Cel- en bereikverwijzingen

Een verwijzing wordt gebruikt om een cel of een bereik van cellen in een werkblad aan te geven waarin zich de waarden of gegevens bevinden die u in een formule wilt gebruiken. Met verwijzingen kunt u gegevens in verschillende delen van een werkblad in een formule gebruiken of de waarde uit één cel in verschillende formules gebruiken. U kunt ook naar cellen in andere werkbladen van dezelfde werkmap en naar andere werkmappen verwijzen. Verwijzingen naar cellen in andere werkmappen worden koppelingen genoemd.

WeergevenDe verwijzingsstijl A1

Standaard wordt in Microsoft Excel de verwijzingsstijl A1 gebruikt. Hierbij worden kolommen aangeduid met letters (A tot en met IV voor in totaal 256 kolommen) en rijen met nummers (1 tot en met 65536). Als u naar een cel wilt verwijzen, voert u de kolomletter in, gevolgd door het rijnummer. B2 verwijst bijvoorbeeld naar de cel op het snijpunt van kolom B en rij 2.

Als u wilt verwijzen naar Gebruikt u de verwijzing
De cel in kolom A en rij 10 A10
Het celbereik in de kolom A en de rijen 10 tot en met 20 A10:A20
Het celbereik in rij 15 en de kolommen B tot en met E B15:E15
Alle cellen in rij 5 05:05:00
Alle cellen in de rijen 5 tot en met 10 05:10:00
Alle cellen in kolom H H:H
Alle cellen in de kolommen H tot en met J H:J
Het celbereik in de kolommen A tot en met E en de rijen 10 tot en met 20 A10:E20

Verwijzing naar een ander werkblad       In het volgende voorbeeld wordt met de werkbladfunctie GEMIDDELDE de gemiddelde waarde van het bereik B1:B10 op het werkblad Marketing in dezelfde werkmap berekend.

Koppeling naar een ander werkblad in dezelfde werkmap

Koppeling naar een ander werkblad in dezelfde werkmap

Merk op dat de verwijzing naar het bereik wordt voorafgegaan door de naam van het werkblad en een uitroepteken (!).

WeergevenRelatieve en absolute verwijzingen

Relatieve verwijzingen       Een relatieve celverwijzing in een formule, zoals A1, is gebaseerd op de relatieve positie van de cel met de formule en de cel waarnaar wordt verwezen. Als de positie van de cel met de formule verandert, wordt de verwijzing gewijzigd. Als u de formule kopieert langs rijen of kolommen, wordt de verwijzing automatisch aangepast. Nieuwe formules gebruiken standaard relatieve verwijzingen. Als u een relatieve verwijzing in cel B2 bijvoorbeeld kopieert naar cel B3, wordt deze automatisch aangepast van =A1 naar =A2.

Gekopieerde formule met relatieve verwijzing

Gekopieerde formule met relatieve verwijzing

Absolute verwijzingen       Een absolute celverwijzing in een formule, zoals $A$1, verwijst altijd naar een cel op een specifieke locatie. Als de positie van de cel met de formule wijzigt, blijft de absolute verwijzing hetzelfde. Als u de formule langs rijen of kolommen kopieert, wordt de absolute verwijzing niet aangepast. Nieuwe formules maken standaard gebruik van relatieve verwijzingen, die u veelal zult moeten omzetten in absolute verwijzingen. Als u een absolute verwijzing in cel B2 bijvoorbeeld kopieert naar cel B3, blijft deze in beide cellen gelijk, namelijk =$A$1.

Gekopieerde formule met absolute verwijzing

Gekopieerde formule met absolute verwijzing

Gemengde verwijzingen       Een gemengde verwijzing heeft ofwel een absolute kolom en een relatieve rij, ofwel een absolute rij en een relatieve kolom. Een absolute kolomverwijzing heeft de vorm $A1, $B1, enzovoort. Een absolute rijverwijzing heeft de vorm A$1, B$1, enzovoort. Als de positie van de cel met de formule verandert, wordt de relatieve verwijzing gewijzigd en de absolute verwijzing niet. Als u de formule langs rijen of kolommen kopieert, wordt de relatieve verwijzing automatisch aangepast en de absolute verwijzing niet. Als u bijvoorbeeld een gemengde verwijzing van cel A2 naar cel B3 kopieert, wordt deze aangepast van =A$1 naar =B$1.

Gekopieerde formule met gemengde verwijzing

Gekopieerde formule met gemengde verwijzing

WeergevenDe 3D-verwijzingsstijl

Als u gegevens in dezelfde cel of hetzelfde celbereik in meerdere werkbladen van de werkmap wilt analyseren, gebruikt u een 3D-verwijzing. Een 3D-verwijzing bevat de cel of het cellenbereik, voorafgegaan door een bereik van werkbladnamen. Excel gebruikt alle werkbladnamen van de eerste tot en met de laatste naam in de verwijzing. Zo telt u met =SOM(Blad2:Blad13!B5) alle waarden op in cel B5 van alle werkbladen van Blad 2 tot en met Blad13.

Aanpassing van 3D-verwijzingen als u werkbladen verplaatst, kopieert, invoegt of verwijdert

In de volgende voorbeelden wordt uitgelegd wat er gebeurt wanneer u werkbladen verplaatst, kopieert, invoegt of verwijdert die in een 3D-verwijzing voorkomen. In de voorbeelden worden met de formule =SOM(Blad2:Blad6!A2:A5) de cellen A2 tot en met A5 op de werkbladen 2 tot en met 6 opgeteld.

Invoegen of kopiëren       Als u bladen tussen Blad2 en Blad6 (het begin- en eindpunt in dit voorbeeld) invoegt of kopieert, worden alle waarden in de cellen A2 tot en met A5 in de toegevoegde bladen in de berekening opgenomen.

Verwijderen       Als u bladen tussen Blad2 en Blad6 verwijdert, worden de waarden in die bladen niet meer in de berekening opgenomen.

Verplaatsen       Als u bladen tussen Blad2 en Blad6 verplaatst naar een locatie buiten het bereik waarnaar wordt verwezen, worden de waarden niet meer in de berekening opgenomen.

Een eindpunt verplaatsen       Als u Blad2 of Blad6 naar een andere locatie in dezelfde werkmap verplaatst, wordt de berekening aangepast zodat een nieuw bereik voor de berekening wordt gebruikt.

Een eindpunt verwijderen       Als u blad2 of Blad6 verwijdert, wordt de berekening aan het bereik van de bladen aangepast.

WeergevenDe verwijzingsstijl R1K1

U kunt ook een verwijzingsstijl hanteren waarbij zowel de rijen als de kolommen in het werkblad zijn genummerd. De stijl R1K1 is handig voor het berekenen van rij- en kolomposities in macro's (macro: een actie of een reeks acties waarmee u taken automatisch kunt laten uitvoeren. Macro's kunt u opnemen in de programmeertaal Visual Basic for Applications.). Bij de stijl R1K1 wordt de locatie van een cel aangegeven met een 'R', gevolgd door het rijnummer en een 'K', gevolgd door het kolomnummer.

Verwijzing Betekenis
R[-2]K Een relatieve verwijzing (relatieve verwijzing: in een formule is dit een celadres waarin wordt verwezen naar cellen op basis van hun positie ten opzichte van de cel die de formule bevat. Als u de formule kopieert, wordt de verwijzing automatisch aangepast. Een relatieve verwijzing gebruikt de verwijzingsstijl A1.) naar de cel die zich twee rijen hoger in dezelfde kolom bevindt.
R[2]K[2] Een relatieve verwijzing naar de cel die zich twee rijen lager en twee kolommen naar rechts bevindt.
R2K2 Een absolute verwijzing (absolute celverwijzing: in een formule is dit het exacte adres van een cel, ongeacht de positie van de cel die de formule bevat. Een absolute celverwijzing gebruikt de verwijzingsstijl $A$1.) naar de cel die zich in de tweede rij en de tweede kolom bevindt.
R[-1] Een relatieve verwijzing naar de hele rij die zich boven de actieve cel bevindt.
R Een absolute verwijzing naar de huidige rij.

Wanneer u een macro opneemt, worden in Excel voor sommige opdrachten R1K1-verwijzingen gebruikt. Als u bijvoorbeeld een opdracht opneemt als klikken op de knop AutoSom om een formule in te voegen waarmee een cellenbereik wordt opgeteld, wordt de formule opgenomen met R1K1-verwijzingen en niet met A1-verwijzingen.

R1K1-verwijzingen in- of uitschakelen

  1. Klik op Opties in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Algemeen.
  2. Schakel onder Instellingen het selectievakje Verwijzingstype R1K1 in of uit.
 
 
Van toepassing op:
Excel 2003