Informatie over de statusdatum

In Microsoft Office Project 2003 wordt de statusdatum (statusdatum: een datum die u instelt (een andere datum dan de huidige datum) voor het rapporteren van de voorwaarden voor tijd, kosten of prestaties van een project.) gebruikt om de voortgang weer te geven met voortgangslijnen (voortgangslijnen: deze geven een visuele aanduiding van de voortgang van uw project, zoals dit wordt weergegeven in de Gantt-diagramweergave. Met voortgangslijnen worden taken in uitvoering verbonden, terwijl tevens een grafiek wordt gemaakt op het Gantt-diagram waarop wordt aangegeven welk gedeelte van het werk achterligt op de planning en waar de pieken zijn van het werk dat nog moet worden uitgevoerd.), niet-tijdgebonden (tijdgebonden: taak-, resource- of toewijzingsinformatie die wordt verspreid in de loop der tijd. Tijdgebonden informatie kan worden gecontroleerd in elke beschikbare tijdsperiode in de velden rechts van de weergaven Taakgebruik en Resourcegebruik.) voortgangsgegevens te plaatsen of de totalen voor de huidige marge (huidige marge: de kosten van werk dat is uitgevoerd tot de statusdatum of de huidige datum. Bij de huidige marge worden de oorspronkelijke geschatte kosten gebruikt die zijn opgeslagen bij een basislijn en de werkelijke hoeveelheid werk tot heden om te bepalen of de kosten die in werkelijkheid zijn gemaakt, overeenkomen met het budget.) te berekenen. De statusdatum is gelijk aan de huidige datum, tenzij u een andere statusdatum opgeeft. U kunt de statusdatum ook gebruiken om te bepalen waar de werkelijke en resterende hoeveelheid werk in de planning moeten worden geplaatst bij het invoeren van voortgangsgegevens.

WeergevenDe statusdatum wijzigen

Standaard is de statusdatum ingesteld op de huidige datum. Als u de status van het project bekijkt met behulp van voortgangslijnen, wordt de status van het project weergegeven vanaf de huidige datum. Bij het invoeren van voortgangsgegevens worden ook de werkelijke hoeveelheid werk (werkelijke hoeveelheid werk: de hoeveelheid werk die is verricht voor een taak of toewijzing. Wanneer u de werkelijke hoeveelheid werk opgeeft voor een taak, wordt de resterende hoeveelheid werk berekend volgens de formule: Resterende hoeveelheid werk = Werk - Werkelijke hoeveelheid werk. De werkelijke hoeveelheid werk wordt ook wel 'werkelijke waarden' genoemd.) en de resterende hoeveelheid werk (resterend werk: de hoeveelheid werk, in een tijdseenheid zoals uren of dagen, die nog moet worden uitgevoerd aan een taak. Dit wordt als volgt berekend: resterend werk = werk - werkelijk werk.) rond de huidige datum gepland. Gegevens over de huidige marge worden eveneens voor de huidige datum berekend.

U kunt de statusdatum wijzigen als u de voortgangsgegevens met een andere peildatum dan de huidige datum wilt invoeren of weergeven. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u de statusdatum wilt wijzigen om te zien wat de status van het project vorige week was. Als voortgangsrapporten bijvoorbeeld op vrijdag moeten worden ingediend maar te laat zijn ingeleverd, kunt u de statusdatum instellen op vrijdag voordat u de voortgangsgegevens invoert. Als u de statusdatum wilt wijzigen, klikt u op Projectgegevens in het menu Project. Geef in het vak Statusdatum de statusdatum op die u wilt gebruiken.

 Opmerking   Als u het project bijwerkt met werkelijke waarden uit een rooster (rooster: in Project Web Access is het rooster een pagina waarop resources de voortgang van taken kunnen vastleggen en waarmee zij bijgewerkte gegevens naar de projectmanager kunnen verzenden.) in Microsoft Office Project Web Access 2003 of een andere bron, wilt u de statusdatum mogelijk instellen op de laatste datum van de roosterperiode.

WeergevenDe invloed van de statusdatum op voortgangsupdates

Wanneer u voortgang invoert als percentage voltooid (percentage voltooid: een veld waarin u opgeeft of weergeeft in welke mate een taak is voltooid. Deze waarde wordt uitgedrukt als het percentage van de taakduur die is voltooid.) of werkelijke hoeveelheid werk (werkelijke hoeveelheid werk: de hoeveelheid werk die is verricht voor een taak of toewijzing. Wanneer u de werkelijke hoeveelheid werk opgeeft voor een taak, wordt de resterende hoeveelheid werk berekend volgens de formule: Resterende hoeveelheid werk = Werk - Werkelijke hoeveelheid werk. De werkelijke hoeveelheid werk wordt ook wel 'werkelijke waarden' genoemd.) tot op heden, wordt in Project de huidige datum of de statusdatum (indien verschillend) gebruikt om vast te stellen waar de werkelijke hoeveelheid werk moeten worden geplaatst en waar de resterende hoeveelheid werk (resterend werk: de hoeveelheid werk, in een tijdseenheid zoals uren of dagen, die nog moet worden uitgevoerd aan een taak. Dit wordt als volgt berekend: resterend werk = werk - werkelijk werk.) moet worden gepland. U kunt de standaardinstellingen voor het gebruik van de statusdatum bij het plaatsen van de werkelijke en resterende hoeveelheid werk wijzigen, bijvoorbeeld als toewijzingen vroeger of later dan gepland worden voltooid.

Twee selectievakjes op het tabblad Berekeningen van het dialoogvenster Opties (menu Extra) bepalen hoe in Project werkelijke waarden en resterende duur (duur: het totaal van de actieve werktijd die vereist is om een taak te voltooien. Meestal betreft het de hoeveelheid werktijd van het begin tot het eind van een taak, zoals dit is gedefinieerd in de project- en resourcekalender.) worden gepland. Als u deze instellingen wijzigt, wordt de werkelijke of resterende hoeveelheid werk in Project niet verplaatst en blijft de hoeveelheid werk op de geplande plek aanwezig, zelfs als u aangeeft dat het werk enkele weken eerder is voltooid dan gepland.

Naast deze twee belangrijke instellingen voor de statusdatum, kunt u op het tabblad Berekeningen twee andere instellingen selecteren waarmee u de manier wijzigt waarop in Project op basis van de statusdatum wordt gepland.

Bepaal eerst welke taken na de statusdatum zijn gepland en voer op basis van deze taken de werkelijke waarden in. Als het selectievakje Einde van onderdelen die na statusdatum zijn voltooid, terug verplaatsen naar statusdatum is ingeschakeld, wordt het werkelijke, voltooide gedeelte van de taak in Project verplaatst als een taak na de statusdatum is gepland en u op basis van deze taak de werkelijke waarden invoert. De voltooide hoeveelheid werk eindigt dan op de statusdatum en de begindatum van de eventuele resterende hoeveelheid werk wordt in de toekomst gepland. Als de statusdatum is ingesteld op de huidige datum en u de werkelijke waarden invoert, wordt om deze reden aangenomen dat het werk vandaag wordt voltooid en niet op een toekomstige datum. Daarnaast wordt verwacht dat de resterende hoeveelheid werk pas op een toekomstige datum wordt gestart.

Einde van onderdelen die na statusdatum zijn voltooid, terug verplaatsen naar statusdatum

Als het selectievakje Begindatum van resterende onderdelen vóór statusdatum verplaatsen naar statusdatum is ingeschakeld, kunt u ook het selectievakje Begin van resterende onderdelen terug verplaatsen naar statusdatum inschakelen. Als u deze beide selectievakjes inschakelt, wordt in Project de gehele taak rond de statusdatum verplaatst om aan te geven dat vanaf de statusdatum werk voor de taak is verricht en voltooid en dat op de statusdatum nog werk op voltooiing wacht.

Begin van resterende onderdelen terug verplaatsen naar statusdatum

Bepaal vervolgens welke taken vóór de statusdatum zijn gepland en op basis waarvan werkelijke waarden zijn ingevoerd. Als het selectievakje Begindatum van resterende onderdelen vóór statusdatum verplaatsen naar statusdatum is ingeschakeld, blijft het werkelijke gedeelte van de taak in Project aanwezig zoals gepland als een taak vóór de statusdatum is gepland en u op basis van deze taak de werkelijke waarden invoert. De eventuele resterende hoeveelheid werk wordt dan naar de statusdatum verplaatst. Als de statusdatum is ingesteld op de huidige datum en u de werkelijke waarden invoert, wordt om deze reden aangenomen dat het werk op de geplande datum is voltooid. Daarnaast wordt aangenomen dat de resterende hoeveelheid werk direct wordt gestart en niet op een datum in het verleden (vóór de statusdatum).

Begindatum van resterende onderdelen vóór statusdatum verplaatsen naar statusdatum

Als het selectievakje Begindatum van resterende onderdelen vóór statusdatum verplaatsen naar statusdatum is ingeschakeld, kunt u ook het selectievakje Einde van voltooide onderdelen voorwaarts verplaatsen naar statusdatum inschakelen. Als u deze beide selectievakjes inschakelt, wordt in Project de gehele taak rond de statusdatum verplaatst om aan te geven dat vanaf de statusdatum werk voor de taak is verricht en voltooid en dat op de statusdatum nog werk op voltooiing wacht.

Einde van voltooide onderdelen voorwaarts verplaatsen naar statusdatum

Deze selectievakjes zijn met name handig als u voortgangslijnen (voortgangslijnen: deze geven een visuele aanduiding van de voortgang van uw project, zoals dit wordt weergegeven in de Gantt-diagramweergave. Met voortgangslijnen worden taken in uitvoering verbonden, terwijl tevens een grafiek wordt gemaakt op het Gantt-diagram waarop wordt aangegeven welk gedeelte van het werk achterligt op de planning en waar de pieken zijn van het werk dat nog moet worden uitgevoerd.) wilt weergeven die 'voorlopen op de planning', of als u de huidige marge (huidige marge: de kosten van werk dat is uitgevoerd tot de statusdatum of de huidige datum. Bij de huidige marge worden de oorspronkelijke geschatte kosten gebruikt die zijn opgeslagen bij een basislijn en de werkelijke hoeveelheid werk tot heden om te bepalen of de kosten die in werkelijkheid zijn gemaakt, overeenkomen met het budget.) op een andere manier wilt laten toenemen.

Deze instellingen zijn niet van invloed op de manier waarop de werkelijke en resterende hoeveelheid werk worden geplaatst als u de voortgang bijhoudt door de werkelijke hoeveelheid werk in te voeren per periode.

WeergevenDe invloed van de statusdatum op de huidige marge

Bepaalde kosten voor de huidige marge worden berekend vanaf de statusdatum. De gebudgetteerde kosten van gepland werk (GKGW) (GKGW: het veld voor de huidige marge waarin wordt aangegeven welk gedeelte van het budget zou moeten zijn uitgegeven, wanneer rekening wordt gehouden met de kosten volgens basislijn van de taak, de toewijzing of de resource. GKGW wordt berekend als de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens basislijn tot de statusdatum of de datum van vandaag.) bestaan bijvoorbeeld uit het gedeelte van de kosten dat is gepland voor de uitgave van een taak tussen de begindatum (begindatum: de datum waarop een taak volgens de planning moet beginnen. Deze datum is gebaseerd op de duur, de kalenders en de beperkingen van de voorafgaande en opvolgende taken. Daarnaast is de begindatum van een taak gebaseerd op de eigen kalenders en beperkingen.) van de taak en de statusdatum. Stel dat het totale geplande budget (budget: de geschatte kosten van een project dat u in Project opzet met uw basislijnplanning.) voor een taak van vier dagen 100 Euro bedraagt en op een maandag start. Als de statusdatum wordt ingesteld op de volgende woensdag, bedragen de gebudgetteerde kosten van gepland werk 75 Euro. Als u de statusdatum wijzigt, worden in de berekeningen van de huidige marge de kosten tot en met de statusdatum opgenomen.

WeergevenDe invloed van de statusdatum op de berekeningen voor voortgangslijnen

Als u voortgangslijnen gebruikt voor het bekijken van de voortgangsgegevens, kunt u voortgangslijnen voor de statusdatum en de huidige datum en voortgangslijnen met regelmatige intervallen weergeven. Als u er zeker van wilt zijn dat voortgangslijnen op de juiste manier worden weergegeven, klikt u op Opties in het menu Extra. Klik vervolgens op de tab Berekeningen en schakel het selectievakje Wijzigingen in % voltooide taken worden verdeeld tot de statusdatum in. Als u dit selectievakje inschakelt, zorgt u ervoor dat het werk dat is vastgelegd via het voltooiingspercentage gelijkmatig wordt verdeeld tot de statusdatum in Project. Wanneer u vervolgens voortgangslijnen weergeeft, wordt de verwachte voortgang van het werk op een bepaalde datum in de voortgangslijnen aangegeven.

 
 
Van toepassing op:
Project 2003