Sneltoetsen voor Outlook

Informatie over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen (een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren). Als u bijvoorbeeld op COMMAND + P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.


 Opmerkingen 

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Toetsen op andere toetsenbordindelingen komen mogelijk niet overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.
  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

WeergevenVeelgebruikte Outlook-functies

Handeling Druk op
Outlook starten zonder planningen uit te voeren of te proberen verbinding te maken met een e-mailserver. Gebruik deze optie ter voorkoming van verbindingsfouten wanneer u met Outlook werkt terwijl u geen verbinding met het netwerk hebt. SHIFT (tijdens het starten van Outlook)
Open het databasehulpprogramma terwijl Outlook is afgesloten. Houd de OPTION -toets ingedrukt en klik op het Outlook-pictogram in het Dock.
Een item opslaan COMMAND + S
Een item afdrukken COMMAND + P
De laatste bewerking ongedaan maken COMMAND + Z
De laatste bewerking opnieuw uitvoeren COMMAND + Y
Het actieve venster minimaliseren COMMAND + M
Een nieuwe map maken in het navigatievenster (navigatievenster: Het deelvenster aan de linkerzijde van het hoofdvenster van Outlook. In de e-mailweergave wordt in het navigatievenster de mappenlijst weergegeven. In de weergaven Agenda, Contactpersonen, Taken en Notities kunt u in het navigatievenster items weergeven en verbergen vanuit de categorielijst.) SHIFT + COMMAND + N
Het leesvenster verbergen of rechts weergeven COMMAND + \
Het leesvenster verbergen of onder weergeven SHIFT + COMMAND + \
Het geselecteerde item verplaatsen naar een andere map SHIFT + COMMAND + M
Het geselecteerde item kopiëren naar een andere map SHIFT + COMMAND + C
Alle items in de itemlijst selecteren als de itemlijst het actieve deelvenster is COMMAND + A
Het lint minimaliseren of uitvouwen OPTION + COMMAND + R
Outlook verbergen COMMAND + H
Outlook afsluiten COMMAND + Q

WeergevenVensters en dialoogvensters

Handeling Druk op
Naar de e-mailweergave gaan COMMAND + 1
Naar de agendaweergave gaan COMMAND + 2
Naar de contactpersonenweergave gaan COMMAND + 3
Naar de taakweergave gaan COMMAND + 4
Naar de notitieweergave gaan COMMAND + 5
Het voortgangsvenster openen of activeren COMMAND + 7
Het foutenlogboek openen of het venster met het foutenlogboek activeren COMMAND + 8
My Day openen COMMAND + 9
Het venster Contactpersonen zoeken openen COMMAND + 0
Het dialoogvenster Voorkeuren openen COMMAND + KOMMA (,)
De mediabrowser openen CTRL + COMMAND + M
Vooruit bladeren door geopende vensters COMMAND + TILDE (~)
Terugbladeren door geopende vensters SHIFT + COMMAND + TILDE (~)
Het actieve venster sluiten COMMAND + W
Het geselecteerde item openen COMMAND + O
Naar het volgende vak in een dialoogvenster gaan TAB
Naar het vorige vak in een dialoogvenster gaan SHIFT + TAB

WeergevenZoeken

Handeling Druk op
Een basiszoekopdracht uitvoeren in Outlook OPTION + COMMAND + F
Een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren in Outlook SHIFT + COMMAND + F
Zoeken naar tekst in een item COMMAND + F
Het volgende exemplaar van de zoektekst opsporen in een item COMMAND + G
Zoeken naar het vorige exemplaar van de tekst waarnaar u zocht in een item COMMAND + SHIFT + G
Een actieve zoekactie annuleren COMMAND + PUNT (.)

WeergevenE-mail

Handeling Druk op
Een nieuw bericht maken COMMAND + N
Het geopende bericht verzenden COMMAND + RETURN
Alle berichten in het Postvak UIT verzenden en alle binnenkomend berichten ontvangen COMMAND + K
Alle berichten in het Postvak UIT verzenden SHIFT + COMMAND + K
Het geopende bericht opslaan in de map Concepten COMMAND + S
Een bijlage aan het geopende bericht toevoegen COMMAND + E
Het dialoogvenster Spelling en grammatica openen COMMAND + DUBBELE PUNT (:)
De namen van de geadresseerden in de geopende berichten controleren CONTROL + COMMAND + C
De afzender van het bericht beantwoorden of, als het bericht afkomstig is van een adressenlijst, de adressenlijst beantwoorden COMMAND + R
Allen beantwoorden SHIFT + COMMAND + R
Het bericht doorsturen COMMAND + J
Het geselecteerde bericht in een apart venster openen COMMAND + O
De markering voor het geselecteerde bericht wissen OPTION + COMMAND + APOSTROF (')
Het geselecteerde bericht als ongewenste e-mail markeren COMMAND + SHIFT + J
Het geselecteerde bericht als niet-ongewenste e-mail markeren COMMAND + SHIFT + OPTION + J
Het vorige bericht weergeven CONTROL + [
Het volgende bericht weergeven CONTROL + ]
Het geselecteerde bericht naar een map verplaatsen SHIFT + COMMAND + M
Tekst in een geopend bericht of in het leesvenster kleiner weergeven COMMAND + AFBREEKSTREEPJE (-)
Tekst in een geopend bericht of in het leesvenster groter weergeven COMMAND + +
Omlaag schuiven naar het volgende tekstscherm of als u aan het einde van een bericht bent, het volgende ongelezen bericht weergeven SPATIEBALK
Omhoog schuiven naar het vorige tekstscherm of als u aan het begin van een bericht bent, het vorige bericht weergeven SHIFT + SPATIEBALK
Het geselecteerde bericht verwijderen DELETE
Het huidige bericht verwijderen en het berichtvenster (indien geopend) sluiten COMMAND + DELETE
Geselecteerde berichten als gelezen markeren COMMAND + T
Geselecteerde berichten als ongelezen markeren SHIFT + COMMAND + T
Alle berichten in een map als gelezen markeren OPTION + COMMAND + T

WeergevenAgenda

Handeling Druk op
Een nieuwe afspraak maken COMMAND + N
Het geselecteerde agenda-item openen COMMAND + O
Het agenda-item verwijderen DEL
Overschakelen naar een weergave waarin vandaag zichtbaar is COMMAND + T
De datumkiezer Datum weergeven openen SHIFT + COMMAND + T
In de dagweergave naar de vorige dag gaan. In de week- en werkweekweergave naar de vorige week gaan. In de maandweergave naar de vorige maand gaan. COMMAND + PIJL-LINKS
In de dagweergave naar de volgende dag gaan. In de week- en werkweekweergave naar de volgende week gaan. In de maandweergave naar de volgende maand gaan. COMMAND + PIJL-RECHTS

WeergevenContactpersonen

Handeling Druk op
Een nieuwe contactpersoon maken COMMAND + N
Een contactpersoon opslaan en sluiten COMMAND + ENTER
De geselecteerde contactpersoon openen COMMAND + O
De contactpersoon verwijderen DEL
De huidige geopende contactpersoon sluiten en de vorige contactpersoon openen CTRL + [
De huidige geopende contactpersoon sluiten en de volgende contactpersoon openen CTRL + ]

WeergevenTaken

Handeling Druk op
Een nieuwe taak maken COMMAND + N
Een taak opslaan en sluiten COMMAND + ENTER
De geselecteerde taak openen COMMAND + O
De taak verwijderen DEL
De huidige geopende taak sluiten en de vorige taak in de takenlijst openen CTRL + [
De huidige geopende taak sluiten en de volgende taak in de takenlijst openen CTRL + ]

WeergevenNotities

Handeling Druk op
Een nieuwe notitie maken COMMAND + N
De geselecteerde notitie openen COMMAND + O
De notitie verwijderen DEL
De huidige geopende notitie sluiten en de vorige notitie in de notitielijst openen CTRL + [
De huidige geopende notitie sluiten en de volgende notitie in de notitielijst openen CTRL + ]
Een notitie verzenden als e-mailbericht COMMAND + J
Een notitie verzenden als bijlage bij een e-mailbericht CTRL + COMMAND + J

WeergevenTekst bewerken en opmaken

Handeling Druk op
De geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren. COMMAND + X
Een selectie naar het Klembord kopiëren COMMAND + C
De selectie naar de knipselmap kopiëren CTRL + OPTION + C
Een selectie uit het Klembord plakken COMMAND + V
Een knipsel uit de knipselmap plakken CTRL + OPTION + V
Een selectie vanaf het Klembord plakken en de doelstijl hieraan aanpassen SHIFT + OPTION + COMMAND + V
De geselecteerde tekst vet maken COMMAND + B
De geselecteerde tekst cursief maken COMMAND + I
De geselecteerde tekst onderstrepen COMMAND + U
De geselecteerde tekst doorhalen SHIFT + COMMAND + X
De cursor één teken naar links verplaatsen PIJL-LINKS
De cursor één teken naar rechts verplaatsen PIJL-RECHTS
De cursor één regel naar boven verplaatsen PIJL-OMHOOG
De cursor één regel naar beneden verplaatsen PIJL-OMLAAG
De cursor naar het begin van de huidige alinea verplaatsen OPTION + PIJL-OMHOOG
De cursor naar het einde van de huidige alinea verplaatsen OPTION + PIJL-OMLAAG
De cursor naar het begin van het huidige woord verplaatsen OPTION + PIJL-LINKS
De cursor naar het einde van het huidige woord verplaatsen OPTION + PIJL-RECHTS
Het teken links van de cursor verwijderen of de geselecteerde tekst verwijderen DELETE
Het teken rechts van de cursor verwijderen of de geselecteerde tekst verwijderen

Delete

Als uw toetsenbord geen Delete -toets heeft, gebruikt u FN + DEL .

Een tabstop invoegen TAB
De cursor naar het begin van de regel verplaatsen COMMAND + PIJL-LINKS
De cursor naar het einde van de regel verplaatsen COMMAND + PIJL-RECHTS
De cursor boven aan de hoofdtekst plaatsen COMMAND + PIJL-OMHOOG
De cursor onder aan de hoofdtekst plaatsen COMMAND + PIJL-OMLAAG
De cursor naar het begin van de geselecteerde tekst verplaatsen COMMAND + HOME
De cursor naar het einde van de geselecteerde tekst verplaatsen COMMAND + END
Omhoog schuiven PAGE UP
Omlaag schuiven PAGE DOWN

WeergevenBerichten, contactpersonen en opvolgingstaken markeren

Handeling Druk op
Het geselecteerde item markeren voor opvolging, met Vandaag als einddatum CONTROL + 1
Het geselecteerde item markeren voor opvolging, met Morgen als einddatum CONTROL + 2
Het geselecteerde item markeren voor opvolging, met Deze week als einddatum CONTROL + 3
Het geselecteerde item markeren voor opvolging, met Volgende week als einddatum CONTROL + 4
Het geselecteerde item markeren voor opvolging, met Geen einddatum CONTROL + 5
Het geselecteerde item markeren voor opvolging en een aangepaste einddatum toevoegen CTRL + 6
Het geselecteerde item markeren voor opvolging en een herinnering toevoegen CTRL + =
Het geselecteerde item markeren als Voltooid CONTROL + 0
De opvolgingsmarkering van het geselecteerde item wissen OPTION + COMMAND + APOSTROF (')

WeergevenHelp-venster

Handeling Druk op
Het Help-menu van Outlook openen SHIFT + COMMAND + ?
Met één scherm tegelijk naar het begin van een Help-onderwerp schuiven PAGE UP
Met één scherm tegelijk naar het einde van een Help-onderwerp schuiven PAGE DOWN
Met één regel tegelijk naar het begin van een Help-onderwerp schuiven PIJL-OMHOOG
Met één regel tegelijk naar het einde van een Help-onderwerp schuiven PIJL-OMLAAG
De selectie naar het Klembord kopiëren COMMAND + C
Het Help-venster sluiten COMMAND + W

Zie ook

Veelgebruikte Office-sneltoetsen

Toetscombinaties voor het euroteken

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011