ÅRDEL (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaksen for og bruk av funksjonen (funksjon: En forhåndsskrevet formel som tar en verdi eller flere verdier, utfører en operasjon og returnerer en verdi eller flere verdier. Bruk funksjoner til å forenkle og forkorte formler i et regneark, spesielt de som utfører lange og sammensatte beregninger.) ÅRDEL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner delen av året som representeres av antall hele dager mellom to datoer (startdato og sluttdato). Bruk regnearkfunksjonen ÅRDEL til å identifisere hvor stor andel av et helt års fordeler og forpliktelser som skal tillegges en spesifisert termin.

Syntaks

ÅRDEL(startdato; sluttdato; [basis])

Syntaksen for ÅRDEL har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):

 • Startdato    Obligatorisk. En dato som representerer startdatoen.
 • Sluttdato    Obligatorisk. En dato som representerer sluttdatoen.
 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.
Basis Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeisk 30/360

 Viktig!   Datoer bør legges inn ved hjelp av funksjonen DATO eller som resultat av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Merknader

 • I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer 1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard.
 • Alle argumenter blir avrundet til heltall.
 • Hvis startdato eller sluttdato ikke er gyldige datoer, vil ÅRDEL returnere feilverdien #VERDI!.
 • Hvis basis > 0 eller hvis basis > 4, returnerer ÅRDEL feilverdien #NUM!.

Eksempel

Eksemplet kan være lettere å forstå hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisHvordan kopierer jeg et eksempel?

 1. Velg eksemplet i denne artikkelen. Hvis du skal kopiere eksemplet i Excel Web App, må du kopiere og lime inn én celle om gangen.

 Viktig!   Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Merke et eksempel fra Hjelp

Merke et eksempel fra Hjelp
 1. Trykk CTRL+C.
 2. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
 3. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V. Hvis du arbeider i Excel Web App, gjentar du kopieringen og innlimingen for hver celle i eksemplet.

 Viktig!   Du må lime inn eksemplet i celle A1 i regnearket for at det skal fungere ordentlig.

 1. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter dine behov.

 
1
2
3
4
5

6
A B
Data Beskrivelse
01.01.2007 Startdato
30.07.2007 Sluttdato
2 Faktisk/360 (se ovenfor)
Formel Beskrivelse (resultat)
=ÅRDEL(A2;A3;A4) Delen av året mellom de to datoene (0,583333333)

 Obs!    Hvis du vil vise resultatet i riktig format i Excel Web App, merker du cellen, og deretter klikker du pilen ved siden av Tallformat under Tall i kategorien Hjem og klikker Generelt.

 
 
Gjelder:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online for virksomheter, SharePoint Online for yrkesutøvere og små bedrifter