Skrive inn data i regnearkceller manuelt

Du har flere alternativer når du vil skrive inn data manuelt i Excel. Du kan skrive inn data i én celle, i flere celler samtidig eller i mer enn ett regneark (regneark: Primærdokumentet som du bruker i Excel til å lagre og arbeide med data. Et regneark består av celler som er ordnet i kolonner og rader. Et regneark lagres alltid i en arbeidsbok.) samtidig. Dataene du skriver inn, kan være tall, tekst, datoer eller klokkeslett. Du kan formatere dataene på ulike måter. Det finnes flere innstillinger som du kan justere for å gjøre innskriving av data enklere for deg.

Dette emnet forklarer ikke hvordan du bruker et dataskjema til å legge inn data i regneark. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med dataskjemaer, kan du se Legge til, redigere, finne og slette rader ved hjelp av et dataskjema.

 Viktig!    Hvis du ikke kan legge inn data i et regneark, kan det hende at det er beskyttet av deg eller noen andre for å hindre at data endres ved et uhell. I et beskyttet regneark kan du merke celler for å vise dataene, men du kan ikke skrive inn informasjon i celler som er låst. I de fleste tilfeller bør du ikke fjerne beskyttelsen fra et regneark med mindre du har tillatelse til å gjøre dette fra personen som opprettet det. Hvis du vil oppheve beskyttelsen av et regneark, klikker du Opphev arkbeskyttelse i Endringer-gruppen i kategorien Se gjennom. Hvis det ble angitt et passord da regnearbeskyttelsen ble brukt, må du først skrive inn dette passordet for å oppheve beskyttelsen av regnearket.

Hva vil du gjøre?


Skrive inn tekst eller et tall i en celle

 1. Klikk en celle i regnearket.
 2. Skriv inn tallene eller teksten du vil legge inn, og trykk deretter ENTER eller TAB.

 Tips!    Hvis du vil legge inn data på en ny linje i en celle, setter du inn et linjeskift ved å trykke ALT+ENTER.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Skrive inn et tall som har et fast antall desimaler

 1. Klikk Alternativer i kategorien Fil.
 2. Klikk Avansert, og merk deretter av for Sett inn desimaltegn automatisk under Redigeringsalternativer.
 3. I Antall-boksen setter du inn et positivt tall for siffer til høyre for desimaltegnet, eller et negativt tall for siffer til venstre for desimaltegnet.

Hvis du for eksempel skriver inn 3 i Antall-boksen, og deretter skriver inn 2834 i en celle, vil verdien vises som 2,834. Hvis du skriver inn -3 i Antall-boksen, og deretter skriver inn 283, vil verdien være 283000.

 1. Klikk en celle i regnearket, og skriv deretter inn tallet du vil bruke.

Dette har ingen innvirkning på data du skrev inn i celler før du valgte alternativet Faste desimaler.

 Tips!    Du kan midlertidig overstyre alternativet som er valgt for Faste desimaler ved å skrive inn et desimaltegn når du legger inn tallet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Skrive inn en dato eller et klokkeslett i en celle

 1. Klikk en celle i regnearket.
 2. Skriv inn en dato eller et klokkeslett på følgende måte:
  • Hvis du vil skrive inn en dato, kan du bruke punktum eller bindestrek til å skille delene i en dato, for eksempel 9.5.2002 eller 5-Sep-2002.
  • Hvis du vil skrive inn et klokkeslett som er basert på 12-timersklokken, skriver du inn klokkeslettet etterfulgt av et mellomrom, og deretter skriver du inn a eller p etter klokkeslettet, for eksempel 9:00 p. Ellers legges klokkeslettet inn som AM.

 Tips!    Du kan legge inn gjeldende dato og klokkeslett ved å trykke CTRL+SKIFT+; (semikolon).


 Notater 

 • Hvis du vil skrive inn en dato eller et klokkeslett som holder seg gjeldende når du åpner et regneark på nytt, kan du bruke funksjonene IDAG og .
 • Når du legger inn en dato eller et klokkeslett i en celle, vises de i et standard dato- eller klokkeslettformat for datamaskinen eller i et format som ble brukt på cellen før du la inn datoen eller klokkeslettet. Standard dato- eller klokkeslettformat er basert på dato- og klokkeslettinnstillingene i dialogboksen Innstillinger for region og språk (Kontrollpanel, Klokke, språk og område). Hvis disse innstillingene på datamaskinen er endret, blir datoer og klokkeslett i arbeidsbøkene som ikke er formatert ved hjelp av kommandoen Formater celler, vist i henhold til disse innstillingene.
 • Hvis du vil bruke standard dato- eller klokkeslettformat, klikker du cellen som inneholder dato- eller klokkeslettverdien, og deretter trykker du CTRL+SKIFT+# eller CTRL+SKIFT+@.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge inn de samme dataene i flere celler samtidig

 1. Merk cellene der du vil legge inn de samme dataene. Cellene trenger ikke ligge ved siden av hverandre.

VisSlik merker du celler

Hvis du vil merke Gjør du dette
En enkeltcelle Klikk cellen, eller trykk piltastene for å flytte til cellen.
Et celleområde

Klikk den første cellen i området, og dra deretter til den siste cellen, eller hold nede SKIFT mens du trykker piltastene for å utvide det merkede området.

Du kan også merke den første cellen i området og deretter trykke F8 for å utvide det merkede området ved hjelp av piltastene. Du stopper utvidelsen av det merkede området ved å trykke F8 på nytt.

Et stort celleområde Klikk den første cellen i området, og hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen i området. Du kan bla for å gjøre den siste cellen synlig.
Alle cellene i et regneark

Klikk Merk alt-knappen.

Merk alt-knappen

Hvis du vil merke hele regnearket, kan du også trykke CTRL+A.

Hvis regnearket inneholder data, merkes gjeldende område når du trykker CTRL+A. Trykk CTRL+A én gang til for å merke hele regnearket.
Celler eller celleområder som ikke ligger ved siden av hverandre

Merk den første cellen eller det første celleområdet, og hold nede CTRL mens du merker de andre cellene eller områdene.

Du kan også merke den første cellen eller det første celleområdet, og deretter trykker du SKIFT+F8 for å legge til en celle eller et område som ikke ligger ved siden av det merkede området. Du slutter å legge til celler eller områder i det merkede området ved å trykke SKIFT+F8 på nytt.

 Obs!    Du kan ikke oppheve merkingen av en celle eller et celleområde i et merket område som ikke ligger ved siden av hverandre, uten å oppheve hele merkingen.

En hel rad eller kolonne

Klikk rad- eller kolonneoverskriften.

Regneark som viser radoverskrift og kolonneoverskrift

Bildeforklaring 1 Radoverskrift
Bildeforklaring 2 Kolonneoverskrift

Du kan også merke celler i en rad eller kolonne ved å merke den første cellen og deretter trykke CTRL+SKIFT+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader og PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

Hvis raden eller kolonnen inneholder data, merker CTRL+SKIFT+piltast raden eller kolonnen til den sist brukte cellen. Hvis du trykker CTRL+SKIFT+piltast på nytt, merkes hele raden eller kolonnen.
Rader og kolonner som ligger ved siden av hverandre Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den første raden eller kolonnen, og hold nede SKIFT mens du merker den siste raden eller kolonnen.
Rader eller kolonner som ikke ligger ved siden av hverandre Klikk kolonne- eller radoverskriften for den første raden eller kolonnen i det merkede området. Hold deretter nede CTRL mens du klikker kolonne- eller radoverskriftene for andre rader eller kolonner du vil legge til i det merkede området.
Den første eller siste cellen i en rad eller kolonne Merk en celle i raden eller kolonnen, og trykk deretter CTRL+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader, PIL OPP eller PIL NED for kolonner).
Den første eller siste cellen i et regneark i en tabell i Microsoft Office Excel

Trykk CTRL+HOME for å merke den første cellen i regnearket eller i en Excel-liste.

Trykk CTRL+END for å merke den siste cellen i et regneark eller i en Excel-liste som inneholder data eller formatering.

Celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne) Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+END for å utvide det merkede området med celler til sist brukte celle i regnearket (nederste høyre hjørne).
Celler til begynnelsen av regnearket Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+HOME for å utvide det merkede utvalget med celler til begynnelsen av regnearket.
Flere eller færre celler enn det aktive merkede området Hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen du vil ta med i det nye merkede området. Det rektangulære området mellom den aktiv celle og cellen du klikker, blir det nye merkede området.

 Tips!    Hvis du vil oppheve merking av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

 1. Skriv inn dataene i den aktive cellen, og trykk deretter CTRL+ENTER.

 Tips!    Du kan også angi de samme dataene i flere celler ved hjelp av fyllhåndtaket (fyllhåndtak: Den lille, svarte firkanten i nedre, høyre hjørne i utvalget. Når du peker på fyllhåndtaket, endres pekeren til et svart kors.)Merket celle med fyllhåndtak for å fylle ut data automatisk i regnearkceller.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Fylle ut data automatisk i regnearkceller.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge inn de samme dataene i flere regneark samtidig

Ved å gjøre flere regneark (regneark: Primærdokumentet som du bruker i Excel til å lagre og arbeide med data. Et regneark består av celler som er ordnet i kolonner og rader. Et regneark lagres alltid i en arbeidsbok.) aktive samtidig, kan du legge inn data eller endre eksisterende data i ett av regnearkene, og endringene gjøres gjeldende for de samme cellene i de valgte regnearkene.

 1. Klikk fanen til det første regnearket som inneholder dataene du vil redigere. Deretter holder du nede CTRL mens du klikker fanene til de andre regnearkene du vil synkronisere dataene i.

Rulleknapper for ark

 Obs!    Hvis du ikke ser fanen til regnearket du vil bruke, klikker du rulleknappene for arkfaner for å finne regnearket. Deretter klikker du fanen. Du må kanskje maksimere dokumentvinduet hvis du fremdeles ikke finner regnearkfanene du vil bruke.

 1. I det aktive regnearket aktivt ark: Arket du arbeider med, i en arbeidsbok. Navnet på fanen for det aktive arket er i fet skrift.) merker du cellen eller området (område: To eller flere celler i et regneark. Cellene i området kan være tilstøtende eller atskilte.) du vil redigere eksisterende eller skrive inn nye data.

VisSlik merker du celler

Hvis du vil merke Gjør du dette
En enkeltcelle Klikk cellen, eller trykk piltastene for å flytte til cellen.
Et celleområde

Klikk den første cellen i området, og dra deretter til den siste cellen, eller hold nede SKIFT mens du trykker piltastene for å utvide det merkede området.

Du kan også merke den første cellen i området og deretter trykke F8 for å utvide det merkede området ved hjelp av piltastene. Du stopper utvidelsen av det merkede området ved å trykke F8 på nytt.

Et stort celleområde Klikk den første cellen i området, og hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen i området. Du kan bla for å gjøre den siste cellen synlig.
Alle cellene i et regneark

Klikk Merk alt-knappen.

Merk alt-knappen

Hvis du vil merke hele regnearket, kan du også trykke CTRL+A.

Hvis regnearket inneholder data, merkes gjeldende område når du trykker CTRL+A. Trykk CTRL+A én gang til for å merke hele regnearket.
Celler eller celleområder som ikke ligger ved siden av hverandre

Merk den første cellen eller det første celleområdet, og hold nede CTRL mens du merker de andre cellene eller områdene.

Du kan også merke den første cellen eller det første celleområdet, og deretter trykker du SKIFT+F8 for å legge til en celle eller et område som ikke ligger ved siden av det merkede området. Du slutter å legge til celler eller områder i det merkede området ved å trykke SKIFT+F8 på nytt.

 Obs!    Du kan ikke oppheve merkingen av en celle eller et celleområde i et merket område som ikke ligger ved siden av hverandre, uten å oppheve hele merkingen.

En hel rad eller kolonne

Klikk rad- eller kolonneoverskriften.

Regneark som viser radoverskrift og kolonneoverskrift

Bildeforklaring 1 Radoverskrift
Bildeforklaring 2 Kolonneoverskrift

Du kan også merke celler i en rad eller kolonne ved å merke den første cellen og deretter trykke CTRL+SKIFT+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader og PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

Hvis raden eller kolonnen inneholder data, merker CTRL+SKIFT+piltast raden eller kolonnen til den sist brukte cellen. Hvis du trykker CTRL+SKIFT+piltast på nytt, merkes hele raden eller kolonnen.
Rader og kolonner som ligger ved siden av hverandre Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den første raden eller kolonnen, og hold nede SKIFT mens du merker den siste raden eller kolonnen.
Rader eller kolonner som ikke ligger ved siden av hverandre Klikk kolonne- eller radoverskriften for den første raden eller kolonnen i det merkede området. Hold deretter nede CTRL mens du klikker kolonne- eller radoverskriftene for andre rader eller kolonner du vil legge til i det merkede området.
Den første eller siste cellen i en rad eller kolonne Merk en celle i raden eller kolonnen, og trykk deretter CTRL+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader, PIL OPP eller PIL NED for kolonner).
Den første eller siste cellen i et regneark i en tabell i Microsoft Office Excel

Trykk CTRL+HOME for å merke den første cellen i regnearket eller i en Excel-liste.

Trykk CTRL+END for å merke den siste cellen i et regneark eller i en Excel-liste som inneholder data eller formatering.

Celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne) Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+END for å utvide det merkede området med celler til sist brukte celle i regnearket (nederste høyre hjørne).
Celler til begynnelsen av regnearket Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+HOME for å utvide det merkede utvalget med celler til begynnelsen av regnearket.
Flere eller færre celler enn det aktive merkede området Hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen du vil ta med i det nye merkede området. Det rektangulære området mellom den aktiv celle og cellen du klikker, blir det nye merkede området.

 Tips!    Hvis du vil oppheve merking av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

 1. I den aktive cellen skriver du inn nye data eller redigerer eksisterende data, og deretter trykker du ENTER eller TAB for å flytte merkingen til neste celle.

Endringene tas i bruk for alle regnearkene du merket.

 1. Gjenta det forrige trinnet til du er ferdig med å legge inn eller redigere data.


 Notater 

 • Du kan fjerne merkingen av flere regneark ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis et umerket regneark ikke vises, kan du høyreklikk fanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe.
 • Når du legger inn eller redigerer data, påvirker endringene alle de merkede regnearkene og kan utilsiktet erstatte data du ikke ville endre. Du kan unngå dette ved å vise alle regnearkene samtidig for å identifisere potensielle datakonflikter.
  1. Klikk Nytt vindu i Vindu-gruppen i kategorien Vis.
  2. Bytt til det nye vinduet, og klikk deretter et regneark som du vil vise.
  3. Gjenta trinn 1 og 2 for hvert regneark du vil vise.
  4. Klikk Ordne alle i Vindu-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter alternativet du vil bruke.
  5. Hvis du bare vil vise regnearkene i den aktive arbeidsboken, merker du av for Vinduer i aktiv arbeidsbok i dialogboksen Ordne vinduer.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Justere regnearkinnstillinger og celleformater

Det er flere innstilinger i Excel som du kan endre for å gjøre manuell innlegging av data enklere. Noen endringer påvirker alle arbeidsbøker, andre påvirker hele regneark og noen påvirker bare celler du angir.

Endre retningen for ENTER-tasten

Når du trykker TAB for å angi data i flere celler i en rad, og deretter trykker ENTER på slutten av denne raden, flyttes utvalget som standard til begynnelsen av den neste raden.

Når du trykker ENTER, flyttes som standard utvalget ned én celle. Når du trykker TAB, flyttes utvalget én celle til høyre. Du kan ikke endre retningen av flyttingen for TAB-tasten, men du kan angi en annen retning for ENTER-tasten. Endring av denne innstillingen påvirker hele regnearket og andre åpne regneark, alle andre åpne arbeidsbøker og alle nye arbeidsbøker.

 1. Klikk Alternativer i kategorien Fil.
 2. Under Redigeringsalternativer i kategorien Avansert merker du av for Flytt merket område når ENTER er trykket, og deretter klikker du ønsket retning i Retning-boksen.

Endre bredden på en kolonne

Noen ganger viser en celle #####. Dette kan skje hvis cellen inneholder et tall eller en dato og kolonnebredden ikke kan vise alle tegnene som formatet krever. Anta for eksempel at en celle med datoformatet dd.mm.åååå inneholder 31.12.2007. Kolonnebredden er imidlertid bare bred nok til å vise seks tegn. Cellen vil vise #####. Hvis du vil se alt celleinnholdet med gjeldende formatering, må du øke kolonnebredden.

 1. Klikk cellen der du vil endre kolonnebredden.
 2. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

Celler-gruppen i kategorien Hjem

 1. Gjør ett av følgende under Cellestørrelse:
  • Hvis du vil ha plass til all tekst i cellen, klikker du Beste tilpassing av kolonnebredde.
  • Hvis du vil angi en større kolonnebredde, klikker du Kolonnebredde, og deretter skriver du inn ønsket bredde i Kolonnebredde-boksen.

 Obs!    Som et alternativ til å øke kolonnebredden, kan du endre kolonneformatet eller en enkeltcelle. Du kan for eksempel endre datoformatet slik at datoen vises som bare måned og dag (formatet dd.mm), for eksempel 31.12, eller angi et tall i eksponentielt format format, for eksempel 4E+08.

Bryte tekst i en celle

Du kan vise flere linjer med tekst i en celle ved å bryte teksten. Tekstbryting i en celle påvirker ikke andre celler.

 1. Klikk i cellen der du vil bryte teksten.
 2. Klikk Bryt tekst i Justering-gruppen i kategorien Hjem.

Justering-gruppen i kategorien Hjem

 Obs!    Hvis teksten er et langt ord, brytes ikke tegnene (ordet blir ikke delt). I stedet kan du gjøre kolonnen bredere eller redusere skriftstørrelsen for å se all teksten. Hvis ikke all teksten er synlig etter at du har brutt teksten, kan det hende du må justere radhøyden. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Beste tilpasning på rad under Cellestørrelse .

 Tips!     Hvis du vil ha mer informasjon om tekstbryting, kan du se artikkelen Bryte tekst i en celle.

Endre formatet til et tall

I Excel er formatet på en celle atskilt fra dataene som er lagret i cellen. Denne visningsforskjellen kan ha en betydelig effekt når dataene er numeriske. Når for eksempel et tall du skrev inn avrundes, avrundes vanligvis bare tallet som vises. Beregninger bruker det faktiske tallet som er lagret i cellen, ikke det formaterte tallet som vises. Beregningene kan derfor se unøyaktige ut på grunn av avrunding i én eller flere celler.

Når du har skrevet inn tall i en celle, kan du endre formatet de vises i.

 1. Klikk cellen som inneholder tallene du vil formatere.
 2. Klikk pilen ved siden av Tall-boksen i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter formatet du vil bruke.

Formater tall-boksen i kategorien Hjem

 Tips!    Hvis du vil velge et tallformat fra listen over tilgjengelige formater, klikker du Flere tallformater, og deretter klikker du formatet du vil bruke, i Kategori-listen.

Formatere et tall som tekst

Når det gjelder tall som ikke skal beregnes i Excel, for eksempel telefonnumre, kan du formatere dem som tekst ved å bruke Tekst-formatet i tomme celler før du skriver inn tallene.

 1. Merk en tom celle.
 2. Klikk pilen ved siden av Tallformat-boksen i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Tekst.

Formater tall-boksen i kategorien Hjem

 1. Skriv inn tallene du vil bruke, i den første formaterte cellen.

 Obs!     Tall du skrev inn før du brukte Tekst-formatet på cellene, må skrives inn på nytt i de formaterte cellene. Hvis du raskt vil skrive inn tall på nytt som tekst, merker du hver celle, trykker F2 og trykker deretter ENTER.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2013