Funksjonen ZTEST

Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test. For et gitt, hypotetisk gjennomsnitt for populasjonen, μ0, returnerer ZTEST sannsynligheten at utvalgsgjennomsnittet vil være høyere enn gjennomsnittet for observasjonene i datasettet (matrise), det vil si utvalgsgjennomsnittet som er observert.

Hvis du vil se hvordan ZTEST kan brukes i en formel for å beregne en tosidig sannsynlighetsverdi, se "Merknader" nedenfor.

Syntaks

ZTEST(matrise,μ0,sigma)

Matrise     er matrisen eller området med data du vil teste μ0 mot.

μ0    er verdien du vil teste.

Sigma     er populasjonens (kjente) standardavvik. Hvis sigma er utelatt, brukes utvalgets standardavvik.

Kommentarer

  • Hvis matrise er tom, returnerer ZTEST feilverdien #N/A.
  • ZTEST beregnes slik når sigma ikke er utelatt:

Formel

eller når sigma er utelatt:

Formel

der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT (matrise), s er utvalgets standardavvik STDAV (matrise), og n er antallet observasjoner i utvalget ANTALL (matrise).

  • ZTEST representerer sannsynligheten at utvalgsgjennomsnittet vil være høyere enn den observerte verdien GJENNOMSNITT (matrise) når det underliggende gjennomsnittet for populasjonen er μ0. Ut fra symmetrien i normal fordeling returnerer ZTEST en verdi som er høyere enn 0,5 hvis GJENNOMSNITT (matrise) < μ0.
  • Følgende Excel-formel kan brukes til å beregne den tosidige sannsynligheten at utvalgsgjennomsnittet vil være lenger fra μ0 (i begge retninger) enn GJENNOMSNITT (matrise) når det underliggende gjennomsnittet for populasjonen er μ0:

=2 * MIN(ZTEST(matrise;μ0;sigma); 1 - ZTEST(matrise;μ0;sigma).

Eksempel

Eksemplet kan være enklere å forstå hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisSlik kopierer du et eksempel

  • Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
  • Merk eksemplet i hjelpeemnet.

 Obs!   Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Merke et eksempel fra Hjelp

Merke et eksempel fra Hjelp
  • Trykk CTRL+C.
  • I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.
  • Du bytter mellom å vise resultater og å vise formler som returnerer resultater ved å trykke CTRL+J, eller ved å klikke Vis formler i Formelrevisjon-gruppen i kategorien Formler.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Data
3
6
7
8
6
5
4
2
1
9
Formel Beskrivelse (resultat)
=ZTEST(A2:A11;4) Ensidig sannsynlighetsverdi for en z-test for datasettet ovenfor, med hypotetisk gjennomsnitt for populasjonen på 4 (0,090574)
=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;4); 1 - ZTEST(A2:A11;4)) Tosidig sannsynlighetsverdi for en z-test for datasettet ovenfor, med hypotetisk gjennomsnitt for populasjonen på 4 (0,181148)
=ZTEST(A2:A11;6) Ensidig sannsynlighetsverdi for en z-test for datasettet ovenfor, med hypotetisk gjennomsnitt for populasjonen på 6 (0,863043)
=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;6); 1 - ZTEST(A2:A11;6)) Tosidig sannsynlighetsverdi for en z-test for datasettet ovenfor, med hypotetisk gjennomsnitt for populasjonen på 6 (0,273913)
 
 
Gjelder:
Excel 2007