u met behulp van de pijltoetsen naar een ander veld gaan.) op een gegevensblad. Wanneer u in een formulier of rapport werkt, drukt u op Esc om de navigatiemodus te verlaten. F2
Overschakelen naar het eigenschappenvenster (of naar de ontwerpweergave van formulieren en rapporten in Access-databases en -projecten) F4
Vanuit de ontwerpweergave overschakelen naar de formulierweergave F5
Schakelen tussen het bovenste en onderste gedeelte van een venster (alleen in de ontwerpweergave van query's en het venster Geavanceerde filter-/sorteeropties) F6
Het veldraster, de veldeigenschappen, het navigatiedeelvenster, de toegangstoetsen in het toetsenbordtoegangsysteem, de zoomknoppen en de beveiligingsbalk (ontwerpweergave van tabellen) doorlopen F6
Het dialoogvenster Opbouwfunctie kiezen openen (ontwerpweergave van formulieren en rapporten) F7
Visual Basic Editor openen vanuit een geselecteerde eigenschap in het eigenschappenvenster van een formulier of rapport F7
Vanuit Visual Basic Editor teruggaan naar de ontwerpweergave van een formulier of rapport Shift+F7 of Alt+F11

WeergevenBesturingselementen in de ontwerpweergave van formulieren en rapporten bewerken

Actie Toetsen
Het geselecteerde besturingselement kopiëren naar het Klembord Ctrl+C
Het geselecteerde besturingselement knippen en kopiëren naar het Klembord Ctrl+X
De inhoud van het Klembord linksboven in de geselecteerde sectie plakken Ctrl+V
Het geselecteerde besturingselement naar rechts verplaatsen (met uitzondering van besturingselementen die deel uitmaken van een indeling) Pijl-rechts of Ctrl+pijl-rechts
Het geselecteerde besturingselement naar links verplaatsen (met uitzondering van besturingselementen die deel uitmaken van een indeling) Pijl-links of Ctrl+pijl-links
Het geselecteerde besturingselement omhoog verplaatsen Pijl-omhoog of Ctrl+pijl-omhoog
Het geselecteerde besturingselement omlaag verplaatsen Pijl-omlaag of Ctrl+pijl-omlaag
Het geselecteerde besturingselement hoger maken Shift+pijl-omlaag

Het geselecteerde besturingselement breder maken

 Opmerking   Bij toepassing op besturingselementen in een indeling wordt de breedte van de hele indeling bijgesteld.

Shift+pijl-rechts
Het geselecteerde besturingselement lager maken Shift+pijl-omhoog

Het geselecteerde besturingselement smaller maken

 Opmerking   Bij toepassing op besturingselementen in een indeling wordt de breedte van de hele indeling bijgesteld.

Shift+pijl-links

WeergevenBewerkingen in vensters

De databases van Microsoft Access 2010 worden standaard als documenten met tabbladen weergegeven. Als u documenten met vensters wilt gebruiken, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database en klik onder Opties voor documentvensters op Overlappende vensters.

 Opmerking   U moet de huidige database sluiten en opnieuw openen om de optie te implementeren.

Actie Toetsen
Het navigatiedeelvenster openen of sluiten F11
Schakelen tussen geopende vensters Ctrl+F6
Het vorige formaat van een geselecteerd geminimaliseerd venster herstellen als alle vensters zijn geminimaliseerd Enter
De modus voor het wijzigen van het formaat van het actieve venster inschakelen wanneer het venster niet is gemaximaliseerd; druk op de pijltoetsen om het formaat van het venster te wijzigen Ctrl+F8
Het systeemmenu weergeven Alt+spatiebalk
Het snelmenu weergeven Shift+F10
Het actieve venster sluiten Ctrl+W of Ctrl+F4
Schakelen tussen de Visual Basic Editor en het vorige actieve venster Alt+F11

WeergevenWerken met wizards

Actie Toetsen
De focus verplaatsen naar het volgende besturingselement in de wizard Tab
Naar de volgende pagina van de wizard gaan Alt+N
Naar de vorige pagina van de wizard gaan Alt+B
De wizard voltooien Alt+F

WeergevenDiversen

Actie Toetsen
Het volledige adres voor een geselecteerde hyperlink weergeven F2
Spelling controleren F7
Het zoomvenster openen om expressies en andere tekst gemakkelijker te kunnen invoeren in kleine invoervakken Shift+F2
Een eigenschappenvenster weergeven in de ontwerpweergave Alt+Enter
Access afsluiten of een dialoogvenster sluiten Alt+F4
Een opbouwfunctie activeren Ctrl+F2
Voorwaarts schakelen tussen de weergaven in een tabel, query, formulier, rapport, pagina, draaitabellijst, draaigrafiekrapport, opgeslagen procedure of functie van een Access-project (.ADP). Als er meer weergaven beschikbaar zijn, gaat u naar de volgende beschikbare weergave door nogmaals op de toetsen te drukken. Ctrl+pijl-rechts of Ctrl+komma (,)

Terugwaarts schakelen tussen de weergaven in een tabel, query, formulier, rapport, pagina, draaitabellijst, draaigrafiekrapport, opgeslagen procedure of ADP-functie. Als er meer weergaven beschikbaar zijn, gaat u naar de vorige beschikbare weergave door nogmaals op de toetsen te drukken.

 Opmerking   Ctrl+punt (.) werkt niet onder alle omstandigheden met alle objecten.

Ctrl+pijl-links of Ctrl+punt (.)

WeergevenDe sneltoetsen in het navigatiedeelvenster

Actie Toetsen
Vanaf een willekeurige plaats in de database naar het zoekvak van het navigatiedeelvenster gaan Alt+Ctrl+F

WeergevenBewerken en navigeren in de lijst Objecten

Actie Toetsen
De naam van een geselecteerd object wijzigen F2
Een regel omlaag gaan Pijl-omlaag
Eén venster omlaag gaan Page Down
Naar het laatste object gaan End
Eén regel omhoog gaan Pijl-omhoog
Eén venster omhoog gaan Page Up
Naar het eerste object gaan Home

WeergevenNavigeren en objecten openen

Actie Toetsen
De geselecteerde tabel of query openen in de gegevensbladweergave Enter
Het geselecteerde formulier of rapport openen Enter
De geselecteerde macro uitvoeren Enter
Geselecteerde tabellen, query's, formulieren, rapporten, macro's, modules of Data Access-pagina's openen in de ontwerpweergave Ctrl+Enter
Het venster Direct in Visual Basic Editor weergeven Ctrl+G

WeergevenSneltoetsen voor menu's

Actie Toetsen
Het snelmenu weergeven Shift+F10
De toegangstoetsen weergeven Alt of F10
Het menu voor het programmapictogram weergeven (op de titelbalk van het programma) Alt+spatiebalk
De volgende of vorige opdracht selecteren terwijl het menu of vervolgmenu zichtbaar is Pijl-omlaag of pijl-omhoog
Eén menu naar links of rechts gaan; of schakelen tussen het hoofd- en submenu als er een submenu wordt weergegeven Pijl-links of pijl-rechts
De eerste of laatste opdracht selecteren in het menu of submenu Home of End
Het weergegeven menu en submenu gelijktijdig sluiten Alt
Het weergegeven menu sluiten; of alleen het submenu sluiten als dit wordt weergegeven ESC

WeergevenSneltoetsen in vensters en dialoogvensters

WeergevenIn programmavensters

Actie Toetsen
Het volgende programma activeren Alt+Tab
Het vorige programma activeren Alt+Shift+Tab
Het menu Start van Windows weergeven Ctrl+Esc
Het actieve databasevenster sluiten Ctrl+W
Het volgende databasevenster activeren Ctrl+F6
Het vorige databasevenster activeren Ctrl+Shift+F6
Het vorige formaat van een geselecteerd geminimaliseerd venster herstellen als alle vensters zijn geminimaliseerd Enter

WeergevenIn dialoogvensters

Actie Toetsen
Het volgende tabblad in een dialoogvenster activeren Ctrl+Tab
Het vorige tabblad in een dialoogvenster activeren Ctrl+Shift+Tab
Naar de volgende optie of het volgende groepsvak gaan Tab
Naar de vorige optie of het vorige groepsvak gaan Shift+Tab
De cursor verplaatsen tussen opties in de geselecteerde vervolgkeuzelijst of tussen opties in een groepsvak Pijltoetsen
De bewerking uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen; het selectievakje in- of uitschakelen Spatiebalk
De eerste letter van de naam van een optie in een vervolgkeuzelijst gebruiken om naar de optie te gaan Lettertoets voor de eerste letter in de naam van de gewenste optie (als een vervolgkeuzelijst is geselecteerd)
De optie selecteren, of de het selectievakje in- of uitschakelen, met de onderstreepte letter in de optienaam Alt+lettertoets
De geselecteerde vervolgkeuzelijst openen Alt+pijl-omlaag
De geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten Esc
De bewerking uitvoeren die is toegewezen aan de standaardknop in het dialoogvenster Enter
De opdracht annuleren en het dialoogvenster sluiten Esc
Een dialoogvenster sluiten Alt+F4

WeergevenBewerkingen uitvoeren in een tekstvak

Actie Toetsen
Naar het begin van het item gaan Home
Naar het einde van het item gaan End
Eén teken naar links of rechts gaan Pijl-links of pijl-rechts
Eén woord naar links of rechts gaan Ctrl+pijl-links of Ctrl+pijl-rechts
Selecteren vanaf de invoegpositie tot het begin van het tekstitem Shift+Home
Selecteren vanaf de invoegpositie tot het einde van het tekstitem Shift+End
De selectie met één teken naar links wijzigen Shift+pijl-links
De selectie met één teken naar rechts wijzigen Shift+pijl-rechts
De selectie met één woord naar links wijzigen Ctrl+Shift+pijl-links
De selectie met één woord naar rechts wijzigen Ctrl+Shift+pijl-rechts

WeergevenWerken met eigenschappenvensters

WeergevenEen eigenschappenvenster gebruiken bij een formulier of rapport in de ontwerpweergave

Actie Toetsen
Het eigenschappenvenster in- of uitschakelen F4
Naar een andere keuze in de vervolgkeuzelijst van het besturingselement gaan (in stappen van één item) Pijl-omlaag of pijl-omhoog
Naar een andere keuze in de vervolgkeuzelijst van het besturingselement gaan (in stappen van vijf items) Page Down of Page Up
Vanuit de de vervolgkeuzelijst van het besturingselement naar de tabbladen van het eigenschappenvenster gaan Tab
Naar een ander tabblad van het eigenschappenvenster gaan als er een tabblad, maar geen eigenschap is geselecteerd Pijl-links of pijl-rechts
Eén eigenschap op een tabblad omlaag gaan wanneer er een eigenschap is geselecteerd Tab
Eén eigenschap op een tabblad omhoog gaan als er een eigenschap is geselecteerd; of naar het tabblad gaan als u al bovenaan staat Shift+Tab
Eén tabblad vooruitgaan als er een eigenschap is geselecteerd Ctrl+Tab
Eén tabblad teruggaan als er een eigenschap is geselecteerd Ctrl+Shift+Tab

WeergevenHet eigenschappenvenster gebruiken bij een tabel of query

Actie Toetsen
Het eigenschappenvenster in- of uitschakelen F4
Naar een ander tabblad in het eigenschappenvenster gaan als er een tabblad, maar geen eigenschap is geselecteerd Pijl-links of pijl-rechts
Naar de tabbladen van het eigenschappenvenster gaan als er een eigenschap is geselecteerd Ctrl+Tab
Naar de eerste eigenschap van een tabblad gaan als er geen eigenschap is geselecteerd Tab
Eén eigenschap omlaag gaan op een tabblad Tab
Eén eigenschap omhoog gaan op een tabblad; of het tabblad zelf selecteren als u al bovenaan staat Shift+Tab
Eén tabblad vooruitgaan als er een eigenschap is geselecteerd Ctrl+Tab
Eén tabblad teruggaan als er een eigenschap is geselecteerd Ctrl+Shift+Tab

WeergevenSneltoetsen voor het werken met het deelvenster Lijst met velden

Actie Toetsen
Het deelvenster Lijst met velden in- of uitschakelen Alt+F8
Het geselecteerde veld toevoegen aan de detailsectie van het formulier of rapport Enter
Omhoog of omlaag gaan in het deelvenster Lijst met velden Pijl-omhoog of pijl-omlaag
Van het onderste naar het bovenste deelvenster van de lijst met velden gaan Shift+Tab
Van het bovenste naar het onderste deelvenster van de lijst met velden gaan Tab

WeergevenSneltoetsen voor het gebruik van het Help-venster

Actie Toetsen
De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, of Alles weergeven of Alles verbergen selecteren boven in een onderwerp Tab
De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren, of de knop Browser View boven in een artikel op de Microsoft Office-website selecteren Shift+Tab
De bewerking uitvoeren voor de knop Alles weergeven, de knop Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink Enter
Teruggaan naar het vorige Help-onderwerp Alt+pijl-links
Verdergaan naar het volgende Help-onderwerp Alt+pijl-rechts
Het dialoogvenster Afdrukken openen Ctrl+P
Binnen het weergegeven Help-onderwerp een kleine afstand omhoog en omlaag schuiven Pijl-omhoog en pijl-omlaag
Binnen het weergegeven Help-onderwerp een grotere afstand omhoog en omlaag schuiven Page Up en Page Down
Een menu met opdrachten weergeven voor het Help-venster; hierbij moet het Help-venster de focus hebben (klik op een item in het Help-venster) Shift+F10

Toetsen voor het werken met tekst en gegevens

WeergevenSneltoetsen voor het selecteren van tekst of gegevens

WeergevenTekst in een veld selecteren

Actie Toetsen
De selectie met één teken naar rechts uitbreiden Shift+pijl-rechts
De selectie met één woord naar rechts uitbreiden Ctrl+Shift+pijl-rechts
De selectie met één teken naar links uitbreiden Shift+pijl-links
De selectie met één woord naar links uitbreiden Ctrl+Shift+pijl-links

WeergevenEen veld of record selecteren

 Opmerking   Gebruik de tegenovergestelde pijltoets als u een selectie wilt annuleren.

Actie Toetsen
Het volgende veld selecteren Tab
Schakelen tussen de bewerkingsmodus (waarbij de invoegpositie wordt weergegeven) en de navigatiemodus (navigatiemodus: de modus in Microsoft Access waarin een volledig veld wordt geselecteerd en de invoegpositie niet zichtbaar is. In de navigatiemodus kunt u met behulp van de pijltoetsen naar een ander veld gaan.) op een gegevensblad. Wanneer u een formulier of rapport gebruikt, drukt u op Esc om de navigatiemodus te verlaten. F2
Schakelen tussen selectie van de huidige record en het eerste veld van de huidige record in de navigatiemodus Shift+spatiebalk
De selectie uitbreiden met de vorige record als de huidige record is geselecteerd Shift+pijl-omhoog
De selectie uitbreiden met de volgende record als de huidige record is geselecteerd Shift+pijl-omlaag
Alle records selecteren Ctrl+A of Ctrl+Shift+spatiebalk

WeergevenEen selectie uitbreiden

Actie Toetsen
De uitbreidingsmodus inschakelen (in de gegevensbladweergave wordt rechtsonder in het venster Uitgebreide selectie weergegeven); druk herhaaldelijk op F8 om de selectie achtereenvolgens uit te breiden met het volgende woord, het volgende veld, de volgende record (alleen in de gegevensbladweergave) en alle records F8
Een selectie uitbreiden naar de aangrenzende velden in dezelfde rij binnen de gegevensbladweergave Pijl-links of pijl-rechts
Een selectie uitbreiden naar de aangrenzende rijen binnen de gegevensbladweergave Pijl-omhoog of pijl-omlaag
De vorige uitbreiding ongedaan maken Shift+F8
De uitbreidingsmodus annuleren Esc

WeergevenEen kolom selecteren en verplaatsen in de gegevensbladweergave

Actie Toetsen
De huidige kolom selecteren of de kolomselectie annuleren (alleen in de navigatiemodus (navigatiemodus: de modus in Microsoft Access waarin een volledig veld wordt geselecteerd en de invoegpositie niet zichtbaar is. In de navigatiemodus kunt u met behulp van de pijltoetsen naar een ander veld gaan.)) Ctrl+spatiebalk
De kolom aan de rechterzijde selecteren als de huidige kolom is geselecteerd Shift+pijl-rechts
De kolom aan de linkerzijde selecteren als de huidige kolom is geselecteerd Shift+pijl-links
De verplaatsingsmodus (verplaatsingsmodus: de modus waarin u een kolom kunt verplaatsen in de gegevensbladweergave met de toetsen PIJL-LINKS en PIJL-RECHTS.) inschakelen; druk vervolgens op pijl-rechts of pijl-links om geselecteerde kolommen naar rechts of links te verplaatsen Ctrl+Shift+F8

WeergevenSneltoetsen voor het bewerken van tekst of gegevens

 Opmerking   Als de invoegpositie niet zichtbaar is, geeft u deze weer door op F2 te drukken.

WeergevenDe invoegpositie in een veld verplaatsen

Actie Toetsen
De invoegpositie één teken naar rechts verplaatsen Pijl-rechts
De invoegpositie één woord naar rechts verplaatsen Ctrl+pijl-rechts
De invoegpositie één teken naar links verplaatsen Pijl-links
De invoegpositie één woord naar links verplaatsen Ctrl+pijl-links
De invoegpositie naar het einde van het veld verplaatsen in velden van één regel of naar het einde van de regel in velden met meerdere regels End
De invoegpositie naar het einde van het veld verplaatsen in velden met meerdere regels Ctrl+End
De invoegpositie naar het begin van het veld verplaatsen in velden van één regel of naar het begin van de regel in velden met meerdere regels Home
De invoegpositie naar het begin van het veld verplaatsen in velden met meerdere regels Ctrl+Home

WeergevenTekst kopiëren, verplaatsen of wissen

Actie Toetsen
De selectie naar het Klembord kopiëren Ctrl+C
De selectie knippen en kopiëren naar het Klembord Ctrl+X
De inhoud van het Klembord plakken op de invoegpositie Ctrl+V
De selectie of het teken links van de invoegpositie verwijderen Backspace
De selectie of het teken rechts van de invoegpositie verwijderen Del
Alle tekens rechts van de invoegpositie verwijderen Ctrl+Del

WeergevenWijzigingen ongedaan maken

Actie Toetsen
Ongedaan maken wat u hebt getypt Ctrl+Z of Alt+Backspace
Wijzigingen in het huidige veld of de huidige record ongedaan maken; als u zowel het veld als de record hebt gewijzigd, drukt u twee keer op Esc om de wijzigingen ongedaan te maken (eerst in het huidige veld en dan in de huidige record) Esc

WeergevenGegevens invoeren in de gegevensblad- of formulierweergave

Actie Toetsen
De huidige datum invoegen Ctrl+puntkomma (;)
De huidige tijd invoegen Ctrl+Shift+dubbelepunt (:)
De standaardwaarde voor een veld invoegen Ctrl+Alt+spatiebalk
De waarde uit hetzelfde veld in de vorige record invoegen Ctrl+apostrof (')
Een nieuwe record toevoegen Ctrl+plusteken (+)
De huidige record in een gegevensblad verwijderen Ctrl+minteken (-)
De wijzigingen in de huidige record opslaan Shift+Enter
Een selectievakje in- en uitschakelen; een keuzerondje selecteren of deze selectie opheffen Spatiebalk
Een nieuwe regel invoegen Ctrl+Enter

WeergevenDe inhoud van velden vernieuwen

Actie Toetsen
De velden in het venster opnieuw berekenen F9
Een query opnieuw uitvoeren op de onderliggende tabellen; hiermee wordt in een subformulier de query voor de onderliggende tabel alleen opnieuw uitgevoerd voor het subformulier Shift+F9
De inhoud van het opzoekveld (opzoekveld: een veld in een formulier of rapport in een Access-database waarin een lijst met waarden wordt weergegeven die is opgehaald met een tabel of query, of waarin een statische waardenset is opgeslagen.) van een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak vernieuwen F9

Toetsen voor het navigeren door records

WeergevenSneltoetsen voor het navigeren in de ontwerpweergave

Actie Toetsen
Schakelen tussen de bewerkingsmodus (invoegpositie is zichtbaar) en de navigatiemodus F2
Het eigenschappenvenster openen of sluiten F4
Vanuit de ontwerpweergave overschakelen naar de formulierweergave F5
Schakelen tussen het bovenste en onderste gedeelte van een venster (ontwerpweergave van macro's, query's en het venster Geavanceerde filter-/sorteeropties); druk op F6 wanneer u niet met Tab naar het gewenste gedeelte van het scherm kunt gaan F6
Vooruitgaan tussen het ontwerpdeelvenster, de eigenschappen, het navigatiedeelvenster, de toegangstoetsen en de zoomknoppen (ontwerpweergave van tabellen, formulieren en rapporten) F6
Visual Basic Editor openen vanuit een geselecteerde eigenschap in het eigenschappenvenster van een formulier of rapport F7
Het deelvenster Lijst met velden in een formulier, rapport of Data Access-pagina openen; als het deelvenster Lijst met velden al is geopend, wordt de focus naar het deelvenster Lijst met velden verplaatst Alt+F8
Vanuit Visual Basic Editor naar de ontwerpweergave van een formulier of rapport gaan wanneer er een codemodule is geopend Shift+F7
Vanuit het eigenschappenvenster van een besturingselement in de ontwerpweergave voor een formulier of rapport overschakelen naar het ontwerpvlak zonder de focus van het besturingselement te wijzigen Shift+F7
Een eigenschappenvenster weergeven Alt+Enter
Het geselecteerde besturingselement kopiëren naar het Klembord Ctrl+C
Het geselecteerde besturingselement knippen en kopiëren naar het Klembord Ctrl+X
De inhoud van het Klembord linksboven in de geselecteerde sectie plakken Ctrl+V
Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel naar rechts verplaatsen in het paginaraster Pijl-rechts
Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel naar links verplaatsen in het paginaraster Pijl-links

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel omhoog verplaatsen in het paginaraster

 Opmerking   Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daarboven, tenzij het al het bovenste besturingselement van de indeling is.

Pijl-omhoog

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel omlaag verplaatsen in het paginaraster

 Opmerking   Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daaronder, tenzij het al het onderste besturingselement van de indeling is.

Pijl-omlaag
Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel aar rechts verplaatsen (onafhankelijk van het paginaraster) Ctrl+pijl-rechts
Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel naar links verplaatsen (onafhankelijk van het paginaraster) Ctrl+pijl-links

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel omhoog verplaatsen (onafhankelijk van het paginaraster)

 Opmerking   Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daarboven, tenzij het al het bovenste besturingselement van de indeling is.

Ctrl+pijl-omhoog

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel omlaag verplaatsen (onafhankelijk van het paginaraster)

 Opmerking   Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daaronder, tenzij het al het onderste besturingselement van de indeling is.

Ctrl+pijl-omlaag

De breedte van het geselecteerde besturingselement (aan de rechterkant) met één pixel vergroten

 Opmerking   Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de breedte van de hele indeling vergroot.

Shift+pijl-rechts

De breedte van het geselecteerde besturingselement (aan de linkerkant) met één pixel verkleinen

 Opmerking   Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de breedte van de hele indeling verkleind.

Shift+pijl-links
De hoogte van het geselecteerde besturingselement (aan de onderkant) met één pixel verkleinen Shift+pijl-omhoog
De hoogte van het geselecteerde besturingselement (aan de onderkant) met één pixel vergroten Shift+pijl-omlaag

WeergevenSneltoetsen voor het navigeren in de gegevensbladweergave

WeergevenNaar een bepaalde record gaan

WeergevenTussen velden en records navigeren

Actie Toetsen
Naar het volgende veld gaan Tab of pijl-rechts
In de navigatiemodus naar het laatste veld van de huidige record gaan End
Naar het vorige veld gaan Shift+Tab of pijl-links
In de navigatiemodus naar het eerste veld van de huidige record gaan Home
Naar het huidige veld van de volgende record gaan Pijl-omlaag
In de navigatiemodus naar het huidige veld van de vorige record gaan Ctrl+pijl-omlaag
In de navigatiemodus naar het laatste veld van de vorige record gaan Ctrl+End
Naar het huidige veld van de vorige record gaan Pijl-omhoog
In de navigatiemodus naar het huidige veld van de eerste record gaan Ctrl+pijl-omhoog
In de navigatiemodus naar het eerste veld van de eerste record gaan Ctrl+Home

WeergevenNaar een ander scherm met gegevens gaan

Actie Toetsen
Eén scherm omlaag gaan Page Down
Eén scherm omhoog gaan Page Up
Eén scherm naar rechts gaan Ctrl+Page Down
Een scherm naar links gaan Ctrl+Page Up

WeergevenSneltoetsen voor het navigeren op subgegevensbladen

WeergevenNaar een bepaalde record gaan

Actie Toetsen
Vanaf het subgegevensblad naar het recordnummervak gaan; typ vervolgens het recordnummer en druk op Enter Alt+F5

WeergevenSubgegevensbladen uit- en samenvouwen

Actie Toetsen
Vanaf het gegevensblad het subgegevensblad van de record uitvouwen Ctrl+Shift+pijl-omlaag
Het subgegevensblad samenvouwen Ctrl+Shift+pijl-omhoog

WeergevenSchakelen tussen het gegevensblad en het subgegevensblad

Actie Toetsen
Het subgegevensblad activeren vanuit het laatste veld van de vorige record op het gegevensblad Tab
Het subgegevensblad activeren vanuit het eerste veld van de volgende record op het gegevensblad Shift+Tab
Het subgegevensblad sluiten en naar het eerste veld van de volgende record op het gegevensblad gaan Ctrl+Tab
Het subgegevensblad sluiten en naar het eerste veld van de vorige record op het gegevensblad gaan Ctrl+Shift+Tab
Vanuit het laatste veld op het subgegevensblad naar het volgende veld op het gegevensblad gaan Tab
Vanaf het gegevensblad naar de volgende record op het gegevensblad gaan en het subgegevensblad overslaan Pijl-omlaag
Vanaf het gegevensblad naar de vorige record op het gegevensblad gaan en het subgegevensblad overslaan Pijl-omhoog

 Opmerking   U kunt navigeren tussen velden en records op een subgegevensblad via dezelfde sneltoetsen als in de gegevensbladweergave.

WeergevenSneltoetsen voor het navigeren in de formulierweergave

WeergevenNaar een bepaalde record gaan

Actie Toetsen
Naar het recordnummervak gaan; typ vervolgens het recordnummer en druk op Enter F5

WeergevenTussen velden en records navigeren

Actie Toetsen
Naar het volgende veld gaan Tab
Naar het vorige veld gaan Shift+Tab
In de navigatiemodus naar het laatste besturingselement op het formulier gaan en in de huidige record blijven End
In de navigatiemodus naar het laatste besturingselement op het formulier gaan en de focus instellen op de laatste record Ctrl+End
In de navigatiemodus naar het eerste besturingselement op het formulier gaan en in de huidige record blijven Home
In de navigatiemodus naar het eerste besturingselement op het formulier gaan en de focus instellen op de eerste record Ctrl+Home
Naar het huidige veld van de volgende record gaan Ctrl+Page Down
Naar het huidige veld van de vorige record gaan Ctrl+Page Up

WeergevenNavigeren in formulieren met meerdere pagina's

Actie Toetsen
Eén pagina omlaag gaan; aan het einde van de record gaat u naar de overeenkomende pagina van de volgende record Page Down
Eén pagina omhoog gaan; aan het einde van de record gaat u naar de overeenkomende pagina van de vorige record Page Up

WeergevenTussen het hoofdformulier en een subformulier navigeren

Actie Toetsen
Naar het subformulier gaan vanuit het vorige veld in het hoofdformulier Tab
Naar het subformulier gaan vanuit het volgende veld in het hoofdformulier Shift+Tab
Het subformulier afsluiten en naar het volgende veld in het hoofdformulier of naar de volgende record gaan Ctrl+Tab
Het subformulier sluiten en naar het vorige veld in het hoofdformulier of naar de vorige record gaan Ctrl+Shift+Tab

WeergevenSneltoetsen voor het navigeren in het afdrukvoorbeeld en het rapportvoorbeeld

WeergevenBewerkingen in dialoogvensters en vensters

Actie Toetsen
Het dialoogvenster Afdrukken openen via de opdracht Afdrukken Ctrl+P (voor gegevensbladen, formulieren en rapporten)
Het dialoogvenster Pagina-instelling openen (alleen in formulieren en rapporten) S
In- of uitzoomen op een gedeelte van de pagina Z
Het afdruk- of rapportvoorbeeld annuleren C of Esc

WeergevenVerschillende pagina's bekijken

Actie Toetsen
Naar het paginanummervak gaan; typ vervolgens het paginanummer en druk op Enter Alt+F5
De volgende pagina weergeven (als Aanpassen aan venster is geselecteerd) Page Down of pijl-omlaag
De vorige pagina weergeven (als Aanpassen aan venster is geselecteerd) Page Up of pijl-omhoog

WeergevenIn het afdrukvoorbeeld en de voorbeeldlay-out navigeren

Actie Toetsen
In kleine stappen omlaag schuiven Pijl-omlaag
Eén volledig scherm omlaag schuiven Page Down
Naar de onderkant van de pagina gaan Ctrl+pijl-omlaag
In kleine stappen omhoog schuiven Pijl-omhoog
Eén volledig scherm omhoog schuiven Page Up
Naar de bovenkant van de pagina gaan Ctrl+pijl-omhoog
In kleine stappen naar rechts schuiven Pijl-rechts
Naar de rechterkant van de pagina gaan End
Naar de rechterbenedenhoek van de pagina gaan Ctrl+End
In kleine stappen naar links schuiven Pijl-links
Naar de linkerkant van de pagina gaan Home
Naar de linkerbovenhoek van de pagina gaan Ctrl+Home

WeergevenSneltoetsen voor het navigeren in het databasediagramvenster in een Access-project

Actie Toetsen
Van een tabelcel naar de titelbalk van de tabel gaan Esc
Van de titelbalk van een tabel naar de laatste cel gaan die u hebt bewerkt Enter
Naar een andere titelbalk van een tabel of
naar een andere cel in een tabel gaan
Tab
Een lijst in een tabel uitvouwen Altpijl-omlaag
Van boven naar beneden schuiven door de items in een vervolgkeuzelijst Pijl-omlaag
Naar het vorige item in een lijst gaan Pijl-omhoog
Een item in een lijst selecteren en naar de volgende cel gaan Enter
De instelling van een selectievakje wijzigen Spatiebalk
Naar de eerste cel in de rij of naar
het begin van de huidige cel gaan
Home
Naar de laatste cel in de rij of naar
het einde van de huidige cel gaan
End
Naar de volgende 'pagina' binnen een tabel of
naar de volgende 'pagina' van het diagram gaan
Page Down
Naar de vorige 'pagina' binnen een tabel of
naar de vorige 'pagina' van het diagram gaan
Page Up

WeergevenSneltoetsen voor het navigeren in de ontwerpfunctie voor query's in een Access-project

WeergevenAlle deelvensters

Actie Toetsen
Schakelen tussen verschillende deelvensters in de ontwerpfunctie voor query's F6, Shift+F6

WeergevenDiagramdeelvenster

Actie Toetsen
Naar een andere tabel, weergave of functie (of join-lijn, indien beschikbaar) gaan Tab of Shift+Tab
Naar een andere kolom gaan in een tabel, weergave of functie Pijltoetsen
De geselecteerde gegevenskolom voor uitvoer kiezen Spatiebalk of plusteken
De geselecteerde gegevenskolom verwijderen uit de uitvoer van de query Spatiebalk of minteken
De geselecteerde tabel, weergave, functie of join-lijn verwijderen uit de query Del

 Opmerking   Als er meerdere items zijn geselecteerd, worden alle geselecteerde items gewijzigd wanneer u op de spatiebalk drukt. U selecteert meerdere items door Shift ingedrukt te houden terwijl u op de items klikt. U kunt de selectiestatus van één item wijzigen door Ctrl ingedrukt te houden terwijl u op het item klikt.

WeergevenRasterdeelvenster

Actie Toetsen
Naar een andere cel gaan Pijltoetsen, of tab of Shift+Tab
Naar de laatste rij in de huidige kolom gaan Ctrl+pijl-omlaag
Naar de eerste rij in de huidige kolom gaan Ctrl+pijl-omhoog
Naar de cel linksboven in het zichtbare gedeelte van het raster gaan Ctrl+Home
Naar de cel rechtsonder gaan Ctrl+End
Door een vervolgkeuzelijst bladeren Pijl-omhoog of pijl-omlaag
Een volledige rasterkolom selecteren Ctrl+spatiebalk
Schakelen tussen de bewerkings- en celselectiemodus F2
Geselecteerde tekst in een cel kopiëren naar het Klembord (in de bewerkingsmodus) Ctrl+C
Geselecteerde tekst in een cel knippen en op het Klembord plaatsen (in de bewerkingsmodus) Ctrl+X
Tekst van het Klembord plakken (in de bewerkingsmodus) Ctrl+V
Schakelen tussen de invoeg- en overschrijfmodus als u gegevens in een cel bewerkt Ins
Het selectievakje in het kolom Uitvoer in- en uitschakelenOpmerking    Als er meerdere items zijn geselecteerd, worden alle geselecteerde items gewijzigd wanneer u op deze toets drukt. Spatiebalk
De geselecteerde inhoud van een cel verwijderen Del
De rij met de geselecteerde gegevenskolom uit de query verwijderen Opmerking    Als er meerdere items zijn geselecteerd, worden alle geselecteerde items gewijzigd wanneer u op deze toets drukt. Del
Alle waarden voor een geselecteerde rasterkolom wissen Del
Een rij tussen bestaande rijen invoegen Ins (als u een rasterrij hebt geselecteerd)
Een kolom Of invoegen Ins (als u een kolom Of hebt geselecteerd)

WeergevenSQL-deelvenster

Als u in het SQL-deelvenster werkt, kunt u de standaardbewerkingstoetsen van Windows gebruiken, zoals Ctrl+ pijltoetsen om naar een ander woord te gaan, en de opdrachten Knippen, Kopiëren en Plakken in het menu Bewerken.

 Opmerking    U kunt alleen tekst invoegen. De overschrijfmodus is niet beschikbaar.

WeergevenSneltoetsen voor draaitabelweergaven

WeergevenDraaitabelweergave

WeergevenToetsen voor het selecteren van elementen in de draaitabelweergave

Actie Toetsen
De selectie van links naar rechts en vervolgens omlaag verplaatsen Tab
De selectie van boven naar beneden en vervolgens naar rechts verplaatsen Enter
De cel links van de actieve cel selecteren. Als de actieve cel de meest linkse cel is, selecteer u met Shift+Tab de laatste cel in de vorige rij. Shift+Tab
De cel boven de actieve cel selecteren. Als de actieve cel de bovenste cel is, selecteer u met Shift+Enter de laatste cel in de vorige kolom. Shift+Enter
Detailcellen selecteren voor het volgende item in het rijgebied Ctrl+Enter
Detailcellen selecteren voor het vorige item in het rijgebied Shift+Ctrl+Enter
De selectie verplaatsen in de richting van de pijltoets. Als een rij- of kolomveld is geselecteerd, drukt u op pijl-omlaag om naar het eerste gegevensitem in het veld te gaan en drukt u op een pijltoets om naar het volgende of vorige item of terug naar het veld te gaan. Als een detailveld is geselecteerd, drukt u op pijl-omlaag of pijl-rechts om naar de eerste cel in het detailgebied te gaan. Pijltoetsen
De selectie uitbreiden of beperken in de richting van de pijltoets Shift+pijltoetsen
De selectie naar de laatste cel verplaatsen in de richting van de pijltoets Ctrl+pijltoetsen
Het geselecteerde item verplaatsen in de richting van de pijltoets Shift+Alt+pijltoetsen
De meest linkse cel van de huidige rij selecteren Home
De meest rechtse cel van de huidige rij selecteren End
De meest linkse cel van de eerste rij selecteren Ctrl+Home
De laatste cel van de laatste rij selecteren Ctrl+End
De selectie uitbreiden naar de meest linkse cel van de eerste rij Shift+Ctrl+Home
De selectie uitbreiden naar de laatste cel van de laatste rij Shift+Ctrl+End
Het veld voor het geselecteerde gegevens-, totaal- of detailitem selecteren Ctrl+spatiebalk
De volledige rij met de geselecteerde cel selecteren Shift+spatiebalk
De volledige draaitabelweergave (draaitabelweergave: een weergave waarin de gegevens uit een gegevensblad of formulier worden samengevat en geanalyseerd. U kunt verschillende detailniveaus gebruiken of de gegevens naar wens indelen door velden en items te slepen, of door velden en items te verbergen en zichtbaar te maken in de vervolgkeuzelijsten van de velden.) selecteren Ctrl+A
Het volgende scherm weergeven Page Down
Het vorige scherm weergeven Page Up
De selectie één scherm omlaag uitbreiden Shift+Page Down
De selectie één scherm kleiner maken Shift+Page Up
Het volgende scherm rechts weergeven Alt+Page Down
Het vorige scherm links weergeven Alt+Page Up
De selectie naar de pagina rechts uitbreiden Shift+Alt+Page Down
De selectie naar de pagina links uitbreiden Shift+Alt+Page Up

WeergevenToetsen voor het uitvoeren van opdrachten

Actie Toetsen
Help-onderwerpen weergeven F1
Het snelmenu weergeven voor het geselecteerde element in de draaitabelweergave. Via de snelmenu's kunt u opdrachten uitvoeren in de draaitabelweergave. Shift+F10
Een opdracht in het snelmenu uitvoeren Onderstreepte letter
Het snelmenu sluiten zonder een opdracht uit te voeren Esc
Het dialoogvenster Eigenschappen weergeven Alt+Enter
Het dialoogvenster Eigenschappen sluiten Alt+F4
Een vernieuwingsbewerking annuleren terwijl deze wordt uitgevoerd Esc
De geselecteerde gegevens van de draaitabelweergave kopiëren naar het Klembord Ctrl+C
De inhoud van de draaitabelweergave exporteren naar Microsoft Excel 2010 Excel 2010 Ctrl+E

WeergevenToetsen voor het weergeven, verbergen, filteren of sorteren van gegevens

Actie Toetsen
De uitvouwtekens (vakken Plusvak en Minvak ) naast items weergeven of verbergen Ctrl+8
Het geselecteerde item uitvouwen Ctrl+plusteken (op het numerieke toetsenbord)
Het geselecteerde item verbergen Ctrl+minteken (op het numerieke toetsenbord)
De lijst voor het geselecteerde veld openen Alt+pijl-omlaag
Schakelen tussen het laatst geselecteerde item, de knop OK en de knop Annuleren in de vervolgkeuzelijst van een veld Tab
Naar het volgende item gaan in de vervolgkeuzelijst van een veld Pijltoetsen
Het selectievakje voor het huidige item in de vervolgkeuzelijst van een veld in- of uitschakelen Spatiebalk
De vervolgkeuzelijst van een veld sluiten en de ingevoerde wijzigingen doorvoeren Enter
De vervolgkeuzelijst van een veld sluiten zonder de ingevoerde wijzigingen door te voeren Esc
AutoFilter in- of uitschakelen Ctrl+T
De gegevens in het geselecteerde veld of alle gegevens sorteren in oplopende volgorde (A-Z, 0-9) Ctrl+Shift+A
De gegevens in het geselecteerde veld of alle gegevens sorteren in aflopende volgorde (Z-A, 9-0) Ctrl+Shift+Z
Het geselecteerde lid omhoog of naar links verplaatsen Alt+Shift+pijl-omhoog of Alt+Shift+pijl-links
Het geselecteerde lid omlaag of naar rechts verplaatsen Alt+Shift+pijl-omlaag of Alt+Shift+pijl-rechts

WeergevenToetsen voor het toevoegen van velden en totalen en het wijzigen van de indeling van een draaitabelweergave

WeergevenToetsen voor het werken met het deelvenster Lijst met velden

Actie Toetsen
Het deelvenster Lijst met velden weergeven of activeren als dit al wordt weergegeven Ctrl+L
Naar het volgende item in het deelvenster Lijst met velden gaan Pijltoetsen
Naar het vorige item gaan en dit opnemen in de selectie Shift+pijl-omhoog
Naar het volgende item gaan en dit opnemen in de selectie Shift+pijl-omlaag
Naar het vorige item gaan, maar dit niet opnemen in de selectie Ctrl+pijl-omhoog
Naar het volgende item gaan, maar dit niet opnemen in de selectie Ctrl+pijl-omlaag
Het item verwijderen uit de selectie als het gemarkeerde item is opgenomen in de selectie en vice versa Ctrl+spatiebalk
Het huidige item in het deelvenster Lijst met velden uitvouwen om de inhoud weer te geven of totalen uitvouwen om de beschikbare totaalvelden weer te geven Plusteken (numeriek toetsenblok)
Het huidige item in het deelvenster Lijst met velden samenvouwen om de inhoud te verbergen of totalen samenvouwen om de beschikbare totaalvelden te verbergen Minteken (numeriek toetsenblok)
In het deelvenster Lijst met velden schakelen tussen het laatst geselecteerde item, de knop Toevoegen aan en de lijst naast de knop Toevoegen aan Tab
De vervolgkeuzelijst openen naast de knop Toevoegen aan in de Lijst met velden. Gebruik de pijltoetsen om naar het volgende item in de lijst te gaan en druk op Enter om een item te selecteren. Alt+pijl-omlaag
Het gemarkeerde veld in het deelvenster Lijst met velden toevoegen aan het gebied in de draaitabelweergave dat wordt weergegeven in de lijst Toevoegen aan Enter
Het deelvenster Lijst met velden sluiten Alt+F4

WeergevenToetsen voor het toevoegen van velden en totalen

Actie Toetsen
Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Som Ctrl+Shift+S
Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Aantal Ctrl+Shift+C
Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Min Ctrl+Shift+M
Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Max Ctrl+Shift+X
Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Gem Ctrl+Shift+E
Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Standaarddeviatie Ctrl+Shift+D
Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Populatie van standaarddeviatie Ctrl+Shift+T
Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Variantie Ctrl+Shift+V
Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Populatie van variantie Ctrl+Shift+R
Subtotalen en eindtotalen in- of uitschakelen voor het geselecteerde veld in de draaitabelweergave Ctrl+Shift+B
Een berekend detailveld toevoegen Ctrl+F

WeergevenToetsen voor het wijzigen van de indeling

 Opmerking   De volgende vier sneltoetsen werken niet als u de toetsen 1, 2, 3 of 4 op het numerieke toetsenbord gebruikt.

Actie Toetsen
Het geselecteerde veld in de draaitabelweergave verplaatsen naar het rijgebied Ctrl+1
Het geselecteerde veld in de draaitabelweergave verplaatsen naar het kolomgebied Ctrl+2
Het geselecteerde veld in de draaitabelweergave verplaatsen naar het filtergebied Ctrl+3
Het geselecteerde veld in de draaitabelweergave verplaatsen naar het detailgebied Ctrl+4
Het geselecteerde rij- of kolomveld in de draaitabelweergave verplaatsen naar een hoger niveau Ctrl+pijl-links
Het geselecteerde rij- of kolomveld in de draaitabelweergave verplaatsen naar een lager niveau Ctrl+pijl-rechts

WeergevenToetsen voor het opmaken van elementen in de draaitabelweergave

Als u de volgende sneltoetsen wilt gebruiken, moet u eerst een detailveld of een gegevenscel voor een totaalveld selecteren.

Met de eerste zeven sneltoetsen wijzigt u de getalnotatie van het geselecteerde veld.

Actie Toetsen
De standaardgetalnotatie toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld Ctrl+Shift+~ (tilde)
De valutanotatie, met twee decimalen en negatieve getallen tussen haakjes, toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld Ctrl+Shift+$
De procentnotatie, zonder decimalen, toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld Ctrl+Shift+%
De notatie voor exponentiële getallen, met twee decimalen, toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld Ctrl+Shift+^
De datumnotatie, met de dag, de maand en het jaar, toepassen op de waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld Ctrl+Shift+#
De tijdnotatie, met de uren, minuten en de aanduiding AM of PM, toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld Ctrl+Shift+@
De getalnotatie, met twee decimalen, een scheidingsteken voor duizendtallen en een minteken voor negatieve getallen, toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld Ctrl+Shift+!
Tekst vet weergeven in het geselecteerde veld van de draaitabelweergave Ctrl+B
Tekst onderstrepen in het geselecteerde veld van de draaitabelweergave Ctrl+U
Tekst cursief weergeven in het geselecteerde veld van de draaitabelweergave Ctrl+I

WeergevenDraaigrafiekweergave

WeergevenToetsen voor het selecteren van items in een grafiek

Actie Toetsen
Het volgende item in de grafiek selecteren Pijl-rechts
Het vorige item in de grafiek selecteren Pijl-links
De volgende groep items selecteren Pijl-omlaag
De vorige groep items selecteren Pijl-omhoog

WeergevenToetsen voor het werken met eigenschappen en opties

Actie Toetsen
Het dialoogvenster Eigenschappen weergeven Alt+Enter
Het dialoogvenster Eigenschappen sluiten Alt+F4
Het volgende item op het geselecteerde tabblad selecteren wanneer het dialoogvenster Eigenschappen is geopend Tab
Het volgende tabblad selecteren vanaf het actieve tabblad in het dialoogvenster Eigenschappen Pijl-rechts
Het vorige tabblad selecteren vanaf het actieve tabblad in het dialoogvenster Eigenschappen Pijl-links
Een lijst of palet weergeven wanneer er op een knop met een lijst of palet wordt geklikt Pijl-omlaag
Het snelmenu weergeven Shift+F10
Een opdracht in het snelmenu uitvoeren Onderstreepte letter
Het snelmenu sluiten zonder een opdracht uit te voeren Esc

WeergevenToetsen voor het werken met velden

Actie Toetsen
De lijst voor het geselecteerde veld openen Alt+pijl-omlaag
Schakelen tussen het laatst geselecteerde item, de knop OK en de knop Annuleren in de vervolgkeuzelijst van een veld Tab
Naar het volgende item gaan in de vervolgkeuzelijst van een veld Pijltoetsen
Het selectievakje voor het huidige item in de vervolgkeuzelijst van een veld in- of uitschakelen Spatiebalk
De vervolgkeuzelijst van een veld sluiten en de ingevoerde wijzigingen doorvoeren Enter
De vervolgkeuzelijst van een veld sluiten zonder de ingevoerde wijzigingen door te voeren Esc

WeergevenToetsen voor het werken met het deelvenster Lijst met velden

Actie Toetsen
Het deelvenster Lijst met velden weergeven of activeren als dit al wordt weergegeven Ctrl+L
Naar het volgende item in het deelvenster Lijst met velden gaan Pijltoetsen
Naar het vorige item gaan en dit opnemen in de selectie Shift+pijl-omhoog
Naar het volgende item gaan en dit opnemen in de selectie Shift+pijl-omlaag
Naar het vorige item gaan, maar dit niet opnemen in de selectie Ctrl+pijl-omhoog
Naar het volgende item gaan, maar dit niet opnemen in de selectie Ctrl+pijl-omlaag
Het item verwijderen uit de selectie als het gemarkeerde item is opgenomen in de selectie en vice versa Ctrl+spatiebalk
Het huidige item in het deelvenster Lijst met velden uitvouwen om de inhoud weer te geven of totalen uitvouwen om de beschikbare totaalvelden weer te geven Plusteken (numeriek toetsenblok)
Het huidige item in het deelvenster Lijst met velden samenvouwen om de inhoud te verbergen of totalen samenvouwen om de beschikbare totaalvelden te verbergen Minteken (numeriek toetsenblok)
In het deelvenster Lijst met velden schakelen tussen het laatst geselecteerde item, de knop Toevoegen en de lijst naast de knop Toevoegen Tab
De vervolgkeuzelijst openen naast de knop Toevoegen in de Lijst met velden. Gebruik de pijltoetsen om naar het volgende item in de lijst te gaan en druk op Enter om een item te selecteren. Alt+pijl-omlaag
Het gemarkeerde veld in het deelvenster Lijst met velden toevoegen aan het neerzetgebied dat wordt weergegeven in de lijst Toevoegen Enter
Het deelvenster Lijst met velden sluiten Alt+F4

Lint van Microsoft Office Fluent

WeergevenLint van Office Fluent

 1. Druk op Alt.

De toetstips worden weergegeven bij elke functie die beschikbaar is in de huidige weergave.

 1. Druk op de letter die wordt weergegeven in de toetstip bij de functie die u wilt gebruiken.
 2. Afhankelijk van de letter waarop u drukt, worden wellicht extra toetstips weergegeven. Als u bijvoorbeeld op C drukt terwijl het tabblad Externe gegevens actief is, wordt het tabblad Maken weergegeven, samen met de toetstips voor de groepen op dat tabblad.
 3. Blijf op letters drukken totdat u drukt op de letter van de opdracht of het besturingselement waarvan u gebruik wilt maken. Soms moet u eerst drukken op de letter van de groep die de opdracht bevat.

 Opmerking   Druk op Alt als u de bewerking die u gaat uitvoeren wilt annuleren en de toetstips wilt verbergen.

Online-Help

WeergevenSneltoetsen voor het gebruik van het Help-venster

Het Help-venster biedt toegang tot alle inhoud van Office Help. In het Help-venster worden onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Actie Toetsen
Het Help-venster openen F1
Het Help-venster sluiten Alt+F4
Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma Alt+Tab
Teruggaan naar de startpagina van programmanaam Alt+Home
Het volgende item in het Help-venster selecteren Tab
Het vorige item in het Help-venster selecteren Shift+Tab
De bewerking voor het geselecteerde item uitvoeren Enter
Naar de sectie Bladeren in programmanaam Help van het Help-venster gaan en het volgende of vorige item selecteren Tab of Shift+Tab
De sectie Bladeren in Programmanaam Help van het Help-venster het geselecteerde item respectievelijk uit- of samenvouwen Enter
De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, inclusief Alles weergeven of Alles verbergen in het bovenste gedeelte van een onderwerp Tab
De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren Shift+Tab
De bewerking voor de knop Alles weergeven, de knop Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink uitvoeren Enter
Naar het vorige Help-onderwerp gaan (knop Vorige) Alt+pijl-links of Backspace
Naar het volgende Help-onderwerp gaan (knop Volgende) Alt+pijl-rechts
Kleine afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp Pijl-omhoog, pijl-omlaag
Grotere afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp Page Up, Page Down
Een menu met opdrachten voor het Help-venster weergeven. Het Help-venster moet wel het actieve venster zijn (klik in het Help-venster). Shift+F10
De laatste bewerking stoppen (knop Stoppen) Esc
Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen) F5

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

 Opmerking   Als de cursor zich niet in het huidige Help-onderwerp bevindt, drukt u op F6 en op Ctrl+P.

Ctrl+P
De verbindingsstatus wijzigen F6, en vervolgens drukt u op Enter om de lijst met opties te openen
Schakelen tussen de verschillende gebieden in het Help-venster, bijvoorbeeld tussen de werkbalk en de lijst Zoeken F6
Het volgende of het vorige onderwerp selecteren in de structuurweergave van een inhoudsopgave Pijl-omhoog, pijl-omlaag
Het geselecteerde onderwerp uitvouwen of samenvouwen in de structuurweergave van een inhoudsopgave Pijl-links, pijl-rechts

Basisbewerkingen in Microsoft Office

WeergevenVensters weergeven en gebruiken

Actie Toetsen
Naar het volgende venster gaan Alt+Tab
Naar het vorige venster gaan Alt+Shift+Tab
Het actieve venster sluiten Ctrl+W of Ctrl+F4

In het programmavenster naar een ander taakvenster gaan (rechtsom; mogelijk moet u meerdere keren op F6 drukken)

 Opmerking   Als u met F6 niet het gewenste taakvenster kunt weergeven, kunt u op Alt drukken om de focus te verplaatsen naar de menubalk of het lint van Microsoft Office Fluent. Vervolgens kunt u met Ctrl+Tab proberen het gewenste taakvenster te activeren.

F6
Naar het volgende venster gaan als meer dan één venster is geopend Ctrl+F6
Naar het vorige venster gaan Ctrl+Shift+F6
De opdracht Formaat (in het systeemmenu van het venster) uitvoeren wanneer een documentvenster niet is gemaximaliseerd. Druk op de pijltoetsen om het vensterformaat te wijzigen en druk op Enter wanneer u klaar bent. Ctrl+F8
Een venster minimaliseren tot een pictogram (dit werkt niet in alle Microsoft Office-programma's) Ctrl+F9
Een geselecteerd venster maximaliseren of het vorige vensterformaat herstellen Ctrl+F10
Een schermafbeelding naar het Klembord kopiëren PrtScn
Een schermafbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren Alt+PrtScn

WeergevenIn tekst of cellen bewegen

Actie Toetsen
Eén teken naar links gaan Pijl-links
Eén teken naar rechts gaan Pijl-rechts
Eén regel omhoog gaan Pijl-omhoog
Eén regel omlaag gaan Pijl-omlaag
Eén woord naar links gaan Ctrl+pijl-links
Eén woord naar rechts gaan Ctrl+pijl-rechts
Naar het einde van de regel gaan End
Naar het begin van de regel gaan Home
Eén alinea omhoog gaan Ctrl+pijl-omhoog
Eén alinea omlaag gaan Ctrl+pijl-omlaag
Naar het einde van een tekstvak gaan Ctrl+End
Naar het begin van een tekstvak gaan Ctrl+Home
De laatste bewerking voor Zoeken herhalen Shift+F4

WeergevenDe invoegpositie verplaatsen en werken in tabellen

Actie Toetsen
Naar de volgende cel gaan Tab
Naar de vorige cel gaan Shift+Tab
Naar de volgende rij gaan Pijl-omlaag
Naar de vorige rij gaan Pijl-omhoog
Een tabteken in een cel invoegen Ctrl+Tab
Een nieuwe alinea beginnen Enter
Een nieuwe rij toevoegen onder aan de tabel Tab aan het einde van de laatste rij

WeergevenTaakvensters openen en gebruiken

Actie Toetsen

In het programmavenster naar een ander taakvenster gaan (mogelijk moet u meerdere keren op F6 drukken)

 Opmerking   Als u met F6 niet het gewenste taakvenster kunt weergeven, kunt u op Alt drukken om de focus te verplaatsen naar de menubalk. Vervolgens kunt u met Ctrl+Tab naar het gewenste taakvenster gaan.

F6
Naar een taakvenster gaan als een menu of werkbalk actief is (mogelijk moet u meerdere keren op Ctrl+Tab drukken) Ctrl+Tab
De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is Tab of Shift+Tab
Alle opdrachten in het menu van het taakvenster weergeven Ctrl+pijl-omlaag
Naar een andere optie in een geselecteerd submenu gaan; naar een andere optie in een groepsvak van een dialoogvenster gaan Pijl-omlaag of pijl-omhoog
Het geselecteerde menu openen of de bewerking uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen Spatiebalk of Enter
Een snelmenu openen of een vervolgkeuzemenu bij het geselecteerde galerie-item openen Shift+F10
De eerste of laatste opdracht in een menu of vervolgmenu selecteren als het menu of vervolgmenu zichtbaar is Home of End
Omhoog of omlaag schuiven in de geselecteerde galerielijst Page Up of Page Down
Naar de boven- of onderkant van de geselecteerde galerielijst gaan Ctrl+Home of Ctrl+End

Tips

WeergevenWerkbalken, menu's en taakvensters verplaatsen en het formaat ervan wijzigen

 1. Druk op Alt om de menubalk te selecteren.
 2. Druk herhaaldelijk op Ctrl+Tab om de gewenste werkbalk of het gewenste taakvenster te selecteren
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

WeergevenHet formaat van werkbalken wijzigen

 1. Druk op de werkbalk op Ctrl+spatiebalk om het menu Werkbalkopties weer te geven.
 2. Klik op de opdracht Formaat en druk op Enter.
 3. Gebruik de pijltoetsen om het formaat van de werkbalk te wijzigen. Druk op Ctrl + de pijltoetsen om het formaat per pixel te wijzigen.

WeergevenWerkbalken verplaatsen

 1. Druk op de werkbalk op Ctrl+spatiebalk om het menu Werkbalkopties weer te geven.
 2. Klik op de opdracht Verplaatsen en druk op Enter.
 3. Gebruik de pijltoetsen om de werkbalk te verplaatsen. Druk op Ctrl + de pijltoetsen om dit pixel voor pixel te doen. Druk herhaaldelijk op depijl-omlaag om de werkbalk los te koppelen. Als u de werkbalk verticaal aan de linker- of rechterkant wilt koppelen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts wanneer de werkbalk respectievelijk helemaal links of helemaal rechts op het scherm wordt weergegeven.

WeergevenHet formaat van een taakvenster wijzigen

 1. Druk in het taakvenster op Ctrl+spatiebalk om een menu met extra opdrachten weer te geven.
 2. Selecteer met pijl-omlaag de opdracht Formaat en druk op Enter.
 3. Gebruik de pijltoetsen om het formaat van de werkbalk te wijzigen. Druk op Ctrl + de pijltoetsen om het formaat per pixel te wijzigen.

WeergevenEen taakvenster verplaatsen

 1. Druk in het taakvenster op Ctrl+spatiebalk om een menu met extra opdrachten weer te geven.
 2. Selecteer met pijl-omlaag de opdracht Verplaatsen en druk op Enter.
 3. Gebruik de pijltoetsen om het taakvenster te verplaatsen. Druk op Ctrl + de pijltoetsen om het taakvenster pixel voor pixel te verplaatsen.
 1. Druk op Esc als u klaar bent.

WeergevenWerken met dialoogvensters

Actie Toetsen
Naar de volgende optie of het volgende groepsvak gaan Tab
Naar de vorige optie of het vorige groepsvak gaan Shift+Tab
Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan Ctrl+Tab
Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan Ctrl+Shift+Tab
Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een groepsvak gaan Pijltoetsen
De bewerking uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop; het geselecteerde selectievakje in- of uitschakelen Spatiebalk
De lijst openen als deze is gesloten en naar de betreffende optie in de lijst gaan Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst
Een optie selecteren; een selectievakje in- of uitschakelen Alt+ de onderstreepte letter in een optie
Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen Alt+pijl-omlaag
Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten Esc
De bewerking uitvoeren die aan een standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen Enter

WeergevenInvoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een leeg vak waarin u gegevens typt of plakt, bijvoorbeeld uw gebruikersnaam of het pad van een map.

Actie Toetsen
Naar het begin van de invoer gaan Home
Naar het einde van de invoer gaan End
Eén teken naar links of rechts gaan Pijl-links of pijl-rechts
Eén woord naar links gaan Ctrl+pijl-links
Eén woord naar rechts gaan Ctrl+pijl-rechts
Het teken links van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen Shift+pijl-links
Het teken rechts van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen Shift+pijl-rechts
Het woord links van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen Ctrl+Shift+pijl-links
Het woord rechts van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen Ctrl+Shift+pijl-rechts
Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer Shift+Home
Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer Shift+End
 
 
Van toepassing op:
Access 2010