Sette inn eller slette en fotnote eller sluttnote

Fotnoter og sluttnoter brukes vanligvis i utskrevne dokumenter til å forklare, kommentere eller oppgi kilder for tekst i et dokument. Du kan bruke fotnoter til detaljerte kommentarer, og sluttnoter til å oppgi referanser og kilder.

 Obs!   Hvis du vil opprette en bibliografi, finner du kommandoer for å opprette og behandle kilder og sitater i gruppen Sitater og bibliografi i kategorien Referanser.

I denne artikkelen


Fotnoter og sluttnoter

Fotnoter og sluttnoter består av to deler som hører sammen, referansemerket for noten (fotnote- eller sluttnotereferanseindikator: Et tall, tegn eller en kombinasjon av tegn som angir at det finnes tilleggsinformasjon i en fotnote eller sluttnote.) og tilhørende notetekst.


Eksempel på fotnoter og sluttnoter i et dokument

Bildeforklaring 1 Referansemerker for fotnoter og sluttnoter
Bildeforklaring 2 Skillelinje
Bildeforklaring 3 Fotnotetekst
Bildeforklaring 4 Sluttnotetekst

Til toppen av siden Til toppen av siden

Sette inn en fotnote eller sluttnote

I Microsoft Office Word nummereres fotnotene og sluttnotene automatisk etter at du har angitt et nummereringsvalg. Du kan bruke ett nummereringsvalg i hele dokumentet, eller du kan bruke forskjellige nummereringsvalg i hver inndeling (inndeling: En del av et dokument der du angir bestemte alternativer for sideformatering. Du kan opprette en ny inndeling når du vil endre egenskaper som linjenummerering, antall spalter eller topptekster og bunntekster.) i dokumentet.

Når du legger til, sletter eller flytter fotnoter og sluttnoter som er nummerert automatisk, nummereres referansemerkene for fotnotene og sluttnotene på nytt automatisk.

 Obs!   Hvis fotnotene i dokumentet er feilnummerert, kan det hende at dokumentet inneholder merkede endringer. Godta de merkede endringene, slik at fotnotene og sluttnotene nummereres riktig.

 1. I utskriftsoppsettvisning (utskriftsoppsettvisning: En visning av et dokument eller annet objekt slik det vil vises når det skrives ut. Elementer som topptekst, fotnoter, kolonner og tekstbokser vil for eksempel vises der de vil være plassert.) klikker du der du vil sette inn referansemerket for noten.
 2. Klikk Sett inn fotnote eller Sett inn sluttnote i Fotnoter-gruppen i kategorien Referanser.

Bilde av båndet i Word

Hurtigtast  Hvis du vil sette inn en etterfølgende fotnote, trykker du CTRL+ALT+F. Hvis du vil sette inn en etterfølgende sluttnote, trykker du CTRL+ALT+D.

I Microsoft Word plasseres som standard fotnotene på slutten av hver side, og sluttnotene på slutten av dokumentet.

 1. Hvis du vil endre fotnote- eller sluttnoteformatet, klikker du dialogboksvelgeren Fotnoter, og deretter gjør du ett av følgende:
  • Klikk formatet du vil bruke, i Tallformat-boksen.
  • Hvis du vil bruke et egendefinert merke i stedet for et tradisjonelt tallformat, klikker du Symbol ved siden av Egendefinert, og deretter velger du et merke blant de tilgjengelige symbolene.
 2. Klikk Sett inn.

 Obs!   Dette endrer ikke de eksisterende symbolene. Det legger bare til nye.

Notenummeret settes inn, og innsettingspunktet plasseres ved siden av notenummeret.

 1. Skriv inn noteteksten.
 2. Dobbeltklikk fotnote- eller sluttnotenummeret for å gå tilbake til referansemerket i dokumentet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Endre tallformatet for fotnoter eller sluttnoter

 1. Plasser innsettingspunktet i inndelingen (inndeling: En del av et dokument der du angir bestemte alternativer for sideformatering. Du kan opprette en ny inndeling når du vil endre egenskaper som linjenummerering, antall spalter eller topptekster og bunntekster.) hvor du vil endre fotnote- eller sluttnoteformatet. Hvis dokumentet ikke er delt opp i inndelinger, plasserer du innsettingspunktet hvor som helst i dokumentet.
 2. Klikk dialogboksstarttjenesten Fotnoter og sluttnoter i kategorien Referanser.
 1. Velg Fotnoter eller Sluttnoter.
 2. Klikk alternativet du vil bruke, i Tallformat-boksen.
 3. Klikk Bruk.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Opprette en fortsettelsesmelding for fotnote eller sluttnote

Hvis en fotnote eller sluttnote er for lang til å få plass på en side, kan du opprette en fortsettelsesmelding som forteller leseren at fotnoten eller sluttnoten fortsetter på neste side.

 1. Pass på at du er i kladdevisning ved å klikke Kladd ved siden av Vis på statuslinjen.
 2. Klikk Vis noter i Fotnoter-gruppen i kategorien Referanser.

Bilde av båndet i Word

 1. Hvis dokumentet inneholder både fotnoter og sluttnoter, vises en melding. Velg Vise fotnoteområdet eller Vise sluttnoteområdet, og klikk deretter OK.
 2. I noterutelisten klikker du Fortsettelsesmelding for fotnote eller Fortsettelsesmelding for sluttnote.
 3. Skriv inn teksten du vil bruke i fortsettelsesmeldingen, i noteruten. Du kan for eksempel skrive Sluttnotene fortsetter på neste side.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Slette en fotnote eller sluttnote

Når du vil slette en note, arbeider du med referansemerket for noten i dokumentvinduet, ikke teksten i noten.


Et referansemerke for note i et dokument

Bildeforklaring 1 Referansemerke for note

Hvis du sletter referansemerker for noter som er automatisk nummerert, nummereres notene på nytt med den nye rekkefølgen i Word.

Slette en note

 • Merk referansemerket for fotnoten eller sluttnoten du vil slette, og trykk deretter DEL.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Word 2007