SAMLET.HOVEDSTOL (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaksen for og bruk av funksjonen (funksjon: En forhåndsskrevet formel som tar en verdi eller flere verdier, utfører en operasjon og returnerer en verdi eller flere verdier. Bruk funksjoner til å forenkle og forkorte formler i et regneark, spesielt de som utfører lange og sammensatte beregninger.) SAMLET.HOVEDSTOL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den kumulative hovedstolen på et lån mellom start_periode og slutt_periode.

Syntaks

SAMLET.HOVEDSTOL(rente; antall_innbet; nåverdi; start_periode; slutt_periode; type)

Syntaksen for SAMLET.HOVEDSTOL har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):

 • Rente    Obligatorisk. Rentesatsen.
 • Antall_innbet    Obligatorisk. Totalt antall innbetalinger.
 • Nåverdi    Obligatorisk. Nåværende verdi.
 • Start_periode    Obligatorisk. Den første perioden i beregningen. Innbetalingsperioder er nummerert og begynner med 1.
 • Slutt_periode    Obligatorisk. Den siste perioden i beregningen.
 • Type    Obligatorisk. En verdi som angir når betalingen forfaller.
Type Forfaller
0 (null) Innbetaling på slutten av perioden
1 Innbetaling i begynnelsen av perioden

Merknader

 • Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker når du angir rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som løper over fire år med 12 % rente pro anno, setter du inn 12 % /12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.
 • Hvis rente er ≤ 0, antall_innbet er ≤ 0 eller nåverdi er ≤ 0, returnerer SAMLET.HOVEDSTOL feilverdien #NUM!.
 • Hvis start_periode er < 1, slutt_periode er < 1 eller start_periode > slutt_periode, returnerer SAMLET.HOVEDSTOL feilverdien #NUM!.
 • Hvis type er et hvilket som helst annet tall enn 0 eller 1, returnerer SAMLET.HOVEDSTOL feilverdien #NUM!.

Eksempel

Eksemplet kan være lettere å forstå hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisHvordan kopierer jeg et eksempel?

 1. Velg eksemplet i denne artikkelen. Hvis du skal kopiere eksemplet i Excel Web App, må du kopiere og lime inn én celle om gangen.

 Viktig!   Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Merke et eksempel fra Hjelp

Merke et eksempel fra Hjelp
 1. Trykk CTRL+C.
 2. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
 3. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V. Hvis du arbeider i Excel Web App, gjentar du kopieringen og innlimingen for hver celle i eksemplet.

 Viktig!   Du må lime inn eksemplet i celle A1 i regnearket for at det skal fungere ordentlig.

 1. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter dine behov.

 
1
2
3
4
5


6

7
A B
Data Beskrivelse
9,00 % Rentesatsen per år
30 Vilkår i år
125,000 Nåverdi
Formel Beskrivelse (resultat)
=SAMLET.HOVEDSTOL(A2/12;A3*12;A4;13;24;0) Den totale hovedstolen som er betalt i det andre året med innbetalinger i periodene fra 13 til og med 24 (-934,1071)
=SAMLET.HOVEDSTOL(A2/12;A3*12;A4;1;1;0) Hovedstolen betalt i én innbetaling den første måneden (-68,27827)

 Obs! 

 • Rentesatsen deles på 12 for å få en månedlig rentesats. Antallet år pengene betales inn, multipliseres med 12 for å få antallet innbetalinger.
 • Hvis du vil vise resultatet i riktig format i Excel Web App, merker du cellen, og deretter klikker du pilen ved siden av Tallformat under Tall i kategorien Hjem og klikker Generelt.
 
 
Gjelder:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online for virksomheter, SharePoint Online for yrkesutøvere og små bedrifter