Opprette delaktiviteter og hovedaktiviteter

Øke og redusere innrykk for aktiviteter for å vise et hierarki – det vil si å lage en disposisjon av aktivitetslisten. An aktivitet med innrykk blir en delaktivitet (delaktivitet: En aktivitet som er en del av en sammendragsaktivitet. Delaktivitetsinformasjonen konsolideres til sammendragsaktiviteten. Du kan angi delaktiviteter ved hjelp av disposisjonsfunksjonen i Project.) i aktiviteten ovenfor den, som blir en hovedaktivitet (aktivitetssammendrag: Et aktivitetssammendrag har mer enn én delaktivtet. Delaktiviteter er rykket inn under aktivitetssamendraget i prosjektrammen. Aktivitetsfeltet for sammendragsaktiviteter har spesielle markører (omvendte gule triangler) for å indikere at det har delaktiviteter.). En hovedaktivitet består av delaktiviteter og viser kombinert informasjon om dem.

  1. Gå til Gantt-diagrammet.
  2. Klikk aktiviteten du vil rykke inn, i Aktivitetsnavn-kolonnen.
  3. Klikk Aktivitet > Innrykk Rykk inn aktivitet-knappen på båndet.. Aktiviteten blir til en delaktivitet.
  4. Klikk Reduser innrykk Knappen Reduser innrykk for aktivitet på båndet. for å flytte aktiviteten tilbake til nivået til aktivitetene ovenfor den. Den er ikke lenger en delaktivitet.

Tidsplan-gruppen i kategorien Aktivitet.

Arbeide med hovedaktiviteter

 Obs!     Hovedaktiviteter gir ikke alltid en oppsummering. Enkelte hovedaktivitetsverdier (kostnad (kostnad: De totale planlagte kostnadene for en aktivitet, ressurs eller tildeling, eller for et helt prosjekt. Dette kalles noen ganger gjeldende kostnader. I Project kalles opprinnelige kostnader vanligvis "budsjett".) og arbeid (arbeid: For aktiviteter, totalantallet arbeidstimer som kreves for å fullføre en aktivitet. For tildelinger, hvor mye arbeid en ressurs er tildelt. For ressurser, den totale mengden arbeid som en ressurs er tildelt for alle aktiviteter. Arbeid er forskjellig fra aktivitetens varighet.)) er summen av delaktivitetsverdiene, andre (varighet (varighet: Den totale utstrekningen av aktiv arbeidstid som er nødvendig for å fullføre en aktivitet. Dette er vanligvis mengden arbeidstid fra startdatoen til sluttdatoen for en aktivitet, slik det er definert i prosjekt- og ressurskalenderen.) og opprinnelig plan (opprinnelig plan: De originale prosjektplanene [opptil 11 per prosjekt] som brukes til å holde oversikt over fremdriften under et prosjekt. Den opprinnelige planen er et oversiktsbilde av tidsplanen på det tidspunktet da du lagret den opprinnelige planen, og omfatter informasjon om aktiviteter, ressurser og tildelinger.)) er ikke det.

Mer om delaktiviteter og hovedaktiviteter

 
 
Gjelder:
Project Professional 2013, Project Standard 2013