Hvordan aktiviteter planlegges i Project: Bak scenen

Denne artikkelen omhandler den tekniske siden av hvordan aktivitetene i et prosjekt planlegges i Project. Noen synes det er forvirrende at aktiviteter av og til automatisk flyttes til et annet tidspunkt enn de forventet. Eller de undrer seg over at når de for eksempel endrer en aktivitetsbetingelse, så fører det til en uventet flytting av andre aktiviteter. Her får du en mulighet til å forstå logikken bak den kraftige planleggingsmotoren i Project.

Dette er ikke nødvendigvis lett tilgjengelig stoff, med hvis du arbeider deg gjennom det, blir du en mer kunnskapsrik prosjektleder og får bedre kontroll over prosjektets sluttdato.

I denne artikkelen


Hvordan påvirker prosjektets startdato tidsplanen?

Når du legger til en ny aktivitet i en tidsplan, får den automatisk samme startdato som prosjektet. Etter hvert som du legger til aktiviteter i tidsplanen og kobler dem til andre aktiviteter, endres starttidspunktene for aktivitetene, og aktiviteten som fullføres sist, bestemmer sluttdatoen for prosjektet.

 • Hvis du vil vise startdatoen for et prosjekt eller endre den til en annen dato, klikker du Prosjekt og deretter Prosjektinformasjon.

Det finnes selvfølgelig unntak. Aktiviteter som planlegges manuelt, flyttes for eksempel ikke rundt slik andre aktiviteter gjør. Lenger nede i denne artikkelen lærer du mer om hvordan planleggingen fungerer for manuelt og automatisk planlagte aktiviteter.

Før og etter opprettelse av aktivitetsavhengighet

Bildeforklaring 1 Når du oppretter et nytt prosjekt, angir du først startdatoen for prosjektet. Når du planlegger et prosjekt fra starttidspunktet, startes alle aktiviteter på prosjektets startdato med mindre du angir noe annet.

Bildeforklaring 2 Når det ikke er brukt aktivitetsavhengigheter eller betingelser på aktiviteter, er prosjektets varighet den samme som varigheten til den lengste aktiviteten. Dette gjelder både for manuelt og automatisk planlagte aktiviteter. Med andre ord er prosjektets sluttdato lik sluttdatoen for den lengste aktiviteten.

Bildeforklaring 3 Aktivitetsavhengigheter, for eksempel avslutning-til start-avhengighet mellom første og andre aktivitet (som vist her), kan endre sluttdatoen for prosjektet.

De aller fleste prosjekter bør planlegges fra et kjent starttidspunkt. Selv om du har en dato prosjektet må være ferdig på, får du mest fleksibilitet når du planlegger fra en startdato.

Det kan likevel være aktuelt å planlegge fra en sluttdato i følgende tilfeller:

 • Du har behov for å fastslå når et prosjekt må starte for at det skal bli ferdig til en bestemt tidsfrist.
 • Du er usikker på når prosjektet skal starte (du skal for eksempel motta arbeid fra en annen kilde som kan bli forsinket).
 • Du bruker en prosjektstyringsmetode som krever at du planlegger fra en sluttdato.

Når du arbeider med et prosjekt som er planlagt fra en sluttdato, bør du være oppmerksom på forskjeller i måten Project håndterer noen handlinger på:

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hvordan påvirker aktivitetskoblinger tidsplanen?

Aktivitetskoblinger (avhengigheter) viser tidsforholdet mellom to aktiviteter. Når du kobler aktiviteter, opprettes det aktivitetsavhengigheter (aktivitetsavhengigheter: Et forhold mellom to koblede aktiviteter, koblet av en avhengighet mellom start- og sluttdatoene. Det finnes fire typer aktivitetsavhengigheter: Avslutning-til-start [AS], Start-til-start [SS], Avslutning-til-avslutning [AA] og Start-til-avslutning [SA].). Den lange kjeden av aktiviteter bestemmer lengden på hele prosjektet og når det skal avsluttes.

Prosjektstyringstips Når du kobler aktiviteter i et prosjekt, dannes det en kritisk linje med koblinger. Denne kritiske linjen bestemmer sluttdatoen for prosjektet. Lær mer om den kritiske linjen.

Koblingstype Eksempel Beskrivelse
Avslutning-til-start (AS) Avslutning-til-start-avhengighet

Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke starte før aktiviteten den avhenger av (A), er fullført.

Hvis du for eksempel har to aktiviteter, Grave til grunnmur og Støpe, kan ikke aktiviteten Støpe starte før aktiviteten Grave til grunnmur er fullført.
Når du kobler aktiviteter i Project, er standard koblings (koble: I et prosjekt betyr det å etablere en avhengighet mellom aktiviteter. Når du kobler aktiviteter, angir du en avhengighet mellom start- og sluttdatoene deres. I OLE betyr det å opprette en kobling mellom programmer slik at data i ett dokument oppdateres når dataene endres i et annet.)type avslutning-til-start.
Denne koblingstypen brukes som standard. Hvis du ikke angir noen koblingstype, angis automatisk relasjonen avslutning-til-start.

Start-til-start (SS) Start-til-start-avhengighet

Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke starte før aktiviteten den avhenger av (A), starter.

Den avhengige aktiviteten kan starte når som helst etter at aktiviteten den avhenger av, er startet. SS-koblingstypen krever ikke at begge aktivitetene starter samtidig.

Hvis du for eksempel har to aktiviteter, Støpe og Jevne ut sement, kan ikke aktiviteten Jevne ut sement starte før aktiviteten Støpe er begynt.

Avslutning-til-avslutning (AA) Avslutning-til-avslutning-avhengighet

Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke fullføres før aktiviteten den avhenger av (A), er fullført.

Den avhengige aktiviteten kan fullføres når som helst etter at aktiviteten den avhenger av, er fullført. AA-koblingstypen krever ikke at begge aktivitetene fullføres samtidig.

Hvis du for eksempel har to aktiviteter, Utføre elektrikerarbeid og Utføre rørleggerarbeid, må begge fullføres samtidig for at det skal kunne utføres en kontroll.

Start-til-avslutning (SA) Start-til-avslutning-avhengighet

Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke fullføres før aktiviteten den avhenger av (A), starter.

Den avhengige aktiviteten kan fullføres når som helst etter at aktiviteten den avhenger av, er startet. SA-koblingstypen krever ikke at den avhengige aktiviteten fullføres samtidig som aktiviteten den avhenger av, starter.

Denne koblingstypen brukes sjeldent i prosjektstyring. Et eksempel kan være takleggingen av et hus og de to aktivitetene Legge tak og Kontrollere tak. I dette tilfellet kan takleggingen starte, men kontrolløren må komme en eller annen gang før takleggingen er fullført.

Merknad om manuelt planlagte aktiviteter Når du kobler en manuelt planlagt aktivitet (manuelt planlagt aktivitet: Denne typen aktiviteter kan plasseres hvor som helst i planen uten at Project planlegger den på nytt. Den flyttes ikke etter hvert som relatert informasjon om aktiviteten endres.) til en annen aktivitet, respekterer Project koblingstypen, og den manuelt planlagte aktiviteten plasseres relativt til den andre aktiviteten. En etterfølgende aktivitet med en avslutning-til-start-kobling vil for eksempel begynne når den foregående aktiviteten avsluttes. Den etterfølgende aktiviteten flyttes imidlertid bare når koblingen opprettes. Hvis sluttdatoen for den foregående aktiviteten senere endres, vil startdatoen for den etterfølgende aktiviteten forbli uendret.

Du kan imidlertid konfigurere Project slik at manuelt planlagte aktiviteter ikke flyttes når de kobles til en annen aktivitet:

 1. Klikk Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Tidsplan.
 2. Fjern merket for Oppdater manuelt planlagte aktiviteter når koblinger redigeres.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hvordan påvirker aktivitetsbetingelser tidsplanen?

Du kan kontrollere start- og sluttdatoen på en automatisk planlagt aktivitet ved hjelp av betingelser. Det finnes tre typer betingelser:

 • Fleksible betingelser er ikke knyttet til bestemte datoer. Når du angir slike betingelser, kan du starte aktiviteter så tidlig som mulig eller så sent som mulig, men slik at de avsluttes før prosjektslutt, når det tas hensyn til andre betingelser og aktivitetsavhengigheter i tidsplanen.
 • Halvfleksible betingelser krever en tilknyttet dato som styrer den tidligste eller seneste start- eller sluttdatoen for en aktivitet. Slike betingelser tillater at en aktivitet avsluttes når som helst, så lenge den overholder start- eller sluttidsfristen.
 • Ikke-fleksible betingelser krever en tilknyttet dato som styrer start- eller sluttdatoen for aktiviteten. Slike betingelser er nyttige når du må ta hensyn til eksterne faktorer i tidsplanen, for eksempel at utstyr eller ressurser er tilgjengelige, tidsfrister, kontraktmilepæler samt start- og sluttdatoer.

Prosjektstyringstips I de aller fleste tilfeller bør du bruke ASAP-betingelsen. Da får planleggingsmotoren størst mulig fleksibilitet til å bestemme den ideelle sluttdatoen for prosjektet.

Her er to måter du raskt kan vise betingelsene for aktiviteter på:

 • Hvis du vil se gjennom eller endre betingelsen for en aktivitet, høyreklikker du aktiviteten og klikker Aktivitetsinformasjon. Deretter klikker du fanen Avansert. Betingelsesinformasjonen vises i Betingelsestype- og Betingelsesdato-boksen.
 • Hvis betingelsen ikke er av typen ASAP eller ALAP, vises den tilknyttede grafiske indikatoren for betingelsestypen i Indikator-kolonnen i alle arkvisninger, for eksempel Gantt-diagrammet.

Betingelser med moderat planleggingsfleksibilitet begrenser en aktivitet fra å starte eller avsluttes før eller etter datoen du velger. Hvis du for eksempel har en aktivitet med en Start tidligst-betingelse (SNET) på 15. juni og en avslutning-til-start-avhengighet til en annen aktivitet, kan den begynne 15. juni hvis den foregående aktiviteten avsluttes innen 15. juni (eller senere hvis den foregående aktiviteten avsluttes etter 15. juni), men den kan ikke planlegges til å starte før 15. juni. Dette kan for eksempel være en hensiktsmessig bruk av betingelser hvis du har en byggetillatelse som bare gjelder i en bestemt tidsperiode. I dette tilfellet kan det være aktuelt å bruke SNET- eller FNLT-betingelser.

Før og etter bruk av betingelse

Bildeforklaring 1 Når standardrelasjonen avslutning-til-start og en ASAP-betingelse er brukt for disse aktivitetene, planlegges det at den etterfølgende aktiviteten (den andre aktiviteten) skal starte så snart den foregående aktiviteten (den første aktiviteten) er avsluttet.

Bildeforklaring 2 Når det er brukt en SNET-betingelse, kan ikke den etterfølgende aktiviteten begynne før betingelsesdatoen, selv om den foregående aktiviteten er fullført før betingelsesdatoen (som vist her).

Tabellen nedenfor viser betingelsene som er tilgjengelige i Project.

Betingelsestype Navn på betingelse Beskrivelse
Fleksibel Så sent som mulig (ALAP) Planlegger at aktiviteten skal starte så sent som mulig, men slik at den avsluttes før prosjektet avsluttes og uten at etterfølgende aktiviteter forsinkes. Dette er standardbetingelsen for aktiviteter når du planlegger fra prosjektets sluttdato. Ikke angi noen start- eller sluttdato for aktiviteten med denne betingelsen.
Fleksibel Så snart som mulig (ASAP) Planlegger at aktiviteten skal starte så tidlig som mulig. Dette er standardbetingelsen for aktiviteter når du planlegger fra prosjektets startdato. Ikke angi noen start- eller sluttdato med denne betingelsen.
Halvfleksibel Start tidligst (SNET) Planlegger at aktiviteten skal starte på eller etter en angitt dato. Bruk denne betingelsen for å sikre at en aktivitet ikke starter før en angitt dato.
Halvfleksibel Ferdig tidligst (FNET) Planlegger at aktiviteten skal avsluttes på eller etter en angitt dato. Bruk denne betingelsen for å sikre at en aktivitet ikke blir ferdig før en bestemt dato.
Halvfleksibel Start senest (SNLT) Planlegger at aktiviteten skal starte på eller før en angitt dato. Bruk denne betingelsen for å sikre at en aktivitet ikke starter etter en angitt dato.
Halvfleksibel Ferdig senest (FNLT) Planlegger at aktiviteten skal avsluttes på eller før en angitt dato. Bruk denne betingelsen for å sikre at en aktivitet ikke avsluttes etter en bestemt dato.
Ikke-fleksibel Må avsluttes den (MFO) Planlegger at aktiviteten skal avsluttes på en angitt dato. Angir at den tidligste, den planlagte og den seneste sluttdatoen skal være datoen du skriver inn, og forankrer aktiviteten i tidsplanen.
Ikke-fleksibel Må starte den (MSO) Planlegger at aktiviteten skal starte på en angitt dato. Angir at den tidligste, den planlagte og den seneste startdatoen skal være datoen du skriver inn, og forankrer aktiviteten i tidsplanen.

Alle aktiviteter i et prosjekt som er planlagt fra startdatoen, har som standard en betingelse av typen Så snart som mulig (ASAP). På samme måte har alle aktiviteter i et prosjekt som er planlagt fra sluttdatoen, som standard en betingelse av typen Så sent som mulig (ALAP).

Ikke-fleksible betingelser (ikke-fleksibel begrensning: En begrensning som ikke er fleksibel fordi den knytter en aktivitet til en dato. De ikke-fleksible begrensningene omfatter Må avsluttes den og Må starte den.) overstyrer vanligvis eventuelle aktivitetsavhengigheter og begrenser en aktivitet til en dato du velger. Hvis du for eksempel har en aktivitet med en Må starte den-betingelse (MSO) på 30. september og en avslutning-til-start-avhengighet til en annen aktivitet, planlegges den alltid til 30. september uansett om den foregående aktiviteten avsluttes tidlig eller sent. Du kan endre denne virkemåten. Klikk Fil, klikk Alternativer, klikk Tidsplan, og merk deretter av for Aktiviteter respekterer alltid betingelsesdatoene.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hvordan påvirker aktivitetstyper tidsplanen?

Aktivitetstyper brukes bare for automatisk planlagte aktiviteter, og de finnes i tre varianter: faste enheter (aktivitet med fast enhet: En aktivitet der de tildelte enhetene [eller ressursene] er en fast verdi og eventuelle endringer i arbeidsmengden eller aktivitetsvarigheten ikke vil ha innvirkning på aktivitetens enheter. Dette beregnes som følger: Varighet x Enheter = Arbeid.), fast arbeid (aktivitet med fast arbeid: En aktivitet der arbeidsmengden er en fast verdi og eventuelle endringer i aktivitetens varighet eller antallet tildelte enheter [eller ressurser] ikke har innvirkning på aktivitetens arbeid. Dette beregnes som følger: Varighet x Enheter = Arbeid.) og fast varighet (aktivitet med fast varighet: En aktivitet der varigheten er en fast verdi og eventuelle endringer i arbeidet eller de tildelte enhetene [det vil si ressursene] ikke vil ha innvirkning på aktivitetens varighet. Dette beregnes som følger: Varighet x Enheter = Arbeid.). Project kontrollerer aktivitetstypen for å bestemme hvordan varighet, arbeid og enheter skal håndteres når prosjektet planlegges.

Aktivitetstypene påvirker planleggingen på følgende måte når du redigerer én av disse tre elementene:

I en Hvis du endrer enheter Hvis du endrer varighet Hvis du endrer arbeid
Aktivitet av typen Faste enheter Beregnes varighet på nytt. Beregnes arbeid på nytt. Beregnes varighet på nytt.
Aktivitet av typen Faste arbeid Beregnes varighet på nytt. Beregnes enheter på nytt. Beregnes varighet på nytt.
Aktivitet av typen Fast varighet Beregnes arbeid på nytt. Beregnes arbeid på nytt. Beregnes enheter på nytt.
 • Hvis du vil endre en aktivitetstype, dobbeltklikker du aktivitetsnavnet i Gantt-diagrammet, og deretter klikker du fanen Avansert.
Noen eksempler

La oss gå ut fra at du har en aktivitet med faste enheter og 1 ressursenhet (enheter: Antall enheter eller mengden ressurser som er tildelt en aktivitet. Maksimalt antall er det maksimale antallet enheter som er tilgjengelig for ressursen. Hvis du for eksempel har tre rørleggere som arbeider på et prosjekt, er maksimalt antall 300 %, eller tre rørleggere som arbeider på heltid.) på fulltid som er tilgjengelig i 8 timer per dag. Du angir en varighet på 10 dager og 80 timer arbeid (arbeid: For aktiviteter, totalantallet arbeidstimer som kreves for å fullføre en aktivitet. For tildelinger, hvor mye arbeid en ressurs er tildelt. For ressurser, den totale mengden arbeid som en ressurs er tildelt for alle aktiviteter. Arbeid er forskjellig fra aktivitetens varighet.) for aktiviteten.

 • Hvis du finner ut at en annen fulltidsressurs kan hjelpe til på aktiviteten, beregnes varigheten for aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten har nå 2 tildelte enheter, en varighet på 5 dager og 80 timer arbeid.
 • Hvis du finner ut at du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregnes arbeidet på aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå en varighet på 8 dager, 64 timer arbeid og 1 ressursenhet.
 • Hvis du finner ut at aktiviteten vil kreve 20 timer med ekstra arbeid, beregnes varigheten for aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå 100 timer arbeid, en varighet på 12,5 dager og 1 ressursenhet.

La oss nå gjøre den samme aktiviteten om til en aktivitet med fast arbeid. Det betyr at den bare kan ha den arbeidsmengden du angir, verken mer eller mindre. I vårt eksempel har aktiviteten 1 fulltidsressurs tilgjengelig i 8 timer per dag, og den har en varighet på 10 dager med 80 timer arbeid.

 • Hvis du finner ut at en annen fulltidsressurs kan hjelpe til på aktiviteten, beregnes varigheten for aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten har nå 2 tildelte enheter, en varighet på 5 dager og 80 timer arbeid.
 • Hvis du finner ut at du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregnes ressursenhetene for aktiviteten automatisk på nytt. Hvis aktiviteten skal bli ferdig på 80 timer over 8 dager, må det tildeles 1,25 ressursenheter. Ressursenheten som er tildelt til aktiviteten for øyeblikket, er tildelt med 125 prosent. Du må tildele en ressurs til for å dekke inn den ekstra allokeringen på 25 prosent.
 • Hvis du finner ut at aktiviteten vil kreve 20 timer med ekstra arbeid, beregnes varigheten for aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå 100 timer arbeid, en varighet på 12,5 dager og 1 ressursenhet.

La oss til slutt gjøre den samme aktiviteten om til en aktivitet med fast varighet. Det betyr at den må fullføres innen varigheten du angir. Også i dette eksemplet har aktiviteten 1 fulltidsressurs tilgjengelig i 8 timer per dag, og den har en varighet på 10 dager med 80 timer arbeid.

 • Hvis du finner ut at en annen ressurs kan hjelpe til på aktiviteten, beregnes arbeidet som er tildelt til hver ressurs, på nytt. Når det bare var tildelt 1 ressurs til aktiviteten, måtte denne ressursen fullføre 80 timer arbeid. Når du tildeler en ekstra ressurs til aktiviteten, får hver av dem 40 timer arbeid å fullføre innen den samme 10-dagers perioden, til sammen 80 timer arbeid. Når du legger til en ressursenhet, endres også tildelingen for begge enhetene til 50 % for hver av dem, slik at begge er tilgjengelige til å arbeide 50 % på andre aktiviteter.
 • Hvis du finner ut at du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregnes arbeidet på aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå en varighet på 8 dager, 64 timer arbeid og 1 ressursenhet.

Hvis du finner ut at aktiviteten vil kreve 20 timer ekstra arbeid, beregnes ressursenhetene for aktiviteten automatisk på nytt, slik at det ekstra arbeidet fremdeles kan fullføres innen varigheten på 10 dager. Aktiviteten får nå 100 timer arbeid, en varighet på 10 dager og 1,25 ressursenheter. Ressursenheten som er tildelt på aktiviteten for øyeblikket, er tildelt med 125 prosent. Du må tildele en ressurs til for å dekke inn den ekstra allokeringen på 25 prosent.

 Obs!     Ettersom tildelinger av kostnadsressurser (kostnadsressurser: Ressurser som ikke avhenger av mengden arbeid, en oppgave eller varigheten av en oppgave, for eksempel en flyreise eller overnatting.) ikke har verdier for arbeid eller enheter, beregnes ikke disse verdiene på nytt når start- eller sluttdatoen for en aktivitet endres. Datoer beregnes heller aldri på nytt for kostnadsressurstildelinger, fordi du ikke kan endre arbeidet eller enhetene.

Her er en tabell som viser noen ting du bør være oppmerksom på med aktivitetstyper:

Tips og vanlige feller Forklaring

Vær oppmerksom på innsatsdrevne aktiviteter

Hvis du klikker Fast arbeid i Aktivitetstype-listen, kan du ikke endre innstillingen Innsatsdrevet for aktiviteten. Aktiviteter med fast arbeid har ikke fleksible arbeidsverdier, og de er derfor alltid innsatsdrevne. Du finner mer informasjon om innsatsdrevne aktiviteter senere i denne artikkelen.

Legg til en kolonne slik at det blir enklere å endre aktivitetstype

Du kan vise og endre aktivitetstypen for hver aktivitet direkte i visningen ved å sette inn Type-feltet. Klikk kolonnen til høyre for der du vil sette inn den nye kolonnen, klikk Sett inn-menyen og deretter Kolonne. Klikk Type i Feltnavn-listen.
Aktivitetssammendrag har alltid fast varighet Aktivitetssammendrag har alltid aktivitetstypen Fast varighet fordi start- og sluttdatoen for en sammendragsaktivitet bestemmes av delaktivitetene.
Bruk innrykk i disposisjoner, ikke aktivitetstyper Hvis du vil endre den hierarkiske strukturen for en aktivitet eller delaktivitet som en del av disposisjonsstrukturen for prosjektet, må du rykke inn eller redusere innrykket for aktiviteten i stedet for å endre aktivitetstypen eller legge til en tidsfristdato.

Ikke bland sammen aktivitetsbetingelser, for eksempel Så snart som mulig (ASAP), med aktivitetstyper

Hvis du vil angi begrensninger for hvordan start- og sluttdatoene for aktiviteter skal beregnes i Project, må du angi en aktivitetsbetingelse, ikke en aktivitetstype.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hvordan påvirker innsatsdrevet planlegging tidsplanen?

Alle aktiviteter planlegges i henhold til følgende formel når du tildeler en ressurs (ressurser: Personer, utstyr og materiell som brukes til å gjennomføre aktiviteter i et prosjekt.) (forutsatt at aktiviteten har standard aktivitetstype, som er faste enheter):

Duration = Work / Units

For alle aktiviteter kan du velge hvilken del av ligningen som skal beregnes, ved å angi aktivitetstype. Når du tildeler eller fjerner personer fra en aktivitet, forlenges eller forkortes varigheten for aktiviteten basert på antallet ressurser som er tildelt til den, men det totale arbeidet for aktiviteten endres ikke. Dette kalles innsatsdrevet planlegging (innsatsdrevet planlegging: Standardmetoden for planlegging i Project. Varigheten til en aktivitet forkortes eller forlenges etter hvert som ressurser legges til eller fjernes fra en aktivitet, mens mengden av innsats som er nødvendig for å fullføre en aktivitet, forblir uendret.). Denne innstillingen er vanligvis deaktivert. Hvis du vil aktivere den, klikker du Fil, deretter Alternativer, deretter Tidsplan, og merker av for Nye aktiviteter er innsatsdrevne.

Selv om innsatsdrevet planlegging kan fungere i de fleste situasjoner, kan det være du vil endre denne virkemåten slik at det som skjer på en bestemt aktivitet når det legges til eller fjernes ressurser, gjenspeiles mer nøyaktig. Kanskje vil du for eksempel at det totale arbeidet skal øke når du legger til flere personer på en bestemt aktivitet.

 1. Høyreklikk en aktivitet, klikk AktivitetsinformasjonKnappesymbol, og klikk deretter fanen Avansert.
 2. Fjern merket for Innsatsdrevet.

 Obs!     Du kan ikke fjerne innsatsdrevet planlegging fra aktiviteter med fast arbeid. Aktiviteter med fast arbeid har ikke fleksible arbeid (arbeid: For aktiviteter, totalantallet arbeidstimer som kreves for å fullføre en aktivitet. For tildelinger, hvor mye arbeid en ressurs er tildelt. For ressurser, den totale mengden arbeid som en ressurs er tildelt for alle aktiviteter. Arbeid er forskjellig fra aktivitetens varighet.)sverdier, og de er derfor alltid innsatsdrevne.

Når du arbeider med innsatsdrevet planlegging, bør du være oppmerksom på følgende:

Tips og vanlige feller Forklaring

Innsatsdrevet beregning gjelder ikke for den første ressursen som tildeles

De innsatsdrevne beregningene brukes bare etter at det er tildelt ressurser til aktiviteten for første gang. Etter at de første ressursene er tildelt, forblir arbeidsverdien uendret når nye ressurser tildeles til eller fjernes fra aktiviteten.

Vær oppmerksom på aktiviteter med faste enheter

Hvis den tildelte aktivitetstypen er Faste enheter, reduseres aktivitetens varighet hvis du tildeler flere ressurser.

Vær oppmerksom på aktiviteter med fast varighet

Hvis den tildelte aktivitetstypen er Fast varighet, reduseres enhetsverdien for hver enkelt ressurs hvis du tildeler flere ressurser.

Vær oppmerksom på aktiviteter med faste enheter

Hvis den tildelte aktivitetstypen er Fast arbeid, reduseres aktivitetens varighet hvis du tildeler flere ressurser.

Innsatsdrevet beregning kan brukes for noen aktiviteter

Du kan ikke bruke innstillingen Innsatsdrevet for aktivitetssammendrag og delprosjekter.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hvordan påvirker manuell og automatisk planlegging tidsplanen?

Nøkkelen til å forstå hvordan prosjekter planlegges i Project er å kjenne forskjellen på manuelt planlagte aktiviteter (manuelt planlagt aktivitet: Denne typen aktiviteter kan plasseres hvor som helst i planen uten at Project planlegger den på nytt. Den flyttes ikke etter hvert som relatert informasjon om aktiviteten endres.) og automatisk planlagte aktiviteter (automatisk planlagt aktivitet: Denne typen aktiviteter planlegges med Projects planleggingsmotor, der aktivitetsbegrensninger, avhengigheter, prosjektkalendere og ressurskalendere blir tatt med i beregningen.).

Generelt kan vi si at manuelt planlagte aktiviteter gir deg kontroll over tidsplanen. Når du legger til en aktivitet i tidsplanen, forblir den der. Dette er likevel ikke alltid den beste måten å lage en tidsplan på, særlig når det er snakk om mer kompliserte prosjekter, der det kan være lurt å planlegge aktiviteter automatisk for å dra nytte av den kraftige planleggingsmotoren i Project.

Ta en titt på bildet nedenfor. Det viser de to forskjellige aktivitetstypene. De første to er planlagt manuelt, og de siste to automatisk.

Forklaring på manuelle og automatiske tidsplanaktiviteter

Legg merke til at for de manuelt planlagte aktivitetene er varigheten en tekstverdi i tillegg til et tall. Fordi varigheten kan være en tekstverdi, er det ikke automatisk angitt noen startdato, og Gantt-stolpen vises bare delvis for å gjenspeile usikkerheten ved aktivitetsplanleggingen på dette tidspunktet.

For den automatisk planlagte aktiviteten er varigheten en tallverdi som det er tilføyd en tidsenhet etter, for eksempel 12t for en varighet på 12 timer. Per definisjon har automatisk planlagte aktiviteter gyldig varighet og gyldige start- og sluttdatoer, og derfor tegnes det automatisk stolper for dem i Project.

Av og til kan det være litt vrient å holde styr på hvordan informasjonen du angir for manuelt planlagte aktiviteter, behandles. Alt som trengs for at det skal kunne tegnes stolper for manuelt planlagte aktiviteter, er tre tidsverdier, nemlig varighet, startdato og sluttdato. Hvis du angir to av disse verdiene for en manuelt planlagt aktivitet, beregnes den tredje verdien automatisk, men aktiviteten forblir manuelt planlagt. Så vær på vakt for denne typen «uventet» virkemåte i Project.

 Obs!     Aktiviteter planlegges som standard manuelt. Prosjektledere som er kjent med automatisk planlegging fra tidligere Project-versjoner, kan deaktivere funksjonen for manuell planlegging for bestemte aktiviteter eller for hele prosjektet. For noen prosjekter, særlig mer kompliserte prosjekter, kan det være du vil overlate planleggingen til den kraftige planleggingsmotoren i Project. Hvis du vil angi at alle aktiviteter skal planlegges automatisk, klikker du Nye aktiviteter: Planlegg automatisk i bunnen av programvinduet for Project.

Manuelt planlagte aktiviteter

Du kan plassere en manuelt planlagt aktivitet hvor som helst i tidsplanen, og den vil ikke bli flyttet automatisk. Denne nye funksjonen gir deg større fleksibilitet og bedre kontroll med planlegging og administrasjon av tidsplanen.

Hvorfor skal du bry deg om det? Jo, prosjektplaner er til tider veldig uformelle. De kan begynne som enkle lister med datoer fra e-postmeldinger, møter med deltakere eller en samtale i korridoren. Veldig ofte har ikke prosjektledere fullstendig informasjon om arbeidselementene. Det kan for eksempel være at de bare vet når en aktivitet må starte, men ikke hvor lenge den skal vare, før de har fått et estimat fra gruppemedlemmer. Det kan også være at de vet hvor lang tid en aktivitet vil ta, men ikke vet om den kan igangsettes før de har godkjenning fra ressursansvarlig.

Her er noen ting du bør være oppmerksom på i forbindelse med manuelt planlagte aktiviteter:

 • Du trenger ikke famle i blinde. Manuelt planlagte aktiviteter har egne indikatorer og aktivitetsstolper som gjør at det er enkelt å skille dem fra "tradisjonelle" automatisk planlagte aktiviteter.
 • Alt er lov. Når en aktivitet er i modusen for manuell planlegging, kan Start-, Slutt- og Varighet-kolonnene være tomme eller inneholde tekstverdier i tillegg til datoer i kjent format.
 • Bytte planleggingsmodus Du kan bytte frem og tilbake mellom manuell og automatisk planlegging for en aktivitet, men gjør det med forsiktighet. Når du endrer en aktivitet fra manuelt planlagt til automatisk planlagt, blir det automatisk tatt noen avgjørelser i Project. Hvis aktiviteten hadde varigheten «Fjorten dager», angis det vanligvis en beregnet varighet på «1 dag?» hvis du angir at aktiviteten skal planlegges automatisk. Du kan tross alt ikke forvente at Project skal vite at fjorten dager har en varighet på to uker.
 • Kontrollere forsinkelser Hvis en manuelt planlagt aktivitet må utsettes på grunn av en forsinkelse, forskyves ikke de etterfølgende aktivitetene automatisk. Prosjektledere kan bestemme seg for å beholde de opprinnelige datoene hvis ressursene har mulighet til å fortsette som planlagt, eller de kan utsette etterfølgende aktiviteter hvis det finnes avhengigheter som ikke kan forbigås.
 • Virkningen av innsatsdrevet planlegging    Du kan ikke angi at manuelt planlagte aktiviteter skal være innsatsdrevne (innsatsdrevet planlegging: Standardmetoden for planlegging i Project. Varigheten til en aktivitet forkortes eller forlenges etter hvert som ressurser legges til eller fjernes fra en aktivitet, mens mengden av innsats som er nødvendig for å fullføre en aktivitet, forblir uendret.) . Varigheten for en manuelt planlagt aktivitet endres ikke når den tildeles flere ressurser, eller når ressurser fjernes fra den. Du lærer mer om dette senere i denne artikkelen.

Tabellen nedenfor viser hvordan Project-attributter defineres og brukes i planleggingen av manuelt og automatisk planlagte aktiviteter.

Element Manuelt planlagt Automatisk planlagt
Varighet Kan være et tall, en dato eller tekstinformasjon, for eksempel "14d" eller "fjorten dager". Brukes ikke av Project under prosjektplanleggingen hvis verdien ikke er i et kjent format for varighet. Bare tall som angir tidsmengde, og tidsenheter kan brukes, for eksempel "14d" eller "2 måneder".
Arbeid Bare tall som angir tidsmengde, og tidsenheter kan brukes, for eksempel "14d" eller "2 måneder". Bare tall som angir tidsmengde, og tidsenheter kan brukes, for eksempel "14d" eller "2 måneder".
Ressurser Kan tildeles til aktiviteter. Ressurskalendere brukes ikke av Project under planleggingen av aktiviteter. Kan tildeles til aktiviteter. Brukes av Project når best mulig tidsplan skal fastsettes. Fører til at varigheten for aktiviteter endres hvis aktivitetene er innsatsdrevne, i motsetning til manuelt planlagte aktiviteter.
Startdato Kan være et tall, en dato eller tekstinformasjon, for eksempel "30. jan" eller "i nærmeste fremtid". Brukes ikke av Project under prosjektplanleggingen hvis verdien ikke er i et kjent tidsformat. Bare datoinformasjon kan brukes. Du kan imidlertid bruke verdiene "i dag" og "i morgen", som er reservert for automatisk planlagte aktiviteter.
Sluttdato Kan være en dato eller tekstinformasjon, for eksempel "30. jan" eller "i nærmeste fremtid". Brukes ikke av Project under prosjektplanleggingen. Bare datoinformasjon kan brukes. Du kan imidlertid bruke verdiene "i dag" og "i morgen", som er reservert for automatisk planlagte aktiviteter.
Betingelser Ignoreres av Project. Brukes av Project når best mulig tidsplan skal fastsettes.
Avhengigheter (koblinger) Kan brukes, men endrer ikke planleggingen av aktiviteten. Når en ny aktivitetskobling opprettes, planlegges aktiviteten imidlertid på nytt. Kan brukes, og endrer planleggingen av aktiviteten.
Prosjekt- og ressurskalendere Ignoreres av Project. Brukes av Project når best mulig tidsplan skal fastsettes.

Automatisk planlagte aktiviteter

Tradisjonelt brukes automatisk planlagte aktiviteter til aktivitetsplanleggingen i Project. Automatisk planlegging er en svært strukturert og systematisk måte å håndtere prosjektplaner på. Basert på data brukere angir, for eksempel aktivitetsvarighet, planlagt arbeid, antall ressurser og betingelsesdatoer, beregnes de tidligste og seneste datoene for aktiviteter automatisk, slik at tidsplanen blir optimal.

Prosjekter i Project planlegges ut fra følgende informasjon som brukeren angir:

 • Det overordnede prosjektet.
 • De enkelte arbeidselementene (kalles aktiviteter) som kreves for å fullføre prosjektet.
 • Om nødvendig ressursene som kreves for å fullføre disse aktivitetene.

Hvis det skjer endringer på prosjektet etter at du har opprettet tidsplanen, kan du oppdatere aktivitetene eller ressursene, og tidsplanen justeres automatisk.

For hver aktivitet kan du angi ett eller flere av følgende:

Ved hjelp av denne informasjonen beregnes startdatoen (startdato: Datoen en aktivitet etter planen skal starte. Denne datoen er basert på varigheten, kalenderne og begrensningene for foregående og etterfølgende aktiviteter. Startdatoen for en aktivitet er også basert på egne kalendere og begrensninger.) og sluttdatoen (sluttdato: Datoen en aktivitet etter planen skal fullføres. Denne datoen er basert på aktivitetens startdato, varighet, kalendere, foregående datoer, aktivitetsavhengigheter og begrensninger.) for hver aktivitet.

Du kan legge inn ressurser i et prosjekt og deretter tildele dem til aktiviteter for å angi hvilken ressurs som er ansvarlig for å fullføre hver enkelt tildeling (tildeling: En bestemt ressurs som er tildelt en bestemt aktivitet.). I tillegg til at dette er til hjelp når du skal planlegge bemanningen, kan du også få hjelp til å beregne hvor mange maskiner som trengs eller hvor mye materiell som skal brukes. Hvis du legger inn ressurser, finjusteres tidsplanen for aktiviteter i henhold til følgende ressursinformasjon:

Andre elementer, for eksempel ledetid (ledetid: En overlapping mellom aktiviteter som har en avhengighet. Hvis en aktivitet for eksempel kan starte når den foregående aktiviteten er halvferdig, kan du angi en Avslutning-til-start-avhengighet med en ledetid på 50 % for den etterfølgende aktiviteten [har en negativ oppholdsverdi].) og oppholdstid (forsinkelse: Et tidsopphold mellom aktiviteter som har en avhengighet. Hvis du for eksempel trenger to dagers forsinkelse mellom fullføringen av én aktivitet og starten på en annen, kan du etablere en Avslutning-til-start-avhengighet og angi to dagers oppholdstid [har en positiv verdi].) for koblinger, aktivitetstyper (aktivitetstype: Karakteristikk av en aktivitet som er basert på hvilke aspekter av aktiviteten som er konstante, og hvilke som er variable. Det finnes tre aktivitetstyper: Faste enheter, Fast arbeid og Fast varighet. Standard aktivitetstype i Project er Faste enheter.), ressurstilgjengelighet (tilgjengelighet: Angir når og hvor mye av tiden til en ressurs som kan planlegges for tildelt arbeid. Tilgjengelighet bestemmes av prosjekt- og ressurskalenderen, ressursens start- og sluttdatoer eller nivået som ressursen er tilgjengelig for arbeid.) og den drivende ressursen (drivende ressurs: Denne ressursens tildeling til en aktivitet bestemmer sluttdatoen for aktiviteten.), kan påvirke planleggingen. Dermed blir det enklere å vedlikeholde tidsplanen, og justere den etter behov, hvis du forstår hvordan den påvirkes av disse elementene.

 Obs!     Beregningen av varigheten for automatisk planlagte aktiviteter er basert på definisjonene av varighetsenheter (klikk Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Tidsplan). Akkurat som i en vanlig kalender, begynner året i januar og ukene begynner på mandag eller søndag. Når varighetsenheter beregnes i Project, er som standard én dag lik 8 timer, én uke lik 40 timer og én måned lik 20 arbeidsdager. Hvis du angir start- og sluttdatoer for aktiviteter uten å angi start- og sluttidspunkt, brukes 08:00 som standard starttidspunkt og 17:00 som standard sluttidspunkt.

Endre aktivitetsmodus for planlegging

Du kan bytte frem og tilbake mellom manuell og automatisk planlegging av aktiviteter (klikk Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Tidsplan). Når du endrer aktivitetsmodus, bør du være oppmerksom på følgende:

 • Hvis du bytter til automatisk planlegging for en aktivitet, får den standardinnstillingene for varighet og datoer. Hvis du for eksempel har en manuelt planlagt aktivitet med varigheten «Et par uker», endres varigheten til standardverdien «1 dag?». Hvis du har angitt startdatoen «i morgen» for en manuelt planlagt aktivitet, endres startdatoen til prosjektets startdato når du gjør den om til en automatisk planlagt aktivitet.
 • Når du bytter til manuell planlegging for en aktivitet, endres ikke varigheten og datoene. Når den er blitt en manuelt planlagt aktivitet, kan du imidlertid angi varighet og datoer ved hjelp av tall, tekst eller datoverdier.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hvordan påvirker flyt (eller slakk) tidsplanen?

Ved hjelp av flyt (kalles også slakk (fri slakk: Hvor lang tid en aktivitet kan være forsinket uten å forsinke de etterfølgende aktivitetene. Hvis en aktivitet ikke har etterfølgende aktiviteter, er fri slakk hvor lang tid aktiviteten kan være forsinket uten å forsinke sluttdatoen for prosjektet.)) kan du finne frem til de aktivitetene som kan vike noe uten at det påvirker prosjektets sluttdato. Kanskje vil du vise aktiviteter som for øyeblikket kan bli forsinket uten at det påvirker den kritiske linjen (totalslakk (totalslakk: Hvor lenge sluttdatoen for en aktivitet kan utsettes uten å utsette sluttdatoen for hele prosjektet.)), eller aktiviteter som kan bli forsinket uten at det påvirker aktiviteten de er koblet til (fri slakk (fri slakk: Hvor lang tid en aktivitet kan være forsinket uten å forsinke de etterfølgende aktivitetene. Hvis en aktivitet ikke har etterfølgende aktiviteter, er fri slakk hvor lang tid aktiviteten kan være forsinket uten å forsinke sluttdatoen for prosjektet.)).

Her er to måter du kan vise flyt på i tidsplaner:

 • Klikk Format mens Gantt-diagrammet er åpnet, og merk deretter av for Slakk. Flyt vises som en tynn linje som er knyttet til slutten eller begynnelsen av Gantt-stolper.
 • Bruk visningen Detaljer - Gantt. Klikk Visning, klikk Andre visninger, klikk Flere visninger, klikk Detaljer - Gantt, og klikk deretter Bruk.
  Deretter klikker du Tabeller og Tidsplan i Gantt-diagrammet.

Her er et par ting du bør være oppmerksom på i forbindelse med flyt:

Tips og vanlige feller Forklaring
Se opp for ikke-fleksible betingelser    Hvis en aktivitet har en datobetingelse, og en foregående aktivitet avsluttes for sent til at den etterfølgende aktiviteten kan begynne på datoen som er angitt i betingelsen, kan det oppstå negativt slakk. Negativt slakk legger ytterligere begrensinger på prosjektets sluttdato.

Tidsfirstdatoer endrer totalslakk

Tidsfristdatoer kan påvirke totalslakken for aktiviteter. Hvis du angir en tidsfristdato som er tidligere enn slutten på totalslakken for aktiviteten, beregnes totalslakken på nytt ved hjelp av tidsfristdatoen i stedet for seneste sluttdato for aktiviteten. Aktiviteten blir kritisk når totalslakken blir null.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hvordan påvirker tidsfirstdatoer tidsplanen?

Tidsfristdatoer (tidsfrist: En måldato som angir når du vil at aktiviteten skal være ferdig. Hvis aktiviteten ikke er ferdig på tidsfristdatoen, vises en indikator.) påvirker vanligvis ikke planleggingen av aktiviteter. De brukes til å angi måldatoer som bør overholdes, uten at du trenger å angi aktivitetsbetingelser som kan påvirke planleggingen hvis foregående (foregående aktivitet: En aktivitet som må starte eller slutte før en annen aktivitet kan starte eller slutte.) aktiviteter endres. En aktivitet med en tidsfrist planlegges på samme måte som alle andre aktiviteter, men hvis den avsluttes etter tidsfristen, vises det en aktivitetsindikator (indikatorer: Små ikoner som representerer informasjon for en aktivitet eller ressurs som vises i feltet Indikatorer. Indikatorer-feltet er plassert til høyre for ID-feltet og vises i en rekke tabeller)., slik at du kan se at aktiviteten ikke ble ferdig innen tidsfristen.

Hvis du vil kontrollere eller endre tidsfristen for en aktivitet, høyreklikker du aktiviteten, og klikker Aktivitetsinformasjon. Klikk deretter fanen Avansert, og bruk Tidsfrist-boksen.

Tidsfristdatoer kan påvirke totalslakken for aktiviteter. Hvis du angir en tidsfristdato som er tidligere enn slutten på totalslakken for aktiviteten, beregnes totalslakken på nytt ved hjelp av tidsfristdatoen i stedet for seneste sluttdato for aktiviteten. Aktiviteten blir kritisk når totalslakken blir null.

Du kan angi tidsfrister for aktivitetssammendrag (aktivitetssammendrag: En aktivitet som er bygd opp av delaktiviteter og gir et sammendrag av disse delaktivitetene. Bruk disposisjonsfunksjonen til å opprette aktivitetssammendrag. Informasjonen i aktivitetssammendragene [for eksempel varighet og kostnader] avgjøres automatisk ved hjelp av informasjonen fra delaktivitetene.) i tillegg til enkeltaktiviteter. Hvis tidsfristen for et aktivitetssammendrag kommer i konflikt med noen av delaktivitetene (delaktivitet: En aktivitet som er en del av en sammendragsaktivitet. Delaktivitetsinformasjonen konsolideres til sammendragsaktiviteten. Du kan angi delaktiviteter ved hjelp av disposisjonsfunksjonen i Project.), viser tidsfristindikatoren at en tidsfrist ikke er overholdt for delaktivitene.

Tidsfristdatoer kan imidlertid påvirke måten aktiviteter planlegges på hvis du angir en tidsfristdato for en aktivitet med en betingelse av typen Så sent som mulig (ALAP). Da planlegges det at aktiviteten skal avsluttes på tidsfirstdatoen, med det kan likevel være at den avsluttes etter tidsfristen hvis de foregående aktivitetene forsinkes.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hvordan påvirker kalendere tidsplanen?

Kalendere bestemmer hva som skal være standard arbeidstid (arbeidstid: Timer i en ressurs- eller prosjektkalender når arbeid kan forekomme.) og fritid (fritid: Timer og dager som er angitt i en ressurs- eller prosjektkalender, når Project ikke skal planlegge aktiviteter fordi arbeid ikke utføres. Fritid kan for eksempel omfatte lunsjpauser, helger og helligdager.), for eksempel helger og fridager, for prosjektet.

 Obs!     Hvis du har angitt datoer for manuelt planlagte aktiviteter, endres ikke disse når prosjekt- eller ressurskalenderen endres.

Prosjektkalendere brukes til å fastsette ressurstilgjengelighet, hvordan ressurser som er tildelt til aktiviteter, planlegges, og hvordan selve aktivitetene planlegges. Prosjekt- og aktivitetskalendere brukes under aktivitetsplanleggingen, og hvis det er tildelt ressurser til aktiviteter, brukes det også ressurskalendere.

Kalendere overstyrer hverandres innstillinger på følgende måter.

 1. Når du oppretter en aktivitet, planlegger prosjektkalenderen aktiviteten.
 2. Når du legger til en ressurs i en aktivitet, styrer ressurskalenderen planleggingen av aktiviteten.
 3. Når du legger til en aktivitetskalender i en aktivitet og angir kalenderinnstillingen Planlegging ignorerer ressurskalendere i boksen Aktivitetsinformasjon, styrer aktivitetskalenderen planleggingen og vil ignorere planleggingen av ressurser som tilordnes aktiviteten.

Hvis du vil arbeide med kalendere, klikker du Prosjekt, og deretter klikker du Endre arbeidstid.

Kalendertype Beskrivelse
Basiskalendere   

Disse danner grunnlaget for andre kalendertyper. Du kan også velge å bruke en basiskalender som prosjektkalender, og du kan bruke en basiskalender på aktiviteter som aktivitetskalender eller som standardtimer for en ressurskalender. Du kan tilpasse din egen basiskalender med utgangspunkt i en av disse basiskalenderne.

Project omfatter tre basiskalendere:

Standard    Denne kalenderen gjenspeiler standardkalenderen for prosjektet, og er grunnlaget for ressurskalendere. Kalenderen gjenspeiler en tradisjonell arbeidsplan: Mandag til fredag, 09:00 til 17:00, med en halvtimes lunsjpause.

24 timer    24-timers kalenderen gjenspeiler en plan uten fritid. 24-timers kalenderen kan brukes når ressurser og aktiviteter planlegges for ulike skift i løpet av et døgn, eller når utstyrsressurser arbeider kontinuerlig på aktiviteter.

Nattskift    Denne kalenderen gjenspeiler en nattskiftplan fra mandag til og med lørdag morgen, 23:00 til 08:00, med en times pause.

Prosjektkalendere    I disse angis standardverdier for arbeidstid og fritid for hele prosjektet. Hvis det ikke brukes ressurs- eller aktivitetskalendere, planlegges aktiviteter som standard slik at de foregår i arbeidstiden som er definert i prosjektkalenderen.
Ressurskalendere   

Disse er vanligvis basert på prosjektkalenderen på det tidspunktet ressursene ble opprettet. Du kan endre arbeidstid og ikke-arbeidstid for bestemte ressurser eller et sett med ressurser, slik at ressursene bare tas med i planleggingen når de er tilgjengelige. Hvis du har endret arbeidstid eller ikke-arbeidstid i en ressurskalender og ressursen er tildelt til en aktivitet, planlegges aktiviteten slik at den foregår i arbeidstiden i ressurskalenderen. Dette kan også påvirke sluttdatoen for aktiviteten.

Ressurser kan arve ikke-arbeidstid fra basiskalenderen, eller du kan overstyre den med innstillinger for ikke-arbeidstid i ressurskalenderen.

Aktivitetskalendere   

Disse kan brukes til å definere aktivitetsarbeidstider som er utenfor arbeidstiden i prosjektkalenderen. Aktivitetskalendere opprettes på samme måte som andre kalendere. Når aktivitetskalender tilordnes en aktivitet og ressursen som er tildelt aktiviteten, har en annen arbeidstid i sin ressurskalender, planlegges aktiviteten i arbeidstiden som overlapper i de to kalenderne. Du kan imidlertid angi et aktivitetsalternativ for å ignorere ressurskalendere og planlegge aktiviteten i ressursens fritid.

Hvis det ikke er angitt noen aktivitetskalender for en aktivitet, brukes prosjektkalenderen når aktiviteten planlegges.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hvordan styrer ressurstildelinger tidsplanen?

Hvis du ikke tildeler ressurser til aktiviteter i et prosjekt, beregnes tidsplanen automatisk ved hjelp av varighet, aktivitetsavhengigheter, betingelser og informasjonen i prosjekt- og aktivitetskalenderen. Hvis du tildeler ressurser, planlegges aktivitetene også i henhold til kalenderne og tildelingsenhetene (tildelingsenheter: Prosenten av tiden, eller enhetene, for en arbeidsressurs som ressursen er tildelt en aktivitet.) for ressursene, noe som gir mer nøyaktig planlegging.

 Obs!     Manuelt planlagte aktiviteter påvirkes ikke av ressurskalendere. Når du tildeler en ressurs til en manuelt planlagt aktivitet, endres ikke aktivitetsplanleggingen.

En tildeling knytter en bestemt aktivitet til en bestemt ressurs, som er ansvarlig for å fullføre den. Det kan tildeles mer enn én ressurs til hver aktivitet. Arbeidsressurser (arbeidsressurs: Person- og utstyrsressurser som utfører arbeid for å fullføre en aktivitet. Arbeidsressurser har tidsforbruk [timer eller dager] for å fullføre aktiviteter.), materialressurser (materialressurs: Utstyret eller andre forbruksvarer som brukes for å fullføre aktiviteter i et prosjekt.) og kostnadsressurser (kostnadsressurser: Ressurser som ikke avhenger av mengden arbeid, en oppgave eller varigheten av en oppgave, for eksempel en flyreise eller overnatting.) kan tildeles til aktiviteter. Når du tildeler materialressurser eller kostnadsressurser til en aktivitet, påvirker det ikke aktivitetsplanleggingen, i motsetning til arbeidsressurser.

Tenk deg for eksempel at du har en aktivitet som heter Utvikle spesifikasjoner, i et prosjekt. Du har også en ingeniørressurs, nemlig Stig. Hvis du tildeler Stig til aktiviteten Utvikle spesifikasjoner, vil planleggingen av denne aktiviteten være avhengig av ressurskalenderen og tildelingsenhetene som er angitt for Stig, i tillegg til aktivitetsinformasjon, for eksempel varighet, aktivitetsavhengighet, betingelser og kalendere.

Når du har tildelt ressurser til aktivitetene i et prosjekt, kan Project i tillegg til å basere planleggingen på aktivitetsinformasjonen, også bruke informasjon om ressurser og tildelinger når informasjonen i tidsplanen skal beregnes, blant annet følgende informasjon:

Ressursattributt eller -innstilling Forklaring

Arbeid

Mengden arbeid (arbeid: For aktiviteter, totalantallet arbeidstimer som kreves for å fullføre en aktivitet. For tildelinger, hvor mye arbeid en ressurs er tildelt. For ressurser, den totale mengden arbeid som en ressurs er tildelt for alle aktiviteter. Arbeid er forskjellig fra aktivitetens varighet.) eller overtidsarbeid (overtid: Mengden arbeid på en tilordning som er planlagt utover vanlige arbeidstid for en tildelt ressurs, og som betales med overtidssats. Overtidsarbeid angir mengden av det tildelte arbeidet som er angitt som overtidsarbeid.) som ressursen er tildelt, og hvordan dette arbeidet er fordelt over tid. Arbeid fordelt over tid kan også bli påvirket av Arbeidsprofiler (kontur: Måten planlagt arbeid for en tildeling er distribuert over tid. Bruk en kontur til å kontrollere hvordan Project planlegger arbeidet til en ressurs. Eksempler på konturer kan være flat, stigende mengde, synkende mengde, klokke, trapes og mye mer.).

Tildelingsenheter

Antall tildelingsenheter for ressursen på aktiviteten, det vil si deltid, fulltid eller flere.

Aktivitetstype

Aktivitetstypen (aktivitetstype: Karakteristikk av en aktivitet som er basert på hvilke aspekter av aktiviteten som er konstante, og hvilke som er variable. Det finnes tre aktivitetstyper: Faste enheter, Fast arbeid og Fast varighet. Standard aktivitetstype i Project er Faste enheter.) påvirker hvordan en tidsplan endres hvis du endrer den eksisterende tildelingen. Det finnes tre aktivitetstyper, nemlig fast enhet (aktivitet med fast enhet: En aktivitet der de tildelte enhetene [eller ressursene] er en fast verdi og eventuelle endringer i arbeidsmengden eller aktivitetsvarigheten ikke vil ha innvirkning på aktivitetens enheter. Dette beregnes som følger: Varighet x Enheter = Arbeid.), fast varighet (aktivitet med fast varighet: En aktivitet der varigheten er en fast verdi og eventuelle endringer i arbeidet eller de tildelte enhetene [det vil si ressursene] ikke vil ha innvirkning på aktivitetens varighet. Dette beregnes som følger: Varighet x Enheter = Arbeid.) og fast arbeid (aktivitet med fast arbeid: En aktivitet der arbeidsmengden er en fast verdi og eventuelle endringer i aktivitetens varighet eller antallet tildelte enheter [eller ressurser] ikke har innvirkning på aktivitetens arbeid. Dette beregnes som følger: Varighet x Enheter = Arbeid.).

Innsatsdrevet

Om aktiviteten er innsatsdrevet (innsatsdrevet planlegging: Standardmetoden for planlegging i Project. Varigheten til en aktivitet forkortes eller forlenges etter hvert som ressurser legges til eller fjernes fra en aktivitet, mens mengden av innsats som er nødvendig for å fullføre en aktivitet, forblir uendret.) eller ikke. Når du legger til eller fjerner ressurser for en tildeling på en innsatsdrevet aktivitet, forblir arbeidet konstant for aktiviteten, og det fordeles på ressursene på nytt. For aktiviteter med faste enheter, blir for eksempel en konsekvens av dette at hvis du tildeler flere ressurser, trengs det kortere varighet for å fullføre aktiviteten. Se tidligere i denne artikkelen hvis du vil lære mer om innstillingen for innsatsdrevet planlegging.

Kalendere

Ressurskalendere. Planleggingen av de tildelte ressursene baseres på arbeidstiden og ikke-arbeidstiden som er angitt i ressurskalenderne deres.

Arbeidsprofiler

Du kan bruke arbeidsprofiler til å finjustere når ressurser skal arbeide på aktiviteter, for eksempel under en opptrappingsfase. Høyreklikk navnet på ressursen som er tildelt en aktivitet, i
Aktivitetsbelegg-visningen, og velg deretter et forhåndsdefinert arbeidsmønster i Arbeidsprofil-listen. Når du har valgt et mønster, kan du endre timene manuelt i den tidsinndelte delen av beleggvisningen.

Hvis du vil tildele ressurser til aktiviteter, klikker du fanen Ressurs, og deretter klikker du Ressurstildeling.

Enda mer teknisk stoff om hvordan planleggingen foregår i Project

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Project Professional 2013, Project Standard 2013