Hurtigtaster for Microsoft Word

Tastatursnarveiene som beskrives i denne hjelpeartikkelen, gjelder amerikansk tastaturoppsett. Det kan være at taster på andre tastaturoppsett ikke samsvarer nøyaktig med tastene på et amerikansk tastatur.

 Obs!    Denne artikkelen dekker ikke tilpassing av hurtigtaster eller oppretting av hurtigtaster for makroer eller Autotekst. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du en kobling under Se også.

I denne artikkelen


Finne og bruke hurtigtaster

Når det gjelder hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er de to tastene du skal trykke, atskilt med et plusstegn (+) i Hjelp for Microsoft Word 2013. For hurtigtaster der du trykker én tast som følges like etterpå av en annen tast, er tastene som skal trykkes, atskilt med et komma (,).

Bruke tastaturet til å utvide inndelinger

 • Hvis du vil vise alle inndelingene i artikkelen, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER. Trykk ENTER på nytt for å skjule alle inndelinger.
 • Hvis du vil vise bare én inndeling, trykker du TAB til inndelingsoverskriften og plusstegnet er merket, og deretter trykker du ENTER. Trykk ENTER på nytt for å skjule inndelingen.

Søke i denne artikkelen

 Viktig!    Før du begynner å søke, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER.

 1. Trykk CTRL+F.

Dialogboksen Søk åpnes, og markøren er klar for innskriving.

 1. Skriv inn søketeksten i boksen.
 2. Trykk ENTER.

Skrive ut denne artikkelen

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER og CTRL+P.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Grunnprinsipper i Microsoft Office

VisVise og bruke vinduer

Oppgave Tastetrykk
Bytte til neste vindu. ALT+TAB
Bytte til forrige vindu. ALT+SKIFT+TAB
Lukke det aktive vinduet. CTRL+W eller CTRL+F4
Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter maksimering. ALT+F5
Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med klokken). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger. F6
Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning mot klokken). SKIFT+F6
Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne. CTRL+F6
Bytte til forrige vindu. CTRL+SKIFT+F6
Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet. CTRL+F10
Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen. PRNTSCRN
Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen. ALT+PRNTSCRN

VisBruke dialogbokser

Oppgave Tastetrykk
Gå til neste alternativ eller alternativgruppe. TAB
Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe. SKIFT+TAB
Bytt til neste fane i en dialogboks. CTRL+TAB
Bytt til forrige fane i en dialogboks. CTRL+SKIFT+TAB
Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe. Piltastene
Utføre handlingen som er tilordnet valgt knapp. Merke av for eller fjerne merket for valgt alternativ. MELLOMROM
Velge et alternativ. Merke av for eller fjerne merket for et alternativ. ALT+ bokstaven som er understreket i alternativet
Åpne en valgt rullegardinliste. ALT+PIL NED
Velge et alternativ fra en rullegardinliste. Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste
Lukke en valgt rullegardinliste. Avbryte en kommando og lukke en dialogboks. ESC
Kjøre valgt kommando. ENTER

VisBruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn en oppføring, for eksempel brukernavnet eller banen til en mappe.

Oppgave Tastetrykk
Flytte til begynnelsen av oppføringen. HOME
Flytte til slutten av oppføringen. END
Flytte ett tegn til venstre eller høyre. PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Flytte ett ord til venstre. CTRL+PIL VENSTRE
Flytte ett ord til høyre. CTRL+PIL HØYRE
Merke eller fjerne merking av ett tegn til venstre. SKIFT+PIL VENSTRE
Merke eller fjerne merking av ett tegn til høyre. SKIFT+PIL HØYRE
Merke eller fjerne merking av ett ord til venstre. CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE
Merke eller fjerne merking av ett ord til høyre. CTRL+SKIFT+PIL HØYRE
Merke fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen. SKIFT+HOME
Merke fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen. SKIFT+END

VisBruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Oppgave Tastetrykk
Vise dialogboksen Åpne. CTRL+F12 eller CTRL+O
Vise dialogboksen Lagre som. F12
Åpne merket mappe eller fil. ENTER
Åpne mappen ett nivå over den merkede mappen. TILBAKE
Slette den merkede mappen eller filen. DEL
Vise en hurtigmeny for et element som er merket, for eksempel en mappe eller en fil. SKIFT+F10
Flytte fremover gjennom alternativer TAB
Flytte bakover gjennom alternativer. SKIFT+TAB
Åpne Søk i-listen. F4 eller Alt+Ø eller Alt+I

VisAngre og gjøre om handlinger

Oppgave Tastetrykk
Avbryte en handling. ESC
Angre en handling. CTRL+Z
Gjøre om eller gjenta en handling. CTRL+Y

VisFå tilgang til og bruke oppgaveruter og gallerier

Oppgave Tastetrykk
Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan være at du må trykke F6 flere ganger.) F6
Flytte til en oppgaverute når en meny eller verktøylinje er aktiv. (Det kan være at du må trykke CTRL+TAB flere ganger.) CTRL+TAB
Velge neste eller forrige alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert. TAB eller SKIFT+TAB
Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten. CTRL+MELLOMROM
Utføre handlingen som er tilordnet den valgte knappen. MELLOMROM eller ENTER
Åpne en rullegardinliste for det valgte gallerielementet. SKIFT+F10
Velge første eller siste element i et galleri. HOME eller END
Rulle opp eller ned i valgte galleriliste. PAGE UP eller PAGE DOWN

Lukke en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.
 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.
 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Flytte en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.
 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.
 3. Bruk piltastene til å merke Flytt, og trykk deretter ENTER.
 4. Bruk piltastene til å flytte oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

Endre størrelse på en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.
 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.
 3. Bruk piltastene til å merke Størrelse, og trykk deretter ENTER.
 4. Bruk piltastene til å endre størrelse på oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

VisFå tilgang til og bruke tilgjengelige handlinger

Oppgave Tastetrykk
Vise hurtigmenyen for det valgte elementet. SKIFT+F10
Vise menyen eller meldingen for en tilgjengelig handling eller for knappen Alternativer for Autokorrektur Knappesymbol eller knappen for innlimingsalternativer Knappesymbol. Hvis det finnes flere handlinger, bytter du til neste handling og viser menyen eller meldingen for denne handlingen. ALT+SKIFT+F10
Flytte mellom alternativer på en meny for tilgjengelige handlinger. Piltastene
Utføre handlingen for det merkede elementet på en meny for tilgjengelige handlinger. ENTER
Lukke menyen eller meldingen for tilgjengelige handlinger. ESC

Tips!

 • Du kan be om å få et lydsignal hver gang en handling er tilgjengelig. Du må ha et lydkort for å kunne høre lydsignaler. Du må også ha Microsoft Office Sounds installert på datamaskinen.
 • Hvis du har tilgang til Internett, kan du laste ned Microsoft Office Sounds fra Office.com. Når du har lastet ned lydfilene, gjør du følgende:
  1. Trykk ALT+F, R for å åpne Alternativer for Word.
  2. Trykk A for å velge Avansert, og trykk deretter TAB for å flytte til Avanserte alternativer for arbeid i Word.
  3. Trykk ALT+S to ganger for å flytte til avmerkingsboksen Gi tilbakemelding med lyd, som er under Generelt, og trykk deretter MELLOMROM.
  4. Trykk TAB flere ganger for å velge OK, og trykk deretter ENTER.

 Obs!    Når du merker av for eller fjerner merket for dette alternativet, gjelder innstillingen for alle Office-programmer som støtter lyd.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Navigere på båndet

VisFå tilgang til alle kommandoene med noen få tastetrykk

Tilgangstaster er en måte å bruke en kommando raskt på med noen få tastetrykk, uansett hvor du er i programmet. Du kan få tilgang til alle kommandoer i Word 2013 ved å bruke en tilgangstast. Du kan komme deg til de fleste kommandoer ved hjelp av to til fem tastetrykk. Slik bruker du en tilgangstast:

 1. Trykk ALT.

Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

 1. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.
 2. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis for eksempel Hjem er aktiv og du trykker N, vises Sett inn sammen med tastetipsene for gruppene for Sett inn.
 3. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen.

 Obs!    Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

VisEndre fokus på tastaturet uten å bruke musen

Du kan også bruke tastaturet til å arbeide med programmer som har Office-båndet, ved å flytte fokus mellom fanene og kommandoene til du finner funksjonen du vil bruke. I tabellen nedenfor vises noen måter å flytte fokus på tastaturet uten å bruke musen.

Oppgave Tastetrykk
Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene. ALT eller F10. Trykk en av disse tastene på nytt for å gå tilbake til dokumentet og avbryte tilgangstastene.
Flytte til en annen fane på båndet. F10 for å merke den aktive fanen og deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE.
Vise eller skjule båndet. CTRL+F1
Vise hurtigmenyen for det valgte elementet. SKIFT+F10

Flytte fokus for å velge hvert av følgende områder i vinduet:

 • Aktiv fane på båndet
 • En åpen oppgaverute
 • Statuslinjen nederst i vinduet
 • Dokumentet
F6
Flytte fokus til hver kommando på båndet henholdsvis fremover eller bakover. TAB eller SKIFT+TAB
Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet. PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet. MELLOMROM eller ENTER
Åpne valgt meny eller galleri på båndet. MELLOMROM eller ENTER
Aktivere en kommando eller kontroll på båndet slik at du kan endre en verdi. ENTER
Fullføre endring av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet. ENTER
Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet. (Hvis det ikke er noe hjelpeemne knyttet til den valgte kommandoen, vises et generelt hjelpeemne om programmet i stedet.) F1

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hurtigreferanse for Microsoft Word

VisVanlige oppgaver i Microsoft Word

Oppgave Tastetrykk
Skrive et hardt mellomrom. CTRL+SKIFT+MELLOMROM
Skrive en hard bindestrek. CTRL+SKIFT+BINDESTREK
Bruke fet formatering. CTRL+B
Bruke kursiv formatering. CTRL+I
Bruke understreking. CTRL+U
Redusere skriftstørrelsen med én verdi. CTRL+SHIFT+<
Øke skriftstørrelsen med én verdi. CTRL+SHIFT+>
Redusere skriftstørrelsen med ett punkt. CTRL+[
Øke skriftstørrelsen med ett punkt. CTRL+]
Fjerne avsnitts- eller tegnformatering. CTRL+MELLOMROM
Kopiere valgt tekst eller objekt. CTRL+C
Klippe ut valgt tekst eller objekt. CTRL+X
Lime inn tekst eller objekt. CTRL+V
Lime inn utvalg CTRL+ALT+V
Lime inn bare formatering CTRL+SKIFT+V
Angre siste handling CTRL+Z
Gjøre om siste handling. CTRL+Y
Åpne dialogboksen Ordtelling. CTRL+SKIFT+G

Arbeide med dokumenter og nettsider

VisOpprette, vise og lagre dokumenter

Oppgave Tastetrykk
Opprette et nytt dokument. CTRL+N
Åpne et dokument. CTRL+O
Lukke et dokument. CTRL+W
Dele dokumentvinduet. ALT+CTRL+S
Fjerne deling av dokumentvinduet. ALT+SKIFT+C eller ALT+CTRL+S
Lagre et dokument. CTRL+S

VisSøke etter, erstatte og bla gjennom tekst

Oppgave Tastetrykk
Åpne oppgaveruten Navigasjon (for å søke i dokumentet). CTRL+F
Gjenta søk (etter å ha lukket vinduet Søk og erstatt). ALT+CTRL+Y
Erstatte tekst, bestemt formatering og bestemte elementer. CTRL+H
Gå til en side, et bokmerke, en fotnote, en tabell, en merknad, en grafikk eller et annet sted. CTRL+G
Bytte mellom de fire siste stedene du har redigert. ALT+CTRL+Z
Åpne en oversikt over alternativer for å bla gjennom. Bruk piltastene til å velge et alternativ, og trykk deretter ENTER for å bla gjennom et dokument ved hjelp av valgt alternativ. ALT+CTRL+HOME
Flytte til forrige søkeobjekt (angitt i søkealternativer). CTRL+PGUP
Flytte til neste søkeobjekt (angitt i søkealternativer). CTRL+PGDN

VisBytte til en annen visning

Oppgave Tastetrykk
Bytte til utskriftsoppsettvisning. ALT+CTRL+P
Bytte til nettoppsettvisning.
Bytte til disposisjonsvisning. ALT+CTRL+O
Bytte til kladdevisning. ALT+CTRL+N

VisDisposisjonsvisning

Oppgave Tastetrykk
Heve nivå på et avsnitt. ALT+SHIFT+VENSTRE PIL
Senke nivå på et avsnitt. ALT+SHIFT+HØYRE PIL
Senke nivå ned til brødtekst. CTRL+SHIFT+N
Flytte opp valgte avsnitt. ALT+SKIFT+PIL OPP
Flytte ned valgte avsnitt. ALT+SKIFT+PIL NED
Vise tekst under en overskrift. ALT+SKIFT+PLUSSTEGN
Skjule tekst under en overskrift. ALT+SKIFT+MINUSTEGN
Vise eller skjule all tekst eller alle overskrifter. ALT+SKIFT+A
Vise eller skjule tegnformatering. Skråstrek (/) på det numeriske tastaturet
Vise første linje av brødtekst eller hele brødteksten. ALT+SKIFT+B
Vise alle overskrifter med stilen Overskrift 1. ALT+SKIFT+1
Vise alle overskrifter opp til Overskrift n. ALT+SKIFT+n
Sette inn et tabulatortegn. CTRL+TAB

VisSkrive ut og forhåndsvise dokumenter

Oppgave Tastetrykk
Skrive ut et dokument. CTRL+P
Bytte til forhåndsvisning. ALT+CTRL+I
Flytte rundt på forhåndsvisningssiden når det er zoomet inn. Piltastene
Flytte én forhåndsvisningsside om gangen når det er zoomet ut. PAGE UP eller PAGE DOWN
Flytte til første forhåndsvisningsside når det er zoomet ut. CTRL+HOME
Flytte til siste forhåndsvisningsside når det er zoomet ut. CTRL+END

VisSe gjennom dokumenter

Oppgave Tastetrykk
Sette inn en merknad. ALT+CTRL+M
Aktivere eller deaktivere sporing av endringer. CTRL+SKIFT+E
Lukke korrekturvinduet hvis det er åpent. ALT+SKIFT+C

VisLesemodus

 Obs!    Det kan være at enkelte skjermlesere ikke er kompatible med lesemodus.

Oppgave Tastetrykk
Gå til begynnelsen av dokumentet. HOME
Gå til slutten av dokumentet. END
Gå til side n. n, ENTER
Avslutte lesemodus. ESC

VisReferanser, fotnoter og sluttnoter

Oppgave Tastetrykk
Merke en oppføring i innholdsfortegnelsen. ALT+SKIFT+O
Merke en oppføring i kildelisten (sitat). ALT+SKIFT+I
Merke et stikkord. ALT+SKIFT+X
Sette inn en fotnote. ALT+CTRL+F
Sette inn en sluttnote. ALT+CTRL+D

VisArbeide med nettsider

Oppgave Tastetrykk
Sette inn en hyperkobling. CTRL+K
Gå tilbake én side. ALT+PIL VENSTRE
Gå frem én side. ALT+PIL HØYRE
Oppdatere. F9

Redigere og flytte tekst og grafikk

VisSlette tekst og grafikk

Oppgave Tastetrykk
Slette ett tegn mot venstre. TILBAKE
Slette ett ord mot venstre. CTRL+TILBAKE
Slette ett tegn mot høyre. DEL
Slette ett ord mot høyre. CTRL+DELETE
Klippe ut valgt tekst til Office-utklippstavlen. CTRL+X
Angre siste handling CTRL+Z
Klippe ut til innsamlingslageret. CTRL+F3

VisKopiere og flytte tekst og grafikk

Oppgave Tastetrykk
Åpne Office-utklippstavlen Trykk ALT+H for å flytte til fanen Hjem, og trykk deretter F,O.
Kopiere merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen. CTRL+C
Klippe ut merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen. CTRL+X
Lime inn det siste elementet på Office-utklippstavlen. CTRL+V
Flytte tekst eller grafikk én gang. F2 (flytt deretter markøren og trykk ENTER)
Kopiere tekst eller grafikk én gang. SKIFT+F2 (flytt deretter markøren og trykk ENTER)
Åpne dialogboksen Opprett ny byggeblokk når tekst eller et objekt er merket. ALT+F3
Vise hurtigmenyen som er tilknyttet byggeblokken, for eksempel et SmartArt-grafikkobjekt, når du merker den. SKIFT+F10
Klippe ut til innsamlingslageret. CTRL+F3
Lime inn innhold fra innsamlingslageret. CTRL+SKIFT+F3
Kopiere topptekst eller bunntekst som ble brukt i forrige del av dokumentet. ALT+SKIFT+R

VisSette inn spesialtegn

Oppgave Tastetrykk
Sette inn et felt CTRL+F9
Sette inn et linjeskift SKIFT+ENTER
Sette inn et sideskift CTRL+ENTER
Sette inn et spalteskift CTRL+SKIFT+ENTER
Sette inn en lang tankestrek ALT+CTRL+MINUSTEGN
Sette inn en kort tankestrek CTRL+MINUSTEGN
Sette inn en myk bindestrek CTRL+BINDESTREK
Sette inn en hard bindestrek CTRL+SKIFT+BINDESTREK
Sette inn et hardt mellomrom CTRL+SKIFT+MELLOMROM
Sette inn symbolet for opphavsrett ALT+CTRL+C
Sette inn symbolet for registrert varemerke ALT+CTRL+R
Sette inn symbolet for varemerke ALT+CTRL+T
Sette inn en ellipse ALT+CTRL+PUNKTUM
Sette inn et enkelt innledende anførselstegn CTRL+`(enkelt anførselstegn), `(enkelt anførselstegn)
Sette inn et enkelt avsluttende anførselstegn CTRL+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)
Sette inn typografisk innledende anførselstegn Hold ALT nede og trykk 0174 på det numeriske tastaturet
Sette inn typografisk avsluttende anførselstegn Hold ALT nede og trykk 0175 på det numeriske tastaturet
Sette inn en Autotekst-oppføring ENTER (etter at du har skrevet inn de første tegnene i navnet på Autotekst-oppføringen og når Skjermtips vises)

VisSette inn tegn ved hjelp av tegnkoder

Oppgave Tastetrykk
Sette inn Unicode-tegnet for den angitte Unicode-tegnkoden (heksadesimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet (Eurosymbol ), skriver du inn 20AC, holder nede ALT og trykker X. Tegnkoden, ALT+X
Finne ut hva Unicode-tegnkoden er for det merkede tegnet ALT+X
Sette inn ANSI-tegnet for den angitte ANSI-tegnkoden (desimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet, holder du nede ALT og trykker 0128 på det numeriske tastaturet. ALT+tegnkoden (på det numeriske tastaturet)

VisMerke tekst og grafikk

Merke tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

VisUtvide et merket område

Oppgave Tastetrykk
Aktivere utvidelsesmodus. F8
Merke nærmeste tegn. F8, og trykk deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Øke størrelsen på et merket område. F8 (trykk én gang for å merke et ord, to ganger for å merke en setning, og så videre)
Redusere størrelsen på et merket område. SKIFT+F8
Deaktivere utvidelsesmodus. ESC
Utvide det merkede området ett tegn mot høyre. SKIFT+PIL HØYRE
Utvide det merkede området ett tegn mot venstre. SKIFT+PIL VENSTRE
Utvide et merket område til slutten av et ord. CTRL+SKIFT+PIL HØYRE
Utvide et merket område til begynnelsen av et ord. CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE
Utvide et merket område til slutten av en linje. SKIFT+END
Utvide et merket område til begynnelsen av en linje. SKIFT+HOME
Utvide et merket område én linje ned. SKIFT+PIL NED
Utvide et merket område én linje opp. SKIFT+PIL OPP
Utvide et merket område til slutten av et avsnitt. CTRL+SKIFT+PIL NED
Utvide et merket område til begynnelsen av et avsnitt. CTRL+SKIFT+PIL OPP
Utvide et merket område ett skjermbilde ned. SKIFT+PGDN
Utvide et merket område ett skjermbilde opp. SKIFT+PGUP
Utvide et merket område til begynnelsen av et dokument. CTRL+SKIFT+HOME
Utvide et merket område til slutten av et dokument. CTRL+SKIFT+END
Utvide et merket område til slutten av et vindu. ALT+CTRL+SKIFT+PGDN
Utvide et merket område til hele dokumentet. CTRL+A
Merke en loddrett tekstblokk. CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus
Utvide et merket område til et bestemt sted i et dokument. F8+piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

VisMerke tekst og grafikk i en tabell

Oppgave Tastetrykk
Merke innholdet i neste celle. TAB
Merke innholdet i forrige celle. SKIFT+TAB
Utvide et merket område til tilstøtende celler. Hold nede SKIFT, og trykk en piltast gjentatte ganger
Merke en kolonne.

Bruk piltastene til å flytte til øverste eller nederste celle i kolonnen, og gjør deretter ett av følgende:

 • Trykk SKIFT+ALT+PGDN hvis du vil merke kolonnen fra topp til bunn.
 • Trykk SKIFT+ALT+PGUP hvis du vil merke kolonnen fra bunn til topp.
Utvide et merket område (eller en blokk). CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus
Merke en hel tabell. ALT+5 på det numeriske tastaturet (med Num Lock av)

VisFlytte gjennom dokumentet

Flytting Tastetrykk
Ett tegn mot venstre PIL VENSTRE
Ett tegn mot høyre PIL HØYRE
Ett ord mot venstre CTRL+PIL VENSTRE
Ett ord mot høyre CTRL+PIL HØYRE
Ett avsnitt opp CTRL+PIL OPP
Ett avsnitt ned CTRL+PIL NED
Én celle mot venstre (i en tabell) SKIFT+TAB
Én celle mot høyre (i en tabell) TAB
Opp én linje PIL OPP
Ned én linje PIL NED
Til slutten av en linje END
Til begynnelsen av en linje HOME
Til øverst i vinduet ALT+CTRL+PGUP
Til nederst i vinduet ALT+CTRL+PGDN
Opp ett skjermbilde (rulling) PAGE UP
Ned ett skjermbilde (rulling) PAGE DOWN
Til øverst på neste side CTRL+PGDN
Til øverst på forrige side CTRL+PGUP
Til slutten av et dokument CTRL+END
Til begynnelsen av et dokument CTRL+HOME
Til en tidligere endring SKIFT+F5
Til stedet der du arbeidet da dokumentet sist ble lukket (etter at du har åpnet et dokument) SKIFT+F5

VisFlytte rundt i en tabell

Flytting Tastetrykk
Til neste celle i en rad TAB
Til forrige celle i en rad SKIFT+TAB
Til første celle i en rad ALT+HOME
Til siste celle i en rad ALT+END
Til første celle i en kolonne ALT+PGUP
Til siste celle i en kolonne ALT+PGDN
Til forrige rad PIL OPP
Til neste rad PIL NED
Rad opp ALT+SKIFT+PIL OPP
Rad ned ALT+SKIFT+PIL NED

VisSette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Oppgave Tastetrykk
Sette inn nye avsnitt i en celle ENTER
Sette inn tabulatortegn i en celle CTRL+TAB

VisBruke overskrivingsmodus

Hvis du vil endre innstillingene for overskriving slik at du kan få tilgang til overskrivingsmodus ved å trykke INS, gjør du følgende:

 1. Trykk ALT+F, R for å åpne Alternativer for Word.
 2. Trykk N for å velge AVANSERT, og trykk deretter TAB.
 3. Trykk ALT+O for å flytte til avmerkingsboksen Bruk INS-tasten til å styre overskrivingsmodus.
 4. Trykk MELLOMROM for å merke av for alternativet, og trykk deretter ENTER.

Trykk INS for å slå overskrivingsmodus av og på.

Tegn- og avsnittsformatering

VisKopiere formatering

Oppgave Tastetrykk
Kopiere formatering fra tekst. CTRL+SKIFT+C
Bruke kopiert formatering på tekst. CTRL+SKIFT+V

VisEndre eller endre størrelsen på skriften

 Obs!    Tastatursnarveiene nedenfor fungerer ikke i lesemodus.

Oppgave Tastetrykk
Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften. CTRL+SKIFT+F
Øke skriftstørrelsen. CTRL+SHIFT+>
Redusere skriftstørrelsen. CTRL+SHIFT+<
Øke skriftstørrelsen med 1 punkt. CTRL+]
Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt. CTRL+[

VisBruke tegnformatering

Oppgave Tastetrykk
Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen. CTRL+D
Endre bokstavtypen. SKIFT+F3
Formatere alle bokstaver som store bokstaver. CTRL+SKIFT+A
Bruke fet formatering. CTRL+B
Bruke understreking. CTRL+U
Understreke ord, men ikke mellomrom. CTRL+SKIFT+W
Bruke dobbel understreking. CTRL+SKIFT+D
Bruke skjult tekstformatering. CTRL+SKIFT+H
Bruke kursiv formatering. CTRL+I
Formatere bokstaver til kapitéler. CTRL+SKIFT+K
Bruke senket tekstformatering (automatisk mellomrom). CTRL+LIKHETSTEGN
Bruke hevet tekstformatering (automatisk mellomrom). CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN
Fjerne manuell tegnformatering. CTRL+MELLOMROM
Endre merket område til skriften Symbol. CTRL+SKIFT+Q

VisVise og kopiere tekstformateringer

Oppgave Tastetrykk
Vise tegn som ikke skrives ut. CTRL+SKIFT+* (stjernen på det numeriske tastaturet virker ikke)
Se gjennom tekstformatering. SKIFT+F1 (deretter klikker du teksten som du vil se gjennom formateringen til)
Kopiere formateringer. CTRL+SKIFT+C
Lime inn formateringer. CTRL+SKIFT+V

VisAngi linjeavstanden

Oppgave Tastetrykk
Bruke enkel linjeavstand. CTRL+1
Bruke dobbel linjeavstand. CTRL+2
Bruke halvannen linjeavstand. CTRL+5
Legge til eller fjerne én linjeavstand foran et avsnitt. CTRL+0 (null)

VisJustere avsnitt

Oppgave Tastetrykk
Bytte mellom midtstilt og venstrejustert for et avsnitt. CTRL+E
Bytte mellom blokkjustert og venstrejustert formatering av et avsnitt. CTRL+J
Bytte mellom høyrejustert og venstrejustert formatering av et avsnitt. CTRL+R
Venstrejustere et avsnitt. CTRL+L
Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre. CTRL+M
Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre. CTRL+SKIFT+M
Opprette et hengende innrykk. CTRL+T
Redusere et hengende innrykk. CTRL+SKIFT+T
Fjerne avsnittsformatering. CTRL+Q

VisBruke avsnittsstiler

Oppgave Tastetrykk
Åpne oppgaveruten Bruk stiler. CTRL+SKIFT+S
Åpne oppgaveruten Stiler. ALT+CTRL+SKIFT+S
Starte Autoformat. ALT+CTRL+K
Bruke stilen Normal. CTRL+SHIFT+N
Bruke stilen Overskrift 1. ALT+CTRL+1
Bruke stilen Overskrift 2. ALT+CTRL+2
Bruke stilen Overskrift 3. ALT+CTRL+3

Lukke oppgaveruten Stiler

 1. Hvis oppgaveruten Stiler ikke er merket, trykker du F6 for å merke den.
 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.
 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Sette inn og redigere objekter

VisSette inn et objekt

 1. Trykk ALT, N, J og deretter J for å åpne dialogboksen Objekt.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.
  • Trykk CTRL+TAB hvis du vil bytte til fanen Opprett fra fil, trykk TAB, og skriv deretter inn filnavnet på objektet du vil sette inn, eller bla gjennom til filen.

VisRedigere et objekt

 1. Når markøren står til venstre for objektet i dokumentet, merker du objektet ved å trykke SKIFT+PIL HØYRE.
 2. Trykk Skift+F10.
 3. Trykk TAB for å velge objektnavn, og trykk ENTER to ganger.

VisSette inn SmartArt-grafikk

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.
 2. Bruk piltastene til å velge ønsket type grafikk.
 3. Trykk TAB, og bruk deretter piltastene til å merke grafikken du vil sette inn.
 4. Trykk ENTER.

VisSette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter W for å velge WordArt.
 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.
 3. Skriv inn ønsket tekst.
 4. Trykk ESC for å merke WordArt-objektet, og bruk deretter piltastene til å flytte objektet.
 5. Trykk ESC på nytt for å gå tilbake til dokumentet.

Utskriftsfletting og felter

VisUtføre en utskriftsfletting

 Obs!    Du må klikke Masseutsendelser for å bruke disse hurtigtastene.

Oppgave Tastetrykk
Forhåndsvise en utskriftsfletting. ALT+SKIFT+K
Flette et dokument. ALT+SKIFT+N
Skrive ut flettet dokument. ALT+SKIFT+M
Redigere et utskriftsflettet datadokument. ALT+SKIFT+E
Sette inn et flettefelt. ALT+SKIFT+F

VisArbeide med felter

Oppgave Tastetrykk
Sette inn et DATE-felt. ALT+SKIFT+D
Sette inn et LISTNUM-felt. ALT+CTRL+L
Sette inn et PAGE-felt. ALT+SKIFT+P
Sette inn et TIME-felt. ALT+SKIFT+T
Sette inn et tomt felt. CTRL+F9
Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Microsoft Word. CTRL+SKIFT+F7
Oppdatere valgte felter. F9
Koble fra et felt. CTRL+SKIFT+F9
Bytte mellom en valgt feltkode og dens resultater. SKIFT+F9
Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater. ALT+F9
Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene. ALT+SKIFT+F9
Gå til neste felt. F11
Gå til forrige felt. SKIFT+F11
Låse et felt. CTRL+F11
Låse opp et felt. CTRL+SKIFT+F11

Språklinjen

VisHåndskriftgjenkjenning.

Oppgave Tastetrykk
Bytte mellom språk- eller tastaturoppsett. Venstre ALT+SKIFT
Vise en oversikt over korrigeringsalternativer. Windows-tasten +C
Aktivere eller deaktivere håndskrift. Windows-tasten +H
Aktivere eller deaktivere japansk IME (Input Method Editor) på 101-tastatur. ALT+~
Aktivere eller deaktivere koreansk IME på 101-tastatur. Høyre ALT
Aktivere eller deaktivere kinesisk IME på 101-tastatur. CTRL+MELLOMROM

Tips!

 • Du kan velge tastekombinasjonen for å bytte mellom språk eller tastaturoppsett i dialogboksen Avanserte tasteinnstillinger. Du åpner dialogboksen Avanserte tasteinnstillinger ved å høyreklikke Språk-linjen, og deretter klikke Innstillinger. Under Innstillinger klikker du Tasteinnstillinger.
 • Tasten Windows-logo tasten Windows-logo finnes på den nederste tasteraden på de fleste tastaturer.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Referanse for funksjonstaster

VisFunksjonstaster

Oppgave Tastetrykk
Få hjelp eller gå til Office.com. F1
Flytte tekst eller grafikk. F2
Gjenta siste handling. F4
Velge kommandoen Gå til (fanen Hjem). F5
Gå til neste rute eller ramme. F6
Velge kommandoen Stavekontroll (fanen Se gjennom). F7
Utvide et merket område. F8
Oppdatere de merkede feltene. F9
Vise tastetips. F10
Gå til neste felt. F11
Velge kommandoen Lagre som. F12

VisSKIFT+funksjonstast

Oppgave Tastetrykk
Starte kontekstsensitiv Hjelp eller vise formatering. SKIFT+F1
Kopiere tekst. SKIFT+F2
Endre bokstavtypen. SKIFT+F3
Gjenta handlingen Søk eller Gå til. SKIFT+F4
Flytte til siste endring. SKIFT+F5
Gå til forrige rute eller ramme (etter at du har trykt F6). SKIFT+F6
Velge kommandoen Synonymordbok (gruppen Korrektur på fanen Se gjennom). SKIFT+F7
Redusere størrelsen på et merket område. SKIFT+F8
Bytte mellom en feltkode og dens resultater. SKIFT+F9
Vise en hurtigmeny. SKIFT+F10
Gå til forrige felt. SKIFT+F11
Velge kommandoen Lagre. SKIFT+F12

VisCTRL+funksjonstast

Oppgave Tastetrykk
Vise eller skjule båndet. CTRL+F1
Velge kommandoen Forhåndsvisning. CTRL+F2
Klippe ut til innsamlingslageret. CTRL+F3
Lukke vinduet. CTRL+F4
Gå til neste vindu. CTRL+F6
Sette inn et tomt felt. CTRL+F9
Maksimere dokumentvinduet. CTRL+F10
Låse et felt. CTRL+F11
Velge kommandoen Åpne. CTRL+F12

VisCTRL+SKIFT+funksjonstast

Oppgave Tastetrykk
Sette inn innholdet fra innsamlingslageret. CTRL+SKIFT+F3
Redigere et bokmerke. CTRL+SKIFT+F5
Gå til forrige vindu. CTRL+SKIFT+F6
Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Word 2013. CTRL+SKIFT+F7
Utvide et merket område eller en blokk. CTRL+SKIFT+F8, og trykk deretter en piltast
Koble fra et felt. CTRL+SKIFT+F9
Låse opp et felt. CTRL+SKIFT+F11
Velge kommandoen Skriv ut. CTRL+SKIFT+F12

VisALT+funksjonstast

Oppgave Tastetrykk
Gå til neste felt. ALT+F1
Opprette en ny Byggeblokk. ALT+F3
Avslutte Word 2013. ALT+F4
Gjenopprette størrelsen på programvinduet. ALT+F5
Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet (for dialogbokser som har støtte for denne funksjonen). ALT+F6
Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil. ALT+F7
Kjøre en makro. ALT+F8
Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater. ALT+F9
Vise oppgaveruten Utvalg og synlighet. ALT+F10
Vise Microsoft Visual Basic-kode. ALT+F11

VisALT+SKIFT+funksjonstast

Oppgave Tastetrykk
Gå til forrige felt. ALT+SKIFT+F1
Velge kommandoen Lagre. ALT+SKIFT+F2
Vise oppgaveruten Oppslag. ALT+SKIFT+F7
Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene. ALT+SKIFT+F9
Vise en meny eller melding for en tilgjengelig handling. ALT+SKIFT+F10
Velge Innholdsfortegnelse-knappen i Innholdsfortegnelse-beholderen når beholderen er aktiv. ALT+SKIFT+F12

VisCTRL+ALT+funksjonstast

Oppgave Tastetrykk
Vise Microsoft Systeminformasjon. CTRL+ALT+F1
Velge kommandoen Åpne. CTRL+ALT+F2

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Word 2013