Funksjoner i Excel (etter kategori)

Regnearkfunksjoner kategoriseres etter funksjonalitet. Hvis du vet hvilken kategori funksjonen hører under, kan du klikke kategorien.

Tips!    Du kan også søke på siden ved å trykke CTRL+F og skrive de første bokstavene i funksjonen eller ordet som beskriver det du leter etter. Deretter klikker du Neste.

I denne artikkelen


Kompatibilitetsfunksjoner

 Viktig!    Alle disse funksjonene er erstattet med nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Funksjonene er fremdeles bakoverkompatible, men du bør likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden de kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om de nye funksjonene, kan du se Statistiske funksjoner.

Funksjon Beskrivelse
BETA.FORDELING (funksjon) Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
INVERS.BETA.FORDELING (funksjon) Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
BINOM.FORDELING (funksjon) Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
KJI.FORDELING (funksjon) Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling
INVERS.KJI.FORDELING (funksjon) Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
KJI.TEST (funksjon) Utfører testen for uavhengighet
KONFIDENS (funksjon) Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon
KOVARIANS (funksjon) Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik
GRENSE.BINOM (funksjon) Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
EKSP.FORDELING (funksjon) Returnerer eksponentialfordelingen
FFORDELING (funksjon) Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
FFORDELING.INVERS (funksjon) Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
FTEST (funksjon) Returnerer resultatet av en F-test
GAMMAFORDELING (funksjon) Returnerer gammafordelingen
GAMMAINV (funksjon) Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
HYPGEOM.FORDELING (funksjon) Returnerer den hypergeometriske fordelingen
LOGINV (funksjon) Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunksjonen
LOGNORMFORD (funksjon) Returnerer den kumulative lognormale fordelingen
MODUS (funksjon) Returnerer den vanligste verdien i et datasett
NEGBINOM.FORDELING (funksjon) Returnerer den negative binomiske fordelingen
NORMALFORDELING (funksjon) Returnerer den kumulative normalfordelingen
NORMINV (funksjon) Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen
NORMSFORDELING (funksjon) Returnerer standard kumulativ normalfordeling
NORMSINV (funksjon) Returnerer den inverse av den den kumulative standard normalfordelingen
PERSENTIL (funksjon) Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område
PROSENTDEL (funksjon) Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett
POISSON (funksjon) Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
KVARTIL (funksjon) Returnerer kvartilen til et datasett
RANG (funksjon) Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
STDAV (funksjon) Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
STDAVP (funksjon) Beregner standardavvik basert på hele populasjonen
TFORDELING (funksjon) Returnerer en Student t-fordeling
TINV (funksjon) Returnerer den inverse Student t-fordelingen
TTEST (funksjon) Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
VARIANS (funksjon) Estimerer varians basert på et utvalg
VARIANSP (funksjon) Beregner varians basert på hele populasjonen
WEIBULL.FORDELING (funksjon) Returnerer Weibull-fordelingen
ZTEST (funksjon) Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Til toppen av siden Til toppen av siden

Kubefunksjoner

Funksjon Beskrivelse
KUBEKPIMEDLEM (funksjon) Returnerer egenskapen for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser KPI-navnet i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis inntjening per ansatt, og brukes til å overvåke ytelsen i en organisasjon.
KUBEMEDLEM (funksjon) Returnerer et medlem eller en tuppel fra kuben. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.
KUBEMEDLEMEGENSKAP (funksjon) Returnerer verdien til en medlemsegenskap fra kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.
KUBERANGERTMEDLEM (funksjon) Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel den beste selgeren eller de 10 beste studentene.
KUBESETT (funksjon) Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tuppeler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Office Excel.
KUBESETTANTALL (funksjon) Returnerer antallet elementer i et sett.
KUBEVERDI (funksjon) Returnerer en aggregert verdi fra kuben.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Databasefunksjoner

Funksjon Beskrivelse
DGJENNOMSNITT (funksjon) Returnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter
DANTALL (funksjon) Teller celler som inneholder tall i en database
DANTALLA (funksjon) Teller celler som ikke er tomme i en database
DHENT (funksjon) Trekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår
DMAKS (funksjon) Returnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter
DMIN (funksjon) Returnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter
DPRODUKT (funksjon) Multipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller vilkårene i en database
DSTDAV (funksjon) Estimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede databaseposter
DSTAVP (funksjon) Beregner standardavviket basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen
DSUMMER (funksjon) Legger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som oppfyller vilkårene
DVARIANS (funksjon) Estimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter
DVARIANSP (funksjon) Beregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen

Til toppen av siden Til toppen av siden

Dato- og tidsfunksjoner

Funksjon Beskrivelse
DATO (funksjon) Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato
DATOVERDI (funksjon) Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer
DAG (funksjon) Konverterer et serienummer til en dag i måneden
DAGER360 (funksjon) Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager
DAG.ETTER (funksjon) Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen
MÅNEDSSLUTT (funksjon) Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder
TIME (funksjon) Konverterer et serienummer til en time
MINUTT (funksjon) Konverterer et serienummer til et minutt
MÅNED (funksjon) Konverterer et serienummer til en måned
NETT.ARBEIDSDAGER (funksjon) Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer
NETT.ARBEIDSDAGER.INTL (funksjon) Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager
NÅ (funksjon) Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett
SEKUND (funksjon) Konverterer et serienummer til et sekund
TID (funksjon) Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett
TIDSVERDI (funksjon) Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer
IDAG (funksjon) Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato
UKEDAG (funksjon) Konverterer et serienummer til en ukedag
UKENR (funksjon) Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år
ARBEIDSDAG (funksjon) Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager
ARBEIDSDAG.INTL (funksjon) Returnerer serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager som er helgedager
ÅR (funksjon) Konverterer et serienummer til et år
ÅRDEL (funksjon) Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato

Til toppen av siden Til toppen av siden

Tekniske funksjoner

Funksjon Beskrivelse
BESSELI (funksjon) Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)
BESSELJ (funksjon) Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x)
BESSELK (funksjon) Returnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)
BESSELY (funksjon) Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x)
BINTILDES (funksjon) Konverterer et binært tall til et desimaltall
BINTILHEKS (funksjon) Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall
BINTILOKT (funksjon) Konverterer et binært tall til et oktaltall
KOMPLEKS (funksjon) Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall
KONVERTER (funksjon) Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet
DESTILBIN (funksjon) Konverterer et desimaltall til et binærtall
DESTILHEKS (funksjon) Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall
DESTILOKT (funksjon) Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall
DELTA (funksjon) Undersøker om to verdier er like
FEILF (funksjon) Returnerer feilfunksjonen
FEILF.PRESIS (funksjon) Returnerer feilfunksjonen
FEILFK (funksjon) Returnerer den komplementære feilfunksjonen
FEILFK.PRESIS (funksjon) Returnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig
GRENSEVERDI (funksjon) Tester om et tall er større enn en terskelverdi
HEKSTILBIN (funksjon) Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall
HEKSTILDES (funksjon) Konverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet
HEKSTILOKT (funksjon) Konverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall
IMABS (funksjon) Returnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall
IMAGINÆR (funksjon) Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall
IMARGUMENT (funksjon) Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer
IMKONJUGERT (funksjon) Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall
IMCOS (funksjon) Returnerer cosinus til et komplekst tall
IMDIV (funksjon) Returnerer kvotienten til to komplekse tall
IMEKSP (funksjon) Returnerer eksponenten til et komplekst tall
IMLN (funksjon) Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall
IMLOG10 (funksjon) Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall
IMLOG2 (funksjon) Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall
IMOPPHØY (funksjon) Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens
IMPRODUKT (funksjon) Returnerer produktet av 2–255 komplekse tall
IMREELL (funksjon) Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall
IMSIN (funksjon) Returnerer sinus til et komplekst tall
IMROT (funksjon) Returnerer kvadratroten av et komplekst tall
IMSUB (funksjon) Returnerer differansen mellom to komplekse tall
IMSUMMER (funksjon) Returnerer summen av komplekse tall
OKTTILBIN (funksjon) Konverterer et oktaltall til et binært tall
OKTTILDES (funksjon) Konverterer et oktaltall til et desimaltall
OKTTILHEKS (funksjon) Konverterer et oktaltall til et heksadesimaltall

Til toppen av siden Til toppen av siden

Økonomiske funksjoner

Funksjon Beskrivelse
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE (funksjon) Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente
PÅLØPT.FORFALLSRENTE (funksjon) Returnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall
AMORDEGRC (funksjon) Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisient
AMORLINC (funksjon) Returnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode
OBLIG.DAGER.FF (funksjon) Returnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen
OBLIG.DAGER (funksjon) Returnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen
OBLIG.DAGER.NF (funksjon) Returnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato
OBLIG.DAGER.EF (funksjon) Returnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoen
OBLIG.ANTALL (funksjon) Returnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen
OBLIG.DAG.FORRIGE (funksjon) Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen
SAMLET.RENTE (funksjon) Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder
SAMLET.HOVEDSTOL (funksjon) Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder
DAVSKR (funksjon) Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivning
DEGRAVS (funksjon) Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angir
DISKONTERT (funksjon) Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir
DOLLARDE (funksjon) Konverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltall
DOLLARBR (funksjon) Konverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk
VARIGHET (funksjon) Returnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodisk
EFFEKTIV.RENTE (funksjon) Returnerer den effektive årlige rentesatsen
SLUTTVERDI (funksjon) Returnerer fremtidig verdi for en investering
SVPLAN (funksjon) Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser
RENTESATS (funksjon) Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir
RANNUITET (funksjon) Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode
IR (funksjon) Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer
ER.ANNUITET (funksjon) Beregner renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periode
MVARIGHET (funksjon) Returnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 100,00
MODIR (funksjon) Returnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer finansieres med forskjellige satser
NOMINELL (funksjon) Returnerer årlig nominell rentesats
PERIODER (funksjon) Returnerer antall perioder for en investering
NNV (funksjon) Returnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer og en rentesats
AVVIKFP.PRIS (funksjon) Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde første periode
AVVIKFP.AVKASTNING (funksjon) Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde første periode
AVVIKSP.PRIS (funksjon) Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde siste periode
AVVIKSP.AVKASTNING (funksjon) Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde siste periode
ANNUITET (funksjon) Returnerer periodisk betaling for en annuitet
AMORT (funksjon) Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode
PRIS (funksjon) Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning
PRIS.DISKONTERT (funksjon) Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et diskontert verdipapir
PRIS.FORFALL (funksjon) Returnerer prisen per pålydende kr 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfall
NÅVERDI (funksjon) Returnerer nåverdien av en investering
RENTE (funksjon) Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet
MOTTATT.AVKAST (funksjon) Returnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir
LINAVS (funksjon) Returnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periode
ÅRSAVS (funksjon) Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode
TBILLEKV (funksjon) Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon
TBILLPRIS (funksjon) Returnerer prisen per pålydende kr 100 for en statsobligasjon
TBILLAVKASTNING (funksjon) Returnerer avkastningen til en statsobligasjon
VERDIAVS (funksjon) Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning
XIR (funksjon) Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske
XNNV (funksjon) Returnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske
AVKAST (funksjon) Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente
AVKAST.DISKONTERT (funksjon) Returnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, for eksempel en statskasseveksel
AVKAST.FORFALL (funksjon) Returnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato

Til toppen av siden Til toppen av siden

Informasjonsfunksjoner

Funksjon Beskrivelse
CELLE (funksjon)

Returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle

 Obs!     Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel Web App.

FEIL.TYPE (funksjon) Returnerer et tall som svarer til en feiltype
INFO (funksjon)

Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø

 Obs!     Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel Web App.

ERTOM (funksjon) Returnerer SANN hvis verdien er tom
ERF (funksjon) Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/T
ERFEIL (funksjon) Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi
ERPARTALL (funksjon) Returnerer SANN hvis tallet er et partall
ERLOGISK (funksjon) Returnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi
ERIT (funksjon) Returnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T
ERIKKETEKST (funksjon) Returnerer SANN hvis verdien ikke er tekst
ERTALL (funksjon) Returnerer SANN hvis verdien er et tall
ERODDETALL (funksjon) Returnerer SANN hvis tallet er et oddetall
ERREF (funksjon) Returnerer SANN hvis verdien er en referanse
ERTEKST (funksjon) Returnerer SANN hvis verdien er tekst
N (funksjon) Returnerer en verdi som er konvertert til et tall
IT (funksjon) Returnerer feilverdien #I/T
VERDITYPE (funksjon) Returnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi

Til toppen av siden Til toppen av siden

Logiske funksjoner

Funksjon Beskrivelse
OG (funksjon) Returnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN
USANN (funksjon) Returnerer den logiske verdien USANN
HVIS (funksjon) Angir en logisk test som skal utføres
HVISFEIL (funksjon) Returnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil. Ellers returnerer den resultatet av formelen.
IKKE (funksjon) Reverserer logikken til argumentet
ELLER (funksjon) Returnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN
SANN (funksjon) Returnerer den logiske verdien SANN

Til toppen av siden Til toppen av siden

Oppslags- og referansefunksjoner

Funksjon Beskrivelse
ADRESSE (funksjon) Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark
OMRÅDER (funksjon) Returnerer antall områder i en referanse
VELG (funksjon) Velger en verdi fra en liste med verdier
KOLONNE (funksjon) Returnerer kolonnenummeret for en referanse
KOLONNER (funksjon) Returnerer antall kolonner i en referanse
HENTPIVOTDATA (funksjon) Returnerer data som er lagret i en pivottabellrapport
FINN.KOLONNE (funksjon) Leter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen.
HYPERKOBLING (funksjon) Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett
INDEKS (funksjon) Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise
INDIREKTE (funksjon) Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi
SLÅ.OPP (funksjon) Slår opp verdier i en vektor eller matrise
SAMMENLIGNE (funksjon) Slår opp verdier i en referanse eller matrise
FORSKYVNING (funksjon) Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse
RAD (funksjon) Returnerer radnummeret for en referanse
RADER (funksjon) Returnerer antall rader i en referanse
RTD (funksjon) Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering (automatisering: En måte å arbeide på med programobjekter fra et annet program- eller utviklingsverktøy. Tidligere kalt OLE-automatisering. Automatisering er en bransjestandard og en funksjon i Component Object Model (COM).)
TRANSPONER (funksjon) Returnerer transponeringen av en matrise
FINN.RAD (funksjon) Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden for å returnere verdien til en celle

Til toppen av siden Til toppen av siden

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Funksjon Beskrivelse
ABS (funksjon) Returnerer absoluttverdien til et tall
ARCCOS (funksjon) Returnerer arcus cosinus til et tall
ARCCOSH (funksjon) Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall
MENGDE (funksjon) Returnerer en mengde i en liste eller database
ARCSIN (funksjon) Returnerer arcus sinus til et tall
ARCSINH (funksjon) Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall
ARCTAN (funksjon) Returnerer arcus tangens til et tall
ARCTAN2 (funksjon) Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater
ARCTANH (funksjon) Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (funksjon) Runder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS (funksjon) Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.
KOMBINASJON (funksjon) Returnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekter
COS (funksjon) Returnerer cosinus til et tall
COSH (funksjon) Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall
GRADER (funksjon) Konverterer radianer til grader
AVRUND.TIL.PARTALL (funksjon) Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partall
EKSP (funksjon) Returnerer e opphøyd i en angitt potens
FAKULTET (funksjon) Returnerer fakultet til et tall
DOBBELFAKT (funksjon) Returnerer et talls doble fakultet
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED (funksjon) Avrunder et tall nedover, mot null
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS (funksjon) Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes ned uavhengig av tallets fortegn.
SFF (funksjon) Returnerer høyeste felles divisor
HELTALL (funksjon) Avrunder et tall nedover til nærmeste heltall
ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (funksjon) Returnerer et tall som er avrundet opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum.
MFM (funksjon) Returnerer minste felles multiplum
LN (funksjon) Returnerer den naturlige logaritmen til et tall
LOG (funksjon) Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall
LOG10 (funksjon) Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall
MDETERM (funksjon) Returnerer matrisedeterminanten til en matrise
MINVERS (funksjon) Returnerer den inverse matrisen til en matrise
MMULT (funksjon) Returnerer matriseproduktet av to matriser
REST (funksjon) Returnerer resten fra en divisjon
MRUND (funksjon) Returnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum
MULTINOMINELL (funksjon) Returnerer det multinominelle for et sett med tall
AVRUND.TIL.ODDETALL (funksjon) Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et oddetall
PI (funksjon) Returnerer verdien av pi
OPPHØYD.I (funksjon) Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens
PRODUKT (funksjon) Multipliserer argumentene
KVOTIENT (funksjon) Returnerer heltallsdelen av en divisjon
RADIANER (funksjon) Konverterer grader til radianer
TILFELDIG (funksjon) Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1
TILFELDIGMELLOM (funksjon) Returnerer et tilfeldig tall innenfor et angitt område
ROMERTALL (funksjon) Konverterer vanlige tall til romertall, som tekst
AVRUND (funksjon) Avrunder et tall til et angitt antall sifre
AVRUND.NED (funksjon) Avrunder et tall nedover, mot null
AVRUND.OPP (funksjon) Runder av et tall oppover, bort fra null
SUMMER.REKKE (funksjon) Returnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelen
FORTEGN (funksjon) Returnerer fortegnet for et tall
SIN (funksjon) Returnerer sinus til en gitt vinkel
SINH (funksjon) Returnerer den hyperbolske sinus til et tall
ROT (funksjon) Returnerer en positiv kvadratrot
ROTPI (funksjon) Returnerer kvadratroten av (tall * pi)
DELSUM (funksjon) Returnerer en delsum i en liste eller database
SUMMER (funksjon) Legger sammen argumentene
SUMMERHVIS (funksjon) Legger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår
SUMMER.HVIS.SETT (funksjon) Legger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkår
SUMMERPRODUKT (funksjon) Returnerer summen av produktene av tilsvarende matrisekomponenter
SUMMERKVADRAT (funksjon) Returnerer kvadratsummen av argumentene
SUMMERX2MY2 (funksjon) Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser
SUMMERX2PY2 (funksjon) Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser
SUMMERXMY2 (funksjon) Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser
TAN (funksjon) Returnerer tangens for et tall
TANH (funksjon) Returnerer den hyperbolske tangens for et tall
AVKORT (funksjon) Korter av et tall til et heltall

Til toppen av siden Til toppen av siden

Statistiske funksjoner

Funksjon Beskrivelse
GJENNOMSNITTSAVVIK (funksjon) Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra medianen
GJENNOMSNITT (funksjon) Returnerer gjennomsnittet for argumentene
GJENNOMSNITTA (funksjon) Returnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdier
GJENNOMSNITTHVIS (funksjon) Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår
GJENNOMSNITT.HVIS.SETT (funksjon) Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk median) av alle celler som oppfyller flere vilkår
BETA.FORDELING (funksjon) Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
BETA.INV (funksjon) Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
BINOM.FORDELING (funksjon) Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
BINOM.INV (funksjon) Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
KJIKVADRAT.FORDELING (funksjon) Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
KJIKVADRAT.FORDELING.H (funksjon) Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling
KJIKVADRAT.INV (funksjon) Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
KJIKVADRAT.INV.H (funksjon) Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
KJIKVADRAT.TEST (funksjon) Utfører testen for uavhengighet
KONFIDENS.NORM (funksjon) Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon
KONFIDENS.T (funksjon) Returnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling
KORRELASJON (funksjon) Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett
ANTALL (funksjon) Teller hvor mange tall som er i argumentlisten
ANTALLA (funksjon) Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten
TELLBLANKE (funksjon) Teller antall tomme celler i et område.
ANTALL.HVIS (funksjon) Teller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkår
ANTALL.HVIS.SETT (funksjon) Teller antallet ikke-tomme celler i et område som oppfyller flere vilkår
KOVARIANS.P (funksjon) Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik
KOVARIANS.S (funksjon) Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett
AVVIK.KVADRERT (funksjon) Returnerer summen av kvadrerte avvik
EKSP.FORDELING (funksjon) Returnerer eksponentialfordelingen
F.FORDELING (funksjon) Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
F.FORDELING.H (funksjon) Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
F.INV (funksjon) Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
F.INV.H (funksjon) Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
F.TEST (funksjon) Returnerer resultatet av en F-test
FISHER (funksjon) Returnerer Fisher-transformasjonen
FISHERINV (funksjon) Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen
PROGNOSE (funksjon) Returnerer en verdi langs en lineær trend
FREKVENS (funksjon) Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise
GAMMA.FORDELING (funksjon) Returnerer gammafordelingen
GAMMA.INV (funksjon) Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
GAMMALN (funksjon) Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)
GAMMALN.PRESIS (funksjon) Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)
GJENNOMSNITT.GEOMETRISK (funksjon) Returnerer den geometriske middelverdien
VEKST (funksjon) Returnerer verdier langs en eksponentiell trend
GJENNOMSNITT.HARMONISK (funksjon) Returnerer den harmoniske middelverdien
HYPGEOM.FORDELING (funksjon) Returnerer den hypergeometriske fordelingen
SKJÆRINGSPUNKT (funksjon) Returnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjen
KURT (funksjon) Returnerer kurtosen til et datasett
N.STØRST (funksjon) Returnerer den n-te største verdien i et datasett
RETTLINJE (funksjon) Returnerer parameterne til en lineær trend
KURVE (funksjon) Returnerer parameterne til en eksponentiell trend
LOGNORM.FORDELING (funksjon) Returnerer den kumulative lognormale fordelingen
LOGNORM.INV (funksjon) Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen
STØRST (funksjon) Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste
MAKSA (funksjon) Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier
MEDIAN (funksjon) Returnerer medianen til tallene som er gitt
MIN (funksjon) Returnerer minimumsverdien i en argumentliste
MINA (funksjon) Returnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier
MODUS.MULT (funksjon) Returnerer en vertikal matrise av verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et dataområde
MODUS.SNGL (funksjon) Returnerer den vanligste verdien i et datasett
NEGBINOM.FORDELING (funksjon) Returnerer den negative binomiske fordelingen
NORM.FORDELING (funksjon) Returnerer den kumulative normalfordelingen
NORM.INV (funksjon) Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen
NORM.S.FORDELING (funksjon) Returnerer standard kumulativ normalfordeling
NORM.S.INV (funksjon) Returnerer den inverse av den den kumulative standard normalfordelingen
PEARSON (funksjon) Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson
PERSENTIL.EKS (funksjon) Returnerer det n-te persentilet av verdiene i et område, der n er i området 0..1, eksklusiv
PERSENTIL.INK (funksjon) Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område
PROSENTDEL.EKS (funksjon) Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusiv) i et datasett
PROSENTDEL.INK (funksjon) Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett
PERMUTER (funksjon) Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter
POISSON.FORDELING (funksjon) Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
SANNSYNLIG (funksjon) Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser
KVARTIL.EKS (funksjon) Returnerer kvartilen av datasettet, basert på persentilverdiene fra 0..1, eksklusiv
KVARTIL.INK (funksjon) Returnerer kvartilen til et datasett
RANG.GJSN (funksjon) Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
RANG.EKV (funksjon) Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
RKVADRAT (funksjon) Returnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)
SKJEVFORDELING (funksjon) Returnerer skjevheten i en fordeling
STIGNINGSTALL (funksjon) Returnerer stigningtallet for den lineære regresjonslinjen
N.MINST (funksjon) Returnerer den n-te minste verdien i et datasett
NORMALISER (funksjon) Returnerer en normalisert verdi
STDAV.P (funksjon) Beregner standardavvik basert på hele populasjonen
STDAV.S (funksjon) Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
STDAVVIKA (funksjon) Estimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
STDAVVIKPA (funksjon) Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
STANDARDFEIL (funksjon) Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen
T.FORDELING (funksjon) Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen
T.FORDELING.2T (funksjon) Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen
T.FORDELING.H (funksjon) Returnerer en Student t-fordeling
T.INV (funksjon) Returnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene
T.INV.2T (funksjon) Returnerer den inverse Student t-fordelingen
TREND (funksjon) Returnerer verdier langs en lineær trend
TRIMMET.GJENNOMSNITT (funksjon) Returnerer den interne middelverdien til et datasett
T.TEST (funksjon) Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
VARIANS.P (funksjon) Beregner varians basert på hele populasjonen
VARIANS.S (funksjon) Estimerer varians basert på et utvalg
VARIANSA (funksjon) Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
VARIANSPA (funksjon) Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
WEIBULL.DIST.N (funksjon) Returnerer Weibull-fordelingen
Z.TEST (funksjon) Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Til toppen av siden Til toppen av siden

Tekstfunksjoner

Funksjon Beskrivelse
STIGENDE (funksjon) Endrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn
BAHTTEKST (funksjon) Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)
TEGNKODE (funksjon) Returnerer tegnet som svarer til kodenummeret
RYDD (funksjon) Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten
KODE (funksjon) Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng
KJEDE.SAMMEN (funksjon) Slår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement
VALUTA (funksjon) Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar)
EKSAKT (funksjon) Kontrollerer om to tekstverdier er like
FINN, FINNB (funksjoner) Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)
FASTSATT (funksjon) Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler
JIS (funksjon) Endrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn
VENSTRE og VENSTREB (funksjoner) Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi
LENGDE og LENGDEB (funksjoner) Returnerer antall tegn i en tekststreng
SMÅ (funksjon) Konverterer tekst til små bokstaver
DELTEKST og DELTEKSTB (funksjoner) Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra posisjonen du angir
FURIGANA (funksjon) Trekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststreng
STOR.FORBOKSTAV (funksjon) Gir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor forbokstav
ERSTATT og ERSTATTB (funksjoner) Erstatter tegn i en tekst
GJENTA (funksjon) Gjentar tekst et gitt antall ganger
HØYRE og HØYREB (funksjon) Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi
SØK og SØKB (funksjoner) Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)
BYTT.UT (funksjon) Bytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng
T (funksjon) Konverterer argumentene til tekst
TEKST (funksjon) Formaterer et tall og konverterer det til tekst
TRIMME (funksjon) Fjerner mellomrom fra tekst
STORE (funksjon) Konverterer tekst til store bokstaver
VERDI (funksjon) Konverterer et tekstargument til et tall

Til toppen av siden Til toppen av siden

Brukerdefinerte funksjoner som installeres med tilleggsprogrammer

Hvis du installerer tilleggsprogrammer som inneholder funksjoner, blir disse tilleggs- eller automatiseringsfunksjonene tilgjengelige i kategorien Brukerdefinert i dialogboksen Sett inn funksjon.

 Obs!     Brukerdefinerte funksjoner er ikke tilgjengelige i Excel Web App.

Funksjon Beskrivelse
ANROP (funksjon) Kaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en koderessurs
EUROKONVERTERING (funksjon) Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en eurovaluta, eller konverterer et tall fra én eurovaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering)
REGISTRER.ID (funksjon) Returnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller en tidligere registrert koderessurs
SQL.REQUEST (funksjon) Kobler til en ekstern datakilde og kjører en spørring fra et regneark, returnerer deretter resultatet som en matrise uten behov for makroprogrammering

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online for virksomheter, SharePoint Online for yrkesutøvere og små bedrifter