CELL (Fungsi CELL)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsi (fungsi: Formula pratulis yang mengambil nilai atau nilai-nilai, melaksanakan operasi dan mengembalikan nilai atau nilai-nilai. Gunakan fungsi untuk meringkaskan dan memendekkan formula pada lembaran kerja, terutamanya untuk mereka yang melakukan pengiraan yang panjang atau kompleks.) CELL dalam Microsoft Excel. Cari pautan untuk maklumat lanjut tentang pemformatan data dalam sel dan menggunakan gaya sel dalam seksyen Lihat Juga.

Perihalan

Fungsi CELL mengembalikan maklumat tentang pemformatan, lokasi atau kandungan sel. Contohnya, jika anda ingin mengesahkan bahawa suatu sel mengandungi nilai berangka dan bukannya teks sebelum anda menjalankan pengiraan padanya, anda boleh menggunakan formula berikut:

=IF(CELL("jenis", A1) = "v", A1 * 2, 0)

Formula ini mengirakan A1*2 hanya jika sel A1 mengandungi nilai berangka dan mengembalikan 0 jika A1 mengandungi teks atau adalah kosong.

Sintaks

CELL(info_type, [reference])

Sintaks fungsi CELL mempunyai argumen (argumen: Nilai yang membekalkan maklumat kepada tindakan, peristiwa, kaedah, sifat, fungsi atau prosedur.) berikut:

  • Info_type   ¬†Diperlukan. Nilai teks yang menentukan jenis maklumat sel yang anda ingin kembalikan. Senarai berikut menunjukkan nilai yang mungkin bagi argumen Info_type dan hasil sepadan.

 Nota    Sesetengah argumen Info_type, seperti "format," tidak disokong dalam Excel Web App.

Info_type Mengembalikan
"alamat" Rujukan sel pertama yang dirujuk, sebagai teks.
"laj" Nombor lajur sel yang dirujuk.
"warna" Nilai 1 jika sel diformatkan dalam warna untuk nilai negatif; jika tidak, mengembalikan 0 (sifar).
"kandungan" Nilai sel atas kiri yang dirujuk; bukan formula.
"nama fail" Nama fail (termasuk laluan penuh) bagi fail yang mengandungi rujukan, sebagai teks. Mengembalikan teks kosong ("") jika lembaran kerja yang mengandungi rujukan masih belum disimpan.
"format" Nilai teks yang sepadan dengan format nombor sel. Nilai teks bagi pelbagai format ditunjukkan dalam jadual berikut. Mengembalikan "-" pada hujung nilai teks jika sel diformatkan dalam warna untuk nilai negatif. Mengembalikan "()" pada hujung nilai teks jika sel diformatkan dengan kurungan untuk nilai positif atau semua nilai.
"kurungan" Nilai 1 jika sel diformatkan dengan kurungan untuk nilai positif atau semua nilai; jika tidak, mengembalikan 0.
"awalan" Nilai teks yang sepadan dengan "awalan label" sel. Mengembalikan tanda petikan tunggal (') jika sel mengandungi teks jajar kiri, tanda petikan berganda (") jika sel mengandungi teks jajar kanan, karet (^) jika sel mengandungi teks berpusat, garis miring balik (\) jika sel mengandungi teks jajar isian dan teks kosong ("") jika sel mengandungi perkara lain.
"lindung" Nilai 0 jika sel tidak dikunci; jika tidak, mengembalikan 1 jika sel dikunci.
"baris" Nombor baris sel yang dirujuk.
"jenis" Nilai teks yang sepadan dengan jenis data dalam sel. Mengembalikan "k" untuk kosong jika sel kosong, "l" untuk label jika sel mengandungi pemalar teks, dan "n" untuk nilai jika sel mengandungi perkara lain.
"lebar" Lebar lajur sel, dibundarkan kepada integer. Setiap unit lebar lajur sama dengan lebar satu aksara dalam saiz fon lalai.
  • Reference   ¬†Pilihan. Sel yang anda inginkan maklumatnya. Jika diabaikan, maklumat yang ditentukan dalam argumen Info_type dikembalikan bagi sel yang terakhir diubah. Jika argumen rujukan merupakan julat sel, fungsi CELL mengembalikan maklumat untuk hanya sel atas kiri julat tersebut.

Kod format CELL

Senarai berikut memerihalkan nilai teks yang dikembalikan oleh fungsi CELL apabila argumen Info_type ialah "format" dan argumen rujukan merupakan sel yang diformatkan dengan format nombor terbina dalam.

Jika format Excel ialah Fungsi CELL mengembalikan
Umum "U"
0 "F0"
#,##0 ",0"
0.00 "F2"
#,##0.00 ",2"
$#,##0_);($#,##0) "C0"
$#,##0_);[Merah]($#,##0) "C0-"
$#,##0.00_);($#,##0.00) "C2"
$#,##0.00_);[Merah]($#,##0.00) "C2-"
0% "P0"
0.00% "P2"
0.00E+00 "S2"
# ?/? or # ??/?? "U"
b/h/tt atau b/h/tt j:mm atau bb/hh/tt "D4"
h-bbb-tt atau hh-bbb-tt "D1"
h-bbb atau hh-bbb "D2"
bbb-tt "D3"
bb/hh "D5"
j:mm AM/PM "D7"
j:mm:ss AM/PM "D6"
j:mm "D9"
j:mm:ss "D8"

 Nota   Jika argumen Info_type dalam fungsi CELL ialah "format" dan anda kemudian menggunakan format lain pada sel yang dirujuk, anda mesti mengira semula lembaran kerja untuk mengemas kini hasil fungsi CELL.

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2, kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Data
75
Hello, world!
Formula Perihalan Hasil
=CELL("baris", A20) Nombor baris sel A20. 20
=CELL("kandungan", A3) Kandungan sel A3. Hello, world!
=CELL("jenis", A2) Jenis data sel A2. Jenis data "v" menunjukkan nilai. v
 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Excel Online