Hurtigtaster i OneNote Online

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma (,).

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du CTRL+P.

Du kan søke i dette emnet ved å trykke CTRL+B, skrive inn søketeksten i boksen og trykke ENTER.

Hurtigtaster for Microsoft OneNote Online

Hurtigtastene i OneNote Online ligner svært mye på hurtigtastene i Microsoft OneNote. Denne artikkelen inneholder hurtigtastene for det vanligste oppgavene i OneNote Online. Hvis du vil ha en lite over hurtigtastene i Microsoft OneNote 2013, kan du se Hurtigtaster i OneNote 2013.

Lesevisning

Navigere i båndet og ruter

Hvis du vil Trykk
Hoppe fra notatblokknavigasjon til nettleserfelt F6
Aktivere en annen båndkategori TAB, ENTER
Bevege deg mellom båndkommandoer TAB
Kjøre valgt båndkommando ENTER
Rulle oppover eller nedover på en side PGUP eller PGDN

Navigasjonsruten

Hvis du vil Trykk
Bla en side fremover i notatblokken CTRL+PGDN
Bla en side bakover i notatblokken CTRL+PGUP
Gå til den første siden i en inndeling ALT+PGUP
Gå til den siste siden i en inndeling ALT+PGDN
Skjule eller vise en inndeling ENTER på valgt inndeling

Redigeringsvisning

Navigere i båndet og ruter

Hvis du vil Trykk
Aktivere en annen båndkategori TAB, ENTER
Bevege deg mellom båndkommandoer TAB
Kjøre valgt båndkommando ENTER
Gå fra notatblokkinnholdet til båndet og deretter bevege deg mellom kommandoer på gjeldende CTRL+F6, ENTER, TAB

Navigasjonsruten

Hvis du vil Trykk
Bla en side fremover i notatblokken CTRL+PGDN
Bla en side bakover i notatblokken CTRL+PGUP
Gå til den første siden i en inndeling ALT+PGUP
Gå til den siste siden i en inndeling ALT+PGDN
Ny inndeling TAB til en inndeling, SKIFT+F10, PIL NED (tre ganger, til kommandoen Ny inndeling), ENTER
Flytte gjeldende side opp eller ned ALT+SKIFT+PIL OPP, ALT+SKIFT+ PIL NED
Slette en side TAB til siden, SKIFT+F10, ENTER
Slette en inndeling TAB til inndelingen, SKIFT+F10, PIL NED (til kommandoen Slett), ENTER

Flytte innsettingspunktet

Hvis du vil Trykk
Fra tittelnettstedet til en side TAB eller ENTER
Ett tegn til høyre PIL HØYRE
Ett tegn til venstre PIL VENSTRE
Ett ord til høyre CTRL+PIL HØYRE
Ett ord til venstre CTRL+PIL VENSTRE
Opp én linje PIL OPP
Ned én linje PIL NED
Opp ett avsnitt CTRL+PIL OPP
Ned ett avsnitt CTRL+PIL NED
Begynnelsen av linjen HOME
Slutten av linjen END
Begynnelsen av siden (ikke inkludert tittelnettstedet) CTRL+HOME
Slutten av siden CTRL+END
Tittelnettstedet PGUP eller CTRL+A, CTRL+A, TAB til tittelen er merket

Merke innhold: utvide merket område

Hvis du vil Trykk
Ett tegn til høyre SKIFT+PIL HØYRE
Ett tegn til venstre SKIFT+PIL VENSTRE
Ett ord til høyre SKIFT+CTRL+PIL HØYRE
Ett ord til venstre SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE
Opp én linje SKIFT+PIL OPP
Ned én linje SKIFT+PIL NED
Opp ett avsnitt SKIFT+CTRL+PIL OPP
Ned ett avsnitt SKIFT+CTRL+PIL NED
Til begynnelsen av avsnittet SKIFT+HOME
Til slutten av avsnittet SKIFT+END
Til begynnelsen av disposisjonen SKIFT+CTRL+HOME
Til slutten av disposisjonen SKIFT+CTRL+END
Hele avsnittet, deretter disposisjon, deretter side CTRL+A for hvert utvidelsesnivå

Redigere innhold

Hvis du vil Trykk
Klippe ut CTRL+X
Kopiere CTRL+C
Lime inn CTRL+V
Sette inn hyperkobling CTRL+K
Angre CTRL+Z
Gjøre om ALT+F7
Gå fra ett feilstavet ord til et annet ALT+F7
Ny disposisjon CTRL+SKIFT+Q
Gå fra én disposisjon til en annen CTRL+A, CTRL+A, TAB

Lagre endringene

 Obs!     Når OneNote Online kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Det er ikke nødvendig å lagre notatene manuelt.

.

CTRL+S

Tabeller

Hvis du vil Trykk
Opprette en ny celle når du står i den siste cellen i tabellen TAB
Sette inn rad under CTRL+ENTER

 Obs!     Når en celle, kolonne eller rad er merket, justeres innholdet i de merkede cellene. Når en tabell er valgt, justeres tabellen, men dette berører ikke justeringen innad i cellene.

Formatere tekst

Hvis du vil Trykk
Fet CTRL+F
Kursiv CTRL+K
Understreking CTRL+U
Punktmerket liste CTRL+PUNKTUM
Nummerert liste CTRL+SKRÅSTREK eller CTRL+SKIFT+O
Venstrejustere CTRL+L
Høyrejustere CTRL+R
Midtstille CTRL+E
Øke innrykk ALT+SKIFT+PIL HØYRE
Redusere innrykk ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Kode notater

Hvis du vil Trykk
Oppgave CTRL+1
Viktig CTRL+2
Spørsmål CTRL+3
Husk til senere CTRL+4
Definisjon CTRL+5
Utheving CTRL+6
Kontakt CTRL+7
Adresse CTRL+8
Telefonnummer CTRL+9

Windows-hurtigtaster og tilsvarende Mac-hurtigtaster

Tast Endringstast Windows Mac
TILBAKE ALT Gå tilbake ett ord om gangen
END ALT Flytt innsettingspunktet til bunnen av dokumentet eller disposisjonen
ENTER ALT Internet Explorer: vise sideegenskaper
TAB CTRL-ALT Veksle mellom oppgaver
HOME ALT Gå til startsiden Flytte innsettingspunktet til toppen av dokumentet eller disposisjonen
PIL VENSTRE ALT I Internet Explorer: gå bakover Gå til venstre ett ord om gangen
PGDN ALT Gå til neste side Gå til neste side
PGUP ALT Gå til forrige side Gå til forrige side
PIL HØYRE ALT I Internet Exxplorer: gå fremover Gå til høyre ett ord om gangen
TAB ALT Veksle mellom programmer Flytte fokus mellom nettleser og sideelementer ($$$tilgjengelighetsløkke)
PIL NED ALT-SKIFT Flytte gjeldende side én posisjon ned i navigasjonsruten Merke fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet
END ALT-SKIFT Gå til den siste siden i inndelingen Gå til den siste siden i inndelingen
ENTER ALT-SKIFT Internet Explorer: bytte til fullskjerm
TAB CTRL-ALT-SKIFT Veksle mellom oppgaver
HOME ALT-SKIFT Gå til den første siden i inndelingen Gå til den første siden i inndelingen
PIL VENSTRE ALT-SKIFT Fjerne ett innrykksnivå Merke mot venstre ett ord om gangen
PIL HØYRE ALT-SKIFT Innrykk Merke mot venstre ett ord om gangen
TAB ALT-SKIFT Veksle mellom programmer Flytte fokuset mellom nettleser og sideelementer ($$$tilgjengelighetsløkke)
OPP ALT-SKIFT Flytte gjeldende side én posisjon ned i navigasjonsruten Merke fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.
TILBAKE Gå bakover ett ord om gangen
DEL Slette ett ord om gangen
PIL NED Flytte innsettingspunktet nedover ett avsnitt om gangen
END Flytte innsettingspunktet til bunnen av dokumentet eller disposisjonen
HOME Gå til toppen av dokumentet eller disposisjonen (i Safari: gå til startsiden for nettleseren)
PIL VENSTRE Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen (i Firefox: gå til forrige side)
PIL HØYRE Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen (i Firefox: går fremover)
TAB Veksle mellom oppgaver (som ALT-TAB i Windows)
PIL OPP Flytte innsettingspunktet oppover ett avsnitt om gangen
ESC ⌘-ALT Åpne oppgavebehandling (tvungen avslutning)
HOME ⌘-ALT I Safari: gå til startsiden for nettleseren
PIL VENSTRE ⌘-ALT I Chrome: veksle mellom faner i nettleseren
DEL ⌘-SKIFT I Firefox: tømmer leserens hurtigbuffer
PIL NED ⌘-SKIFT Merke nedover ett avsnitt om gangen
END ⌘-SKIFT Merke til slutten av dokumentet eller siden
HOME ⌘-SKIFT Merke til begynnelsen av dokumentet eller siden (i Safari: gå til startsiden for nettleseren)
PIL VENSTRE ⌘-SKIFT Merke til begynnelsen av linjen
PIL HØYRE ⌘-SKIFT Merke til slutten av linjen
TAB ⌘-SKIFT Veksle mellom oppgaver (som ALT-TAB i Windows)
PIL OPP ⌘-SKIFT Merke oppover ett avsnitt om gangen
ESC CTRL-SKIFT Åpne oppgavebehandling
PIL HØYRE CTRL-SKIFT Merke mot høyre ett ord om gangen
PIL NED CTRL Flytte innsettingspunktet nedover ett avsnitt om gangen Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen
PIL VENSTRE CTRL-SKIFT Merk mot venstre ett ord om gangen
ESC CTRL Åpne startmenyen eller startskjermbildet
DEL CTRL-ALT Åpne låseskjermmenyen
PIL VENSTRE CTRL Flytte innsettingspunktet mot venstre ett ord om gangen Vise et $$$widget-instrumentbord
PGDN CTRL I Firefox og Chrome: veksle mellom åpne faner
PGUP CTRL I Firefox og Chrome: veksle mellom åpne faner
END CTRL Flytte innsettingspunktet til slutten av dokumentet eller disposisjonen
TAB CTRL Veksle mellom åpne faner Veksle mellom åpne faner
PIL OPP CTRL Flytte innsettingspunktet oppover ett avsnitt om gangen Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen
TILBAKE CTRL-ALT Gå bakover én bokstav om gangen Gå bakover én bokstav om gangen
HOME CTRL Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet eller disposisjonen
PIL NED CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle ned siden
END CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle til bunnen på siden
HOME CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle til toppen på siden
PGDN CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle ned
PGUP CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle opp
PIL HØYRE CTRL Flytte innsettingspunktet mot venstre ett ord om gangen
PIL OPP CTRL-ALT I Internet Explorer: rulle ned siden
TILBAKE CTRL-ALT-SKIFT Gå bakover ett ord om gangen Gå bakover ett ord om gangen
END CTRL-ALT-SKIFT I Internet Explorer: rulle til bunnen på siden
HOME CTRL-ALT-SKIFT I Internet Explorer: rulle til toppen på siden
PGDN CTRL-ALT-SKIFT I Internet Explorer: rulle ned
PGUP CTRL-ALT-SKIFT I Internet Explorer: rulle opp
ESC ALT Minimere vinduet
PIL NED CTRL-SKIFT Merke nedover ett avsnitt om gangen Merke til slutten av linjen
ESC Alt-SKIFT Minimere vinduet
HOME CTRL-SKIFT Merke oppover ett avsnitt om gangen Merke til begynnelsen av linjen
INS Ingen Starte overskrivingsmodus
PGDN CTRL-SKIFT Bytte til neste side
PGUP CTRL-SKIFT Bytte til forrige side
TAB CTRL-SKIFT Veksle mellom åpne faner Veksle mellom åpne faner
PIL OPP CTRL-SKIFT Merke oppover ett avsnitt om gangen Merke til begynnelsen av linjen
TILBAKE Ingen Gå bakover én bokstav om gangen Gå bakover én bokstav om gangen
DEL Ingen Gå bakover én bokstav om gangen Gå bakover én bokstav om gangen
PIL NED Ingen Flytte innsettingspunktet nedover én linje om gangen Flytte innsettingspunktet nedover én linje om gangen
END Ingen Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen
ENTER Ingen Sette inn ny linje Sette inn ny linje
TILBAKE CTRL Gå bakover ett ord om gangen
HOME Ingen Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen I Safari og Chrome: flytte innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet
PIL VENSTRE Ingen Flytte innsettingspunktet mot venstre én bokstav om gangen Flytte innsettingspunktet mot venstre én bokstav om gangen
PGDN Ingen Flytte innsettingspunktet nedover ett skjermbilde om gangen Flytte innsettingspunktet nedover ett skjermbilde om gangen
PGUP Ingen Flytte innsettingspunktet oppover ett skjermbilde om gangen Flytte innsettingspunktet oppover ett skjermbilde om gangen
PIL HØYRE Ingen Flytte innsettingspunktet mot høyre én bokstav om gangen Flytte innsettingspunktet mot høyre én bokstav om gangen
TAB Ingen Sette inn innrykk, eller gå til neste tabellcelle Sette inn innrykk, gå til neste tabellcelle eller sett inn en tabell
PIL OPP Ingen Flytte innsettingspunktet oppover én linje om gangen Flytte innsettingspunktet oppover én linje om gangen
TILBAKE SKIFT Gå bakover én bokstav om gangen Gå bakover én bokstav om gangen
PIL NED SKIFT Merke nedover én linje om gangen Merke nedover én linje om gangen
END SKIFT Merke til slutten av linjen Merke til slutten av linjen
ENTER SKIFT Sette inn et mykt linjeskift Sette inn et mykt linjeskift
HOME SKIFT Merke til begynnelsen av linjen Merke til begynnelsen av linjen
PIL VENSTRE SKIFT Merke mot venstre én bokstav om gangen Merke mot venstre én bokstav om gangen
PIL HØYRE SKIFT Merke mot høyre én bokstav om gangen Merke mot høyre én bokstav om gangen
TAB SKIFT Fjerne ett innrykksnivå, gå til forrige tabellcelle Fjerne ett innrykksnivå, gå til forrige tabellcelle
PIL OPP SKIFT Merke oppover én linje om gangen Merke oppover én linje om gangen
 
 
Gjelder:
OneNote Online, OneNote Web App