Hurtigtaster for Access

Du kan bruke hurtigtaster hvis du vil ha rask tilgang til kommandoer og operasjoner du bruker ofte. I de følgende avsnittene beskrives hurtigtastene som er tilgjengelige i Microsoft Access 2010. Du kan også bruke hurtigtaster til å flytte fokus til en meny, kommando eller kontroll uten å bruke musen.

Generelle hurtigtaster

VisGlobale hurtigtaster i Access

VisÅpne databaser

Hvis du vil Trykker du
Åpne en ny database CTRL+N
Åpne en eksisterende database CTRL+O
Avslutte Access 2010 ALT+F4

VisSkrive ut og lagre

Hvis du vil Trykker du
Skrive ut det gjeldende eller merkede objektet CTRL+P
Åpne dialogboksen Skriv ut fra forhåndsvisning P eller CTRL+P
Åpne dialogboksen Utskriftsformat fra Forhåndsvisning S
Avbryte forhåndsvisning eller oppsettforhåndsvisning C eller ESC
Lagre databaseobjekter CTRL+S eller SKIFT+F12
Åpne dialogboksen Lagre som F12

VisBruke en kombinasjonsboks eller en liste

Hvis du vil Trykker du
Åpne en kombinasjonsboks F4 eller ALT+PIL NED
Oppdatere innholdet i et oppslagsfelt (oppslagsfelt: Et felt som brukes i et skjema eller en rapport i en Access-database, som enten viser en liste over verdier hentet fra en tabell eller spørring, eller som inneholder et statisk sett med verdier.), en liste eller en kombinasjonsboks F9
Gå én linje nedover PIL NED
Gå én side nedover PGDN
Gå én linje oppover PIL OPP
Gå én side oppover PGUP
Gå ut av kombinasjonsboksen eller listen TAB

VisSøke etter og erstatte tekst eller data

Hvis du vil Trykker du
Åpne kategorien Søk etter i dialogboksen Søk og erstatt (bare i dataarkvisning og skjemavisning) CTRL+B
Åpne kategorien Erstatt i dialogboksen Søk og erstatt (bare i dataarkvisning og skjemavisning) CTRL+H
Søke etter neste forekomst av teksten angitt i dialogboksen Søk og erstatt når dialogboksen er lukket (bare i dataarkvisning og skjemavisning) SKIFT+F4

VisArbeide i utformingsvisning

Hvis du vil Trykker du
Bytte mellom redigeringsmodus (innsettingspunktet vises) og navigasjonsmodus (navigasjonsmodus: Modusen i Microsoft Access der et helt felt velges og innsettingspunktet ikke er synlig. I navigasjonsmodus kan du flytte mellom felt ved å bruke piltastene.) i et dataark. Når du arbeider i et skjema eller en rapport, trykker du ESC for å gå ut av navigasjonsmodus. F2
Bytte til egenskapssiden (utformingsvisning i skjemaer og rapporter i både Access-databaser og Access-prosjekter) F4
Bytte fra utformingsvisning til skjemavisning F5
Veksle mellom den øvre og nedre delen av et vindu (utformingsvisning for spørringer og i vinduet Avansert filter/sortering) F6
Gå gjennom feltrutenettet, feltegenskapene, navigasjonsruten, tilgangstaster i tastaturtilgangssystemet, zoomkontroller og sikkerhetslinjen (utformingsvisning for tabeller) F6
Åpne dialogboksen Velg verktøy (utformingsvisningsvinduet for skjemaer og rapporter) F7
Åpne Visual Basic-redigering fra en valgt egenskap på egenskapssiden for et skjema eller en rapport F7
Gå fra Visual Basic-redigering tilbake til et skjema eller en rapport i utformingsvisning SKIFT+F7 eller ALT+F11

VisRedigere kontroller i utformingsvisning for skjema eller rapport

Hvis du vil Trykker du
Kopiere de merkede kontrollene til utklippstavlen CTRL+C
Klippe ut den merkede kontrollen og kopiere den til utklippstavlen CTRL+X
Lime inn innholdet på utklippstavlen i hjørnet øverst til venstre i det merkede avsnittet CTRL+V
Flytte den merkede kontrollen mot høyre (unntatt kontroller som er en del av et oppsett) PIL HØYRE eller CTRL+PIL HØYRE
Flytte den merkede kontrollen mot venstre (unntatt kontroller som er en del av et oppsett) PIL VENSTRE eller CTRL+PIL VENSTRE
Flytte den merkede kontrollen oppover PIL OPP eller CTRL+PIL OPP
Flytte den merkede kontrollen nedover PIL NED eller CTRL+PIL NED
Øke høyden på den merkede kontrollen SKIFT+PIL NED

Øke bredden på den merkede kontrollen

 Obs!   Hele oppsettet endrer størrelse hvis det brukes med kontroller som er i oppsett

SKIFT+PIL HØYRE
Redusere høyden på den merkede kontrollen SKIFT+PIL OPP

Redusere bredden på den merkede kontrollen

 Obs!   Hele oppsettet endrer størrelse hvis det brukes med kontroller som er i oppsett

SKIFT+PIL VENSTRE

VisVindusoperasjoner

Som standard vises Microsoft Access 2010-databaser som fanebaserte dokumenter. Hvis du vil bruke vindusbaserte dokumenter, Klikk kategorien Fil., og deretter klikker du Alternativer. Klikk Gjeldende database i dialogboksen Alternativer for Access, og klikk Overlappende vinduer under Alternativer for dokumentvindu.

 Obs!   Du må lukke og åpne den gjeldende databasen for at alternativet skal tre i kraft.

Hvis du vil Trykker du
Aktivere/deaktivere navigasjonsruten F11
Veksle mellom åpne vinduer CTRL+F6
Gjenopprette det valgte minimerte vinduet når alle vinduer er minimert ENTER
Aktivere Endre størrelse-modus for det aktive vinduet når det ikke er aktivert, trykke piltastene for å endre størrelse på vinduet CTRL+F8
Vise kontrollmenyen ALT+MELLOMROM
Vise hurtigmenyen SKIFT+F10
Lukke det aktive vinduet CTRL+W eller CTRL+F4
Veksle mellom Visual Basic-redigering og det forrige aktive vinduet ALT+F11

VisArbeide med veivisere

Hvis du vil Trykker du
Flytte fokus fremover mellom kontroller i veiviseren TAB
Flytte til neste side i veiviseren ALT+N
Flytte til forrige side i veiviseren ALT+T
Fullføre veiviseren ALT+F

VisDiverse

Hvis du vil Trykker du
Vise hele hyperkoblingsadressen for en angitt hyperkobling F2
Kjøre stavekontroll F7
Åpne en zoomeboks slik at du lett kan skrive inn uttrykk og annen tekst i små inndataområder SKIFT+F2
Vise en egenskapsside i utformingsvisning ALT+ENTER
Avslutte Access eller lukke en dialogboks ALT+F4
Aktivere et verktøy CTRL+F2
Flytte fremover mellom visninger i en tabell, en spørring, et skjema, en rapport, en side, en pivottabelliste, en pivotdiagramrapport, en lagret prosedyre eller en funksjon i et Access-prosjekt (ADP). Hvis det er flere tilgjengelige visninger, flytter du til neste tilgjengelige visning med etterfølgende tastetrykk. CTRL+PIL HØYRE eller CTRL+KOMMA (,)

Flytte bakover mellom visninger i en tabell, en spørring, et skjema, en rapport, en side, en pivottabelliste, en pivotdiagramrapport, en lagret prosedyre eller en ADP-funksjon. Hvis det er flere tilgjengelige visninger, flytter du til neste tilgjengelige visning med etterfølgende tastetrykk.

 Obs!   CTRL+PUNKTUM (.) fungerer ikke i alle tilfeller med alle objekter.

CTRL+PIL VENSTRE eller CTRL+PUNKTUM (.)

VisHurtigtastene i navigasjonsruten

Hvis du vil Trykker du
Gå til søkeboksen i navigasjonsruten fra hvor som helst i databasen. ALT+CTRL+F

VisRedigere og navigere i objektlisten

Hvis du vil Trykker du
Gi nytt navn til et merket objekt F2
Gå én linje nedover PIL NED
Gå ett vindu nedover PGDN
Gå til det siste objektet END
Gå én linje oppover PIL OPP
Gå ett vindu oppover PGUP
Gå til det første objektet HOME

VisNavigere og åpne objekter

Hvis du vil Trykker du
Åpne den merkede tabellen eller spørringen i dataarkvisning ENTER
Åpne merket skjema eller rapport ENTER
Kjøre den merkede makroen ENTER
Åpne merket tabell, spørring, skjema, rapport, datatilgangsside, makro eller modul i utformingsvisning CTRL+ENTER
Vise øyeblikksvinduet i Visual Basic-redigering CTRL+G

VisArbeide med menyer

Hvis du vil Trykker du
Vise hurtigmenyen SKIFT+F10
Vise tilgangstastene ALT eller F10
Vise programikonmenyen (på programmets tittellinje) ALT+MELLOMROM
Merke den neste eller forrige kommandoen mens menyen eller undermenyen er synlig PIL NED eller PIL OPP
Velge menyen til venstre eller høyre, eller veksle mellom hovedmenyen og undermenyen mens en undermeny er synlig PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Merke den første eller siste kommandoen på menyen eller undermenyen HOME eller END
Lukke den synlige menyen og undermenyen samtidig ALT
Lukke den synlige menyen, eller lukke bare undermenyen mens undermenyen er synlig ESC

VisArbeide i vinduer og dialogbokser

VisBruke et programvindu

Hvis du vil Trykker du
Gå til det neste programmet ALT+TAB
Gå til det forrige programmet ALT+SKIFT+TAB
Vise Start-menyen for Windows CTRL+ESC
Lukke det aktive databasevinduet CTRL+W
Flytte til neste databasevindu CTRL+F6
Flytte til forrige databasevindu CTRL+SKIFT+F6
Gjenopprette det valgte minimerte vinduet når alle vinduer er minimert ENTER

VisBruke en dialogboks

Hvis du vil Trykker du
Gå til den neste kategorien i en dialogboks CTRL+TAB
Gå til den forrige kategorien i en dialogboks CTRL+SKIFT+TAB
Flytte til det neste alternativet eller den neste alternativgruppen TAB
Flytte til det forrige alternativet eller den forrige alternativgruppen SKIFT+TAB
Flytte mellom alternativer i den merkede rullegardinlisten eller flytte mellom noen alternativer i en gruppe av alternativer Piltaster
Utføre handlingen som er tilordnet den aktive knappen, merke av eller fjerne merket i den aktive avmerkingsboksen MELLOMROM
Flytte til alternativet basert på første bokstav i alternativnavnet i en rullegardinliste Bokstavtasten for den første bokstaven i alternativnavnet du vil ha (når en rullegardinliste er merket)
Velge alternativet eller merke av for eller fjerne merket for bokstaven understreket i alternativnavnet ALT+bokstavtaster
Åpne den merkede rullegardinlisten ALT+PIL NED
Lukke den merkede rullegardinlisten ESC
Utføre handlingen som er tilordnet standardknappen i dialogboksen ENTER
Avbryte kommandoen og lukke dialogboksen ESC
Lukke en dialogboks ALT+F4

VisRedigere i en tekstboks

Hvis du vil Trykker du
Flytte til begynnelsen av oppføringen HOME
Flytte til slutten av oppføringen END
Flytte ett tegn mot venstre eller høyre PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Flytte ett ord mot venstre eller høyre CTRL+PIL VENSTRE eller CTRL+PIL HØYRE
Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av tekstoppføringen SKIFT+HOME
Merke alt fra innsettingspunktet til slutten av tekstoppføringen SKIFT+END
Endre størrelsen på merket område med ett tegn mot venstre SKIFT+PIL VENSTRE
Endre størrelsen på merket område med ett tegn mot høyre SKIFT+PIL HØYRE
Endre størrelsen på merket område med ett ord mot venstre CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE
Endre størrelsen på merket område med ett ord mot høyre CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

VisArbeide med egenskapssider

VisBruke en egenskapsside med et skjema eller en rapport i utformingsvisning

Hvis du vil Trykker du
Aktivere egenskapssidekategorien F4
Flytte mellom valg i kontrollrullegardinlisten ett element om gangen PIL NED eller PIL OPP
Flytte mellom valg i kontrollrullegardinlisten fem elementer om gangen PGDN eller PGUP
Flytte til egenskapssidekategoriene fra kontrollrullegardinlisten TAB
Flytte mellom egenskapssidekategoriene med en kategori merket, men ingen egenskap merket PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Flytte nedover én egenskap i en kategori med en egenskap allerede merket TAB
Flytte oppover én egenskap i en kategori med en egenskap merket, eller flytte til kategorien hvis allerede øverst SKIFT+TAB
Flytte fremover mellom kategorier når en egenskap er merket CTRL+TAB
Flytte bakover mellom kategorier når en egenskap er merket CTRL+SKIFT+TAB

VisBruke egenskapssider med tabell eller spørring

Hvis du vil Trykker du
Aktivere egenskapssidekategorien F4
Flytte mellom egenskapssidekategorier med en kategori merket, men ingen egenskap merket PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Flytte til egenskapssidekategoriene når en egenskap er merket CTRL+TAB
Flytte til den første egenskapen i en kategori når ingen egenskap er merket TAB
Flytte nedover én egenskap i en kategori TAB
Flytte oppover én egenskap i en kategori, eller velge selve kategorien hvis allerede øverst SKIFT+TAB
Flytte fremover mellom kategorier når en egenskap er merket CTRL+TAB
Flytte bakover mellom kategorier når en egenskap er merket CTRL+SKIFT+TAB

VisArbeide med Feltliste-ruten

Hvis du vil Trykker du
Aktivere Feltliste-ruten ALT+F8
Legge til det merkede feltet i detaljinndelingen i et skjema eller en rapport ENTER
Flytte oppover eller nedover i Feltliste-ruten PIL OPP eller PIL NED
Flytte til den øvre Feltliste-ruten fra den nedre ruten SKIFT+TAB
Flytte til den nedre Feltliste-ruten fra den øvre ruten TAB

VisHurtigtaster til bruk i Hjelp-vinduet

Hvis du vil Trykker du
Merke den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, eller Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne TAB
Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen, eller Leservisning-knappen øverst i en artikkel på webområdet for Microsoft Office SKIFT+TAB
Utføre handlingen for merket Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling ENTER
Flytte tilbake til forrige emne i Hjelp ALT+PIL VENSTRE
Flytte frem til neste emne i Hjelp ALT+PIL HØYRE
Åpne dialogboksen Skriv ut CTRL+P
Bla litt opp og ned i emnet i Hjelp som vises nå. PIL OPP og PIL NED
Bla opp og ned i større bolker i emnet i Hjelp som vises nå. PGUP eller PGDN
Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Forutsetter at Hjelp-vinduet er det aktive vinduet (klikk et element i Hjelp-vinduet). SKIFT+F10

Taster for å arbeide med tekst og data

VisMerke tekst og data

VisMerke tekst i et felt

Hvis du vil Trykker du
Endre størrelsen på merket område med ett tegn mot høyre SKIFT+PIL HØYRE
Endre størrelsen på merket område med ett ord mot høyre CTRL+SKIFT+PIL HØYRE
Endre størrelsen på merket område med ett tegn mot venstre SKIFT+PIL VENSTRE
Endre størrelsen på merket område med ett ord mot venstre CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

VisMerke et felt eller en post

 Obs!   Hvis du vil avbryte en merking, bruker du motsatt piltast.

Hvis du vil Trykker du
Merke det neste feltet TAB
Bytte mellom redigeringsmodus (innsettingspunktet vises) og navigasjonsmodus (navigasjonsmodus: Modusen i Microsoft Access der et helt felt velges og innsettingspunktet ikke er synlig. I navigasjonsmodus kan du flytte mellom felt ved å bruke piltastene.) i et dataark. Når du bruker et skjema eller en rapport, trykker du ESC for å gå ut av navigasjonsmodus. F2
Veksle mellom merking av den gjeldende posten og det første feltet i den gjeldende posten i navigasjonsmodus SKIFT+MELLOMROM
Utvide merket område til den forrige posten hvis den gjeldende posten er merket SKIFT+PIL OPP
Utvide merket område til den neste posten hvis den gjeldende posten er merket SKIFT+PIL NED
Merke alle poster CTRL+A eller CTRL+SKIFT+MELLOMROM

VisUtvide et merket område

Hvis du vil Trykker du
Aktivere utvidelsesmodus (i dataarkvisning vises Utvidet merking nederst til høyre i vinduet). Hvis du trykker F8 flere ganger, utvides merket område til ordet, feltet, posten og alle poster. F8
Utvide merket område til tilstøtende felt i samme rad i dataarkvisning PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Utvide merket område til tilstøtende rader i dataarkvisning PIL OPP eller PIL NED
Angre forrige utvidelse SKIFT+F8
Avbryte utvidelsesmodus ESC

VisMerke og flytte en kolonne i dataarkvisning

Hvis du vil Trykker du
Merke den gjeldende kolonnen eller avbryte kolonnemerkingen (bare i navigasjonsmodus (navigasjonsmodus: Modusen i Microsoft Access der et helt felt velges og innsettingspunktet ikke er synlig. I navigasjonsmodus kan du flytte mellom felt ved å bruke piltastene.)) CTRL+MELLOMROM
Merke kolonnen på høyre side, hvis gjeldende kolonne er merket SKIFT+PIL HØYRE
Merke kolonnen på venstre side, hvis gjeldende kolonne er merket SKIFT+PIL VENSTRE
Aktivere flyttemodus (flyttemodus: Modusen der du kan flytte kolonner i dataarkvisning ved å bruke venstre og høyre piltaster.) og deretter trykke PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å flytte én eller flere merkede kolonner mot høyre eller venstre CTRL+SKIFT+F8

VisRedigere tekst og data

 Obs!   Hvis innsettingspunktet ikke vises, trykker du F2 for å vise det.

VisFlytte innsettingspunktet i et felt

Hvis du vil Trykker du
Flytte innsettingspunktet ett tegn mot høyre PIL HØYRE
Flytte innsettingspunktet ett ord mot høyre CTRL+PIL HØYRE
Flytte innsettingspunktet ett tegn mot venstre PIL VENSTRE
Flytte innsettingspunktet ett ord mot venstre CTRL+PIL VENSTRE
Flytte innsettingspunktet til slutten av feltet i enkeltlinjefelt, eller flytte det til slutten av linjen i felt med flere linjer END
Flytte innsettingspunktet til slutten av feltet i felt med flere linjer CTRL+END
Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av feltet i enkeltlinjefelt, eller flytte det til begynnelsen av linjen i felt med flere linjer HOME
Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av feltet i felt med flere linjer CTRL+HOME

VisKopiere, flytte eller slette tekst

Hvis du vil Trykker du
Kopiere merket område til utklippstavlen CTRL+C
Klippe ut merket område og kopiere det til utklippstavlen CTRL+X
Lime innholdet på utklippstavlen inn ved innsettingspunktet CTRL+V
Slette merket område eller tegn til venstre for innsettingspunktet TILBAKE
Slette merket område eller tegn til høyre for innsettingspunktet DEL
Slette alle tegn til høyre for innsettingspunktet CTRL+DEL

VisAngre endringer

Hvis du vil Trykker du
Angre tasting CTRL+Z eller ALT+TILBAKE
Angre endringer i gjeldende felt eller gjeldende post. Hvis begge er endret, trykker du ESC to ganger for å angre endringer – først i gjeldende felt og deretter i gjeldende post ESC

VisRegistrere data i dataark- eller skjemavisning

Hvis du vil Trykker du
Sette inn gjeldende dato CTRL+SEMIKOLON (;)
Sette inn gjeldende klokkeslett CTRL+SKIFT+KOLON (:)
Sette inn standardverdien for et felt CTRL+ALT+MELLOMROM
Sette inn verdien fra samme felt i forrige post CTRL+APOSTROF (')
Legge til ny post CTRL+PLUSSTEGN (+)
Slette den gjeldende posten i et dataark CTRL+MINUSTEGN (-)
Lagre endringer i gjeldende post SKIFT+ENTER
Veksle mellom verdiene for en avmerkingsboks eller alternativknapp MELLOMROM
Sette inn ny linje CTRL+ENTER

VisOppdatere felt med gjeldende data

Hvis du vil Trykker du
Beregne feltene i vinduet på nytt F9
Spørre på nytt i underliggende tabeller. I et delskjema utføres ny spørring bare i den underliggende tabellen for delskjemaet. SKIFT+F9
Oppdatere innholdet i et oppslagsfelt (oppslagsfelt: Et felt som brukes i et skjema eller en rapport i en Access-database, som enten viser en liste over verdier hentet fra en tabell eller spørring, eller som inneholder et statisk sett med verdier.), en liste eller en kombinasjonsboks F9

Taster for å navigere i poster

VisNavigere i utformingsvisning

Hvis du vil Trykker du
Veksle mellom redigeringsmodus (mens innsettingspunktet vises) og navigasjonsmodus F2
Aktivere egenskapssiden F4
Bytte fra utformingsvisning til skjemavisning F5
Veksle mellom den øvre og nedre delen av et vindu (utformingsvisning for makroer, spørringer og i vinduet Avansert filter/sortering). Bruk F6 når du ikke kommer til ønsket del av skjermen ved å trykke TAB. F6
Flytte fremover mellom utformingsruten, egenskaper, navigasjonsruten, tilgangstaster og zoomkontroller (utformingsvisning for tabeller, skjemaer og rapporter) F6
Åpne Visual Basic-redigering fra en valgt egenskap på egenskapssiden for et skjema eller en rapport F7
Aktiverer Feltliste-ruten i et skjema, en rapport eller en datatilgangsside. Hvis Feltliste-ruten allerede er åpen, flyttes fokus til Feltliste-ruten. ALT+F8
Gå fra Visual Basic-redigering til et skjema eller en rapport i utformingsvisning når du har en kodemodul åpen SKIFT+F7
Bytte fra egenskapssiden for en kontroll i utformingsvisning i et skjema eller en rapport til utformingsoverflaten uten å endre kontrollfokus SKIFT+F7
Vise en egenskapsside ALT+ENTER
Kopiere de merkede kontrollene til utklippstavlen CTRL+C
Klippe ut den merkede kontrollen og kopiere den til utklippstavlen CTRL+X
Lime inn innholdet på utklippstavlen i hjørnet øverst til venstre i det merkede avsnittet CTRL+V
Flytte den merkede kontrollen én piksel mot høyre langs rutenettet på siden PIL HØYRE
Flytte den merkede kontrollen én piksel mot venstre langs rutenettet på siden PIL VENSTRE

Flytte den merkede kontrollen én piksel oppover langs rutenettet på siden

 Obs!   For kontroller i et stablet oppsett byttes posisjonen for den merkede kontrollen med kontrollen direkte ovenfor, med mindre den allerede er den øverste kontrollen i oppsettet.

PIL OPP

Flytte den merkede kontrollen én piksel nedover langs rutenettet på siden

 Obs!   For kontroller i et stablet oppsett byttes posisjonen for den merkede kontrollen med kontrollen direkte nedenfor, med mindre den allerede er den nederste kontrollen i oppsettet.

PIL NED
Flytte den merkede kontrollen én piksel mot høyre (uavhengig av rutenettet på siden) CTRL+PIL HØYRE
Flytte den merkede kontrollen én piksel mot venstre (uavhengig av rutenettet på siden) CTRL+PIL VENSTRE

Flytte den merkede kontrollen én piksel oppover (uavhengig av rutenettet på siden)

 Obs!   For kontroller i et stablet oppsett byttes posisjonen for den merkede kontrollen med kontrollen direkte ovenfor, med mindre den allerede er den øverste kontrollen i oppsettet.

CTRL+PIL OPP

Flytte den merkede kontrollen én piksel nedover (uavhengig av rutenettet på siden)

 Obs!   For kontroller i et stablet oppsett byttes posisjonen for den merkede kontrollen med kontrollen direkte nedenfor, med mindre den allerede er den nederste kontrollen i oppsettet.

CTRL+PIL NED

Øke bredden på den merkede kontrollen (mot høyre) med én piksel

 Obs!   For kontroller i et stablet oppsett øker dette bredden for hele oppsettet.

SKIFT+PIL HØYRE

Redusere bredden på den merkede kontrollen (mot venstre) med én piksel

 Obs!   For kontroller i et stablet oppsett reduserer dette bredden for hele oppsettet.

SKIFT+PIL VENSTRE
Redusere høyden på den merkede kontrollen (fra bunnen) med én piksel SKIFT+PIL OPP
Øke høyden på den merkede kontrollen (fra bunnen) med én piksel SKIFT+PIL NED

VisNavigere i dataarkvisning

VisGå til en bestemt post

VisNavigere mellom felt og poster

Hvis du vil Trykker du
Flytte til neste felt TAB eller PIL HØYRE
Flytte til siste felt i gjeldende post i navigasjonsmodus END
Flytte til forrige felt SKIFT+TAB eller PIL VENSTRE
Flytte til første felt i gjeldende post i navigasjonsmodus HOME
Flytte til gjeldende felt i neste post PIL NED
Flytte til gjeldende felt i siste post i navigasjonsmodus CTRL+PIL NED
Flytte til siste felt i siste post i navigasjonsmodus CTRL+END
Flytte til gjeldende felt i forrige post PIL OPP
Flytte til gjeldende felt i første post i navigasjonsmodus CTRL+PIL OPP
Flytte til første felt i første post i navigasjonsmodus CTRL+HOME

VisNavigere til et annet dataskjermbilde

Hvis du vil Trykker du
Flytte ett skjermbilde nedover PGDN
Flytte ett skjermbilde oppover PGUP
Flytte ett skjermbilde mot høyre CTRL+PGDN
Flytte ett skjermbilde mot venstre CTRL+PGUP

VisNavigere i underdataark

VisGå til en bestemt post

Hvis du vil Trykker du
Flytte fra underdataarket til neste postnummerboks, deretter skrive inn postnummeret og trykke ENTER ALT+F5

VisUtvide og skjule underdataark

Hvis du vil Trykker du
Flytte fra dataarket for å utvide underdataarket for posten CTRL+SKIFT+PIL NED
Skjule underdataarket CTRL+SKIFT+PIL OPP

VisNavigere mellom dataarket og underdataarket

Hvis du vil Trykker du
Gå til underdataarket fra siste felt i forrige post i dataarket TAB
Gå til underdataarket fra første felt i neste post i dataarket SKIFT+TAB
Gå ut av underdataarket og flytte til første felt i neste post i dataarket CTRL+TAB
Gå ut av underdataarket og flytte til siste felt i forrige post i dataarket CTRL+SKIFT+TAB
Gå til neste felt i dataarket fra det siste feltet i underdataarket TAB
Gå forbi underdataarket fra dataarket og flytte til neste post i dataarket PIL NED
Gå forbi underdataarket fra dataarket og flytte til forrige post i dataarket. PIL OPP

 Obs!   Du kan navigere mellom felt og poster i et underdataark med de samme hurtigtastene som brukes i dataarkvisning.

VisNavigere i skjemavisning

VisGå til en bestemt post

Hvis du vil Trykker du
Flytte til postnummerboksen, deretter skrive inn postnummeret og trykke ENTER F5

VisNavigere mellom felt og poster

Hvis du vil Trykker du
Flytte til neste felt TAB
Flytte til forrige felt SKIFT+TAB
Flytte til siste kontroll i skjemaet og forbli i gjeldende post i navigasjonsmodus END
Flytte til siste kontroll i skjemaet og plassere fokus i siste post i navigasjonsmodus CTRL+END
Flytte til første kontroll i skjemaet og forbli i gjeldende post i navigasjonsmodus HOME
Flytte til første kontroll i skjemaet og plassere fokus i første post i navigasjonsmodus CTRL+HOME
Flytte til gjeldende felt i neste post CTRL+PGDN
Flytte til gjeldende felt i forrige post CTRL+PGUP

VisNavigere i skjemaer med flere enn én side

Hvis du vil Trykker du
Flytte nedover én side, flytte til tilsvarende side i neste post ved slutten av posten PGDN
Flytte oppover én side, flytte til tilsvarende side i neste post ved slutten av posten PGUP

VisNavigere mellom hovedskjema og delskjema

Hvis du vil Trykker du
Gå til delskjemaet fra det foregående feltet i hovedskjemaet TAB
Gå til delskjemaet fra det etterfølgende feltet i hovedskjemaet SKIFT+TAB
Gå ut av delskjemaet og flytte til neste felt i det overordnede skjemaet eller neste post CTRL+TAB
Gå ut av delskjemaet og flytte til forrige felt i hovedskjemaet eller forrige post CTRL+SKIFT+TAB

VisNavigere i forhåndsvisning og forhåndsvisning av oppsett

VisDialogboks- og vindusoperasjoner

Hvis du vil Trykker du
Åpne dialogboksen Skriv ut fra Skriv ut CTRL+P (for dataark, skjemaer og rapporter)
Åpne dialogboksen Utskriftsformat (bare skjemaer og rapporter) S
Zoome inn på eller ut fra en del av siden Z
Avbryte forhåndsvisning eller oppsettforhåndsvisning C eller ESC

VisVise forskjellige sider

Hvis du vil Trykker du
Flytte til sidenummerboksen, deretter skrive inn sidenummeret og trykke ENTER ALT+F5
Vise neste side (når Tilpass til vindu er valgt) PGDN eller PIL NED
Vise forrige side (når Tilpass til vindu er valgt) PGUP eller PIL OPP

VisNavigere i forhåndsvisning og forhåndsvisning av oppsett

Hvis du vil Trykker du
Rulle nedover i små intervaller PIL NED
Rulle nedover ett helt skjermbilde PGDN
Flytte til nederst på siden CTRL+PIL NED
Rulle oppover i små intervaller PIL OPP
Rulle oppover ett helt skjermbilde PGUP
Flytte til øverst på siden CTRL+PIL OPP
Rulle mot høyre i små intervaller PIL HØYRE
Flytte til høyre kant på siden END
Flytte til nedre høyre hjørne på siden CTRL+END
Rulle mot venstre i små intervaller PIL VENSTRE
Flytte til venstre kant på siden HOME
Flytte til øvre venstre hjørne på siden CTRL+HOME

VisNavigere i databasediagramvinduet i et Access-prosjekt

Hvis du vil Trykker du
Flytte fra en tabellcelle til tittellinjen for tabellen ESC
Flytte fra tittellinjen for tabellen til cellen som du sist redigerte ENTER
Flytte fra tittellinje til tittellinje eller
fra celle til celle i en tabell
TAB
Vise en liste i en tabell ALT + PIL NED
Bla gjennom elementene i en rullegardinliste fra øverst til nederst PIL NED
Flytte til forrige element i en liste PIL OPP
Merke et element i en liste og gå til neste celle ENTER
Endre innstillingen i en avmerkingsboks MELLOMROM
Gå til første celle i raden eller
til begynnelsen av gjeldende celle
HOME
Gå til siste celle i raden eller
til slutten av gjeldende celle
END
Rulle til neste "side" i en tabell eller
til neste "side" i diagrammet
PGDN
Rulle til forrige "side" i en tabell eller
til forrige "side" i diagrammet
PGUP

VisNavigere i Spørringsutforming i Access-prosjekter

VisAlle ruter

Hvis du vil Trykker du
Flytte mellom rutene i Spørringsutforming F6, SKIFT+F6

VisDiagramruten

Hvis du vil Trykker du
Flytte mellom tabeller, visninger og funksjoner (og til sammenføyningslinjer, hvis tilgjengelige) TAB eller SKIFT+TAB
Flytte mellom kolonner i en tabell, visning eller funksjon Piltaster
Velge de merkede dataene for utdata MELLOMROM eller PLUSS
Fjerne de merkede dataene fra spørringsresultatet MELLOMROM eller MINUS
Fjerne den merkede tabellen, visningen, funksjonen eller sammenføyingslinjen fra spørringen DEL

 Obs!   Hvis flere elementer er merket, påvirkes alle de merkede elementene når du trykker MELLOMROM. Merk flere elementer ved å holde nede SKIFT mens du klikker dem. Skift merkingsstatus for et enkelt element ved å holde nede CTRL mens du klikker det.

VisRutenettruten

Hvis du vil Trykker du
Flytte mellom celler Piltaster eller TAB eller SKIFT+TAB
Flytte til siste rad i gjeldende kolonne CTRL+PIL NED
Flytte til første rad i gjeldende kolonne CTRL+PIL OPP
Flytte til cellen øverst til venstre i den synlige delen av rutenettet CTRL+HOME
Flytte til cellen nederst til høyre CTRL+END
Flytte i en rullegardinliste PIL OPP eller PIL NED
Merke en hel rutenettkolonne CTRL+MELLOMROM
Skifte mellom redigeringsmodus og modus for merking av celler F2
Kopiere merket tekst til utklippstavlen (i redigeringsmodus) CTRL+C
Klippe ut merket tekst og plassere den på utklippstavlen (i redigeringsmodus) CTRL+X
Lime inn tekst fra utklippstavlen (i redigeringsmodus) CTRL+V
Veksle mellom innsettingsmodus og overskrivingsmodus når du redigerer en celle INS
Aktivere avmerkingsboksen i utdatakolonnen.Obs!    Hvis flere elementer er merket, påvirkes alle de merkede elementene når du trykker denne tasten. MELLOMROM
Fjerne det merkede innholdet i en celle DEL
Fjerne en rad som inneholder en merket datakolonne, fra spørringen. Obs!    Hvis flere elementer er merket, påvirkes alle de merkede elementene når du trykker denne tasten. DEL
Fjerne alle verdiene for en merket rutenettkolonne DEL
Sette inn en rad mellom eksisterende rader INS (etter at du har merket en rutenettrad)
Legge til en Or …-kolonne INS (etter at du har merket en Or ...-kolonne)

VisSQL-rute

Du kan bruke standardredigeringstastene i Windows når du arbeider i SQL-ruten, for eksempel CTRL+piltastene for å flytte mellom ord, og kommandoene Klipp ut, Kopier og Lim inn på menyen Rediger.

 Obs!    Du kan bare sette inn tekst, det er ingen overskrivingsmodus.

VisArbeide med pivottabellvisninger

VisPivottabellvisning

VisTaster for merking av elementer i pivottabellvisning

Hvis du vil Trykker du
Flytte det merkede området fra venstre mot høyre og deretter nedover TAB
Flytte det merkede området ovenfra og nedover og deretter mot høyre ENTER
Merke cellen til venstre. Hvis gjeldende celle er cellen lengst til venstre, merker SKIFT+TAB den siste cellen i forrige rad. SKIFT+TAB
Merke cellen over gjeldende celle. Hvis gjeldende celle er den øverste cellen, merker SKIFT+ENTER den siste cellen i forrige kolonne. SKIFT+ENTER
Merke detaljcellene for det neste elementet i radområdet CTRL+ENTER
Merke detaljcellene for det forrige elementet i radområdet SKIFT+CTRL+ENTER
Flytte det merkede området i piltastens retning. Hvis et rad- eller kolonnefelt er merket, trykker du PIL NED hvis du vil gå til første dataelement i feltet, og deretter trykker du en piltast hvis du vil gå til neste eller forrige element eller tilbake til feltet. Hvis et detaljfelt er merket, trykker du PIL NED eller PIL HØYRE hvis du vil gå til første celle i detaljområdet. Piltaster
Utvide eller redusere det merkede området i piltastens retning SKIFT+piltaster
Flytte det merkede området til den siste cellen i piltastens retning CTRL+piltastene
Flytte det merkede elementet i piltastens retning SKIFT+ALT+piltaster
Merke cellen lengst til venstre i den gjeldende raden HOME
Merke cellen lengst til høyre i den gjeldende raden END
Merke cellen lengst til venstre i den første raden CTRL+HOME
Merke den siste cellen i den siste raden CTRL+END
Utvide det merkede området til cellen lengst til venstre i den første raden SKIFT+CTRL+HOME
Utvide det merkede området til den siste cellen i den siste raden SKIFT+CTRL+END
Merke feltet for det merkede dataelementet, totalelementet eller detaljelementet CTRL+MELLOMROM
Merke hele raden som inneholder cellen du har merket SKIFT+MELLOMROM
Merke hele pivottabellvisningen (pivottabellvisning: En visning som gir et sammendrag og en analyse av data i et skjema eller dataark. Du kan vise forskjellige detaljnivåer og ordne data ved å dra og slippe felt og elementer, eller ved å vise eller skjule elementer i listen for feltene.) CTRL+A
Vise neste skjermbilde PGDN
Vise forrige skjermbilde PGUP
Utvide merket område ett skjermbilde nedover SKIFT+PGDN
Redusere merket område med ett skjermbilde SKIFT+PGUP
Vise neste skjermbilde til høyre ALT+PGDN
Vise forrige skjermbilde til venstre ALT+PGUP
Utvide merket område én side til høyre SKIFT+ALT+PGDN
Utvide merket område én side til venstre SKIFT+ALT+PGUP

VisTaster som brukes til å utføre kommandoer

Hvis du vil Trykker du
Vise emner i Hjelp F1
Vise hurtigmenyen for det merkede elementet i pivottabellvisningen. Bruk hurtigmenyene til å utføre kommandoene i pivottabellvisning. SKIFT+F10
Utføre en kommando på hurtigmenyen Understreket bokstav
Lukke hurtigmenyen uten å utføre en kommando ESC
Vise dialogboksen Egenskaper ALT+ENTER
Lukke dialogboksen Egenskaper ALT+F4
Avbryte en oppdateringsoperasjon som pågår ESC
Kopiere de merkede dataene fra pivottabellvisning til utklippstavlen CTRL+C
Eksportere innholdet i pivottabellvisningen til Microsoft Excel 2010 Excel 2010 CTRL+E

VisTaster som brukes til å vise, skjule, filtrere eller sortere data

Hvis du vil Trykker du
Vise eller skjule utvidelsesindikatorene (boksene Plussboks og Minusboks ) ved siden av elementer CTRL+8
Vise elementet som er merket CTRL+PLUSSTEGN (på det numeriske tastaturet)
Skjule elementet som er merket CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)
Åpne listen for feltet som er merket ALT+PIL NED
Flytte mellom det sist merkede elementet, OK-knappen og Avbryt-knappen i rullegardinlisten for et felt TAB
Flytte til det neste elementet i rullegardinlisten for et felt Piltaster
Merke av eller fjerne merket for det gjeldende elementet i rullegardinlisten for et felt MELLOMROM
Lukke rullegardinlisten for et felt og bruke alle endringer du har gjort ENTER
Lukke rullegardinlisten for et felt uten å bruke endringene ESC
Aktivere eller deaktivere autofilter CTRL+T
Sortere data i merket felt eller totalfelt i stigende rekkefølge (A–Å 0–9) CTRL+SKIFT+A
Sortere data i merket felt eller totalfelt i synkende rekkefølge (Å–A 9–0) CTRL+SKIFT+Z
Flytte det merkede medlemmet oppover eller til venstre ALT+SKIFT+PIL OPP eller ALT+SKIFT+PIL VENSTRE
Flytte det merkede medlemmet nedover eller til høyre ALT+SKIFT+PIL NED eller ALT+SKIFT+PIL HØYRE

VisTaster som brukes til å legge til felt og summer og til å endre oppsettet for en pivottabellvisning

VisTaster som brukes til å arbeide med Feltliste-ruten

Hvis du vil Trykker du
Vise Feltliste-ruten eller aktivere den hvis den allerede vises CTRL+L
Flytte til det neste elementet i Feltliste-ruten Piltaster
Flytte til det forrige elementet og ta det med i merket område SKIFT+PIL OPP
Flytte til det neste elementet og ta det med i merket område SKIFT+PIL NED
Flytte til det forrige elementet, men ikke ta det med i merket område CTRL+PIL OPP
Flytte til det neste elementet, men ikke ta det med i merket område CTRL+PIL NED
Fjerne elementet fra merket område hvis elementet med fokus er inkludert i merket område, og omvendt CTRL+MELLOMROM
Vise gjeldende element i Feltliste-ruten for å vise innholdet. Du kan også vise Totaler for å vise de tilgjengelige totalfeltene. PLUSSTEGN  (på det numeriske tastaturet)
Skjule gjeldende element i Feltliste-ruten for å skjule innholdet. Du kan også skjule Totaler, slik at de tilgjengelige totalfeltene ikke vises. MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)
Veksle mellom å flytte til det sist merkede elementet, Legg til-knappen og listen ved siden av Legg til-knappen i Feltliste-ruten TAB
Åpne rullegardinlisten ved siden av Legg til-knappen i Feltliste-ruten. Bruk piltastene til å flytte til neste element i listen, og trykk deretter ENTER for å velge et element. ALT+PIL NED
Legge det merkede feltet i Feltliste-ruten til området i pivottabellvisningen som vises i Legg til-listen ENTER
Lukke Feltliste-ruten ALT+F4

VisTaster som brukes til å legge til felt og totalsummer

Hvis du vil Trykker du
Legge til et nytt totalfelt for det merkede feltet i pivottabellvisningen ved hjelp av oppsummeringsfunksjonen Summer CTRL+SKIFT+S
Legge til et nytt totalfelt for det merkede feltet i pivottabellvisningen ved hjelp av oppsummeringsfunksjonen Antall CTRL+SKIFT+C
Legge til et nytt totalfelt for det merkede feltet i pivottabellvisningen ved hjelp av oppsummeringsfunksjonen Min CTRL+SKIFT+M
Legge til et nytt totalfelt for det merkede feltet i pivottabellvisningen ved hjelp av oppsummeringsfunksjonen Maks CTRL+SKIFT+X
Legge til et nytt totalfelt for det merkede feltet i pivottabellvisningen ved hjelp av oppsummeringsfunksjonen Gjennomsnitt CTRL+SKIFT+E
Legge til et nytt totalfelt for det merkede feltet i pivottabellvisningen ved hjelp av oppsummeringsfunksjonen Standardavvik CTRL+SKIFT+D
Legge til et nytt totalfelt for det merkede feltet i pivottabellvisningen ved hjelp av oppsummeringsfunksjonen Standardavvik for populasjon CTRL+SKIFT+T
Legge til et nytt totalfelt for det merkede feltet i pivottabellvisningen ved hjelp av oppsummeringsfunksjonen Varians CTRL+SKIFT+V
Legge til et nytt totalfelt for det merkede feltet i pivottabellvisningen ved hjelp av oppsummeringsfunksjonen Varians for populasjon CTRL+SKIFT+R
Aktivere eller deaktivere delsummer og totalsummer for det merkede feltet i pivottabellvisningen CTRL+SKIFT+B
Legge til et beregnet detaljfelt CTRL+B

VisTaster som brukes til å endre oppsettet

 Obs!   De følgende fire hurtigtastene virker ikke hvis du trykker 1, 2, 3 eller 4 på det numeriske tastaturet.

Hvis du vil Trykker du
Flytte det merkede feltet i pivottabellvisning til radområdet CTRL+1
Flytte det merkede feltet i pivottabellvisningen til kolonneområdet CTRL+2
Flytte det merkede feltet i pivottabellvisningen til filterområdet CTRL+3
Flytte det merkede feltet i pivottabellvisningen til detaljområdet CTRL+4
Flytte det merkede rad- eller kolonnefeltet i pivottabellvisningen til et høyere nivå CTRL+PIL VENSTRE
Flytte det merkede rad- eller kolonnefeltet i pivottabellvisningen til et lavere nivå CTRL+PIL HØYRE

VisTaster som brukes til å formatere elementer i pivottabellvisning

Hvis du vil bruke hurtigtastene nedenfor, må du første merke et detaljfelt eller en datacelle for et totalfelt.

De sju første hurtigtastene brukes til å endre tallformatet for det merkede feltet.

Hvis du vil Trykker du
Bruke det vanlige tallformatet for verdier i det merkede total- eller detaljfeltet CTRL+SKIFT+Ø
Bruke valutaformatet for verdier i det merkede total- eller detaljfeltet med to desimaler og negative tall i parentes CTRL+SKIFT+4
Bruke prosentformatet, uten desimaler, på verdier i det merkede sum- eller detaljfeltet CTRL+SKIFT+5
Bruke det eksponentielle tallformatet for verdier i det merkede total- eller detaljfeltet med to desimaler CTRL+SKIFT+6
Bruke datoformatet for verdier i det merkede total- eller detaljfeltet med dagen, måneden og årstallet CTRL+SKIFT+3
Bruke klokkeslettformatet for verdier i det merkede total- eller detaljfeltet med time, minutt og AM eller PM CTRL+SKIFT+2
Bruke tallformatet, med to desimaler, tusenskilletegn og et minustegn for negative verdier, på verdier i det merkede sum- eller detaljfeltet CTRL+SKIFT+1
Bruke fet skrift i tekst i det merkede feltet i pivottabellvisningen CTRL+F
Bruke understreking i tekst i det merkede elementet i pivottabellvisningen CTRL+U
Understreke tekst i det merkede feltet i pivottabellvisningen CTRL+K

VisPivottabellvisning

VisTaster som brukes til å merke elementer i et diagram

Hvis du vil Trykker du
Merke neste element i diagrammet PIL HØYRE
Merke forrige element i diagrammet PIL VENSTRE
Merke den neste elementgruppen PIL NED
Merke den forrige elementgruppen PIL OPP

VisTaster som brukes til å arbeide med egenskaper og alternativer

Hvis du vil Trykker du
Vise dialogboksen Egenskaper ALT+ENTER
Lukke dialogboksen Egenskaper ALT+F4
Merke neste element i den aktive kategorien når dialogboksen Egenskaper er aktiv TAB
Velge neste kategori når en kategori i dialogboksen Egenskaper er aktiv PIL HØYRE
Velge forrige kategori når en kategori i dialogboksen Egenskaper er aktiv PIL VENSTRE
Vise en liste eller palett når en knapp som inneholder en liste eller palett, blir valgt PIL NED
Vise hurtigmenyen SKIFT+F10
Utføre en kommando på hurtigmenyen Understreket bokstav
Lukke hurtigmenyen uten å utføre en kommando ESC

VisTaster som brukes til å arbeide med felt

Hvis du vil Trykker du
Åpne listen for feltet som er merket ALT+PIL NED
Gå vekselvis til sist merket element, OK-knappen og Avbryt-knappen i rullegardinlisten for et felt TAB
Gå til neste element i rullegardinlisten for et felt Piltaster
Merke av for eller fjerne merket i avmerkingsboksen for gjeldende element i rullegardinlisten for et felt MELLOMROM
Lukke rullegardinlisten for et felt og bruke alle endringer du har gjort ENTER
Lukke rullegardinlisten for et felt uten å bruke endringene ESC

VisTaster som brukes til å arbeide med Feltliste-ruten

Hvis du vil Trykker du
Vise Feltliste-ruten, eller aktivere den hvis den allerede vises CTRL+L
Flytte til det neste elementet i Feltliste-ruten Piltaster
Flytte til det forrige elementet og ta det med i merket område SKIFT+PIL OPP
Flytte til det neste elementet og ta det med i merket område SKIFT+PIL NED
Flytte til det forrige elementet, men ikke ta det med i merket område CTRL+PIL OPP
Flytte til det neste elementet, men ikke ta det med i merket område CTRL+PIL NED
Fjerne elementet fra det merkede området hvis elementet med fokus er inkludert i det merkede området, og omvendt CTRL+MELLOMROM
Vise gjeldende element i Feltliste-ruten for å vise innholdet, eller vise Totaler for å vise de tilgjengelige totalfeltene. PLUSSTEGN  (på det numeriske tastaturet)
Skjule gjeldende element i Feltliste-ruten for å skjule innholdet, eller skjule Totaler, slik at de tilgjengelige totalfeltene ikke vises. MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)
Veksle mellom å flytte til det sist merkede elementet i Feltliste-ruten, Legg til-knappen og listen ved siden av Legg til-knappen TAB
Åpne rullegardinlisten ved siden av Legg til-knappen i Feltliste-ruten. Bruk piltastene til å flytte til neste element i listen, og trykk deretter ENTER for å velge et element. ALT+PIL NED
Legge det merkede feltet i Feltliste-ruten til slippområdet som vises i Legg til-listen ENTER
Lukke Feltliste-ruten ALT+F4

Microsoft Office Fluent-båndet

VisOffice Fluent-båndet

 1. Trykk ALT.

Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

 1. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.
 2. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis kategorien Eksterne data er aktiv, og du for eksempel trykker O, vises kategorien Opprett sammen med tastetipsene for gruppene i denne kategorien.
 3. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen.

 Obs!   Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

Elektronisk hjelp

VisHurtigtaster til bruk i Hjelp-vinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til all hjelp i Office. Hjelp-vinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I Hjelp-vinduet

Hvis du vil Trykker du
Åpne Hjelp-vinduet. F1
Lukke Hjelp-vinduet ALT+F4
Bytte mellom Hjelp-vinduet og det aktive programmet. ALT+TAB
Gå tilbake til startsiden for programnavn. ALT+HOME
Merke neste element i Hjelp-vinduet. TAB
Merke forrige element i Hjelp-vinduet. SKIFT+TAB
Utføre handlingen for det merkede elementet. ENTER
Merke henholdsvis neste eller forrige element i delen Bla gjennom Hjelp for programnavn i Hjelp-vinduet. TAB eller SKIFT+TAB
Henholdsvis vise eller skjule det merkede elementet i delen Bla gjennom Hjelp for programnavn i Hjelp-vinduet. ENTER
Merke neste skjulte tekst eller hyperkobling, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne. TAB
Merke forrige skjulte tekst eller hyperkobling. SKIFT+TAB
Utføre handlingen for Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling. ENTER
Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen). ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE
Gå fremover til neste emne i Hjelp (Frem-knappen). ALT+PIL HØYRE
Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp. PIL OPP, PIL NED
Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp. PGUP, PGDN
Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette forutsetter at Hjelp-vinduet er det aktive vinduet (klikk i Hjelp-vinduet). SKIFT+F10
Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen). ESC
Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen). F5

Skrive ut gjeldende emne i Hjelp.

 Obs!   Hvis markøren ikke er i gjeldende emne i Hjelp, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P
Endre tilkoblingsstatus. F6, og trykk deretter ENTER for å åpne listen over alternativer
Veksle mellom områder i Hjelp-vinduet, for eksempel veksle mellom verktøylinjen og Søk-listen. F6
Merke henholdsvis neste eller forrige element i en innholdsfortegnelse i trevisning. PIL OPP, PIL NED
Henholdsvis vise eller skjule det merkede elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning. PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

VisVise og bruke vinduer

Hvis du vil Trykker du
Bytte til neste vindu. ALT+TAB
Bytte til forrige vindu. ALT+SKIFT+TAB
Lukke det aktive vinduet. CTRL+W eller CTRL+F4

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.

 Obs!   Hvis du ikke får vist ønsket oppgaverute ved å trykke F6, kan du prøve å trykke ALT for å flytte fokus til menylinjen eller Microsoft Office Fluent-båndet og deretter trykke CTRL+TAB for å gå til oppgaveruten.

F6
Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne. CTRL+F6
Bytte til forrige vindu. CTRL+SKIFT+F6
Kjøre kommandoen Størrelse (på systemmenyen for vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Trykk piltastene for å skalere vinduet, og trykk ENTER når du er ferdig. CTRL+F8
Minimere et vindu til et ikon (fungerer bare for noen Microsoft Office-programmer). CTRL+F9
Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet. CTRL+F10
Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen. PRINTSCRN
Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen. ALT+PRINTSCRN

VisFlytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil Trykker du
Flytte ett tegn til venstre. PIL VENSTRE
Flytte ett tegn til høyre. PIL HØYRE
Flytte én linje opp. PIL OPP
Flytte én linje ned. PIL NED
Flytte ett ord til venstre. CTRL+PIL VENSTRE
Flytte ett ord til høyre. CTRL+PIL HØYRE
Flytte til slutten av en linje. END
Flytte til begynnelsen av en linje. HOME
Flytte ett avsnitt opp. CTRL+PIL OPP
Flytte ett avsnitt ned. CTRL+PIL NED
Flytte til slutten av en tekstboks. CTRL+END
Flytte til begynnelsen av en tekstboks. CTRL+HOME
Gjenta siste Søk-handling. SKIFT+F4

VisFlytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil Trykker du
Gå til neste celle. TAB
Gå til forrige celle. SKIFT+TAB
Gå til neste rad. PIL NED
Gå til forrige rad. PIL OPP
Sette inn tabulatorstopp i en celle. CTRL+TAB
Starte et nytt avsnitt. ENTER
Legge til en ny rad nederst i en tabell. TAB på slutten av siste rad

VisFå tilgang til og bruke oppgaveruter

Hvis du vil Trykker du

Flytte til en åpen oppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Du må kanskje trykke F6 flere ganger.)

 Obs!   Hvis du ikke får vist ønsket oppgaverute ved å trykke F6, kan du prøve å trykke ALT for å flytte fokus til menylinjen og deretter trykke CTRL+TAB for å gå til oppgaveruten.

F6
Flytte til en oppgaverute hvis en meny eller verktøylinje er aktiv. (Du må kanskje trykke CTRL+TAB flere ganger.) CTRL+TAB
Velge neste eller forrige alternativ i en oppgaverute når den er aktiv. TAB eller SKIFT+TAB
Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten. CTRL+PIL NED
Flytte mellom valg på en valgt undermeny. Flytte mellom bestemte alternativer i en gruppe alternativer i en dialogboks. PIL NED eller PIL OPP
Åpne valgt meny eller utføre handlingen som er tilordnet merket knapp. MELLOMROM eller ENTER
Åpne en hurtigmeny eller åpne en rullegardinmeny for det merkede gallerielementet. SKIFT+F10
Velge første eller siste kommando på menyen eller undermenyen når en meny eller undermeny vises. HOME eller END
Rulle opp eller ned i den valgte gallerilisten. PGUP eller PGDN
Flytte øverst eller nederst i valgt galleriliste. CTRL+HOME eller CTRL+END

Tips!

VisEndre størrelse på og flytte verktøylinjer, menyer og oppgaveruter

 1. Trykk ALT hvis du vil velge menylinjen.
 2. Trykk CTRL+TAB flere ganger for å merke verktøylinjen eller oppgaveruten du vil bruke.
 3. Gjøre ett av følgende:

VisEndre størrelse på en verktøylinje

 1. Trykk CTRL+MELLOMROM på verktøylinjen for å vise menyen Alternativer for verktøylinje.
 2. Klikk kommandoen Størrelse, og trykk deretter ENTER.
 3. Bruk piltastene til å endre størrelsen på verktøylinjen. Trykk CTRL+piltasten for å endre størrelsen med én piksel om gangen.

VisFlytte en verktøylinje

 1. Trykk CTRL+MELLOMROM på verktøylinjen for å vise menyen Alternativer for verktøylinje.
 2. Klikk kommandoen Flytt, og trykk deretter ENTER.
 3. Bruk piltastene til å flytte verktøylinjen. Trykk CTRL+piltasten for å flytte én piksel om gangen. Vil du koble fra verktøylinjen, trykker du PIL NED gjentatte ganger. Hvis du vil forankre verktøylinjen loddrett på venstre eller høyre side, trykker du henholdsvis PIL VENSTRE eller PIL HØYRE når verktøylinjen er plassert helt mot venstre eller høyre.

VisEndre størrelse på en oppgaverute

 1. Trykk CTRL+MELLOMROM i oppgaveruten hvis du vil vise en meny med flere kommandoer.
 2. Bruk PIL NED til å velge kommandoen Størrelse, og trykk deretter ENTER.
 3. Bruk piltastene til å endre størrelsen på oppgaveruten. Bruk CTRL+piltastene til å endre størrelsen med én piksel om gangen.

VisFlytte en oppgaverute

 1. Trykk CTRL+MELLOMROM i oppgaveruten hvis du vil vise en meny med flere kommandoer.
 2. Bruk PIL NED til å velge kommandoen Flytt, og trykk deretter ENTER.
 3. Bruk piltastene til å plassere oppgaveruten. Bruk CTRL+piltasten for å flytte én piksel om gangen.
 1. Når du er ferdig med å flytte og endre størrelse på ruten, trykker du ESC.

VisBruke dialogbokser

Hvis du vil Trykker du
Gå til neste alternativ eller alternativgruppe. TAB
Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe. SKIFT+TAB
Bytte til neste kategori i en dialogboks. CTRL+TAB
Bytte til forrige kategori i en dialogboks. CTRL+SKIFT+TAB
Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe. Piltaster
Utføre handlingen som er tilordnet til den merkede knappen, eller merke av for eller fjerne merket for det valgte alternativet. MELLOMROM
Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til dette alternativet i listen. Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste
Velge et alternativ, eller merke av for eller fjerne merket for et alternativ. ALT+understreket bokstav i et alternativ
Åpne en aktiv rullegardinliste. ALT+PIL NED
Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks. ESC
Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks. ENTER

VisBruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn en oppføring, for eksempel brukernavnet eller banen til en mappe.

Hvis du vil Trykker du
Gå til begynnelsen av teksten. HOME
Gå til slutten av teksten. END
Flytte ett tegn til venstre eller høyre. PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Flytte ett ord til venstre. CTRL+PIL VENSTRE
Flytte ett ord til høyre. CTRL+PIL HØYRE
Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre. SKIFT+PIL VENSTRE
Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre. SKIFT+PIL HØYRE
Merke eller oppheve merking ett ord til venstre. CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE
Merke eller oppheve merking ett ord til høyre. CTRL+SKIFT+PIL HØYRE
Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av teksten. SKIFT+HOME
Merke alt fra innsettingspunktet til slutten av teksten. SKIFT+END
 
 
Gjelder:
Access 2010