Hurtigtaster for bruk ved oppretting av presentasjoner i PowerPoint 2010

Viktig informasjon angående bruk av hurtigtaster

Hurtigtastene som beskrives i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma (,).

 Obs!   Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB for å velge Vis alle. Trykk ENTER og deretter CTRL+P.

Elektronisk hjelp

VisHurtigtaster til bruk i hjelpevinduet

Hjelpevinduet gir tilgang til alt innhold i Hjelp for Office. Hjelpevinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I hjelpevinduet

Hvis du vil Trykker du
Åpne hjelpevinduet. F1
Lukke hjelpevinduet. ALT+F4
Bytte mellom hjelpevinduet og det aktive programmet. ALT+TAB
Gå tilbake til hjelp og fremgangsmåter for PowerPoint og ALT+HOME
Merke neste element i hjelpevinduet. TAB
Merke forrige element i hjelpevinduet. SKIFT+TAB
Utføre handlingen for det merkede elementet. ENTER
Velge henholdsvis neste eller forrige element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for PowerPoint i hjelpevinduet. TAB, SKIFT+TAB
Henholdsvis utvide eller skjule valgt element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for PowerPoint i hjelpevinduet. ENTER
Merke den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne TAB
Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen. SKIFT+TAB
Utføre handlingen for valgt Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller hyperkobling. ENTER
Flytte tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen). ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE
Flytte frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen). ALT+PIL HØYRE
Bla henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp. PIL OPP, PIL NED
Bla henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp. PGUP, PGDN
Vise en meny med kommandoer for hjelpevinduet. Dette forutsetter at hjelpevinduet er det aktive vinduet (klikk i hjelpevinduet). SKIFT+F10
Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen). ESC
Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen). F5

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

 Obs!   Hvis markøren ikke er i gjeldende hjelpeemne, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P
Endre tilkoblingstilstanden. Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger. F6 (til fokus er på boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter), TAB, PIL NED
Skrive inn tekst i boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter. Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger. F6
Bytte mellom områder i hjelpevinduet, for eksempel bytte mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter og listen Søk. F6
Velge henholdsvis neste eller forrige element i en innholdsfortegnelse i trevisning. PIL OPP, PIL NED
Henholdsvis vise eller skjule det valgte elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning. PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

VisVise og bruke vinduer

Hvis du vil Trykker du
Bytte til neste vindu. ALT+TAB, TAB
Bytte til forrige vindu. ALT+SKIFT+TAB, TAB
Lukke det aktive vinduet. CTRL+W eller CTRL+F4
Kringkaste den åpne presentasjonen til en ekstern målgruppe ved hjelp av PowerPoint-webprogrammet. CTRL+F5

Flytte til neste oppgaverute (oppgaverute: Et vindu i et Office-program som inneholder kommandoer som brukes ofte. Plasseringen og den lille størrelsen gjør at du kan bruke disse kommandoene samtidig som du arbeider med filene.) fra en annen rute i programvinduet (i retning med klokken). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

 Obs!   Hvis du ikke får vist ønsket oppgaverute ved å trykke F6, kan du trykke ALT for å plassere fokus på båndet og deretter trykke CTRL+TAB for å gå til oppgaveruten.

F6
Flytte til en rute fra en annen rute i programvinduet (mot klokken). SKIFT+F6
Bytte til neste PowerPoint-vindu når flere PowerPoint-vinduer er åpne. CTRL+F6
Bytte til forrige PowerPoint-vindu. CTRL+SKIFT+F6
Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen. PRINTSCRN
Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen. ALT+PRINTSCRN

VisEndre skriften eller skriftstørrelsen

 Obs!   Markøren må være i en tekstboks for å kunne bruke disse snarveiene.

Hvis du vil Trykker du
Endre skriften. CTRL+SKIFT+F
Endre skriftstørrelsen. CTRL+SKIFT+P
Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten. CTRL+SKIFT+>
Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten. CTRL+SKIFT+<

VisFlytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil Trykker du
Flytte ett tegn til venstre. PIL VENSTRE
Flytte ett tegn til høyre. PIL HØYRE
Flytte én linje opp. PIL OPP
Flytte én linje ned. PIL NED
Flytte ett ord til venstre. CTRL+PIL VENSTRE
Flytte ett ord til høyre. CTRL+PIL HØYRE
Flytte til slutten av en linje. END
Flytte til begynnelsen av en linje. HOME
Flytte opp ett avsnitt. CTRL+PIL OPP
Flytte ned ett avsnitt. CTRL+PIL NED
Flytte til slutten av en tekstboks. CTRL+END
Flytte til begynnelsen av en tekstboks. CTRL+HOME
Flytte til neste plassholder for tittel eller brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den siste plassholderen på et lysbilde, settes det inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet. CTRL+ENTER
Gjenta den siste søkehandlingen. SKIFT+F4

VisSøke etter og erstatte

Hvis du vil Trykker du
Åpne dialogboksen Søk. CTRL+F
Åpne dialogboksen Erstatt. CTRL+H
Gjenta siste Søk-handling. SKIFT+F4

VisFlytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil Trykker du
Flytte til neste celle. TAB
Flytte til forrige celle. SKIFT+TAB
Flytte til neste rad. PIL NED
Flytte til forrige rad. PIL OPP
Sette inn en tabulator i en celle. CTRL+TAB
Begynne et nytt avsnitt. ENTER
Legge til en ny rad nederst i tabellen. TAB på slutten av siste rad

VisFå tilgang til og bruke oppgaveruter

Hvis du vil Trykker du
Flytte til en oppgaverute (oppgaverute: Et vindu i et Office-program som inneholder kommandoer som brukes ofte. Plasseringen og den lille størrelsen gjør at du kan bruke disse kommandoene samtidig som du arbeider med filene.) fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende du må trykke F6 flere ganger.) F6
Velge henholdsvis neste eller forrige alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert. TAB, SKIFT+TAB
Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten. CTRL+PIL NED
Flytte mellom valg på en valgt undermeny. Flytte mellom bestemte alternativer i en gruppe alternativer i en dialogboks. PIL NED eller PIL OPP
Åpne valgt meny eller utføre handlingen som er tilordnet valgt knapp. MELLOMROM eller ENTER
Åpne en hurtigmeny eller åpne en rullegardinmeny for det merkede gallerielementet. SKIFT+F10
Velge henholdsvis første eller siste kommando på menyen eller undermenyen når en meny eller undermeny vises. HOME, END
Rulle henholdsvis opp eller ned i den valgte gallerilisten. PGUP, PGDN
Flytte til toppen eller bunnen av den valgte gallerilisten. HOME, END
Lukke en oppgaverute. CTRL+MELLOMROM, C
Åpne utklippstavlen. ALT+H, F, O

VisEndre størrelse på en oppgaverute

 1. Trykk CTRL+MELLOMROM i oppgaveruten (oppgaverute: Et vindu i et Office-program som inneholder kommandoer som brukes ofte. Plasseringen og den lille størrelsen gjør at du kan bruke disse kommandoene samtidig som du arbeider med filene.) for å vise en meny med tilleggskommandoer.
 2. Bruk PIL NED til å merke kommandoen Størrelse, og trykk deretter ENTER.
 3. Bruk piltastene til å endre størrelsen på oppgaveruten. Bruk CTRL+piltastene til å endre størrelsen med én piksel om gangen.

 Obs!   Når du er ferdig med å endre størrelsen, trykker du ESC.

VisBruke dialogbokser

Hvis du vil Trykker du
Flytte til neste alternativ eller alternativgruppe. TAB
Flytte til forrige alternativ eller alternativgruppe. SKIFT+TAB
Bytte til neste kategori i en dialogboks. (En kategori må allerede være valgt i en åpen dialogboks.) PIL NED
Bytte til forrige kategori i en dialogboks. (En kategori må allerede være valgt i en åpen dialogboks.) PIL OPP
Åpne en valgt rullegardinliste. PIL NED, ALT+PIL NED
Åpne listen hvis den er lukket, og flytt til et alternativ i listen. Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste
Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste eller mellom alternativer i en alternativgruppe. PIL OPP, PIL NED
Utføre handlingen som er tilordnet til valgt knapp. Merke av for eller fjerne merket for valgt alternativ. MELLOMROM
Velge et alternativ. Merke av for eller fjerne merket for et alternativ. Den understrekede bokstaven i et alternativ
Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks. ENTER
Lukke en valgt rullegardinliste. Avbryte en kommando og lukke en dialogboks. ESC

VisBruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive inn eller lime inn tekst, for eksempel brukernavnet ditt eller banen til en mappe.

Hvis du vil Trykker du
Gå til begynnelsen av oppføringen. HOME
Gå til slutten av oppføringen. END
Flytte ett tegn til henholdsvis venstre eller høyre. PIL VENSTRE, PIL HØYRE
Flytte ett ord til venstre. CTRL+PIL VENSTRE
Flytte ett ord til høyre. CTRL+PIL HØYRE
Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre. SKIFT+PIL VENSTRE
Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre. SKIFT+PIL HØYRE
Merke eller oppheve merking ett ord til venstre. CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE
Merke eller oppheve merking ett ord til høyre. CTRL+SKIFT+PIL HØYRE
Merke fra markøren til begynnelsen av oppføringen. SKIFT+HOME
Merke fra markøren til slutten av oppføringen. SKIFT+END

VisBruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil Trykker du
Åpne dialogboksen Åpne ALT+F og deretter O
Åpne dialogboksen Lagre som ALT+F og deretter A
Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste eller mellom alternativer i en alternativgruppe Piltaster
Vise en hurtigmeny for et merket element, for eksempel en mappe eller fil. SKIFT+F10
Flytte mellom alternativer eller områder i dialogboksen. TAB
Åpne rullegardinmenyen for filbaner F4 eller ALT+Ø
Oppdatere fillisten. F5

Navigere på båndet

VisFå tilgang til alle kommandoene med noen få tastetrykk

 1. Trykk ALT.

Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

Hurtigtaster i kategorien Fil

 1. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.
 2. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis for eksempel kategorien Hjem er aktiv og du trykker N, vises kategorien Sett inn sammen med tastetipsene for gruppene i kategorien.
 3. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen. Hvis kategorien Hjem er aktiv, vil for eksempelvis ALT+H, F, S føre deg til Størrelse-listen i Skrifter-gruppen.

 Obs!   Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

VisEndre fokus på tastaturet uten å bruke musen

En annen måte du kan bruke tastaturet til å arbeide med båndet på, er å flytte fokus mellom kategoriene og kommandoene til du finner funksjonen du vil bruke. I tabellen nedenfor vises noen måter å flytte fokus på tastaturet uten å bruke musen.

Hvis du vil Trykker du
Velge den aktive kategorien på båndet og aktivere tilgangstastene (tilgangstast: En tastekombinasjon, for eksempel ALT+F, som flytter fokus til en meny, kommando eller kontroll, uten å bruke musen.). ALT eller F10. Trykk en av disse tastene på nytt for å gå tilbake til dokumentet og avbryte tilgangstastene.
Flytte henholdsvis til venstre eller høyre til en annen kategori på båndet. F10 for å velge den aktive kategorien og deretter PIL VENSTRE, PIL HØYRE
Skjule eller vise båndet. CTRL+F1
Vise hurtigmenyen for den valgte kommandoen. SKIFT+F10

Flytte fokus for å velge hvert av følgende områder i vinduet:

F6
Flytte fokus til hver kommando på båndet henholdsvis fremover eller bakover. TAB, SKIFT+TAB
Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet. PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE, PIL HØYRE
Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet. MELLOMROM eller ENTER
Åpne valgt meny eller galleri på båndet. MELLOMROM eller ENTER
Aktivere en kommando eller kontroll på båndet, slik at du kan endre en verdi. ENTER
Fullføre endring av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet. ENTER
Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet. (Hvis det ikke er noe hjelpeemne knyttet til den valgte kommandoen, vises et generelt hjelpeemne om programmet i stedet.) F1

Vanlige oppgaver i Microsoft Office PowerPoint

VisFlytte mellom ruter

Hvis du vil Trykker du
Flytte med klokken blant ruter i normalvisning. F6
Flytte mot klokken blant ruter i normalvisning. SKIFT+F6
Bytte mellom kategoriene Lysbilder og Disposisjon i rutene Disposisjon og Lysbilder i normalvisning CTRL+SKIFT+TAB

VisArbeide i en disposisjon

Hvis du vil Trykker du
Heve et avsnitt. ALT+SKIFT+PIL VENSTRE
Senke et avsnitt. ALT+SKIFT+PIL HØYRE
Flytte valgte avsnitt opp. ALT+SKIFT+PIL OPP
Flytte valgte avsnitt ned. ALT+SKIFT+PIL NED
Vise overskrift på nivå 1. ALT+SKIFT+1
Vise tekst under en overskrift. ALT+SKIFT+PLUSSTEGN
Skjule tekst under en overskrift. ALT+SKIFT+MINUSTEGN

VisArbeide med figurer, bilder, bokser, objekter og WordArt

VisSette inn figurer

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N, S og H for å velge Figurer.
 2. Bruk piltastene til å bla gjennom kategoriene med figurer, og merk ønsket figur.
 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn figuren du merket.

VisSette inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, deretter N og deretter X.
 2. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn tekstboksen.

VisSette inn et objekt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter Y1 og J for å velge Objekt.
 2. Bruk piltastene til å flytte gjennom objektene.
 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn ønsket objekt.

VisSette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N og W for å velge WordArt.
 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.
 3. Skriv inn ønsket tekst.

VisMerke figurer

 Obs!   Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Hvis du vil merke én figur, trykker du TAB for å bla fremover (eller SKIFT+TAB for å bla bakover) i objektene til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.
 • Hvis du vil merke flere elementer, bruker du valgruten.

VisGruppere eller dele opp grupper med figurer, bilder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, bilder eller WordArt-objekter, merker du elementene du vil gruppere, og deretter trykker du CTRL+G.
 • Hvis du vil dele opp en gruppe, merker du en gruppe, og deretter trykker du CTRL+SKIFT+G.

VisVise eller skjule rutenett eller støttelinjer

Hvis du vil Trykker du
Vise eller skjule rutenettet. SKIFT+F9
Vise eller skjule støttelinjer. ALT+F9

VisKopiere attributtene til en figur

 1. Merk figuren med attributtene du vil kopiere.

 Obs!   Hvis du merker en figur med tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten i tillegg til attributtene til figuren.

 1. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere objektattributtene.
 2. Trykk TAB-tasten eller SKIFT+TAB for å merke objektet du vil kopiere attributtene til.
 3. Trykk CTRL+SKIFT+V.

VisMerke tekst og objekter

Hvis du vil Trykker du
Merke ett tegn til høyre. SKIFT+PIL HØYRE
Merke ett tegn til venstre. SKIFT+PIL VENSTRE
Merke til slutten av et ord. CTRL+SKIFT+PIL HØYRE
Merke til begynnelsen av et ord. CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE
Merke én linje opp (med markøren i begynnelsen av en linje). SKIFT+PIL OPP
Merke én linje ned (med markøren i begynnelsen av en linje). SKIFT+PIL NED
Merke et objekt (når teksten inne i objektet er merket) ESC
Merke et annet objekt (når ett objekt er merket). TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket
Merke tekst i et objekt (med et merket objekt). ENTER
Merke alle objekter. CTRL+A (i kategorien Lysbilder)
Merke alle lysbilder. CTRL+A (i Lysbildesortering)
Merke all tekst. CTRL+A (i kategorien Disposisjon)

VisSlette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil Trykker du
Slette ett tegn til venstre. TILBAKE
Slette ett ord til venstre. CTRL+TILBAKE
Slette ett tegn til høyre. DEL

Slette ett ord til høyre.

 Obs!   Markøren må være mellom ord for å gjøre dette.

CTRL+DEL
Klippe ut merket objekt eller tekst. CTRL+X
Kopiere merket objekt eller tekst. CTRL+C
Lime inn utklipt eller kopiert objekt eller tekst. CTRL+V
Angre forrige handling. CTRL+Z
Gjøre om siste handling. CTRL+Y
Kopiere bare formatering. CTRL+SHIFT+C
Lime inn bare formatering. CTRL+SHIFT+V
Åpne dialogboksen Lim inn utvalg. CTRL+ALT+V

VisFlytte rundt i tekst

Hvis du vil Trykker du
Flytte ett tegn til venstre. PIL VENSTRE
Flytte ett tegn til høyre. PIL HØYRE
Flytte én linje opp. PIL OPP
Flytte én linje ned. PIL NED
Flytte ett ord til venstre. CTRL+PIL VENSTRE
Flytte ett ord til høyre. CTRL+PIL HØYRE
Flytte til slutten av en linje. END
Flytte til begynnelsen av en linje. HOME
Flytte opp ett avsnitt. CTRL+PIL OPP
Flytte ned ett avsnitt. CTRL+PIL NED
Flytte til slutten av en tekstboks. CTRL+END
Flytte til begynnelsen av en tekstboks. CTRL+HOME
Flytte til neste plassholder for tittel eller brødtekst. Hvis det er den siste plassholderen på et lysbilde, settes det inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet. CTRL+ENTER
Flytte til gjenta den siste søkehandlingen. SKIFT+F4

VisFlytte rundt i og arbeide med tabeller

Hvis du vil Trykker du
Flytte til neste celle. TAB
Flytte til forrige celle. SKIFT+TAB
Flytte til neste rad. PIL NED
Flytte til forrige rad. PIL OPP
Sette inn en tabulator i en celle. CTRL+TAB
Begynne et nytt avsnitt. ENTER
Legge til en ny rad nederst i tabellen. TAB på slutten av siste rad

VisRedigere et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.
 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.
 3. Bruk PIL NED til Regneark-objekt velges, trykk PIL HØYRE for å velge Rediger, og trykk ENTER.

 Obs!   Navnet på kommandoen på hurtigmenyen avhenger av type innebygd eller koblet objekt. Et innebygd Microsoft Office Excel-regneark har for eksempel kommandoen Regneark-objekt, mens en innebygd Microsoft Office Visio-tegning har kommandoen Visio-objekt.

VisFormatere og justere tegn og avsnitt

Endre skriften eller skriftstørrelsen

 Obs!   Du må først merke teksten du vil endre, for å bruke disse hurtigtastene.

Hvis du vil Trykker du
Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften. CTRL+SKIFT+F
Øke skriftstørrelsen. CTRL+SKIFT+>
Redusere skriftstørrelsen. CTRL+SKIFT+<

Bruke tegnformater

Hvis du vil Trykker du
Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen. CTRL+T
Endre bokstavtypen til setning, små bokstaver eller store bokstaver. SKIFT+F3
Bruke fet formatering. CTRL+F
Bruke understreking. CTRL+U
Bruke kursiv formatering. CTRL+K
Bruke senket tekstformatering (automatisk mellomrom). CTRL+PLUSSTEGN
Bruke hevet tekstformatering (automatisk mellomrom). CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN
Fjerne manuell tegnformatering, for eksempel senket og hevet skrift. CTRL+MELLOMROM
Sette inn en hyperkobling. CTRL+I

Kopiere tekstformater

Hvis du vil Trykker du
Kopiere formateringer. CTRL+SKIFT+C
Lime inn formateringer. CTRL+SKIFT+V

Justere avsnitt

Hvis du vil Trykker du
Midtstille et avsnitt. CTRL+E
Blokkjustere et avsnitt. CTRL+J
Venstrejustere et avsnitt. CTRL+L
Høyrejustere et avsnitt. CTRL+R

VisKjøre en presentasjon

Du kan bruke følgende hurtigtaster mens du kjører presentasjonen i lysbildefremvisning.

Hurtigtaster for lysbildefremvisning

Hvis du vil Trykker du
Starte en presentasjon fra begynnelsen. F5
Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde. N, ENTER, PGDN, PIL HØYRE, PIL NED eller MELLOMROM
Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde. P, PGUP, PIL VENSTRE, PIL OPP eller TILBAKE
Gå til lysbilde tall tall+ENTER
Vise et tomt, svart lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde. M eller PUNKTUM
Vise et tomt, hvitt lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde. L eller KOMMA
Stoppe en automatisk presentasjon eller starte den på nytt. S
Avslutte en presentasjon. ESC eller BINDESTREK
Slette merknader på skjermen. E
Gå til neste lysbilde, hvis neste lysbilde er skjult. J
Angi nye tidsberegninger under innøving. T
Bruke opprinnelige tidsberegninger under innøving. O
Bruke museklikk til å gå videre under innøving. M
Spille inn lysbildekommentar og tidsberegning på nytt. R
Gå tilbake til første lysbilde. Trykk og hold nede høyre og venstre museknapp i 2 sekunder
Vise eller skjule pilpekeren. A eller =
Endre pekeren til en penn. CTRL+P
Endre pekeren til en pil. Ctrl+A
Endre pekeren til et viskelær. CTRL+E
Vise eller skjule håndskriftsmarkering. CTRL+M
Skjule pekeren og navigeringsknappen øyeblikkelig. Ctrl+H
Skjule pekeren og navigeringsknappen om 15 sekunder. Ctrl+U
Vise dialogboksen Alle lysbilder CTRL+S
Vise oppgavelinjen på datamaskinen CTRL+T
Vise hurtigmenyen. SKIFT+F10
Gå til første eller neste hyperkobling på et lysbilde. TAB
Gå til siste eller forrige hyperkobling på et lysbilde. SKIFT+TAB
Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen. ENTER mens en hyperkobling er merket

Mediehurtigtaster under presentasjoner

Hvis du vil Trykker du
Stoppe medieavspilling ALT+Q
Veksle mellom avspilling og pause ALT+P
Gå til neste bokmerke ALT+END
Gå til forrige bokmerke ALT+HOME
Øke lydvolumet ALT+PIL OPP
Redusere lydvolumet ALT+PIL NED
Søke fremover ALT+SKIFT+PGDN
Søke bakover ALT+SKIFT+PGUP
Dempe lyden ALT+U

 Tips!   Du kan trykke F1 under presentasjonen hvis du vil vise en liste over kontrollene.

VisBla gjennom webpresentasjoner

Følgende taster gjelder når du skal vise webpresentasjonen i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senere.

Hvis du vil Trykker du
Flytte fremover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen. TAB
Flytte bakover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen. SKIFT+TAB
Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen. ENTER
Gå til neste lysbilde. MELLOMROM

VisBruke valgrutefunksjonen

Bruk følgende hurtigtaster i valgruten.

Starte valgruten, trykk ALT, og deretter H, og deretter S, og deretter L og deretter P.

Hvis du vil Trykk
Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene. F6
Vise hurtigmenyen. SKIFT+F10
Flytte fokus til ett element eller én gruppe. PIL OPP eller PIL NED
Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen. PIL VENSTRE
Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe. PIL HØYRE
Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper. * (bare på det numeriske tastaturet)
Vise en fokusert gruppe. + (bare på det numeriske tastaturet)
Skjule en fokusert gruppe. - (bare på det numeriske tastaturet)
Flytte fokus til et element og merke det. SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED
Merke et fokusert element. MELLOMROM eller ENTER
Avbryte merking av et fokusert element. SKIFT+MELLOMROM eller SKIFT+ENTER
Flytte et merket element fremover. CTRL+SKIFT+F
Flytte et merket element bakover. CTRL+SKIFT+B
Vise eller skjule et fokusert element. CTRL+SKIFT+S
Gi nytt navn til et fokusert element. F2
Bytte fokus på tastaturet i valgruten mellom trevisning og knappene Vis alle og Skjul alle. TAB eller SKIFT+TAB 

Skjule alle grupper.

 Obs!   Fokus må være i trevisningen i valgruten for å bruke denne snarveien.

ALT+SKIFT+1
Vise alle grupper. ALT+SKIFT+9

Hvis du vil tilordne hurtigtaster til menyelementer, registrerte makroer og Visual Basic for Applications (VBA) (VBA: En makrospråkversjon av Microsoft Visual Basic som brukes til å programmere Microsoft Windows-baserte programmer, og som er inkludert med flere Microsoft-programmer.)-kode i Office PowerPoint 2007, må du bruke et tillegg fra en tredjepart, for eksempel Shortcut Manager for PowerPoint, som er tilgjengelig fra OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2010