Hurtigtaster i Excel Online

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma (,).

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du CTRL+P.

Du kan søke i dette emnet ved å trykke CTRL+B, skrive inn søketeksten i boksen og trykke ENTER.

Hurtigtaster i Microsoft Excel Online

Hurtigtastene i Excel Online ligner svært mye på hurtigtastene i Microsoft Excel. Denne artikkelen inneholder hurtigtastene for det vanligste oppgavene i Excel Online. Hvis du vil ha en liste over hurtigtastene i Microsoft Excel 2013, kan du se Hurtigtaster i Excel.

Kommandoer i Excel Online

Hvis du vil Trykk
Bevege deg mellom båndet og innholdet i arbeidsboken CTRL+F6
Aktivere en annen båndkategori TAB, ENTER
Bevege deg mellom båndkommandoer TAB
Kjøre valgt båndkommando ENTER

Arbeide med regneark

Hvis du vil Trykk
Bytte til forrige ark CTRL+PGUP
Bytte til neste ark CTRL+PGDN
Søk CTRL+B eller SKIFT+F5
Gjenta søk ned SKIFT+F4
Gjenta søk opp CTRL+SKIFT+F4

Flytte og rulle i regneark

Hvis du vil Trykk
Én celle opp PIL OPP eller SKIFT+ENTER
Én celle ned PIL NED eller ENTER
Høyre én celle PIL HØYRE eller TAB
Venstre én celle PIL VENSTRE eller SKIFT+TAB
Begynnelsen av raden HOME
Gå til A1 CTRL+HOME
Siste cellen i området som brukes CTRL+END
Flytte ett skjermbilde nedover PGDN
Flytte oppover én blokk med rader PGUP

Arbeide med objekter

Hvis du vil Trykk
Åpne meny/drille ned ALT+PIL NED
Drille opp ALT+PIL OPP
Følge hyperkobling CTRL+ENTER

Merke celler, rader, kolonner og objekter

Hvis du vil Trykk
Celleområde SKIFT+piltaster
Hele kolonnen CTRL+MELLOMROM
Hele raden SKIFT+MELLOMROM
Til begynnelsen av raden SKIFT+HOME
Opp blokk med celler i gjeldende kolonne SKIFT+PGUP
Ned blokk med celler i gjeldende kolonne SKIFT+PGDN

Flytte innenfor et merket område

Hvis du vil Trykk
Fra øverst til nederst (eller fremover gjennom merket område) ENTER
Fra nederst til øverst (eller tilbake gjennom merket område) SKIFT+ENTER
Fremover gjennom en rad (eller ned gjennom et merket område på én kolonne) TAB
Tilbake gjennom en rad (eller opp gjennom et merket område på én kolonne) SKIFT+TAB

Beregne data

Hvis du vil Trykk
Beregne arbeidsboken (oppdatering) F9
Fullstendig beregning CTRL+SKIFT+ALT+F9

Oppdatere eksterne data

Hvis du vil Trykk
Oppdater ALT+F5
Oppdatere alle CTRL+ALT+F9

Redigere celler

Hvis du vil Trykk
Klipp ut CTRL+X
Kopiere CTRL+C
Lime inn CTRL+V
Angre CTRL+Z
Gjøre om CTRL+Y

Skrive inn data

Hvis du vil Trykk
Avslutte registrering av data i cellen og gå til cellen under ENTER
Avslutte registrering av data i cellen og gå til cellen over SKIFT+ENTER
Avslutte registrering av data i cellen og gå til den neste cellen i raden TAB
Avslutte registrering av data i cellen og gå til den forrige cellen i raden SKIFT+TAB
Avbryte registrering av data i cellen ESC
Starte en ny linje i samme celle ALT+ENTER
Sette inn hyperkobling CTRL+K
Sette inn tabell CTRL+T eller CTRL+L

Redigere data i en celle

Hvis du vil Trykk
Redigere merket celle F2
Tømme merket celle DEL
Tømme merket celle og begynne å redigere TILBAKE
Flytte ett tegn mot høyre PIL HØYRE
Flytte ett tegn mot venstre PIL VENSTRE
Flytte ett ord mot høyre CTRL+PIL HØYRE
Flytte ett ord mot venstre CTRL+PIL VENSTRE
Gå til begynnelsen av celledataene HOME
Gå til slutten av celledataene END
Merk høyre etter tegn SKIFT+PIL HØYRE
Merk venstre etter tegn SKIFT+PIL VENSTRE
Merk høyre etter ord SKIFT+CTRL+PIL HØYRE
Merk venstre etter ord SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE
Merke til begynnelsen av celledataene SKIFT+HOME
Merke til slutten av celledataene SKIFT+END
Kopiere CTRL+C
Klipp ut CTRL+X
Lime inn CTRL+V

Formatere celler

Hvis du vil Trykk
Fet CTRL+F
Kursiv CTRL+K
Understreking Ctrl+U
 
 
Gjelder:
Excel Online, Excel Web App