Angi arbeidstid, ferie og fridager for prosjektet

Du kan bruke prosjektkalenderen (prosjektkalender: Basiskalenderen som brukes av et prosjekt.) til å vise vanlige arbeidsdager og vanlig arbeidstid i prosjektet, i tillegg til vanlig fritid (fritid: Timer og dager som er angitt i en ressurs- eller prosjektkalender, når Project ikke skal planlegge aktiviteter fordi arbeid ikke utføres. Fritid kan for eksempel omfatte lunsjpauser, helger og helligdager.) (for eksempel helger og kvelder) og spesielle fridager (for eksempel ferier).

 Obs!   Hvis du bruker Project Professional 2010 med Project Web App, kan du bare endre prosjekt- og ressurskalendere med spesifikke rettigheter du får fra en administrator.

I denne artikkelen


Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til en feriedag for en ressurs

 1. Klikk kategorien Prosjekt, og klikk Endre arbeidstid i Egenskaper-gruppen.

Bilde av Endre arbeidstid

 1. Klikk ressursen du vil endre kalenderen for, i For kalender-listen i dialogboksen Endre arbeidstid.
 2. Klikk kategorien Unntak.
 3. Skriv inn et beskrivende navn for unntaket, for eksempel Fridag, og start- og sluttidspunkt for tidsrommet der unntaket finner sted.
 4. Klikk Detaljer hvis unntaket vil bli gjentatt gjennom en del av tidsplanen.
 5. Velg hyppigheten fra Daglig til Årlig under Mønster for regelmessighet, og velg deretter flere detaljer om mønsteret for regelmessighet.

 Obs!   Detaljene for regelmessighetsmønsteret endres avhengig av om du vil lage et daglig, ukentlig, månedlig eller årlig mønster.

 1. Under Område for regelmessighet velger du starttidspunktet for unntaket ved hjelp av Start-boksen, og deretter velger du enten Slutt etter eller Slutt innen.
 2. Skriv inn eller velg den aktuelle informasjonen basert på hva du velger som sluttid.
  • Hvis du valgte Slutt etter, skriver du inn eller velger antallet forekomster for aktiviteten.
  • Hvis du valgte Slutt innen, skriver du inn eller velger datoen når du vil at den regelmessige aktiviteten skal slutte.

Eventuelle aktiviteter denne ressursen er tilordnet, vil nå bli planlagt rundt fridagen, vanligvis ved å øke antallet dager som kreves for å fullføre aktiviteten.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til en helligdag i prosjektkalenderen

 Obs!   Project har ikke en forhåndsinnstilt feriekalender. Hvis du vil legge til organisasjonens feriedager i et prosjekt, må du angi dem individuelt på prosjektkalenderen. Hvis du har tenkt å bruke denne ferieplanen til flere prosjekter, bør du vurdere å gjøre prosjektet til en mal eller legge til kalenderen i den globale filen. Hvis du bruker Project Professional, bør du vurdere å be serveradministratoren om å legge til kalenderen i den globale foretaksmalen.

 1. Klikk kategorien Prosjekt, og klikk Endre arbeidstid i Egenskaper-gruppen.

Bilde av Endre arbeidstid

 1. Klikk kalenderen du vil endre, i For kalender-listen. Prosjektkalenderen for det gjeldende prosjektet etterfølges av (prosjektkalender). Standarden er Standard (prosjektkalender). Du kan også velge 24 timer eller Nattskift.
 2. I dialogboksen Endre arbeidstid klikker du kategorien Unntak.
 3. Skriv inn et beskrivende navn for unntaket, for eksempel Firmaferie, og start- og sluttidspunkt for tidsrommet der unntaket finner sted.
 4. Klikk Detaljer hvis unntaket vil bli gjentatt i gjennom en del av tidsplanen.
 5. Velg hyppigheten fra Daglig til Årlig under Mønster for regelmessighet, og velg deretter flere detaljer om mønsteret for regelmessighet. Detaljene for regelmessighetsmønsteret endres avhengig av om du vil lage et daglig, ukentlig, månedlig eller årlig mønster.

 Obs!   Detaljene for regelmessighetsmønsteret endres avhengig av om du vil lage et daglig, ukentlig, månedlig eller årlig mønster.

 1. Under Område for regelmessighet velger du starttidspunktet for unntaket ved hjelp av Start-boksen, og deretter velger du enten Slutt etter eller Slutt innen.
 2. Skriv inn eller velg den aktuelle informasjonen basert på hva du velger som sluttidspunkt.
  • Hvis du valgte Slutt etter, skriver du inn eller velger antallet forekomster for aktiviteten.
  • Hvis du valgte Slutt innen, skriver du inn eller velger datoen når du vil at den regelmessige aktiviteten skal slutte.

Aktiviteter som er planlagt rundt ferien, blir automatisk planlagt på nytt for å ta ferietiden med i beregningen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Angi arbeidstidene for ressurser eller aktiviteter i prosjektet

Prosedyren nedenfor brukes til å endre alle kalendere i prosjektet, inkludert standardprosjektet, en bestemt ressurskalender eller en aktivitetskalender.

 Obs!   Project inneholder ikke en kalender med forhåndsangitte fridager. Hvis du vil legge til organisasjonens fridager i et prosjekt, må du angi én om gangen i prosjektkalenderen. Hvis du har tenkt å bruke denne fridagsplanen i flere prosjekter, kan du vurdere å bruke prosjektet som en mal eller legge til kalenderen i den globale filen. Hvis du bruker Project Professional, kan du be serveradministratoren om å legge dem til i den globale virksomhetsmalen.

 1. Klikk kategorien Prosjekt, og klikk Endre arbeidstid i Egenskaper-gruppen.

Bilde av Endre arbeidstid

 1. Klikk kalenderen du vil endre, i For kalender-listen. Prosjektkalenderen for det gjeldende prosjektet etterfølges av (Prosjektkalender). Standard er Standard (Prosjektkalender). Du kan også velge 24 timer eller Nattskift.

 Obs!   Hvis du vil lage en ny kalender i stedet for å endre standardkalenderen, klikker du Lag ny kalender og skriver inn et navn på kalenderen. Deretter velger du om du vil lage en ny basiskalender eller en kalender som er basert på en kopi av en annen kalender.

Du kan bruke denne funksjonen til å tilpasse prosjektkalenderen i forhold til organisasjonens behov (for eksempel ved å opprette en arbeidsuke som inkluderer helgedager).

 1. Hvis du vil endre standard arbeidsuke for enten prosjektkalenderen, ressurskalenderen eller en ny kalender du oppretter, klikker du kategorien Arbeidsuker.
 2. I kategorien Arbeidsuker kan du velge eller opprette enda en arbeidsukeplan for andre dager enn standard arbeidsdag, for eksempel sommerplan for veiarbeid eller en arbeidsuke som inkluderer helgedager. Skriv inn et beskrivende navn i kolonnen Navn for den nye arbeidsukeplanen i Arbeidstider-tabellen, for eksempel Veiarbeid, og skriv deretter inn start- og sluttidspunktene for tiden ekstraplanen vil være i bruk.
 3. Klikk Detaljer.
 4. Velg etter tur hver dag du vil endre fra arbeidsdag til ikke-arbeidsdag, eller omvendt, i dialogboksen Detaljer for, og velg deretter ett av følgende:
  • Bruke Standard arbeidstid for disse dagene     Velg dagene som skal bruke standard arbeidstid, som er 08.00 til 12.00 og 13.00 til 17.00, mandag til fredag, og fritid i helger.
  • Angi dager som fritid     Velg dagene der det ikke kan planlegges noe arbeid. Hvis for eksempel ingen i organisasjonen arbeider på fredager, velger du Fredag, og deretter velger du Angi dager som fritid.
  • Angi dager til disse bestemte arbeidstidene     Når du vil angi arbeidstidene for de merkede dagene i hele planen, skriver du inn tidspunktene du vil at arbeidet skal starte, i Fra-boksene og tidspunktene du vil at arbeidet skal slutte, i Til-boksene. Hvis for eksempel noen i organisasjonen arbeider på lørdager, velger du Lørdag, og deretter velger du Angi dager til disse bestemte arbeidstidene.

    

 Obs! 

Til toppen av siden Til toppen av siden

Endre ressurstilgjengeligheten uten å bruke en kalender

Hvis du arbeider med aktiviteter som er planlagt automatisk, kan du endre tilgjengeligheten for en ressurs uten å endre kalenderen for ressursen. Bortsett fra virkningene ved prosjektkalenderen, gjenspeiles tilgjengeligheten også ved ressursens arbeidstid (arbeidstid: Timer i en ressurs- eller prosjektkalender når arbeid kan forekomme.), start- og sluttdato for tilgjengelighet (tilgjengelighet: Angir når og hvor mye av tiden til en ressurs som kan planlegges for tildelt arbeid. Tilgjengelighet bestemmes av prosjekt- og ressurskalenderen, ressursens start- og sluttdatoer eller nivået som ressursen er tilgjengelig for arbeid.) og eventuelle variasjoner i tilgjengeligheten for enhet (enheter: Antall enheter eller mengden ressurser som er tildelt en aktivitet. Maksimalt antall er det maksimale antallet enheter som er tilgjengelig for ressursen. Hvis du for eksempel har tre rørleggere som arbeider på et prosjekt, er maksimalt antall 300 %, eller tre rørleggere som arbeider på heltid.) i ulike tidsperioder. Denne informasjonen brukes til å bestemme om en ressurs er overallokert. Dette er nyttig hvis du vet at en ressurs vil være tilgjengelig for å arbeide i en bestemt tid på en bestemt aktivitet, men du ikke ønsker å endre ressursens tilgjengelighet for andre aktiviteter i prosjektet.

Hvis du bruker Project Professional for å endre tidsplaninformasjon for en virksomhetsressurs (virksomhetsressurser: Ressurser som er en del av organisasjonens fullstendige ressursliste. Virksomhetsressurser kan deles på tvers av prosjekter.), må du først sjekke ut ressursen. Du kan også oppdatere endringene i ressurskalenderne ved å bruke Project Server (Project Server: Et Project-støtteprodukt som gjør det mulig for arbeidsgruppemedlemmer, prosjektledere og andre interessenter å samarbeide om planlegging og statusrapportering ved å utveksle og arbeide med prosjektinformasjon på et webområde.).

 1. Klikk Ressursark i Ressursvisninger-gruppen i kategorien Visning.

Bilde av ressursvisninger

 1. Høyreklikk ressursnavnet, og klikk deretter Ressursinformasjon.
 2. Velg kategorien Generelt i dialogboksen Ressursinformasjon.
 3. Skriv inn ressursens startdato i prosjektet i Tilgjengelig fra-feltet.
 4. Skriv inn ressursens sluttdato i prosjektet i Tilgjengelig til-feltet.
 5. Skriv inn det maksimale antall (maksimalt antall: Maksimal prosentdel eller maksimalt antall enheter som en ressurs kan planlegges for, for en hvilken som helst aktivitet. Verdien for maksimalt antall enheter angir den høyeste tilgjengelige arbeidskapasiteten til en ressurs. Standardverdien er 100 %.) enheter denne ressursen har tilgjengelig i denne tidsperioden, i Enheter-feltet.

Du kan angi maksimalt antall som en prosentsats (for eksempel 50 %, 100 % eller 300 %), eller som et desimaltall (for eksempel 0,5, 1 eller 3).

 Obs! 

 • Selv om Ressurstilgjengelighet-tabellen i dialogboksen Ressursinformasjon endrer det maksimale antallet enheter for en ressurs i løpet av prosjektperioden, endrer den ikke ressurssatsene over tid. Du kan skrive inn forskjellige satser for en ressurs i en kostnadssatstabell.
 • Ressurstilgjengelighet-tabellen justerer tilgjengeligheten av maksimalt antall enheter i løpet av et prosjekt, og arbeidskonturer justerer de varierende arbeidsnivåene gjennom en bestemt tildeling.
 • Du kan skrive inn en dato i Tilgjengelig til-feltet uten å skrive inn en dato i Tilgjengelig fra-feltet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Oversikt over prosjektkalendere

I Project brukes flere kalendere (kalender: Planleggingsmekanismen som angir arbeidstiden for ressursene og aktivitetene. Project bruker fire typer kalendere: basiskalenderen, prosjektkalenderen, ressurskalenderen og aktivitetskalenderen.) til å bestemme ressurstilgjengeligheten (tilgjengelighet: Angir når og hvor mye av tiden til en ressurs som kan planlegges for tildelt arbeid. Tilgjengelighet bestemmes av prosjekt- og ressurskalenderen, ressursens start- og sluttdatoer eller nivået som ressursen er tilgjengelig for arbeid.) og måten aktivitetene (aktivitet: En aktivitet som har en begynnelse og en slutt. Prosjektplaner er bygget opp av aktiviteter.) planlegges.

 Obs!   Hvis du bruker Project Professional, må du først sjekke ut ressursen.

 Obs!   Hvis du bruker Project Professional med Project Server (Project Server: Et Project-støtteprodukt som gjør det mulig for arbeidsgruppemedlemmer, prosjektledere og andre interessenter å samarbeide om planlegging og statusrapportering ved å utveksle og arbeide med prosjektinformasjon på et webområde.), kan du ikke redigere prosjektkalenderen direkte, og du kan heller ikke angi fritid, for eksempel ferie. I dette tilfellet er prosjektkalenderen definert av den globale virksomhetsmalen (global virksomhetsmal: En samling standardinnstillinger, for eksempel visninger, tabeller og felt som brukes av alle prosjekter i hele organisasjonen. Disse innstillingene finnes i et spesielt prosjekt i Project Server.). Bare noen med administrative privilegier (rettigheter: Disse angir elementer i et prosjekt som en bruker enten kan se eller endre. For eksempel kan bare de som har administrative rettigheter, endre disposisjonskoder som skal brukes av alle prosjektlederne i en organisasjon.) (for eksempel serveradministratoren) kan sjekke ut og endre elementer i den globale virksomhetsmalen.

Husk at arbeidstidskalendere og ressurstilgjengelighet ikke gjelder materialressurser (materialressurs: Utstyret eller andre forbruksvarer som brukes for å fullføre aktiviteter i et prosjekt.).

 Tips!   Hvis du setter opp sammen kalender hver gang du lager et nytt prosjekt, bør du vurdere å lagre et fullført prosjekt som en mal (mal: Et filformat i Project (MPT) som brukes til å bruke eksisterende tidsplaner på nytt som utgangspunkt for å opprette nye tidsplaner. Aktivitets- og ressursinformasjon, formatering, makroer og prosjektspesifikke innstillinger kan alle integreres i en mal.) eller legge til kalenderen i den globale filen (global-fil: En Project-fil [Global.mpt] som inneholder informasjon du kan bruke i forskjellige prosjekter. Informasjonen i en global fil kan inkludere visninger, kalendere, skjemaer, rapporter, tabeller, filtre, verktøylinjer, menylinjer, makroer og alternativinnstillinger.).

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Project 2010