Endre topp- eller bunntekster

Gjør ett av følgende:

VisRedigere eller formatere en topptekst eller bunntekst

 1. Velg Topptekst og bunntekstVis-menyen.
 2. Hvis nødvendig, klikker du Vis forrigeknappesymbol eller Vis nesteknappesymbolverktøylinjen for topptekst og bunntekst (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.) for å flytte til toppteksten eller bunnteksten (topptekst og bunntekst: En topptekst, som kan bestå av tekst eller grafikk, vises øverst på hver side i en inndeling. En bunntekst vises nederst på hver side. Topptekst og bunntekst inneholder ofte sidetall, kapitteloverskrifter, datoer og forfatternavn.) du vil endre.
 3. Gjør endringene i topp- eller bunnteksten. Du kan for eksempel endre teksten, endre skrifttypen, bruke fet formatering eller bruke en annen skriftfarge.

Når du endrer en topp- eller bunntekst, endres automatisk de samme topp- og bunntekstene i hele dokumentet med mindre dokumentet inneholder forskjellige topptekster eller bunntekster i en inndeling (inndeling: En del av et dokument der du angir bestemte alternativer for sideformatering. Du kan opprette en ny inndeling når du vil endre egenskaper som linjenummerering, antall spalter eller topptekster og bunntekster.).

VisTips!

I utskriftsoppsettvisning (utskriftsoppsettvisning: En visning av et dokument eller annet objekt slik det vil vises når det skrives ut. Elementer som topptekst, fotnoter, kolonner og tekstbokser vil for eksempel vises der de vil være plassert.) kan du raskt bytte mellom topp- eller bunntekst og dokumenttekst. Du dobbeltklikker bare den nedtonede topp- eller bunnteksten eller den nedtonede dokumentteksten.

VisEndre toppteksten eller bunnteksten for den første siden

Du kan utelate toppteksten eller bunnteksten (topptekst og bunntekst: En topptekst, som kan bestå av tekst eller grafikk, vises øverst på hver side i en inndeling. En bunntekst vises nederst på hver side. Topptekst og bunntekst inneholder ofte sidetall, kapitteloverskrifter, datoer og forfatternavn.) fra den første siden, eller opprette en egen topp- eller bunntekst for den første siden i et dokument eller for første side i hver inndeling (inndeling: En del av et dokument der du angir bestemte alternativer for sideformatering. Du kan opprette en ny inndeling når du vil endre egenskaper som linjenummerering, antall spalter eller topptekster og bunntekster.) i et dokument.

 1. Hvis dokumentet består av inndelinger, klikk i en inndeling eller merk inndelingene du vil endre. Klikk hvor som helst i dokumentet hvis dokumentet ikke har inndelinger.
 2. Velg Topptekst og bunntekstVis-menyen.
 3. Klikk Utskriftsformat knappesymbolverktøylinjen for topptekst og bunntekst (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.).
 4. Velg kategorien Oppsett.
 5. Merk av for Spesiell førsteside, og velg deretter OK.
 6. Hvis nødvendig, klikker du Vis forrige knappesymbol eller Vis neste knappesymbolverktøylinjen for topptekst og bunntekst for å gå inn i området Første topptekst eller Første bunntekst.
 7. Opprett topp- eller bunnteksten for første side i dokumentet eller inndelingen.

Hvis du ikke vil ha topp- eller bunntekst på første side, lar du topp- og bunntekstområdene være tomme.

VisEndre topptekster eller bunntekster for odde- og partallssider

 1. Velg Topptekst og bunntekstVis-menyen.
 2. Klikk Utskriftsformat knappesymbolverktøylinjen for topptekst og bunntekst (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.).
 3. Velg kategorien Oppsett.
 4. Merk av for Ulike odde- og partallssider, og velg deretter OK.
 5. Hvis det er nødvendig, klikker du Vis forrige knappesymbol eller Vis neste knappesymbolverktøylinjen for topptekst og bunntekst for å flytte inn i topp- eller bunntekstområdene (topptekst og bunntekst: En topptekst, som kan bestå av tekst eller grafikk, vises øverst på hver side i en inndeling. En bunntekst vises nederst på hver side. Topptekst og bunntekst inneholder ofte sidetall, kapitteloverskrifter, datoer og forfatternavn.) for odde- eller partallssider.
 6. Opprett topp- eller bunnteksten for oddetallssider i området Topptekst for oddetallssider eller Bunntekst for oddetallssider, og opprett topp-eller bunnteksten for partallssider i området Topptekst for partallssider eller Bunntekst for partallssider.

VisEndre topptekstene eller bunntekstene for en del av et dokument

Et dokument må først deles inn i inndelinger (inndeling: En del av et dokument der du angir bestemte alternativer for sideformatering. Du kan opprette en ny inndeling når du vil endre egenskaper som linjenummerering, antall spalter eller topptekster og bunntekster.) før du kan lage forskjellige topp- eller bunntekster (topptekst og bunntekst: En topptekst, som kan bestå av tekst eller grafikk, vises øverst på hver side i en inndeling. En bunntekst vises nederst på hver side. Topptekst og bunntekst inneholder ofte sidetall, kapitteloverskrifter, datoer og forfatternavn.) for deler av dokumentet.

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, legger du inn et inndelingsskift (inndelingsskift: Et merke du setter inn for å vise slutten på en inndeling. Et inndelingsskift lagrer formateringselementene i inndelingen, for eksempel marger, papirretning, topptekster og bunntekster og sekvenser med sidetall.) der du ønsker å begynne på en ny inndeling med annen topp- eller bunntekst.

VisHvordan?

 1. Plasser innsettingspunktet i inndelingen hvor du vil opprette en annen topp- eller bunntekst.
 2. Velg Topptekst og bunntekstVis-menyen.
 3. Klikk Koble til forrige knappesymbolverktøylinjen for topptekst og bunntekst (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.) for å bryte forbindelsen mellom topp- og bunntekstene i den gjeldende og foregående inndelingen.

Nå vises ikke lenger "Samme som forrige" i øvre høyre hjørne i toppteksten eller bunnteksten.

 1. Endre den eksisterende topp- eller bunnteksten, eller opprett en ny topp- eller bunntekst for denne inndelingen.

VisEndre forskjellige topptekster og bunntekster tilbake

 1. Klikk i inndelingen (inndeling: En del av et dokument der du angir bestemte alternativer for sideformatering. Du kan opprette en ny inndeling når du vil endre egenskaper som linjenummerering, antall spalter eller topptekster og bunntekster.) som inneholder topp- eller bunnteksten (topptekst og bunntekst: En topptekst, som kan bestå av tekst eller grafikk, vises øverst på hver side i en inndeling. En bunntekst vises nederst på hver side. Topptekst og bunntekst inneholder ofte sidetall, kapitteloverskrifter, datoer og forfatternavn.) du ønsker skal være lik topp- eller bunnteksten i forrige inndeling.
 2. Velg Topptekst og bunntekstVis-menyen.
 3. Hvis nødvendig, klikker du Vis forrigeknappesymbol eller Vis nesteknappesymbolverktøylinjen for topptekst og bunntekst (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.) for å flytte til toppteksten eller bunnteksten du vil endre.
 4. Klikk Koble til forrige knappesymbolverktøylinjen for topptekst og bunntekst for å gjenopprette forbindelsen mellom topp- og bunntekstene i den gjeldende og foregående inndelingen.
 5. Du vil bli spurt om du vil slette toppteksten og bunnteksten og koble til toppteksten og bunnteksten i foregående inndeling. Velg Ja.
 
 
Gjelder:
Word 2003